پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دانش آموز دختر، آموزش و پرورش، دانش آموزان دختر، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

تشكيل مي داد اجرا شد. روش نمونه گيري در اين پژوهش از نوع خوشه اي چند مرحله اي، وابزار گرد آوري اطلاعات در آن پس آزمون و چك ليست مشاهده ي فعاليتها است.در اين تحقيق براي تجزيه وتحليل اطلاعات و داده‌ها از روشهاي آماري (توصيفي و استنباطي ) استفاده شده است، كه در اين فصل ابتدا در مورد روش تحقيق، وسپس حجم جامعه و نمونه ي آماري، روش نمونه گيري، ابزار گرد آوري اطلاعات و روش اجرا و جمع آوري اطلاعات ودر پايان در مورد روشهاي آماري بحث شده است.

3-2 روش تحقيق
در اين تحقيق، روش شبه آزمايشي مورد استفاده قرار گرفته است. اين روش يكي از مجموعه روشهاي پژوهشي است كه برخلاف ساير روشها به منظور پيدا كردن رابطه علت و معلولي، بين دو يا چند متغيير به كار برده مي شود (دلاور،1384,ص132).
در اين روش از طرح آزمايش پس آزمون با گروه كنترل استفاده شده است. در طرح مورد بحث 50 نفر دانش آموز دختر از پايه سوم ابتدايي در سطح سني 9 سال به صورت تصادفي انتخاب و در قالب دو گروه آزمايش و كنترل به صورت تصادفي جايگزين شد. اين دانش آموزان به صورت تصادفي از يك مدرسه واقع در يك منطقه و همگي از بين دانش آموزاني كه از لحاظ اقتصادي داراي خانواده هايي در سطح متوسط، و با بررسي پرونده هاي تحصيلي سنوات قبل،هردوگروه با طرح جفتهاي هماننددر دو گروه آزمايش و گواه به طور تصادفي جايگزين شدند. معلم هر دو گروه ليسانس آموزش ابتدايي با بيش از 10 سال سابقه ي خدمت انتخاب گرديد. متغيير مستقل اول،يعني شيوه ي آموزش محوري در برنامه ي درسي علوم پايه ي سوم در بخش علوم بهداشت به مدت 15روز يعني6 جلسه ي آموزشي اعمال شدو بعد از آن متغيير مستقل ديگر، يعني شيوه ي پژوهش محور به مدت 15روز يعني 6 جلسه ي آموزشي اعمال گرديد.در نهايت براي جمع آوري اطلاعات در خصوص متغيير وابسته (دانستني هاي ضروري) از هر دو گروه يك پس آزمون گرفته شد،همچنين از چك ليست مشاهده نيز، براي جمع آوري اطلاعات در خصوص متغييرهاي وابسته ي (مهارتها ونگرشهاورضايت دانش آموزان) در دو گروه استفاده گرديد، بعد تفاوت ميانگين نمرات پس آزمون و چك ليستها در هر دو گروه مشخص شده، مقايسه اي ميان تفاوت ميانگين نمرات هر دو گروه صورت گرفت، و با استفاده از روشهاي آماري، معني دار بودن تفاوتهاي موجود ميان ميانگين هاي مورد نظر بررسي، و اثر نفوذ متغيير مستقل معلوم گرديد.

3- 3 حجم جامعه آماري
جامعه آماري عبارت از مجموعه اي از افراد يا اجزاء و عوامل مختلف مي باشد كه حداقل در يك صفت با هم مشترك هستند. جامعه آماري جايي است كه نمونه از آن انتخاب مي شود و نتايج حاصل از تحقيق در آنجا مورد تعميم قرارداده مي شود (عباس زاده، 1386، ص 168).
حجم جامعه آماري در اين تحقيق، شامل مدارس دولتي ناحيه يك و ناحيه دو اروميه با 1114 نفر دانش آموز دختر، كه در سال (1391 – 1390) در اين مدارس، در پايه ي سوم ابتدايي مشغول به تحصيل مي باشند.

