پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حمل و نقل، عرضه و تقاضا، عوامل اقتصادی، مدل مفهومی

دانلود پایان نامه ارشد

مدیریتی
سیستم کل یا زیر سیستم ذهنی/ استنباطی
توصیفی حل مشکل
تشریحی برنامه ریزی به عنوان یک سیستم مفهومی
پیش بینی اسنادی

پیش بینی
سطح پژوهش : مکان/ ناحیه ای/ منطقه/ ملی/ بین المللی
نمودار 2-3 طبقه بندی مدل های گردشگری (گتز ،22:1986).30
چورلی31و هاگت32 کاربرد مدل های بدین شرح می نامند: کاربردی روانشناسانه، کاربرد اکتسابی/ فراگیری، کاربردی استدلالی، کاربردی معیاری، کاربرد سیستم گونه و کاربردی ساختاری(چورلی و هاجِت،1987).
همچنین به طرق دیگری می توان مدل ها را تقسیم بندی کرد:
مدل های مصور یا شکلی: این مدل ها از نظر
ظاهر شبیه دنیای واقعی با مقیاس تصویری هستند.
مدل های مشابه: برای نشان دادن تمایزات در یک مجموعه؛ مانند کاربرد رنگ در نقشه کاربری یک سرزمین.
مدل های سمبلی: برای توضیح سیستم ها یا فرایند ها در مدل های پیش بینی کننده از طرح و رسم استفاده می کنند.
البته برای شناخت مشکلات برخی از تحقیقات، می توان از تلفیق مدل های برنامه ریزی/ فرایند مدیریتی با مدل های نظری به مدل های ترکیبی دستیابی پیدا کرد و طی فرآیندی معین و تقابل مستمر آنها به ارائه راه حل هایی در زمینه سیستم گردشگری نائل شد.
باید توجه داشت درچشم انداز و دورنمای یک سیستم، مدلها در زیر مجموعه نظریه ها قرار می گیرند. نظریه های سیستم ها، دیدگاههای هستند که پدیده ها را تشریح می کنند و برای اداره سیستم ها بکار گرفته می شوند. بنابر این مدلها در ابتدا توصیفی، سپس تشریحی و در نهایت پیش بینی کننده اند؛ بنابر این مدل ها، پی ریزی و سازه های نظریه ها را تشکیل می دهند(گتز،1986).
نمودار 2-4 مدل سیستم های ترکیبی برای برنامه ریزی و نظریه های گردشگری (گتز،1986:33)
با این مقدمه در ذیل به بررسی مهمترین دیدگاه ها و مدل های ارائه شده در زمینه سیستم گردشگری با توجه بنیادی ترین آنها( مدل های مدل های برنامه ریزی/ فرایند مدیریتی و مدل های نظری) می پردازیم:
– ديدگاه سازمان جهانی گردشگری
سازمان گردشگری جهانی(WTO) سيستم گردشگري را به دو بخش اصلی تقسیم می کند؛ یکی عوامل تقاضا، شامل بازارهاي گردشگري بين المللي، داخلي(ملي و منطقه اي) و ساکنان محلي و ديگر عوامل عرضه، مشتمل برفعاليت ها و جاذبه ها (جاذبه هاي طبيعي، فرهنگي، تاريخي، پارک هاي تفريحي، باغ وحش ها، باغ هاي گياه شناسي، آکواريم ها و…)، محل اقامت (هتل ها، متل ها، هتل آپارتمان ها، مهمانپذيرها و…)، خدمات و تسهيلات گردشگري( دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري، رستوران ها، خريد، امور بانکي، مبادله ارز، خدمات و امکانات پستي و پزشکي و…)، حمل و نقل(هوايي، زميني، دريايي)، امكانات و تأسيسات زيربنايي( شامل آب رساني، برق رساني، بهداشت، فاضلاب، دفع زباله و مخابرات) و عناصر سازماني است(سازمان جهاني جهانگردي، 1379).
مدل ارائه شده از طرف سازمان جهانی گردشگری بر پايه نظريه سيستمي مي باشد؛ اين مدل با توجه به دو دسته مدل هاي بنيادين گردشگري در طبقه بندي مدل هاي نظري- سيستم گردشگري كل از گونه تشريحي است.

