پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حمل و نقل، زیرساختها، تمرکززدایی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

متمرکز را در عدم تمرکز آنها میداند سیستم ناحیهای باغشهر را پیشنهاد میکند که به وسیله وسایل نقلیه سریعالسیر با یکدیگر مرتبط میشوند. شهرهای اجتماعی چندمرکزی که نقش تمرکززدایی از شهرهای بزرگ را به عهده بگیرند تا رشد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی از شهرهای بزرگ به باغشهرها انتقال یابد. وی مغناطیس شهر- روستا را ضامن زندگی مرفه انسان میداند.
Unwin, et al (1920)، نیز بر روی نظریه هاوارد کار میکنند و شهرکهای اقماری را به عنوان شهرهای اجتماعی برای تمرکززدایی و کنترل رشد جمعیتی و کالبدی شهرهای بزرگ به کار میگیرند.
(1930) Lvyd rayt، معتقد بود که «مادرشهر»، دیگر یک پدیدهی مدرن محسوب نمیشود. او یک جامعه تمرکز نیافته را تحت عنوان شهر وسیع پیشنهاد میکند، شکل جدید فضایی است که تمامی اشکال سکونت شهری میگردد، از جمله خصایص آن بزرگراههای عظیم و خطوط حمل و نقل سریع زمینی و هوایی است و در نتیجه از بین رفتن لزوم تمرکز جمعیت در یک مکان متمرکز پدید میآید. هر چند طرح رایت یک طرح یوتوپیایی3 بود اما عملاً اشکال شبیه به آن در جهان معاصر در حال شکل گرفتن است.
Snow, et al (2013)، ابتدا تحقیقات خود را به طور انحصاری بر ایالات متحده آمریکا در اواخر قرن بیستم شروع و سپس در چین متمرکز میشوند و با استفاده از مدل اقتصادسنجی فضایی OLS و IV شبکههای زیرساخت حمل و نقل با هدف تمرکززدایی از شهرهای چین را مورد تحقیق قرار میدهند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که، سیستمهای حمل و نقل شهری تأثیرات چشمگیر و دیرپایی بر شکل شهر و تراکم شهرها دارند و نیز جادههای کمربندی و بزرگراههای شعاعی و راهآهنهای شعاعی به تمرکززدایی چشمگیر شهرهای مرکزی منتهی میشوند. همچنین دریافتند که چگونه ساخت بزرگراهها و راهآهنهای شهری، شکل شهری شهرهای چین را از سال 1990 به بعد تحت تأثیر قرار داده است بدین صورت که هر بزرگراه شعاعی حداقل 5% از جمعیت مرکز شهر را به مناطق حومه جابجا میکند و کمربندیها 20% را انتقال میدهند و راهآهن شعاعی 25% از جمعیت شهرهای صنعتی و جادههای کمربندی50% دیگر را جابجا میکنند. در نهایت سیر تاریخی زیرساخت حمل و نقل، چگونگی تغییرات تشخیصی را برای معیارهای جدیدتر زیرساخت در چشمانداز آینده حمل و نقل ارائه میدهند.
(2012) Snow & A. Turner، اثرات زیرساختهای حمل و نقل در توسعه شهرها و مناطق شهری چین را مورد تحقیق قرار میدهند. با این هدف که قرارگیری طرح فیزیکی از شهرها و فعالیت در شهرها تأثیرگذارند، به توصیف تکامل زیرساختهای حمل و نقل و چگونگی تکامل آن با توجه به الگوهای محل با استفاده از شواهد سیستماتیک کمی به ارزیابی تجربی از کار لورن برانت، ورنون هندرسون و کینگوا ژانگ در اثرات و انواع مختلفی از زیرساختهای حمل و نقل در تمرکززدایی از شهرهای چین پرداخته است. همچنین به ارزیابی اثرات شهری، سیاست زیرساختهای مختلف حمل و نقل و جمعیت و تولید در شهرستانهای چین و مناطق اطراف آن و در نهایت، نتیجهگیری از ادبیات موجود در مورد اثرات زیرساخت بر بهرهوری و تخصیص منابع در سراسر مکان پرداخته شد و دریافتند که بهبود زیرساختهای شهری تولید و مزایای رفاهی از طریق کاهش رفت و آمد و کاهش هزینه حمل و نقل را در پی خواهد داشت.
