پایان نامه ارشد رایگان با موضوع درمان چندبعدی، انزال زودرس، غیرداروئی

دانلود پایان نامه ارشد

منظور بررسی فرضیهها و نیز برای درک بهتر تغییرات ایجاد شده در بیماران، سعی شده تا از جداول و رسم نمودارهای بیشتری استفاده شود. نمودارها به گونهای رسم شدهاند که ضمن مشاهده تغییرات در هر بیمار، میتوان به مقایسهی آن بیمار با دیگر بیماران هم پرداخت.
1-2 بررسی فرضیه اول پژوهش:
درمان چند بعدی غیرداروئی اضطراب جنسی را در بیماران مبتلا به انزال زودرس کاهش میدهد.
همان طور که از روند تغییر نمرات بیماران در نمودار 4-1 پیداست، هر 3 بیمار با کاهش نمرات اضطراب جنسی پس از دورهی درمانی مواجه شدهاند. کاهش نمره اضطراب جنسی در بیمار اول با شدت بیشتری شروع شده و پس از پیگیری 45 روزه این پیشرفت در کاهش میزان اضطراب در بیمار سوم بیشتر و بارزتر است. در کل نتایج پس از پیگیری 45 روزه حاکی از آن است که درمان چندبعدی غیر داروئی توانسته است میزان اضطراب جنسی را تا حد قابل ملاحظهای کاهش دهد و میانگین این کاهش برای هر 3 بیمار تا مرحلهی پیگیری با با اندازهی اثر 98 درصدی درمان قابل مشهود است.

نمودار4- 1: نمایش تغییر نمرات بیماران دریافتکننده درمان چندبعدی غیرداروئی در اضطراب جنسی
2-2 بررسی فرضیه دوم پژوهش:
درمان چندبعدی غیرداروئی خودکارآمدی جنسی بیماران مبتلا به انزال زودرس را افزایش میدهد.
همان طور که از تغییر نمرات بیماران در نمودار 4-2 پیداست هر 3 بیمار در طول درمان در افزایش نمره خودکارآمدی جنسی پیشرفت داشتهاند و پس از درمان نیز این پیشرفت ادامه داشته و تا پس از پیگیری نیز این روند حفظ شده است.در بیمار اول روند پیشرفت در افزایش میزان خودکارآمدی جنسی در مرحلهی پیگیری نیز ادامه داشته است. در کل نتایج پس از دورهی پیگیری حاکی از آن است که درمان چندبعدی غیر داروئی توانسته است میزان خودکارآمدی جنسی را در بیماران مبتلا به انزال زودرس تا حد قابل ملاحضهای افزایش دهد و به اندازهی اثر 96 درصدی پس از درمان برسد.

نمودار4- 2: نمایش تغییر نمرات بیماران دریافتکننده درمان چندبعدی غیرداروئی در خودکارآمدی جنسی
3-2 بررسی فرضیه سوم پژوهش:
درمان چندبعدی غیرداروئی هوشیاری جنسی را بیماران مبتلا به انزال زودرس را افزایش میدهد.
همان طور که از نمایش تغییر نمرات بیماران دریافتکننده درمان چند بعدی غیر داروئی در هوشیاری جنسی در نمودار 4-3 پیداست هر 3 بیمار کاهش قابل ملاحظهای در کاهش میزان اشتغال ذهنی با سکس داشته و در مرحلهی پیگیری بعد از درمان نیز هر 3 بیمار توانستهاند دستآوردهای خود را حفظ کنند و اندازه اثر پس از درمان به 90 درصد رسیده است. در کل میتوان بیان کرد که درمان چندبعدی غیر داروئی در افزایش میزان هوشیاری جنسی بیماران مبتلا به انزال زودرس تاثیر دارد.