نمودار 2-5 عناصر سيستم گردشگري (سازمان جهاني گردشگري، 1379)
– ديدگاه ليپر
ليپر34(1979) مدل خود را در به عنوان يک چارچوب سازماندهي شده در بسياري از مسائل گردشگري پيشنهاد کرده است. وی بسياري از مسائل گردشگری را با توجه به فعاليت های آن در نظر گرفته و بخش هاي صنعت را مجاز به استقرار مي سازد و عامل جغرافيايي را در کل سفر اجتناب ناپذير، پيش بيني کند. او سه عنصر اصلي را در سيستم گردشگري مؤثر مي داند:
1- گردشگران: گردشگر در اين سيستم يک فاعل است. 2- عوامل جغرافيايي: شامل الف- منطقه توليد کننده مسافر(فشار براي برانگيختن سفر) ب- منطقه مقصد گردشگر(علت وجودي براي گردشگري) ج- منطقه حمل و نقل(مکان هاي مياني براي رسيدن به مقصد). 3- صنعت گردشگري: مشتمل بر دامنه ای از تجارت ها و سازمان هاي درگير در توزيع محصول گردشگري هستند. هر يک از عناصر و عوامل سيستم گردشگري ليپر نه تنها براي توزيع محصول گردشگري بلکه براي شرايط معاملاتي و آثار گردشگري و البته زمينه هاي متفاوتي که در گردشگري اتفاق مي افتد، با يکديگر در تقابلند(لیپر،2004/لیپر،1990/ کوپر و دیگران،1380).
مدل ارائه شده از طرف ليپر بر پايه نظريه سيستمي مي باشد؛ اين مدل در طبقه بندي مدل هاي نظري- سيستم گردشگري كل از گونه تشريحي است.

نمودار 2-6 چرخه مستقیم دو سویه گردشگری به عنوان سيستم گردشگري کل(لیپر،35:2004)

نمودار 2-7 سيستم گردشگري (ناحيه محور مسافر، مبدا و مقصد گردشگر) – مدل ليپر (لیپر،23:1990)

– ديدگاه گان
گان35، سيستم گردشگري را مبتني بر دو بخش عرضه و تقاضا مي داند؛ در بخش تقاضا، جمعيت علاقه مند و متمكن به انجام سفر و گردش(اعم از بازارهاي داخلي و بين المللي) قرار گرفته؛ و در بخش عرضه، بر روي عناصر و بخش هاي اصلي همچون جاذبه ها، حمل و نقل، خدمات، اطلاعات و تبليغات تأكيد دارد؛ هر يك از اين عناصر در تعامل و ارتباط متقابل با يكديگر قرار داشته و سيستم گردشگري يك مكان را تشكيل مي دهند. وي تأكيد خاصي بر روي عناصر عرضه در سيستم گردشگري يك مكان دارد و موفقيت و پويائي گردشگري در يك مكان را در سايه تعامل، همكاري، ارتباط متقابل، کارايي و موفقيت عناصر متعدد و پيچيده ي بخش عرضه همانند جاذبه ها، مراکز اقامتي، حمل و نقل، اطلاعات و تبليغات مي داند. گاهي به نظر مي آيد بعضي از عناصر و يا بخش هاي گردشگري اهميت، كارائي و اثر بخشي ساير يا هر ترتيبي را در اين خصوص ناديده مي گيرند. به عبارتي ديگر هر عنصري و يا بخشي از ساختار دروني سيستم(عوامل عرضه) مانند: صاحبان توسعه اقامتگاه هاي مسافران(هتل ها، متل ها، هتل آپارتمانها، مهمانپذيرها، خانه ها، ويلاهاي اجاره اي، کمپ ها، محل خواب، واحدهاي پذيرايي و…) مؤسسات و آژانس هاي مسافربري، تأسيسات گردشگري و… از نگاه خودش به گردشگري نزديکتر است؛ اما تأثير عوامل خارجي(عوامل محيطي- بيروني سيستم اعم از فرصتها و تهديدها) و ديگر عناصر و بخشهاي نيز بر پويائي عملکرد سيستم گردشگري حائز اهميت مي باشد؛ در واقع گردشگري تنها از هتل ها و خطوط هوايي و ديگر بخش ها به صورت مجزا تشکيل نشده است، بلکه کليتی از اجزاي مختلف و عمده ای است که با همدیگر ارتباط نزدیک و متقابل دارند. هر یک از این اجزا عهده دار حرکت و پيشرفت در سیستم(عرضه و تقاضا) گردشگري است؛ درون اين شاخه هاي کلي جزئيات و عناصري است که هم برنامه ريزان و مديران بايد براي کسب موفقيت آنها تلاش کنند(گان،2002). مدل ارائه شده از طرف گان با توجه به دو دسته مدل هاي بنيادين گردشگري در طبقه بندي مدل هاي فرايند مديريت و برنامه ريزي از گونه تئوري سيستم ها مي باشد.

نمودار 2-8 سيستم گردشگري ديدگاه گان (گان،2002: 34)
– ديدگاه بریونز، تجیدا و مورالس
آنها طی مقاله ای تحت عنوان« بطرف تکامل سیستم مفهومی گردشگری» در سال 2009 به تبیین و تکاملی سیستم استنتاجی گردشگری بر اساس نگرش نو و انطباق با شرایط جدید و بی نظمی های جدید پرداخته اند. در این مدل عناصر آنتروپی، بازدارنده، هم ایستایی( همگن)، سناریوهای سیستم و عناصر بی نظمی با جزئیات خود به صورت چتري وحلقه های تودرتو از مرکز ( گردشگری)، سیستم گردشگری را تشکیل داده که عناصر آنها با همدیگر دارای ارتباط متقابل دارند. در این مدل بطور نسبی تمامی عناصر مؤثر و تشکیل دهنده گردشگری اعم از حمل ونقل، اقامتگاهها، خدمات ترابری ومسافرتی، خدمات پذیرایی، خدمات عمومی و مجانی، تفریح، فرهنگ و… را مورد بررسی قرار داده و به درک مفاهیم ذهنی و واقعیت های بیرونی با توجه به ارزش و اهمیت عناصرگردشگری پرداخته است( بریونز، تجیدا و مورالس،2009). مدل ارائه شده زير بر پايه نظريه سيستمي پرورانده شده است؛ اين مدل در طبقه بندي مدل هاي نظري- سيستم گردشگري كل از گونه پيش بيني كننده مي باشد.