Storeygard (2011) ، به بررسی هزینههاي حمل و نقل و رشد شهري در آفریقا پرداخته است. وي مطالعه خود را براي جمعیت 287 شهر در 15 کشور آفریقایی که داراي یک شهر ساحلی اولیه بودند در فاصله سالهاي 1992-2008 انجام داده است و نیز به مقایسه بین شهرهاي حاشیهاي با هزینههاي پایینتر حمل و نقل و شهرهایی که دور از ساحل هستند و آنهایی که از لحاظ سیستم حمل و نقل و ارتباطی ضعیفتر هستند، میپردازد. نتایج نشان میدهد که افزایش سالانه در هزینههاي حمل و نقل موجب افزایش مزیت شهرهاي نزدیکتر نسبت به دورتر از ساحل میشود. شهرهایی که داراي ارتباط جادهای با کیفیتتر هستند، به دلیل اینکه بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند مجبور به پرداخت بالاتري نیز میباشند.
Pvga (2008)، به بررسی رابطه زیرساختهاي حمل و نقل و تراکم اقتصادي پرداخته است. زیرساختهاي برونمرزي بیشتر موجب افزایش نابرابري بین و در داخل مناطق میشود. سرمایهگذاري در حمل و نقل و ارتباطات زمینه را براي افزایش نوآوري، مدیریت و تولید بنگاهها فراهم کرده و موجب افزایش کارآیی و وابستگی شهري میشود. تراکم امکانات اقتصادي در یک منطقه با شرایط و امکانات اولیهي ضعیف هم میتواند براي منطقه، منافع و هم مضرات داشته باشد. زیرساختهاي حمل و نقل موجب افزایش مزیت در شهرهاي بزرگ میشود. خصوصاً که موجب کاهش هزینههاي آنها می شود. انواع مختلف سیستمهاي حمل و نقل اثرات متفاوتی خواهند داشت. سیستمهایHubandspoke موجب افزایش نخست شهري میشود در حالی که سیستمهاي برونمرزي با افزایش سهولت در تجارت موجب کاهش نخست شهري میشود.
Padam & Singh (2004)، به تحلیل شهري شدن و حمل و نقل شهري در هند میپردازند. در حقیقت کار تحقیقی آنها طرحی براي یک سیاست است. به نظر نویسندگان شهرها نقشی حیاتی در افزایش رشد اقتصادي و پیشرفت کشور دارند. توسعه پایدار شهرها به شدت به زیرساختهاي نهادي، اجتماعی و فیزیکی وابسته است. در این زمینه اهمیت زیرساختهاي حمل و نقل بیشتر است و آنچه براي تسهیل این امر ضروري است، مجموعهاي از سیاستهاي حمل و نقل شهري است. سیاستگذاري در حمل و نقل مسئلهاي است که نیاز به دقت فراوان دارد؛ چرا که حمل و نقل بستگی به موضوعات اقتصادي، اجتماعی و اهداف بلندمدت دارد. آنها سعی در برجسته کردن نیاز به یک سیستم حمل و نقل قوي و نیز سیاستهاي مناسب بدون وجود عوامل مداخلهگر در هند دارند. حاصل تحقیقات آنها نشاندهندهي این مسئله است که سیستم حمل و نقل شهري، جادهها و تسهیلات زیرساختی در هند نتوانستهاند همپاي رشد جمعیت و نیز رشد وسایل نقلیه موتوري، رشد و گسترش داشته باشند. رسیدن به این مهم نه تنها نیازمند سرمایهگذاري در این بخش است بلکه نیازمند یک مدیریت قوي میباشد.
