پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رابطه نفس و بدن، زبان عربی

دانلود پایان نامه ارشد

شود.
حدوث تجددي که توسط ملاصدرا به کار رفته ويزه زمان است. او در جايي که مي‌خواهد زمان را ثابت کند و حقيقت آن را آشکار کند از اصطلاح حدوث تجددي استفاده مي‌کند.
حدوث ذاتي به نظر مير داماد همان ابداع است و به اين معناست که اين امر پس از عدم مطلقه حادث شده است و هيچگونه قبليت زماني نداشته است. در حدوث دهري که به آن احداث و صنع نيز مي‌گويند، مفهوم عدم غير مطلقه در حدوث در نظر گرفته مي‌شود.

3. `Allāmeh Ţabā ţabāii: Mohammed Hussein Ţabā ţabāyī (1321.AH) was born in Shād ābād Tabriz. He immigrated to Najaf to study Islamic sciences like as Jurisprudence, Warcraft, Islamic philosophy and etc. his final immigration is to Qum where he wrote his great book Al-Mīzān phi tafsīr al-Qur`an. He passed his way in Qum in 1402.AH.
4. Emergentism: it is a branch of materialism but stands between extreme materialism and dualism. This thought states a level that rises from the matter in the material world but is not reducible to the pure substance.
5. Strong emergence: it is the context of emergentism that emphasis on the reality of the matter and interaction in the natural world that causes the emergence of new levels subsequently in the material world.
6. Soul and mind: these two worlds refer to a same thing. In the emergentism notion soul and mind show a level of the nature that comes from the matter but is not reducible to it.
7. Supervenience: it is an approach to explain the relationship between mind and brain or the neural correlates of the brain. In this notion mind supervenes on the brain and the mind as the subvenient level determines its interactions.

Abstract
Soul is one of those issues that had been discussed all the time. There are lots of schools that explain the Soul and one of them is Emergentism. Philip Clayton is an Emergentist. He is a materialiist but does not accept the reducibility of all levels of being to the material level. Clayton states that there are lots of levels of being that raise from the matter but most of those sciences that established to explain the material level cannot explain them.
This notion seems to be close to the Mullah Şadrā`s approach about the emergence of soul from body within in his great Islamic Philosophy that is known as al- ħīkmat al Muta`alīah. Clayton emphasizes that the Mind is a level of being that raises from the material level but is not reducible to the matter level and futures. In the Islamic side we have the Soul as the subject that is not material but raises from the material level of being.
Similarity between these two approaches led me to study them even they have some differences and they have their owe principles, rules and methods; at the same time I think they can have discussion because they are thinking in philosophical way.

Key words:

1. Philip Clayton: Philip Clayton (born 1955) is a contemporary American theologian and philosopher who currently holds the Ingraham Chair of Theology at Claremont School of Theology. He received dual PhDs from Yale in philosophy and theology, working with Louis Dupre. He also studied as a DAAD fellow under Wolfhart Pannenberg, eventually working as a translator of Pannenberg’s theology. He has studied and written about related issues between religion and science.
2. Mullah Şadrā: Şadrulmut`allehīn Mohammed Ghavāmī Shīrāzī is known as Mullah Şadrā (1050-980AH) was born in Shiraz. He is the founder of Ħīkmat al Muta`alīah as a new school in Islamic philosophy. He trained some students the most famous of them are Mullah Muħsin Faiz Kāshānī and `Ābdūrrazāgh Lāhījī. He has written some important books including Al-Ħīkmah al-Muta`alīah and Īttħāde āghīl wa ma`ghūl and the Qur`an commentary.

University of Religions and Denominations
Faculty of Religions

The comparison between Clayton, Mulla Sadra
and
A. Tabatabaii`s aproaches about the Soul

Under Supervision of:
M.Legenhausen PhD

A thesis submitted to the Graduate Studies Office In particle fulfillment of the requirements for the degree of M.A in Study of Religion

