پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، مقررات دولتی، فساد اداری، تفکیک قوا

دانلود پایان نامه ارشد

قانونی……………………………………………………………………………………………………43
1-23-3 جرم ارتشاء……………………………………………………………………………………………………………..44
1-23-4 اختلاس…………………………………………………………………………………………………………………..45
1-23-5 پورسانت…………………………………………………………………………………………………………………47
1-23-6 رانت جویی…………………………………………………………………………………………………………….49
فصل دوم : پیشگیری های غیر کیفری از جرایم اداری
2-1- اهمیت پیشگیری غیر کیفری از فساد اداری…………………………………………………………………………..51
2-2- تهیه و تدوین و تفسیر قوانین در فرایند تحقق عدالت اداری……………………………………………………52
بند اول: نقش قانون در پیشگیری از فساد اداری…………………………………………………………………………54
2-3- برقراری نظام شایسته سالاری …………………………………………………………………………………………….59
بند اول : ابعاد ومحتوای شایستگی……………………………………………………………………………………………60
2-4- تامین سلامت استخدامی ……………………………………………………………………………………………………61
2-5- خصوصی سازی و نقش آن در پیشگیری از جرایم اداری……………………………………………………….62
بند اول : مهم ترین اهداف بخش خصوصی سازی ……………………………………………………………………63
بند دوم: مهم ترین دلایل جایگزینی بخش غیر دولتی به جای بخش دولتی……………………………………64
بند سوم: مقایسه ویژگی های مدیریتی ، هدف ها ، ساختار سازمانی در بخش خصوصی و دولتی ……65
2-6- مقررات زدایی…………………………………………………………………………………………………………………..68
2-7- کدهای اخلاقی یا رفتاری…………………………………………………………………………………………………..70
بند اول : اخلاق حرفه ای در ایران……………………………………………………………………………………………71
بند دوم: نقش اخلاق حرفه ای و کدهای رفتاری در پیشگیری از فساد اداری…………………………………72
بند سوم : رویکرد شعار زده یا رویکرد عملی…………………………………………………………………………….73
2-8- ساز و کارهای موجود در دولت برای انطباق مقررات دولتی با قوانین………………………………………75
2-8-1 آیین نامه ها ………………………………………………………………………………………………………………75
بند اول : آیین نامه های اجرایی……………………………………………………………………………………………….75
بند دوم : آیین نامه های جایگزین قانون یا آیین نامه های تفویضی ………………………………………………76
بند سوم : آیین نامه های مستقل ……………………………………………………………………………………………..76
2-8-2 تصویب نامه ……………………………………………………………………………………………………………..76
2-8-3 بخش نامه …………………………………………………………………………………………………………………77
2-8-4 دستور العمل …………………………………………………………………………………………………………….77
2-8-5 مصوبه ……………………………………………………………………………………………………………………..78
2-8-6ابلاغیه ……………………………………………………………………………………………………………………….78
2-8-7 مقامات صلاحیت دار برای وضع مقررات دولتی…………………………………………………………….78
بند اول: قوه مجریه…………………………………………………………………………………………………………………78
بند دوم : قوه قضاییه ……………………………………………………………………………………………………………..79
2-8-8 شرایط اعتبار مقررات دولتی…………………………………………………………………………………………79
بند اول: شرایط صلاحیت مرجع تصویب کننده………………………………………………………………………….79
بند دوم: رعایت حدود اختیارات………………………………………………………………………………………………79
بند سوم : عدم مغایرت با شرع ……………………………………………………………………………………………….79
بند چهارم : عدم مخالفت با قانون …………………………………………………………………………………………..80
بند پنجم : عطف به ما سبق نشدن……………………………………………………………………………………………80
2-8-9 نحوه نظارت بر مقررات دولتی……………………………………………………………………………………..80
بند اول : نظارت قانونی…………………………………………………………………………………………………………..80
بند دوم: نظارت قضایی…………………………………………………………………………………………………………..81
بند سوم : نظارت شرعی…………………………………………………………………………………………………………82
2-8-10 مفهوم و مبانی نظارت قضایی……………………………………………………………………………………..82
2-9- مفهوم اصل صلاحیت و پیوند آن با اصل تفکیک قوا……………………………………………………………..83
2-9-1 تفکیک قوا در حقوق اداری ………………………………………………………………………………………..83
بند اول : مفهوم اصل صلاحیت ………………………………………………………………………………………………84
بند دوم: اقسام صلاحیت ها…………………………………………………………………………………………………….84
2-9-2 معیار تفکیک صلاحیت اختیاری و تکلیفی ……………………………………………………………………85
2-10- اصل قانونی بودن در حقوق اداری ……………………………………………………………………………..86
2-10-1 محتوا و منابع اصل قانونی بودن در حقوق اداری…………………………………………………………86
2-10-2 اصل قانونی بودن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری…………………………………………………..87
2-10-3 دیوان عدالت اداری وایجاد حاکمیت قانون…………………………………………………………………..87
2-10-4 مبانی و بنیان های باز نگری قضایی دیوان عدالت اداری………………………………………………..91
2-10-5 نمونه های از ابطال آیین نامه ها ، مصوبات و….. توسط دیوان عدالت اداری…………………….91
2-10-6 دیوان عدالت اداری و حوزه مصون مانده از کنترل قضایی……………………………………………..93
2-10-7 اصل برابری و منع تبعیض در رویه قضایی دیوان…………………………………………………………95
بند اول : جایگاه اصل برابری در دیوان عدالت اداری………………………………………………………………….95
بند دوم: رانت مصداق بارز نقص اصل برابری………………………………………………………………………….95
بند سوم: نمونه امتیاز ابطال شده توسط دیوان عدالت اداری ……………………………………………………….95
2-10-8 محدودیت های در قانون دیوان عدالت اداری………………………………………………………………96
بند اول:محدودیت حق دادخواهی …………………………………………………………………………………………..96
بند دوم: محدود نگری در جایگاه شاکی و مشتکی عنه……………………………………………………………….97
2-11-دستگاه های نظارتی و نوع نظارت محوله به آنها…………………………………………………………………..98
2-12-هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نظارت هیئت عالی نظارت ودیوان……………………………..98
بنداول:نظارت دیوان عدالت اداری بر آراء قطعی دادگاه های اداری…………………………………………….100
بنددوم:صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری که در ماده 13قانون دیوان ………………………100
بند سوم:صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با شاکی،خواندهوموضوع دعاوی………………………..101
بند چهارم: تعریف دادگاه اختصاصی اداری……………………………………………………………………………..102
فصل سوم:پیشگیری های کیفری از جرایم اداری
3-1- واکنش های کیفری در برابر جرم………………………………………………………………………………………105
3-1-1 جرم انگاری……………………………………………………………………………………………………………106
بند اول: جرم انگاری ابتدایی………………………………………………………………………………………………….109
بند دوم: جرم انگاری تکمیلی………………………………………………………………………………………………..109
بند سوم : جرم انگار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع فلسفه حقوق، امیرالمومنین، اسناد و املاک، نهج البلاغه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مجازات، دیوان عدالت اداری، مجازات اسلامی، پیشگیری از جرم