پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، قانون اساسی، تخلفات اداری، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

از پرونده ها به صورت مستقیم وبا استناد وبهره گیری از عبارات واصول قانون اساسی وقوانین عادی اقدامات مقامات اداری را باطل اعلام نموده است.
بند دوم:رانت مصداق بارز نقص اصل برابری
امتیاز ویژه یا رانت از پدیده های سوئی است که نظام اداری ،سیاسی واقتصادی هر کشوری را تهدید می نماید.اصولا وجود وگسترش این پدیده در جامعهنیز سبب از بین رفتن ((برابری فرصتها ))در بین شهروندان شده بر بی عدالتی های اجتماعی واقتصادی می افزاید وموجب کاهش خلاقیت ،ابتکار وپایین آوردن کار ائی وبهره وری وتنزل اخلاقی شده و با ایجاد نابرابری روابط اجتماعی را مخدوش می سازد .بدین جهت در دولتها ی رانتیر نیز احتمال فساد پذیری جدی وسطح پاسخگویی پایین است .بر این اساس کنترل قضائی این پدیده در تصمیمات اداری از سوی دیوان عدالت اداری اهمیت بسیار جدی دارد .با کنترل قضائی از سوی دیوان عدالت اداری عدالت اجتماعی وحاکمیت قانون که در پی آن جلوگیری از اقدامات خودسرانه ودلبخواهانه مقامات اداری خواهد بوداز بسیاری جرایم وتخلفات اداری کاسته خواهد شد .
بند سوم :نمونه امتیاز ابطال شده توسط دیوان
امتیاز ویژه وآزمون دستیاری پزشکی
در این زمینه رای شماره 804هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از راههای آزمون سی وششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی در رشته های بالینی پزشکی حائز اهمیت است که در آن دیوان سهمیه خاص وامتیاز ویژه به مشاغل مدیریتی را از مصادیق بارز تبعیض وایجاد فساد دانسته است .وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی در آزمون سی وششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی در رشته های بالینی پزشکی بر خلاف مقررات وخارج از حدود اختیارات قانونی برای مشاغل مدیریتی پزشکان عمومی که در استخدام پیمانی یا رسمی باشند،سهمیه خاص وامتیاز ویژه ای منظور می نمایند .شاکی در بخشی از دفاعیات اظهار می دارد که با اختصاص این سهمیه لیاقت وشایستگی به شرطی اصلی در امر پزشکی تخصصی به فراموش سپرده شده و رقابت در عرصه پزشکی را محدود وسلامت جامعهرا در مخاطره قرار داده وتهدید می نماید ،چون مطابق اصل 19و28قانون اساسی مردم از حقوق مساوی بر خوردارند وباید شرایط مساوی برای احراز مشاغل وامکان اشتغال برای همه افراد فراهم گرددواقدامات مذکور باعث تضییع حق فارغ التحصیلان پزشکی وورود افراد غیر کار آمد وناشایست میشود واین در شرایطی است که سهمیه قانونی رزمندگان با تردید مورد قبول قرار گرفته و اعمال می شود وایجاد امتیاز واختصاص سهمیه ویژه باید مستند قانونی داشته باشد و موضوع باعث تبعیض ناروا بوده وخارج از حدود اختیارات وزارت مذکور وباعث اعمال سلیقه در پذیرش است، لذا متقاضی ابطال امتیاز مقرر برا ی مشاغل مدیریتی وسهمیه اختصاصی ویژه می باشم .هیات عمومی در این زمینه اعلام می دارد:
«به موجب حکم مقرر در بند 6ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مصوب 1367برنامه ریزی به منظور توزیع مناسب وعادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات (از آموزش پزشکی وتسهیلات بهداشتی – درمانی )کشور با تاکید اولویت برنامه های بهداشتی ورفع نیاز مناطق محروم و نیازمند در زمره وظایف ومسئولیت های وزارت بهداشت قرار گرفته است وهمچنین طبق ماده 14 قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375آن وزارتخانه مکلف گردیده است که به هنگام پذیرش دستیار تخصصی سهمیه های جداگانه ای را برای مناطق محروم ونیاز مند کشور اختصاص دهد .نظر به اینکه احکام مقنن به شرح مقررات فوق الذکر متضمن جواز تعیین امتیاز خاص برای مشاغل مدیریت از حیث پذیرشدستیار تخصصی در رشته های بالینی پزشکی نیست وتعیین امتیازات خاص مدیریتی نافی اعتبار اولویت افراد از حیث نتایج علمی آزمون مربوط واز مصادیق بارز تبعیض در بین داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی می باشد ،بنا بر این راههای آزمون سی وششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی در رشته های بالینی پزشکی در قسمت مورد اعتراض و از حیث اعطاء امتیازات خاص به مشاغل مدیریتی خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می شودومستندا به قسمت دوم اصل 170قانون اساسی ج.ا.ا وماده یک 19وماده 20 وماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385از تاریخ تصویب ابطال گردید1.( هداوندودیگران 1391،210)