By:
S.Ali Alamolhoda

June- 2010

1. مکتب نوپدیداری در غرب پیروانی دارد و مقالات متعددی در نشریات غربی در این باب به چاپ می رسد. این دلیل بر زنده بودن این نگرش و مکتب در آن سرزمین است، برای تحقیق در این زمینه با جستجوی عبارت EMERGENTISM در اینترنت می توان به مقالات و کتب بسیاری که از 1943 میلادی تا کنون به چاپ رسیده است و مقالات متعددی که پس از سال 2000 ملادی منتشر شده است دسترسی پیدا کرد.
2. Emergentism.
3. Clayton, Philip.
4. Aristotle.
5. Kant.
6. Clayton, Philip, Mind and Emergence from Cuantum to Consciousness, p. 157.
7. در رابطه با سابقه تاریخی این دو گرایش به ضمائم ضمیمه 1 مراجعه نمایید.
8. Yale.
9. Haverfotd College.
10. Williams College.
11. Colifornia State Uuniversity.
12. Harvard’s Divinity School.
13. Uuniversity of Munich.
14. Claremont University.
15. Claremont School of Theology.
16. http://philipclayton.net/.
17. انتخاب واژه نوپدیداری چند دلیل دارد؛ 1. متولیان امر به طور رسمی و تعييني واژگان مناسب برای آن انتخاب نکرده‌اند؛ 2. کتاب یا ترجمه مشهوری یافت نشد که به نحو تعینی معادلی برای آن ارائه داده باشد؛ 3. ترجمه‌هایی از قبیل ظهورگروی، ظهورگرایی، تحقق‌گرایی، پدیدارگروی، نوخاسته‌گروي يا حدوث‌گروي علاوه بر این که برخی معادل فارسی نیستند و از زبان عربی گرفته شده‌اند، مشکل غیر فراگیر بودن نسبت به محتوای مکتب مورد بحث را نیز دارند. در اين بين كلمه نوخاسته‌گروي و نوپدیدارگروی تا حدودی این مشکلات را مرتفع می سازد؛ زیرا هم کلمه ای فارسی است، و هم تا حدودی اشاره به ساختار این مکتب می کند که پیچیدگی و دارای سطوح متعدد بودن طبیعت از ارکان آن می باشد. به همين منظورواژه نوپديدارگروي را انتخاب نموديم زيرا هم رساتر است و هم اشتقاقاتي كه از آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد با ذهن مأنوس تر است.
18. Mind.
19. soul
20. spirit
21. واضح است كه نوپديدارگروي معادل emergentism قرار مي‌گيرد كه نام مكتب است، نوپديداري معادلemergence است به عنوان موضوع و محتواي مورد ادعاي اين مكتب و پديده‌هاي مورد بحث در اين مكتب، نوپديدار ناميده مي‌شوند كه معادل emergent مي‌باشد.
22. Dualism.
23. Monism.
24. The principle of conservation of energy.
25. Subjective Mentalism.
26. Berkeley George.
27. كاپلستون، فردريك، تاريخ فلسفه، ترجمه جلال الدين اعلم، ج5،ص249.
28. همان، ص248-252.
29. Objective Mentalism.
30. Fichte.
31. همان، ج7، ص88 و ص98-102.
32. Eliminativism.
33. Token identity theory.
34. Type identity Theory.
35. Week Emergentism.
36. Vitalism.
37. Parallelism.
38. Epiphenomenalism.
39. Interactionism.
40. Occasionalism.
41. حاتمی، محمد رضا، بررسی تطبيقي رابطه نفس و بدن از دیدگاه فیلسوفان اسلامی، بخش 7 این نوشتار اقتباس از ص 124 به بعد است.
42. Clayton, Philip, Mind and Emergence from Cuantum to Consciousness, p. 39.
43. Ibid, p. 9.
44. Ibid, p. 12.
45. Ibid, p. 25.
46. Ibid, p. 9-10.
47. Ibid, p. 25.
48. Michael Silberstein and John McGreever, the Search for OntologicalEmergenc, Philosophical Quaerly, p. 186.
49. Clayton, Philip, Mind and Emergence from Cuantum to Consciousness, p. 93-98.
50. در مورد پیشینه ماده گروی و دوگانه گروی در پایان همین نوشتار به طور خلاصه مواردی در قسمت ضمائم، ضمیمه 1 ذکر می شود.
51. Lewes, George Henry.