3- 4 حجم نمونه آماري
نمونه آماري بخشي از همان جامعه آماري است كه از آن انتخاب مي گردد. پژوهشگر در موارد زيادي به جاي آزمون همه جامعه آماري، نمونه اي از آن را انتخاب كرده، آزمون خود را درباره آنها به انجام مي‌رساند و پس از اتمام كار نتايج تحقيق را به جامعه مربوط تعميم مي دهد (همان منبع، ص 169). حجم نمونه آماري در اين تحقيق، شامل يك مدرسه از مدارس شهر اروميه (‌ناحيه يك و ناحيه دو) كه به طور تصادفي انتخاب شده بود، با دو كلاس از اين مدرسه به تعداد 50 نفر از دانش آموزان دختر، كه در سال (1391- 1390) در پايه سوم ابتدايي تحصيل مي كردند.

3- 5 متغييرهاي تحقيق
3- 1- 5 متغيير هاي مستقل
1ـ برنامه درسي علوم به شيوه ي آموزش محور
2ـ برنامه درسي علوم به شيوه ي پژوهش محور
3- 2- 5 متغييرهاي وابسته
1ـ‌كسب دانستني هاي ضروري
2ـ‌كسب مهارتهاي ضروري
3ـ كسب نگرشهاي ضروري
4ـ كسب رضايت در دا نش آموزان

3-6 روش نمونه گيري
در اين پژوهش به علت وسعت زياد جامعه ي آماري، از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي استفاده شده است. براي اين كار از بين نواحي شهر اروميه دو ناحيه به طور تصادفي انتخاب گرديد ؛ ازبين اين دو ناحيه با (64 مدرسه )، يك ناحيه با 29 مدرسه به طور تصادفي انتخاب شد. از اين ناحيه ،يك مدرسه با دو كلاس از اين مدرسه به طور تصادفي انتخاب شد،كه حجم نمونه ي ما را تشكيل داد.با هماهنگي مدير مدرسه، 50 نفر از دانش آموز دختر پايه ي سوم اين مدرسه با توجه به پرونده ي تحصيلي شان با طرح جفتهاي همانند در اين دو كلاس (الف و ب ) به تعداد 25 نفر دانش آموز در هر كلاس تقسيم بندي شد؛ در يك كلاس برنامه درسي علوم به شيوه ي پژوهش محور ، ودر كلاس ديگر برنامه ي درسي علوم به شيوه ي آموزش محور اجرا گرديد.

3- 7 ابزار گردآوري اطلاعات
براي جمع آوري و اندازه گيري اطلاعات در خصوص فرضيه هاي پژوهش از پس آزمون وچك ليست مشاهده ي فعاليتها استفاده شد.كه روايي صوريي اين ابزار مورد قبول كارشناسان ارشد برنامه ريزي درسي وپايايي آنها از طريق نرم افزارspss16 با ضريب آلفاي 68% براي پس آزمون و98% براي چك ليست مشاهده ي فعاليتها تعيين گرديد. براي فرضيه ي اول تحقيق (كسب دانستني هاي ضروري)از پس آزمون استفاده شد،كه اين پس آزمون شامل 10سوال از كتاب درسي علوم، در پايه ي سوم ابتدايي از بخش علوم بهداشت است كه بعد از اجراي دو شيوه ي متفاوت (آموزش محور ي و پژوهش محوري) درگروه هاي تعيين شده از دانش آموزان اخذ گرديده است و نمرات حاصل از هردو گروه مورد مقايسه قرار گرفته است. براي فرضيه هاي دوم، سوم و چهارم تحقيق (مهارتها، نگرشهاي ضروري و رضايت دانش آموزان )از چك ليست مشاهده ي فعاليتها با31 سؤال استفاده شد، كه از شماره ي 1 تا 22 مربوط به فرضيه ي دوم تحقيق( كسب مهارتهاي ضروري )،از شماره ي 23 تا 26 مربوط به فرضيه ي سوم تحقيق (كسب نگرشهاي ضروري ) واز شماره ي 27 تا 31 مربوط به فرضيه ي چهارم تحقيق ( كسب رضايت دانش آموزان) است، كه با توجه به تعاريف عملياتي شماره هاي زير شامل فرضيه هاي دوم،سوم و چهارم تحقيق است.
جدول3-1 (مربوط به فرضيه ي 1 تحقيق)
متغيير پژوهش
شاخص
شماره ي مربوط به شاخص مورد نظر در پس آزمون
دانستني هاي ضروري
علوم بهداشت
از شماره ي 1 تا 10