نمودار4- 3: نمایش تغییر نمرات بیماران دریافتکننده درمان چندبعدی غیرداروئی در هوشیاری جنسی

4-2 بررسی فرضیه چهارم:
درمان چندبعدی غیرداروئی اشتغال ذهنی با سکس را در بیماران مبتلا به انزال زودرس کاهش میدهد.
همان طور که از نمایش تغییر نمرات بیماران دریافتکننده درمان چند بعدی غیر داروئی در اشتغال ذهنی با سکس در نمودار 4-4 پیداست. هر 3 بیمار کاهش قابل ملاحظهای در اشتغال ذهنی با سکس داشتهاند و در مرحلهی پیگیری پس از درمان نیز این دستاوردها برای هر 3 بیمار حفظ شده است. اندازه اثر پس از درمان به 94 درصد رسیده است. در کل میتوان عنوان کرد که درمان چندبعدی غیر داروئی در کاهش میزان اشتغال ذهنی با سکس تاثیر دارد.

نمودار4- 4: نمایش تغییر نمرات بیماران دریافتکننده درمان چندبعدی غیرداروئی در اشتغال ذهنی با سکس
5-2 بررسی فرضیه پنجم:
درمان چندبعدی غیرداروئی جراتورزی جنسی را در بیماران مبتلا به انزال زودرس افزایش میدهد.
. روند تغییر نمرات بیماران در مقیاس جراتورزی جنسی در نمودار 4-5 حاکی از آن است که هر 3 بیمار در میزان افزایش جراتورزی جنسی پیشرفت داشتهاند. به طوری که بارزتریت پیشرفت مربوط به بیمار اول، پر فراز و نشیبترین پیشرفت مربوط به بیمار دوم و در نهایت بیشترین پیشرفت پس از مرحلهی پیگیری مربوط به بیمار سوم است. در کل اندازهی اثر در مرحلهی پیگیری پس از درمان برای جراتورزی جنسی به 91 درصد رسیده است. میتوان نتیجه گرفت که درمان چندبعدی غیر داروئی در افزایش میزان جراتورزی جنسی بیماران مبتلا به انزال زودرس تاثیر دارد.

نمودار4- 5: نمایش تغییر نمرات بیماران دریافتکننده درمان چندبعدی غیرداروئی در جراتورزی جنسی
6-2 بررسی فرضیه ششم:
درمان چندبعدی غیرداروئی میزان مدیریت مشکل جنسی را در بیماران مبتلا به انزال زودرس افزایش میدهد.
با مشاهده روند تغییر نمرات این خرده مقیاس در هر 3 بیمار در نمودار 4-6 میتوان بیان کرد که روند تغییر نمرات بیماران به سمت پیشرفت در مدیریت مشکل جنسی است و این روند پیشرفت در بیمار دوم و سوم در طول درمان و حتی پس ازدرمان تقریباً به صورت کاملاً هماهنگ با هم و به یک میزان صورت گرفته و در نهایت در مرحلهی پیگیری پس از درمان بیمار سوم کمی از بیمار دوم پیشی گرفته است. در مورد بیمار اول نیز روند تغییر نمرات حاکی از پیشرفت بسیار خوبی است و میزان اثربخشی پس از درمان در این بیمار به 1- رسیده است. در کل با توجه به اندازه اثر در مرحلهی پیگیری پس از درمان که به 95 درصد رسیده است میتوان نتیجه گرفت که درمان چند بعدی غیر داروئی در افزایش مدیریت مشکل جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس تاثیر دارد.

