پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دادرسی فوری، دادرسی مدنی، دستور موقت، دادرسی اختصاری

دانلود پایان نامه ارشد

طرفین در اولین جلسه دادرسی، می تواند منجر به مختومه شدن پرونده گردد.
2. ایرادات شکلی و ارائه اصول اسناد اصولاً باید در جلسه اول دادرسی صورت پذیرد.
3. حتی با عدم حضور خوانده و وکیل وی و عدم ارسال لایحه ممکن است رأی حضوری باشد.
4. جلسه اول دادرسی حاکمیت مطلق آیین دادرسی مدنی نسبت به قانون مدنی است.
5. اصل بر حضوری بودن آرای محاکم است، لیکن کلیه قرارها الزاماً حضوری است.
6. عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی، به معنای تأیید خواسته خواهان نیست.

5- اهداف تحقیق
1. بررسی آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی.
2. بررسی تاثیر عدم توجه و حضور خوانده جهت توضیح در جلسه دادرسی بر تصمیم دادگاه
3. بررسی تاثیر عدم فراهم بودن موجبات رسیدگی پرونده برتصمیم دادگاه
4. بررسی شرایط تجدید جلسه دادگاه درصورت فراهم نبودن موجبات رسیدگی.
5. بررسی تصمیمات محکمه در صورت عدم حضور طرفین
6. بررسی حدود اختیارات دادگاه در تحقیق دلایل در صورت عدم ایراد طرفین

6- روش کار
الف)روش تحقیق: این پژوهش به روش توصیفی-تحلیل ودر قالب کاربردی انجام شده است.
ب)ابزار تحقیق: در این پژوهش برای گرد آوری مطالب از روش کتابخانه ای،با استفاده از کتب، مقالات، فصلنامه و منابع معتبراینترنتی وبه شکل یادداشت برداری از اسناد استفاده شده است.

فصل اول:
کلیات و مفاهیم

مبحث اول: تعریف، شرایط و اقسام جلسه
گفتار اول: دادرسی و اقسام آن

دادرسی در لغت به معنی بر داد مظلوم رسیدن ـ رسیدگی بر دادخواهی دادخواه و . . . آمده است . در اصطلاح حقوقی دادرسی بر مفهوم اعم رسیدگی مرجع قضائی به درخواست خواهان در جهت صدور رأی به لحاظ پاسخی می باشد که طرف مقابل عندالاقتضاء مطرح کرد بنابراین دادرسی شامل دسته ای از اعمال می باشد که دربرهه ای از زمان شروع تا صدور رأی ادامه می یابد .
کلمه‌ دادرسی حاصل مصدر است و در لغت به معنای به داد مظلوم رسیدن، قضا و محاکمه است1و نیز رسیدگی به دادخواهی دادخواه و عمل دادرس را دادرسی می‌گویند.2
در اصطلاح حقوقی، دادرسی به مفهوم اعم رشته‌ای است از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد مربوط به تشکیلات مراجع قضایی و صلاحیت آنها و تعیین قواعد مرتبط با انواع دعاویی و اجرای تصمیمات دادگاهها می‌باشد که در فقه به آن قضاء می‌گویند.3
مجموعه اقداماتی که به منظور پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می‌رود، دادرسی به مفهوم اخص می‌گویند.4 دادرسی در برخی موارد به مفهوم دعوا یعنی اختلافی که به دادگاه برده می‌شود، به کار می‌رود.5 به عبارت دیگر مجموعه اقدامات دادگاه در بررسی دعوا و استماع اظهارات و مدافعات و ملاحظه‌ لوایح طرفین و رسیدگی به دلایل و مستندات آنان و نیز انجام تحقیقات لازم به منظور مهیا کردن پرونده‌ای برای صدور رأی و قطع و فصل دعوا را دادرسی یا محاکمه گویند.6

درجریان دعوا ورسیدگی به آن به طور کلی دو نوع دادرسی وجود دارد که عبارتند از؛
– دادرسی عادی
– دادرسی فوری