(2003) Henderson، یکی از محققینی است که بیشترین مطالعه را در زمینهي نخست شهري انجام داده است. به این نتایج رسیده است که، نخست شهري معمولاً با هزینههاي بسیار بالاي حمل و نقل و مسکن در نخست شهرها همراه است و با جذب منابعی که میبایست به دیگر شهرها و براي بهبود کیفیت زندگی آنها جذب میشد، کل نظام شهري کشورها را تحتالشعاع خود قرار میدهد. در نتیجه کیفیت زندگی در شهرهاي دیگر این کشورها رو به زوال میرود. همچنین با استفاده از روشهاي اقتصادسنجی چنین نظر میدهد که بسته به شرایط و ویژگیهاي کشورها، میزان بهینهي نخست شهري وجود دارد بدین صورت که نخست شهري کمتر و یا بیشتر از آن باعث زیانهاي قابل توجهی از نظر رشد اقتصادي میشود. وی میانگین شاخص نخست شهري (نسبت جمعیت شهر اول به کل جمعیت شهري کشور) را در سطح بینالملل 31% گزارش کرده و در مطالعات تطبیقی از این میانگین به عنوان میزان نخست شهري مورد انتظار استفاده میکند. پیشنهاد میکند که دولتها با به کارگیري سیاستهایی از جمله آزادسازي و تمرکززدایی بازارهاي مالی و صدور مجوزهاي مختلف، سرمایهگذاري در زیرساختهاي بین شهري، واگذاري امتیازات به نهادهاي منطقهاي و محلی از جمله استقلال مالی به آنها میتوانند از تمرکز بیش از حد در نخست شهرها جلوگیري نمایند.
Davic, and Henderson (2003)، به بررسی و آزمون این فرض پرداخته شده است که توسعه شهري هنگامی رخ میدهد که توسعه اقتصادي اتفاق افتاده باشد. آنها دو مسئله شهري شدن و تمرکز شهري را مورد بررسی قرار دادهاند. براي بررسی درجه تمرکز شهري از معیار نخست شهري و براي تخمین معادلات از روشهاي OLS و IV استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که تغییرات ساختاري در اقتصاد به عنوان نتیجهي توسعه و موجب شهري شدن میشود. متغیرهاي سیاستی و حکومتی (نوع حکومت) به طور مستقیم اثر بسیار کمی بر شهري شدن دارند. تمرکز شهري به طور مؤثري از متغیرهاي سیاسی و سیاستی چون فدرالیسم، دموکراتیک شدن و اینکه آیا کشور داراي اقتصاد برنامهریزي شده است یا نه، تأثیر میپذیرد.
1-8. قلمروهای موضوعی تحقیق
– قلمرو مکانی تحقیق:
قلمرو مکانی تحقیق، سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه میباشد و سازمانهایی که وظایف اصلی در ارتباط با حمل و نقل درونشهری را عهدهدار هستند به شرح ذیل میباشد.
حمل و نقل درونشهري عمدتاً در حيطه وزارت كشور و شهرداريها (شوراهاي اسلامي شهر) ميباشد.
وزارت كشور و شهرداريها مسئوليت برنامهريزي، طراحي، ساخت، نگهداري و بهرهبرداري معابر و كنترل ترافيك را برعهده دارند.
شهرداريها عهدهدار تأمين خدمات حمل و نقل عمومي ميباشند.
با توجه به كمبود اعتبارات در شهرداريها، دولت از طريق وزارت كشور بخش عمدهاي از اعتبارات مورد نياز را تأمين مينمايد.
برنامهريزي جامع و ساماندهي حمل و نقل و ترافيك شهري در حوزه وظايف شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور قراردارد.
علاوه بر ساختار تشكيلاتي دولتي، مؤسسات خصوصي و تعاونيها نيز در امور حمل و نقل دخالت دارند.
– قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زمانی تحقیق، که به ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه پرداخته است از سال 1381 به بعد را شامل میشود. این تحقیق در فاصله زمانی 94-93 انجام شده است.
1-9. روش و ابزار گردآوری
جهت گردآوری اطلاعات، دادهها و شناخت محدوده مورد مطالعه از روش کتابخانهای، اسنادي و میدانی استفاده شده است. ابزار تحقیق روش کتابخانهای: فيش‏برداري از کتب، مجلات، مقالات، پایاننامهها، پایگاههای اطلاعاتی، اسناد و مدارک و آمار مربوطه استفاده شده است. روش میدانی: به منظور جمعآوری اطلاعات لازم و برای تحلیل از نظر خبرگان جهت تعیین وضعیت حمل و نقل شهری از پرسشنامه استفاده شده است. بخش دیگر نیز از طریق رجوع به برخی از ادارات و سازمانهاي ذيربط نظیر استانداری، اداره کل راه و شهرسازي، شهرداري، سازمان حمل و نقل و پایانهها و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه صورت گرفته است.
1-10. جامعه آماری و روش تجزیه و تحلیل
جامعه آماری این پژوهش سیستم حمل و نقل شهری کلانشهر کرمانشاه و تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارزیابی سیستم با استفاده از مدل ماتریس SWOTاست. میتوان به طور خلاصه مراحل انجام کار را در شکل (1-1) مشاهده نمود. از آنجا که این پژوهش در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه صورت گرفته است و تعداد افراد جامعه محدود میباشد، جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان آن مجموع 50 نفر میباشند، تشکیل میدهد.

شکل (1-1) : مراحل انجام تحقیق
1-11. محدودیت های تحقیق
انجام یک کار تحقیقاتی بدون عوامل محدودکننده و تأثیرگذار زمانی میسر خواهد بود که تمامی امکانات موضوع مورد مطالعه در اختیار محقق قرار گیرد. پژوهش دقیق نیز نیاز به ابزار دقیق و سرمایهگذاری دقیق دارد. بالطبع هر نوع تحقیقی دارای محدودیتهایی است و محقق ناگزیر به کاهش محدودیتها و ارائه راه حل جهت رفع آنها میباشد. در انجام این تحقیق نیز موانع و محدودیتهایی وجود داشت که اهم آنها به طور خلاصه در ذیل آمده است:
1- عدم همکاری لازم برخی از مسئولین در ارائه آمار، اطلاعات و طبقهبندی مدارک و اسناد از نظر دسترسی آسان به اطلاعات و آمار مربوطه.
2- جدید بودن موضوع و کمبود سوابق تحقیقاتی (مبانی تحقیق) مرتبط با موضوع تحقیق.
4- عدم تطبيق كامل دادههاي مورد نياز با دادههاي موجود و به روز نبودن آنها در سازمانهاي مربوطه.
5- جمعآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محدودیتهای خاصی را از جمله عدم دقت و صراحت پاسخدهندگان به سؤالات و پیشداوری آنها در مورد فرضیات حدسی خود به همراه خواهد داشت.
6- محدودیتهای ذاتی پرسشنامه، بدین معنا که پرسشنامه نظرات و دیدگاه افراد را مورد سنجش قرار میدهد نه واقعیت را .
7- محدودیت عملیاتی پرسشنامه، بدین معنا که پرسشنامه این تحقیق، فاقد پرسشهای باز بوده است .
8- یافتههای تحقیق محدود به دوره زمانی جمعآوری اطلاعات است و با تغییر شرایط و زمان نتایج نیز تغییر مییابند.

2. فصل دوم: مبانی نظری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حمل و نقل، تمرکززدایی، عابرین پیاده، عوامل درونی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حمل و نقل، عابر پیاده، عدالت اجتماعی، سیستم حمل و نقل عمومی