نمودار4- 6: نمایش تغییر نمرات بیماران دریافتکننده درمان چندبعدی غیرداروئی در مدیریت مشکل جنسی
7-2 بررسی فرضیه هفتم:
درمان چندبعدی غیرداروئی اعتماد جنسی را در بیماران مبتلا به انزال زودرس افزایش میدهد.
. بررسی فراز و فرود روند تغییر نمرات در نمودار 4-7 نشان می دهد که هر 3 بیمار از نظر میزان اعتمد جنسی پیشرفت قابل ملاحضهای دارند و این پیشرفت در هر 3 بیمار با یک شدت شروع شده و تا جلسهی دهم هماهنگ با هم ادامه یافته است. در مرحلهی پس از درمان و همچنین در مرحله پیگیری بیمار اول و دوم تقریباً هماهنگ با هم و به یک میزان پیشرفت داشته اما میزان پیشرفت بیمار سوم پس از جلسهی دهم در مرحلهی پس از درمان و پیگیری همان طور حفظ شده و پیشرفتی نداشته است. با توجه به تحلیل نتایج درمان با استفاده از نمودار 4-7 و اندازهی اثر 93 درصدی پس از درمان میتوان بیان کرد که درمان چند بعدی غیر داروئی اعتماد جنسی را در بیماران مبتلا به انزال زودرس افزایش میدهد.

نمودار4- 7: نمایش تغییر نمرات بیماران دریافتکننده درمان چندبعدی غیرداروئی در اعتماد جنسی
8-2 بررسی فرضیه هشتم:
درمان چندبعدی غیرداروئی رضایت جنسی را در بیماران مبتلا به انزال زودرس افزایش میدهد.
با نگاهی به نمایش تغییر نمرات بیماران دریافت کنندهی درمان چندبعدی غیر داروئی در رضایت جنسی میتوان تفسیر کرد که هر 3 بیمار در میزان رضایت جنسی پیشرفت داشته کردهاند. به طوری که روند تغییر در نمرات بیمار دوم و سوم همگام با هم این پیشرفت را طی کرده و پیشرفت بیمار اول با شدت بیشتری نسبت به 2 بیمار دیگر صورت گرفته است. در بیمار اول افزایش در میزان رضایت جنسی تا مرحلهی پس از درمان ادامه داشته و بیمار توانسته این روند را در مرحلهی پیگیری بعد از درمان نیز کاملاً حفظ کند. در بیمار دوم و سوم روند افزایش در میزان رضایت جنسی تا جلسهی دهم پیشرفت داشته و سپس تا مرحلهی پس از درمان و حتی پیگیری به عنوان یک دستآورد حفظ شده و افزایشی نداشته است. در کل با توجه به روند تغییر نمرات و میزان پیشرفت هر 3 بیمار در افزایش رضایت جنسی در طول درمان و پس از آن بر اساس نمودار 4-8 و اندازهی اثر 95 درصدی پس از درمان میتوان بیان کرد که درمان چند بعدی غیر داروئی میزان رضایت جنسی را در بیماران مبتلا به انزال زودرس افزایش میدهد.

نمودار4- 8: نمایش تغییر نمرات بیماران دریافتکننده درمان چندبعدی غیرداروئی در رضایت جنسی
9-2 بررسی فرضیه نهم پژوهش:
درمان چندبعدی غیرداروئی میزان افسردگی جنسی را در بیماران مبتلا به انزال زودرس کاهش میدهد.
نمودار 4-9 در رابطه با روند تغییر نمرات در میزان افسردگی جنسی نشان میدهد که در هر 3 بیمار میزان افسردگی جنسی پس از درمان و حتی در مرحلهی پیگیری پس از درمان تا حد قابل ملاحظهای کاهش یافت و این رون پیشرفت در ابتدا در بیمار دوم و سوم با شدت بیشتر و هماهنگ با هم صورت گرفته است اما در مرحلهی پیگیری بیمار سوم پیشرفت بیشتری داشته و باز میزان افسردگی جنسی در این بیمار کاهش یافته است. در نتیجه با تفسیر فرود دیداری تغییر نمرات در نمودار و اندازه اثر 98 درصدی پس از درمان میتوان گفت که در کل درمان چند بعدی غیر داروئی میزان افسردگی جنسی بیماران مبتلا به انزال زودرس را کاهش میدهد