شکل2-1 ديدگاه بریونز(تجیدا و مورالس،2009)
– ديدگاه کاسپار
کاسپار36 گردشگری را همانند سیستمی باز مشتمل بر ساختار داخلي اعم از زير سيستم هاي موضوعي و فرعي با سیستم فرادست متشكل محيط هاي اجتماعی، اقتصادی، سياسي، فن آوري و اكولوژي كه داراي ارتباط متقابل با يكديگر هستند، محسوب مي كرد ؛ وي عقيده داشت، نباید ساختار داخلي سيستم جدای از محیط فرا دست در معنا و مفهوم آن بررسی شود؛ همین واقعیت که انسان در کانون رویداد گردشگری قرار دارد، ما را وادار می سازد که از بررسی بخشي و گسسته چشم پوشی کنیم. ما باید خودمان را از اندیشه تک بعدی نگر، رها ساخته و در صدد برآییم حتی الامکان به طور يكپارچه به مسائل بپردازیم(کاسپر،1975/ مؤمنی، 1386). مدل كاسپار بر اساس طبقه بندي بنيادين مدل هاي گردشگري در زمره مدل هاي نظري- سيستم كل و از گونه تشريحي مي باشد.شکل شماره سیستم گردشگری(مدل كاسپار)

– ديدگاه هولدن
هولدن37 از جمله انديشمنداني است که گردشگري را به عنوان يک سيستم مورد توجه و بررسي قرار مي دهد. او با به نمايش گذاشتن عناصر مختلف سيستم گردشگري، اهميت داده هاي سيستم گردشگري در چشم انداز محيطي، منابع انساني و طبيعي را متذکر و برجسته مي نمايد. وي معتقد است درون سيستم گردشگري سه بخش زير سيستم، يعني زير سيستم مقصد، گردشگر و حمل و نقل اهميت داشته که يكديگر را پوشش داده و به يکديگر نيز وابسته اند. در زير سيستم مقصد، جاذبه هاي طبيعي و فرهنگي براي جذب گردشگري مهم است که منجر به خروجي سيستم مي شود. داده هاي خروجي سيستم وابسته به درآمد و علاقه گردشگران است که تغييرات فرهنگي و محيطي جامعه را بدنبال خواهد داشت(هولدن،2000).
مدل ارائه شده از طرف هولدن بر پايه نظريه سيستمي مي باشد؛ اين مدل در طبقه بندي مدل هاي نظري- سيستم هاي كل از گونه پيش بيني كننده و اثرات اكولوژيكي است. شکل شماره سيستم گردشگري، چشم انداز محيطي(ديدگاه هولدن)
شکل 2-2 . سيستم گردشگري، چشم انداز محيطي(هولدن ، 2000).
2-7 مدل مفهومی

دراین مدل مفهومی سعی شده است تا تمامی عوامل تاثیرگذار بر انتخاب مقاصد مسافرتی مدنظر قرار داده شود، همانطور که در مدل آورده شده متغیرهای مستقل این تحقیق شامل: عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل فردی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل جغرافیایی و طبیعی، برنامه های آژانس و سایر عوامل می شود که در ادامه به صورت جامع به تشریح این عوامل می پردازیم.
2-7-1 عوامل اقتصادی (Economic factors):
گردشگری قبل از هر چیز یک مسئله اقتصادی است. سامان دهی فضای جغرافیای در امر مبادله آزاد گردشگری شکل می گیرد و تجارت مسافرت بر پایه سرمایه داری و سودآوری انجام می شود. از این رو گردشگری در فرآیند عرضه و تقاضا جلوه هایی از توسعه نشان می دهد . گردشگری در اصل صرف کردن اوقات فراغت است که در روندی از اقتصادی شدن امر اجتماعی شکل می گیرد. گردشگری بدون کنش و واکنش میهمان و میزبان نمی تواند وجود داشته باشد و از آنجا که در ازای این کنش و واکنش مبادله پول صورت می گیرد گردشگری را نمی توان صرفاً یک امر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نگرش سیستمی، جمعیت شناختی، بازارهای هدف، عوامل انگیزشی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اجتماعی و فرهنگی، خدمات گردشگری، توسعه گردشگری، اثرات گردشگری