بند اول- دادرسی عادی
دادرسی عادی، دادرسی است که اساس کار دادگاه بر تبادل لوایح قرار داده شده است و جلسه رسیدگی از نظر اهمیت موضوع در درجه‌ی دوم قرار دارد.7 به عبارت دیگر هر وقت بخواهیم دادخواست را در جریان رسیدگی قرار بدهیم باید متوسل به دادرسی عادی شویم مگر اینکه قانون برای آن دعوا یا دادگاهی که در مقام رسیدگی است، نوع دیگری از دادرسی را پیش بینی کرده باشد.8
یکی از ویژگی‌های دادرسی عادی، تبادل لوایح است؛ یعنی خواهان با تقدیم دادخواست اقامه دعوا می‌کند. دادخواست و ضمائم آن برای خوانده ارسال می‌شود و خوانده برای دفاع از خود مطالبی را بیان و به صورت لایحه تقدیم دادگاه می‌کند. دفتر دادگاه دفاعیات خوانده را برای خواهان ارسال می‌کند تا چنانچه دفاعی داشته باشد به صورت مکتوب به دفتر تقدیم نماید. دفاعیات خواهان مجدداً به خوانده ابلاغ می‌شود و خوانده آخرین دفاعیات خود را به صورت لایحه به دفتر دادگاه تقدیم می‌کند.9
مدیر دفتر پس از مبادله لوایح، پرونده را ظرف 24 ساعت به نظر قاضی دادگاه می‌رساند و اگر نیازی به توضیحات طرفین دعوا نبود فوراً رأی صادر می‌کند، اگر توضیحات طرفین دعوا لازم باشد، دستور تعیین جلسه را صادر می‌کند. دفتر دادگاه مواردی که نیاز به توضیح دارد را همراه با اخطاریه برای حضور طرفین در دادگاه ارسال می‌کند.10
با توجه به مزایایی که این شیوه دادرسی دارد شاید بتوان گفت که بهترین شیوه در دادرسی به شمار می‌رود؛ اما متأسفانه این شیوه عالی دادرسی به موجب ماده 11 قانون تشکیل داداگاههای عمومی و انقلاب مصوب 10 مهر ماه 1385 از نظام قضایی ایران حذف گردید.11
بنابراین جلسه ای است که برای رسیدگی یا ادامه رسیدگی به دعوای خواهان، با تعیین وقت قبلی و دعوت اصحاب دعوا یا وکلای آنان تشکیل می شود. جلسه عادی باید با رعایت نوبت طبق دفتر اوقات دادگاه تعیین شود 12.