جدول 3-2 ( مربوط به فرضيه ي 2 تحقيق)
متغيير پژوهش
شاخص
شماره ي مربوط به شاخص مورد نظر در چك ليست فعاليتها
مهارتهاي ضروري
مهارت مشاهده
1-2-3-4-5

مهارت اندازه گيري
6-7-8

مهارت جمع آوري اطلاعات
9-10-11

مهارت تفسير اطلاعات
12-13

مهارت فرضيه سازي
14-15

مهارت پيش بيني
16-17

مهارت كاربرد ابزار
18-19

مهارت برقراري ارتباط
20-21

مهارت طراحي تحقيق
22

جدول 3-3 (مربوط به فرضيه ي 3 تحقيق)
متغيير پژوهش
شاخص
شماره ي مربوط به شاخص مورد نظر در چك ليست فعاليتها

كنجكاوي وپرسشگري
23
نگرشهاي ضروري
مسئوليت پذيري
24

تحمل نظرات مخالف
25

همكاري وپشتكار
26

3- 8 روش‌ها ي آماري و ابزار تجزيه و تحليل داده‌ها
تجزيه و تحليل يكي از پايه هاي اساسي هر روش تحقيقي است. به طور كلي، تجزيه و تحليل عبارت از روشي است كه از طريق آن كه از طريق آن كل فرآيند پژوهشي، از انتخاب مسئله تا دسترسي به يك نتيجه هدايت مي شود. چون اغلب مسايلي كه در تعليم و تربيت مورد پژوهش قرار مي گيرند خيلي وسيع هستند، پژوهشگر براي پاسخگويي به مسئله تدوين شده و يا تصميم گيري در مورد رد يا تاييد فرضيه اي كه صورت بندي كرده است از روشهاي مختلف (توصيفي – مقايسه اي – عليت) براي تجزيه و تحليل استفاده مي كند (دلاور، 1384، ص 244).
در اين تحقيق از روشهاي آمار توصيفي (ميانگين، انحراف معيار، فراواني، درصد و جداول و نمودارها) براي طبقه بندي، خلاصه كردن، توصيف و تفسير و برقراري ارتباط از طريق اطلاعات جمع آوري شده استفاده شده است. از آنجايي كه مقياس متغييرهاي اين تحقيق رتبه ايي وبراي مقايسه ي بين دو شيوه ي آموزش محور وپژوهش محوراست، بنابراين براي بررسي اثر بخشي برنامه درسي علوم به شيوه ي آموزش محور با برنامه ي درسي علوم به شيوه ي پژوهش محور، از آمار استنباطي، چون آزمون ناپارامتريك u (من ويتني ) استفاده شده است.