2-10-8 محدودیت ها در قانون دیوان عدالت اداری
بند اول :محدودیت حق دادخواهی
حق بر دادخواهی یکی از «حق-طلب»های پایه ای و از مهمترین ابزارهی تحقق جامعه مدنی است وبه معنی آن است که شخص بتواند به منظور احقاق حق خود به دادگاه صلاحیت داری که قانون تعیین می کند مراجعه وتقاضای رسیدگی کند1 (طباطبایی موتمنی 1385 ،72) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به زیباترین شکل ممکن در اصل 34خود حق دسترسی به دادگاه وحق دادخواهی را به رسمیت شناخته است.اصل 34 اشعار می دارد «دادخواهی حق مسلم هر فرد ایرانی است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند.همه افراد حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند وهیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد»در دیگر اصول قانون اساسی به ویژه 39،38،32،35،36،37 2(مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) نیز برخی دیگر از عناصر دادرسی منصفانه را مورد شناسایی قرار داده است. این حق در اسناد مختلف بین المللی مکررا مورد تاکید قرار گرفته است که از آن جمله می توان به مادهی10 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948م)بند (ب)مادهی 19اعلامیه یحقوق بشر (1990 م)ماده ی 84میثاق حقوق مدنی وسیاسی (1966 م)بند یک ماده ی شش کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950 م)ومواد 8و9کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1978م)اشاره کرد.نخستین محدودیت دادخواهی در دیوان عدالت اداری را می توان محدودیت سازمانی یعنی فقدان شعب استانی دیوان عدالت اداری دانست .که این محدودیت مغایر با اصل 34 قانون اساسی می باشد استقرار دیوان در تهران (ماده 2قانون دیوان)موجب شده است که دسترسی مستقیم شهروندان ساکن در سایر استان ها وشهرستان ها با دیوان با مشکل مواجه شود، باید در قوانین دیوان تمهیدادتی اندیشیده شود تا شعب استانی دیوان در سراسر کشور مستقر شود که این خود باعث تامین حقوق همه جانبه افراد از زن ومرد ،تساوی عموم مردم در برابر قانون ،رفع تبعیضهای ناروا وایجاد امکانات عادلانه برای همه باشد که این دسترسی آسان به شعب می تواند منجر به پیشگیری از بسیاری از تخلفات ودر نهایت فساد اداری شود.
بند دوم:محدود نگری در جایگاه شاکی ومشتکی عنه
در خصوص جایگاه شاکی در رویه دیوان نوعی پراکندگی وجود داشت، گاه شکایات برخی نهادها پذیرفته شده و گاه رد می شود تا اینکه با تفاسیر شورای نگهبان در این زمینه این جایگاه به مردم یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی، حقوق خصوصی اختصاصی یافت. این مسأله در رویه دیوان نیز انعکاس یافت به موجب رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 37-38-39 مورخ 10/7/68«نظر به اینکه در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تفریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرضی کلمه ی مرد می واحدهای دولتی از شمول مردوم خارج وبه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک ماده 11 دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشند. علی هذا شکایت و اعتراضهای واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب عدالت اداری نمی باشد » کلاسه پرونده 66-89-63-63-62/44) بنظر می رسد« شایسته است همانند حقوق اداری فرانسه ، در نظام حقوقی ایران نیز تمهیداتی اندیشیده شود که حداقل برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، به ویژه نهادهای عدم تمرکز مانند شهرداری ها و شوراهای اسلامی ، نیز بتوانند به راحتی در دیوان عدالت اداری به طرح دعوا بپزدازند، زیرا گرچه دیوان عدالت اداری نمی تواند به شکایات مردم علیه دولت رسیدگی نکند . زیرا فلسفه وجودی و بنیان آن در قانون اساسی چنین اجازه ای را به او نمی دهد اما رسیدگی به به شکایات دولت علیه دولت نیز منافاتی با این فلسفه وجودی ندارد» 1(گرجی 1389 ،80). در خصوص جایگاه مشتکی عنه نیز محدود نگری وجود دارد « داد رسی منصفانه نه تنها مستلزم داشتن نگاه حداکثری به مفهوم شاکی و شکایت است بلکه اشخاص ، نهاد ها و موضوعات نظارت پذیر را نیز تا حد ممکن باید گسترش داد هرچه قلمرو اشخاص ، نهاد ها و موضوعات نظارت پذیر افزایش یابد به همان میزان قلمرو حاکمیت قانون گسترش خواهد یافت و همان گونه که قبل از این گفته شد حاکمیت قانون رابطه مستقیمی با پیشگیری از جرایم و فساد دارد.