بند دوم- دادرسی فوری
در مواردی که نیازمند توجه فوری باشد با قواعد دادرسی فوری رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود. اگر چه یکی از ویژگیهای دادرسی اختصاری فوری بودن امری است اما فوریت در دادرسی فوری از اهمیت و حساسیت بیشتری نسبت به دادرسی اختصاری برخوردار است. منظور از فوریت در دادرسی فوری مواردی است که اگر به سرعت راجع به آن اخذ تصمیم نشود، بعداً سبب ورود خسارت فراوانی خواهد شد که جبران ناپذیر خواهد بود و اگر رسیدگی به تأخیر بیافتد موضوع حق از بین می‌رود.13
تفاوت دادرسی فوری با دادرسی عادی و اختصاری این است که نتیجه‌ دادرسی فوری، صدور حکم قاطع در ماهیت دعوا نیست بلکه نتیجه‌ آن دستور موقت است که نوعی از قرار14می‌باشد؛15به عبارت دیگر دادرسی فوری، دادرسی ماهوی نسبت به دعوی و خواسته‌ آن نیست بلکه یک اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق خواهان است. به همین دلیل است که ماده‌ 317 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که دستور موقت به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا ندارد.16
اموری که باید دادرسی فوری نسبت به آنها صورت بگیرد:
‌أ.  اموری که محتاج تعیین تکلیف فوری است؛ ماده‌ 315 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص فوری بودن موضوع درخواست را به عهده‌ دادگاه محول نموده است. در اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، فوری بودن یک امر ماهوی است و ممکن است حتی چند ساعت تأخیر باعث ورود ضرر گردد.17
‌ب. اشکالاتی که در جریان اجرای احکام به وجود می‌آید؛ این مورد زمانی است که اجرای حکمی با مانعی برخورد نماید که اگر به آن مشکل در مرحله‌ اجرای حکم توجه نشود خسارات ناشی از آن جبران ناپذیر خواهد بود.18
‌ج. اشکالاتی که در جریان اجرای اسناد لازم الاجرای اداره‌ ثبت به وجود می‌آید؛ یکی از مزایای اسناد رسمی در زمان اختلاف، صدور اجرائیه بدون مراجعه به دادگاه و رسیدگی ماهوی است. اصولاً تعهداتی که با سند رسمی به وسیله اشخاص صورت گرفته باشد، لازم الاجرا است و ذی نفع می‌تواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و اجرای ثبت در مقام اجرای سند بر‌آید. طبق ماده‌ 1 قانون اصلاح بعضی از مواد ثبت و قانون دفاتر رسمی هر کس اعم از مدیون، متعهد و ثالث می‌تواند در صورتی که اجرای اسناد منافی با حقوق قانونی آنها باشد به آن اعتراض نماید و دعوایی به خواسته بطلان دستور اجرا یا توقیف عملیات اجرایی اقامه نماید ولی باید توجه نمود که صرف تقدیم دادخواست موجب توقف اجرا نمی‌شود مگر اینکه دادگاه ضمن دستور موقت، صراحتاً حکم به بطلان دستور اجرا یا قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نموده باشد.19

گفتار دوم: مفهوم جلسه
جلسه در لغت به معنی نوعی نشست، مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای انجام امری یا شنیدن نطقی باداشتن یک رئیس است.20 و دادرسی هم در لغت به معنی محاکمه، قضاء و رسیدگی به دادخواهی و اجرای قانون و عدالت می‌باشد.21بنابراین جلسه دادرسی در لغت به معنی مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای رسیدگی به دادخواهی و محاکمه و اجرای قانون و عدالت می‌باشد.22 چنان که گفته شد؛ جلسه در لغت به معنی نشست آمده بنابراین معنی لغوی جلسه دادرسی نشستی است که بر دادخواهی دادخواه رسیدگی می شود.
همچنین جلسه دادرسی یا جلسه رسیدگی نشستی است که در آن به دادخواهی دادخواه رسیدگی می‌شود. جلسه دادرسی با حضور قاضی و هنگامی تشکیل می‌شود که مرجع قضاوتی، با تعیین وقت و دعوت قبلی از طرفین دعوا یا وکلای آنها، به دعوا یا امری که خواهان مطرح نموده یا به ادعاهای اصحاب دعوا، رسیدگی می‌کند. جلسه دادرسی ممکن است در دادگاه یا خارج از آن تشکیل شود.23
در حقیقت چنانچه مرجع قضائی با تعیین وقت و دعوت قبلی از اصحاب دعوا یا وکلای آنان حضور یافته تا بر دعوا یا امری که خواهان مطرح نموده و یا بر ادعاهای یا ادله اصحاب دعوا رسیدگی شود جلسه دادرسی تشکیل شده است .
جلسه دادرسی ممکن است در دادگاه یا خارج از آن تشکیل شود جلسات تحقیق و معاینات محلی اگرچه در داخل دادگاه نمی باشد اما جلسه دادرسی محسوب می شود.