52. Ibid, p. 7.
53. ارسطو، متافيزيك، 410ب 12-15. بايد اذعان نمود كه آنچه ارسطو در باب اصل كمال اول ارائه داد زيربناي انديشه نوپديدراي را شكل داد. به نظر كلايتون تأثير ديدگاه‌ها و انديشه‌هاي ارسطو را بر دوره‌هاي يونان باستان بين قرون چهارم تا اول قبل از ميلاد، قرون وسطي و دوره تجدد‌گرايي اوليه نمي‌توان انكار كرد.
54. Emanation.
55. Hegel.
56. Feuerbach.
57. Comte, Auguste.
58. Durkheim.
59. Ibid, p. 7-9.
60. Mill, John Stuart.
61. System of Logic.
62. Emergence: Contemporary Readings in Philosophy and Science, edited by Mark A. Bedau and Paul Humphreys, p.11.
63. Alexander Bain.
64. Logic.
65. Ibid, p.18&25.
66. Alexander, Sammuel.
67. Morgan, Loyal.
68. Broad, C. D.
69. Ibid, p.11&19.
70. ديواني، امير، قوانين طبيعت، ص 9.
71. Clayton, Philip, Mind and Emergence from Cuantum to Consciousness, p.127.
72. Ibid, p. 157-159.
73. Monism.
74. Ibid, p. 60.
75. Ibid, p. 60-62.
76. Ibid, p. 205.
77. Ibid, p. 66-69.
78. Ibid, p. 70.
79. Ibid, p.69.
80. Ibid, p.70-71.
81. Holland, John.
82. Gordon, Deborah.
83. Ibid, p. 72.
84. Ibid, p. 73.
85. Ibid, p. 68.
86. Ibid, 3p. 73.
87.EcosystemsTheory.
88. Ibid, p. 80.
89. Ibid, p.81.
90. Lewin, Roger.
91. Kauffman.
92. Ibid, p. 84.
93. Joyce, Gerald.
94. Bada, Jeffrey.
95. Ibid, p. 110.
96. Ibid, p. 109.
97. Ibid, p. 110.
98. Ibid, p. 110.
99. Ibid, p.86-69.
100. Ibid, p.50 & 108.
101. Ibid, p.98.
102. Mind.
103. Soul.
104. Spirit.
105. spirit با s كوچك منظور است زيرا با s بزرگ به معناي روح كلي است كه در ديدگاه افلاطون مطرح است و از موضوع خارج مي‌باشد.
106. Ibid, p.140-143.
107. Ibid, p.33.
108. Ibid, p.14.
109. Ibid, p.148.
110. Ibid, p.148.
111. Peroperty.
112. Mental Properties.
113. Ibid, p.111.
114. Ibid, p.111.
115. بر اساس تبیین دكارت موضوع خارجی که غیر مادی ، مجرد، بسیط ، غیر متحیز ( بدون حجم ) و غیر زمانی باشد لاجرم باید چیزی کاملا متفاوت از ماده باشد که نام آن را res cogitansمی گذارد.
116. Ibid, p.111.
117. Ibid, p.111.
118. McGinn, Colin.
119. Ibid, p.112.
120. Ibid, p.1110-112.
121. Edelman.
122. Ibid, p.116.
123. Ibid, p.117.
124. Ibid, p.118.
125. Ibid, p.120.
126. Ibid, p.121.
127. Chalmers, David.
128. Ibid, p.121-123.
129. Supervenience.
130. انتخاب فرارويدادگي به عنوان معادل براي كلمه انگليسي supervenience به اين دليل است كه معادل‌هاي ديگر به كار رفته در برخي ترجمه‌ها از قبيل ابتناء یا ترتب ضمن اين كه معادلي كاملاً فارسي نيستند ذهن را به سوي برخي عناوين مطرح در فلسفه يا علومي ديگر مي‌كشانند و اين خود مشكلي براي درك سريع و مناسب اين ديدگاه به نظر مي‌رسد. كلمه فرارويدادگي در عين حال كه فارسي است بيانگر حداكثري معادل انگليسي نيز مي‌باشد و گذشته از آن، اشتقاقات اين كلمه (فرارويداده، فرورويداده) در فارسي نيز از رسايي و وضوح مناسبي برخوردارند.
131. Property Dualism.
132. Phenomena.
133. Property.
134. Kim, Jaegwon.
135. Ibid, p.124-126.
136. در بیان کلایتون معمولاً آنجا كه سخن از پديده فرارويدادگي است معمولاً

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عالم محسوس، سلسله مراتب، محل سکونت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رابطه نفس و بدن، مبدأ و معاد