پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، مقررات دولتی، فساد اداری، تفکیک قوا

دانلود پایان نامه ارشد

قانونی……………………………………………………………………………………………………43
1-23-3 جرم ارتشاء……………………………………………………………………………………………………………..44
1-23-4 اختلاس…………………………………………………………………………………………………………………..45
1-23-5 پورسانت…………………………………………………………………………………………………………………47
1-23-6 رانت جویی…………………………………………………………………………………………………………….49
فصل دوم : پیشگیری های غیر کیفری از جرایم اداری
2-1- اهمیت پیشگیری غیر کیفری از فساد اداری…………………………………………………………………………..51
2-2- تهیه و تدوین و تفسیر قوانین در فرایند تحقق عدالت اداری……………………………………………………52
بند اول: نقش قانون در پیشگیری از فساد اداری…………………………………………………………………………54
2-3- برقراری نظام شایسته سالاری …………………………………………………………………………………………….59
بند اول : ابعاد ومحتوای شایستگی……………………………………………………………………………………………60
2-4- تامین سلامت استخدامی ……………………………………………………………………………………………………61
2-5- خصوصی سازی و نقش آن در پیشگیری از جرایم اداری……………………………………………………….62
بند اول : مهم ترین اهداف بخش خصوصی سازی ……………………………………………………………………63
بند دوم: مهم ترین دلایل جایگزینی بخش غیر دولتی به جای بخش دولتی……………………………………64
بند سوم: مقایسه ویژگی های مدیریتی ، هدف ها ، ساختار سازمانی در بخش خصوصی و دولتی ……65
2-6- مقررات زدایی…………………………………………………………………………………………………………………..68
2-7- کدهای اخلاقی یا رفتاری…………………………………………………………………………………………………..70
بند اول : اخلاق حرفه ای در ایران……………………………………………………………………………………………71
بند دوم: نقش اخلاق حرفه ای و کدهای رفتاری در پیشگیری از فساد اداری…………………………………72
بند سوم : رویکرد شعار زده یا رویکرد عملی…………………………………………………………………………….73
2-8- ساز و کارهای موجود در دولت برای انطباق مقررات دولتی با قوانین………………………………………75
2-8-1 آیین نامه ها ………………………………………………………………………………………………………………75
بند اول : آیین نامه های اجرایی……………………………………………………………………………………………….75
بند دوم : آیین نامه های جایگزین قانون یا آیین نامه های تفویضی ………………………………………………76
بند سوم : آیین نامه های مستقل ……………………………………………………………………………………………..76
2-8-2 تصویب نامه ……………………………………………………………………………………………………………..76
2-8-3 بخش نامه …………………………………………………………………………………………………………………77
2-8-4 دستور العمل …………………………………………………………………………………………………………….77
2-8-5 مصوبه ……………………………………………………………………………………………………………………..78
2-8-6ابلاغیه ……………………………………………………………………………………………………………………….78
2-8-7 مقامات صلاحیت دار برای وضع مقررات دولتی…………………………………………………………….78
بند اول: قوه مجریه…………………………………………………………………………………………………………………78
بند دوم : قوه قضاییه ……………………………………………………………………………………………………………..79
2-8-8 شرایط اعتبار مقررات دولتی…………………………………………………………………………………………79
بند اول: شرایط صلاحیت مرجع تصویب کننده………………………………………………………………………….79
بند دوم: رعایت حدود اختیارات………………………………………………………………………………………………79
بند سوم : عدم مغایرت با شرع ……………………………………………………………………………………………….79
بند چهارم : عدم مخالفت با قانون …………………………………………………………………………………………..80
بند پنجم : عطف به ما سبق نشدن……………………………………………………………………………………………80
2-8-9 نحوه نظارت بر مقررات دولتی……………………………………………………………………………………..80
بند اول : نظارت قانونی…………………………………………………………………………………………………………..80
بند دوم: نظارت قضایی…………………………………………………………………………………………………………..81
بند سوم : نظارت شرعی…………………………………………………………………………………………………………82
2-8-10 مفهوم و مبانی نظارت قضایی……………………………………………………………………………………..82
2-9- مفهوم اصل صلاحیت و پیوند آن با اصل تفکیک قوا……………………………………………………………..83
2-9-1 تفکیک قوا در حقوق اداری ………………………………………………………………………………………..83
بند اول : مفهوم اصل صلاحیت ………………………………………………………………………………………………84
بند دوم: اقسام صلاحیت ها…………………………………………………………………………………………………….84
2-9-2 معیار تفکیک صلاحیت اختیاری و تکلیفی ……………………………………………………………………85
2-10- اصل قانونی بودن در حقوق اداری ……………………………………………………………………………..86
2-10-1 محتوا و منابع اصل قانونی بودن در حقوق اداری…………………………………………………………86
2-10-2 اصل قانونی بودن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری…………………………………………………..87
2-10-3 دیوان عدالت اداری وایجاد حاکمیت قانون…………………………………………………………………..87
2-10-4 مبانی و بنیان های باز نگری قضایی دیوان عدالت اداری………………………………………………..91
2-10-5 نمونه های از ابطال آیین نامه ها ، مصوبات و….. توسط دیوان عدالت اداری…………………….91
2-10-6 دیوان عدالت اداری و حوزه مصون مانده از کنترل قضایی……………………………………………..93
2-10-7 اصل برابری و منع تبعیض در رویه قضایی دیوان…………………………………………………………95
بند اول : جایگاه اصل برابری در دیوان عدالت اداری………………………………………………………………….95
بند دوم: رانت مصداق بارز نقص اصل برابری………………………………………………………………………….95
بند سوم: نمونه امتیاز ابطال شده توسط دیوان عدالت اداری ……………………………………………………….95
2-10-8 محدودیت های در قانون دیوان عدالت اداری………………………………………………………………96
بند اول:محدودیت حق دادخواهی …………………………………………………………………………………………..96
بند دوم: محدود نگری در جایگاه شاکی و مشتکی عنه……………………………………………………………….97
2-11-دستگاه های نظارتی و نوع نظارت محوله به آنها…………………………………………………………………..98
2-12-هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نظارت هیئت عالی نظارت ودیوان……………………………..98
بنداول:نظارت دیوان عدالت اداری بر آراء قطعی دادگاه های اداری…………………………………………….100
بنددوم:صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری که در ماده 13قانون دیوان ………………………100
بند سوم:صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با شاکی،خواندهوموضوع دعاوی………………………..101
بند چهارم: تعریف دادگاه اختصاصی اداری……………………………………………………………………………..102
فصل سوم:پیشگیری های کیفری از جرایم اداری
3-1- واکنش های کیفری در برابر جرم………………………………………………………………………………………105
3-1-1 جرم انگاری……………………………………………………………………………………………………………106
بند اول: جرم انگاری ابتدایی………………………………………………………………………………………………….109
بند دوم: جرم انگاری تکمیلی………………………………………………………………………………………………..109
بند سوم : جرم انگار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع فلسفه حقوق، امام خمینی، حقوق مدنی، انقلاب اسلامی ایران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، فساد اداری، قانون اساسی، موازین شرع