گفتار سوم: اقسام جلسه دادرسی
به طور کلی جلسه دادرسی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
1-جلسه دادرسی عادی یا معمولی
2-جلسه رسیدگی خارج از نوبت
3-جلسه دادرسی فوق‌العاده24
همچنین با توجه به مفاد قانونی جلسه دادرسی را می توان در حال حاضر به جلسه عادی یا جلسه دادرسی خارج از نوبت تقسیم می شود .25
1- جلسه عادی:
جلسه ای است که برای رسیدگی یا ادامه رسیدگی به دعوای خواهان با تعیین وقت قبلی و دعوت از اصحاب دعوا یا وکلای آنان تشکیل می شود این جلسه با رعایت نوبت تشکیل می شود .( ماده 96و39. آ.د.م.)26
2- جلسه دادرسی خارج از نوبت:
به جلسه ای اطلاق می شود که بدون توجه به ترتیب دفتر اوقات دادگاه تعیین می شود بنابر این نزدیکتر از وقتی است که دفتر اوقات نشان می دهد. ماده 96 آ.د.م. جلسه دادرسی خارج از نوبت، جلسه ای است که بدون توجه به ترتیب دفتر اوقات دادگاه تعیین می شود و بنابراین نزدیک تر از وقتی است که دفتر اوقات تعیین می نماید. وقت جلسه دادرسی خارج از نوبت اگر چه نزدیک تر از وقت عادی است اما الزاماً نزدیک ترین وقت نمی باشد. جلسه خارج از نوبت نیز با رعایت تشریفات آ.د.مدنی انجام می شود و تفاوت آن با جلسه دادرسی عادی این است که وقت آن بدون در نظر گرفتن نوبت تعیین می شود.

3- جلسه با وقت فوق العاده:
جلسه فوق العاده یا وقت فوق العاده، در مواردی به کار رفته است که دادگاه خارج از اوقاتی که دفتر مخصوص، چه به صورت عادی یا خارج از نوبت تعیین کرده علی الاصول بدون حضور طرفین نسبت به پرونده رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید.
نکته: تفاوت اساسی بین وقت عادی و خارج از نوبت از یک طرف و وقت فوق العاده از طرف دیگر این است که وقت فوق العاده خارج از اوقاتی است که از قبل تعیین شده است.
بنابراین حضور و دعوت قبلی اصحاب دعوا ضروری نمی باشد و در عین حال همواره جهت صدور رأی قاطع پرونده تحت نظر قرار می گیرد.

گفتار چهارم: تشريفات تعيين جلسه دادرسی
دادخواست اصلي به عنوان سند آغازگر دادرسی پس از تقديم چنانچه تكميل باشد دادگاه را ملزم مي نمايد بعد از تعيين وقت و ابلاغ آن رسيدگي را شروع كند.

1- تعيين زمان جلسه دادرسي
در تعيين زمان جلسه دادرسي اصولاً بايد نوبت رعايت گردد و نيز بايد فاصله و روز ابلاغ جلسه به گونه اي تعيين شود كه خوانده فرصت و امكان تدارك دفاع را داشته باشد (ماده 390 قانون آ.د.م) در عين حال برابر ماده 100 قانون آ.د.م هرگاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود يا مانعي براي رسيدگي داشته باشد به دستور دادگاه نزديكترين وقت دادرسی رسيدگي ممكن معين خواهد شد همچنين وقت دادرسي بايد به گونه اي باشد كه بين ابلاغ و هريك از اصحاب دعوا كه مقيم ايران باشند و روز جلسه كمتر از 5 روز نباشد و چنانچه نشاني هر يك از اصحاب دعوا در خارج از كشور باشند فاصله مزبور نبايد از دو ماه كمتر باشد. (ماده 64 )
در موردي كه وقت جلسه دادرسي از طريق آگاهي ابلاغ مي شود فاصله ي انتشار آگهي تا روز جلسه نبايد كمتر از يك ماه باشد م73.ا.د.م در صورت تعد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دادرسی مدنی، دیوان عالی کشور، حقوق و تکالیف، آیین دادرسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، تا اولین جلسه دادرسی