3- 9 روش اجرا وجمع آوري اطلاعات
براي اجراي پژوهش حاضر با هماهنگي و اخذ مجوز از سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي و اداره آموزش و پرورش ناحيه يك اروميه به مدرسه ايي كه به طور تصادفي از بين مدارس ابتدايي ناحيه يك وناحيه دو اروميه انتخاب شده بود مراجعه شد. با هماهنگي مدير و معاون مدرسه 50 نفر دانش آموز پايه سوم انتخاب گرديد،اين 50 نفر دانش آموز با توجه به پرونده ي تحصيلي شان با طرح جفتهاي همانند بين دو كلاس (الف وب) با تعداد 25 نفر در هر كلاس تقسيم بندي شد،براي كنترل متغييرهاي مزاحم براي هر كلاس يك معلم كه از نظر سابقه ي خدمت وميزان تحصيلات همانند بودند انتخاب گرديد، در نهايت با انتخاب تصادفي يكي از اين كلاسها به عنوان گروهي كه شيوه ي آموزش محور و ديگري به عنوان گروهي كه شيوه ي پژوهش محور بايد در ساعات درسي علوم در آن‌ها اجرا گردد انتخاب شد.اجراي طرح آزمايشي را خود محقق بر عهده گرفت. اين طرح به مدت 30 روز يعني 4هفته با12 جلسه ي آموزشي به اجرا درآمد. از اين 4هفته، 2هفته ي آن با 6جلسه ي آموزشي به اجراي برنامه ي درسي علوم به شيوه ي آموزش محور و2هفته ي ديگر آن با 6جلسه ي آموزشي به اجراي برنامه ي درسي علوم به شيوه ي پژوهش محور اختصاص داده شد.در كلاس گروه (آموزش محور) بخش علوم بهداشت پايه ي سوم ابتدايي با همان روال سابق خود،يعني با شيوه ي سخنراني وشيوه ي نمايشي اجرا گرديد،در حالي كه در كلاس گروه پژوهش محور بخش علوم بهداشت پايه ي سوم ابتدايي با شيوه هاي حل مسئله و روش آزمايشگاهي به اجرا در آمد.در پايان اجرا، براي جمع آوري اطلاعات در زمينه ي مهارتها، نگرشها و رضايت دانش آموزان، براي هر دانش آموز در هرگروه چك ليست مشاهده تنظيم شد. براي تنظيم واعتبار دروني چك ليستها،علاوه بر محقق، از 4 همكار ديگر كه در جريان امر بوده و فعاليتهاي دانش آموزان را مشاهده مي كردند مساعدت گرفته شد، در نهايت پس آزموني از هر دو گروه در خصوص دانستني هاي ضروري اخذ گرديد،بعد تفاوت ميانگين نمرات پس آزمون و چك ليستهادر هر دو گروه مشخص شده، در نهايت مقايسه اي ميان تفاوت ميانگين نمرات هر دو گروه صورت گرفت، و با استفاده از روشهاي آماري، معني دار بودن تفاوتهاي موجود ميان ميانگين هاي مورد نظر بررسي، و اثر نفوذ متغيير مستقل معلوم گرديد.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل يافته ها

4-1 مقدمه‌
تجزيه و تحليل به عنوان فرآيندي از روش علمي، يكي از پايه هاي اساسي هر روش است. تجزيه وتحليل به طور كلي روشي است كه از طريق آن كل فرآيند پژوهشي از انتخاب مساله تا دسترسي به يك نتيجه هدايت مي‌شود.از آنجايي كه تبيين داده هاي خام دشوار يا ناممكن است نخست بايد داده‌ها را تجزيه و تحليل كرد و سپس نتايج اين تجزيه و تحليل را مورد تفسير قرار داد. تحليل‌گر پژوهش، داده هاي تجربي را به صورت اجزاي اصلي و سازنده آن خرد مي‌كند تا بتواند جواب پرسش هاي پژوهشي را به دست آورد و فرضيه هاي پژوهشي را بيازمايد.اما تجزيه وتحليل داده هاي پژوهش به تنهايي براي يافتن جواب پرسشهاي پژوهش كافي نيست تعبير وتفسير اين داده ها نيز لازم است.
در اين فصل براي خلاصه كردن وتوصيف داده‌ها از جداول فراواني ونمودار استفاده شده است.در آزمون فرضیه‌های تحقیق با توجه به اینکه مقیاس متغیر‌های مورد بررسی رتبه‌ای است باید از آزمون‌های ناپارامتریک استفاده گردد و چون فرضیه‌های مورد نظر به صورت مقایسه‌ی دو شیوه آموزش محور و پژوهش محور است، از آزمون ناپارامتری من– ویتنی استفاده می‌شود.

اين فصل از تحقيق، شامل دو بخش خواهد بود:
4-2 نتايج توصيفي
وضعی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آموزش مهارت، آموزش علوم، دانش آموزان دختر، انتقال اطلاعات Next Entries منابع و ماخذ تحقیق برنامه درسی، آموزش علوم، دوره ابتدایی، دانش آموزان دختر