نمودار4- 9: نمایش تغییر نمرات بیماران دریافتکننده درمان چندبعدی غیرداروئی در افسردگی جنسی
10-2 بررسی فرضیه دهم:
درمان چندبعدی غیرداروئی باعث کاهش میزان نمره تشخیصی انزال زودرس در بیماران مبتلا به انزال زودرس میشود.
همان طور که از نمایش تغییر نمرات بیماران در نمودار 4-10 پیداست در هر 3 بیمار نمره تشخیصی انزال زودرس پس از درمان کاهش یافته و این پیشرفت در هر 3 بیمار به طور چشمگیری قابل مشاهده است. در بیمار اول و دوم تا جلسهی پنجم درمان تغییر آن چنانی در نمره تشخیصی انزال زودرس صورت نگرفته اما از جلسهی پنجم به بعد با ارائهی فنون درمانی هر 3 بیمار تغییرات محسوسی را در نمرهی تشخیصی انزال زودرس داشتهاند و این پیشرفت در بیمار سوم که نمرهی بیشتری قبل از درمان داشته و بعد از درمان به کاهش بیشتری رسیده تا حدی بارزتر است. بنابر این با مشاهده و تحلیل این روند تغییر در نمودار 4-10 و اندازهی اثر 97 درصدی پس از درمان میتوان بیان کرد که درمان چندبعدی غیر داروئی در کاهش نمره تشخیصی انزال زودرس در بیماران مبتلا به انزال زودرس موثر است.

مودار4- 10: نمایش تغییر نمرات بیماران دریافتکننده درمان چندبعدی غیرداروئی در نمره تشخیصی انزال زودرس

11-2 بررسی فرضیه یازدهم:
درمان چند بعدی غیرداروئی صمیمیت جنسی را در بیماران مبتلا به انزال زودرس افزایش میدهد.
روند تغییر نمرات صمیمیت جنسی بیماران در نمودار 4-11 نشان میدهد که افزایش و پیشرفت در میزان صمیمیت جنسی در هر 3 بیمار تقریباً هماهنگ با هم صورت گرفته است. و بیماران در مرحلهی پیگیری بعد از درمان نیز این دستآورد خود را حفظ کردهاند و حتی بیمار اول و دوم در پیگیری پس از درمان نسبت به بیمار سوم پیشرفت بهتری داشتهاند. با مشاهدهی روند پیشرفت در میزان صمیمیت جنسی بیماران در مراحل مختلف درمان و پیگیری و اندازه اثر 97 درصدی پس از درمان میتوان بیان کرد که درمان چند بعدی غیر داروئی میزان صمیمیت جنسی را در بیماران مبتلا به انزال زودرس افزایش میدهد.

نمودار4- 11: نمایش تغییر نمرات بیماران دریافتکننده درمان چندبعدی غیرداروئی در صمیمیت جنسی

نمودار4- 12: نمایش تغییر نمرات بیماران دریافتکننده درمان داروئی در اضطراب جنسی

تغییر نمرات اضطراب جنسی در نمودار 4-12 نشان میدهد که هر 3 بیمار با کاهش اضطراب جنسی پس از درمان مواجهه شدهاند و توانستهاند این پیشرفت در کاهش میزان اضطراب جنسی را تا مرحلهی پیگیری پس از درمان حفظ کنند. بیمار اول و دوم از اواسط درمان به بعد مسیر پیشرفت در کاهش نمره را با هم و به یک میزان طی کردهاند.در کل نتایج بیانگر این است که درمان داروئی با سیتالوپرام توانسته میزان اضطراب جنسی را در بیماران مبتلا به انزال زودرس با اندازهی اثر 65 درصدی پس از درمان کاهش دهد.

نمودار4- 13:نمایش تغییر نمرات بیماران دریافتکننده درمان داروئی در خودکارآمدی جنسیی
با مشاهدهی تغییر نمرات در متغییر خودکارآمدی جنسی در بیماران از روی نمودار میتوان این گونه به تفسیر پرداخت که در هر 3 بیمار پس از درمان میزان خودکارآمدی جنسی افزایش یافته است. این رون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انزال زودرس، صمیمیت جنسی، خودکارآمدی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انزال زودرس، بیماران مبتلا، درمان چندبعدی