2-11-دستگاه های نظارتی و نوع نظارت محوله به آنها
1)وزارت اطلاعات :نظارت امنیتی.
2)وزارت امور اقتصادی و دارایی(ذی حسابها): نظارت مالی در حین خرج.
3)سازمان مدیریت و برنامه ریزی:نظارت پرسنلی و نظارت عملیاتی.
4)سازمان حسابرسی:نظارت حسابرسی.
5)سازمان بازرسی کل کشور:نظارت بر رعایت قانون به صورت عام.
6)دیوان عدالت اداری : نظارت قضایی بر دولت و اعمال آن.
7)دیوان عالی کشور :نظارت بر اجرای قوانین در محاکم.
8)دیوان محاسبات کشور:نظارت مستمر مالی پس از خرج.
2-12-هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نظارت هیئت عالی نظارت ودیوان
عملکرد و راندمان پایین دستگاه های اداری می تواند مولد عوامل مختلفی هماننداخذ رشوه،اختلاس و تصرف غیر قانونی و عواملی از این قبیل باشد.سیاست جنایی هر کشور ی نیز در قبال این معضلات تلاش دارد با اتخاذ و تدابیر راهکار هایی در زمینه های گوناگون از بروز جرایم و انحرافات گوناگون در دستگاه های دولتی پیشگیری نمایید و در صورت بروز عوامل یاد شده که می تواند محل فعالیت های دستگاه های اداری باشد با مجازات کردن،افراد خاطی پیش گیری عام وخاص را محقق سازند.یکی از حیاتی ترین ارکان یک مدیریت سالم و کارآمد و جود یک نظام کامل و دقیق نظارت و بازرسی است .
هدف غایی و نهایی طراحان سیاست جنایی هر کشور فراهم کردن جامعه ای سالم وعاری از تخلفات و انحرافات می باشد .البته ضرورت وجود نظارت به معنای نداشتن اعتماد به کارکنان سازمان نبوده و سفارش به داشتن یک نظام قوی نظارتی نیز به معنای توصیه به نداشتن اعتماد به کارکنان نیست،بلکه باید در یک عبارت کوتاه گفت «اعتماد در سازمان خوب است،اما نظارت لازم است»و این دو تضاد و منافاتی با هم ندارند1.( الوانی 1385،210)
در بین واحد ها و دستگاه های نظارتی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری یکی از ابزار های مهمی است که قانونگذار با استفاده از آنها تلاش دارد تا در ابعاد مختلف پیش گیری و نظارت و مبارزه با تخلفات اداری مقابله نمایید با توجه به حساسیت قلمرو اداری کشور و نقش مهم سلامت پرسنل ومشاغل اداری در آن ،قانونگذار امتیازات گسترده ای به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در اعمال مجازات های اداری،نظارت بر تصمیمات و اقدامات وآنها واگذار نموده است. بسیاری از ضمانت اجرا هایی که اعمال آنها در اختیار این نهاد می باشد از حقوق جزایی وام گرفته شده است و پر واضح است که اعطا ی چنین اختیاری ،نظارت دقیقی را می طلبد تا هیئت ها که به مثابه و پیوند حقوق اداری و کیفری می باشند،از لحاظ رعایت موازین قانونی تحت نظر قرار بگیرند.
لذا در دستگاههای اداری میتو آن از دو مرجع نام برد که این هدف قانون گذار را تأمین می نماید.هیأت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری ،این دو مرجع عالی نظارت می باشند .هیأت عالی نظارت یکی از مراجعی است که در بدنه ی دستگاه اجرایی قرار گرفته است و اعضای آن مستمران دولت میباشند درصورتی که ما تحقق یک تخلف را دارای آغاز و انجام بدانیم ،قطعا اگر خواهان پیشگیری از بروز آنها باشیم بایستی ابزار واعمال نظارتی خود را متناسب با مقاطع مختلفی که تخلف در طی آن در حال تحقق است متناسب سازیم.نظارت بر یک مجموعه ممکن است پیش نگر ،همزمان نگر ،یا گذشته نگر باشد2.(الوانی 1385،210) ماهیت اقدامات هیات نظارت میتواند دارای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، بیمارستان، حکومت قانون، فساد اداری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جرم انگاری، جرایم اقتصادی، سیاست جنایی، جرم زدایی