پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حمل و نقل، تمرکززدایی، عابرین پیاده، عوامل درونی

دانلود پایان نامه ارشد

میرسد.
3.1. اهداف تحقیق
هدف اصلی:
1- شناخت و ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه به لحاظ (نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات).
2- تعیین استراتژیهای مرتبط با سیستم حمل و نقل شهری.
3- ارائه راهکارها و پیشنهادها در جهت دستیابی به سیستم حمل و نقل شهری مطلوب.
هدف کاربردی:
– شناسایی وضعیت موجود سیستم حمل و نقل شهری در جهت برنامهریزی و چشمانداز آینده سیستم.
– مطالعه سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه به منظور دستیابی به تمرکززدایی از کلانشهر کرمانشاه.
– تعیین چگونگی فرم و ساختار شهری.
– تاثیر بزرگراه شهری بر رشد کالبدی- محیطی شهر و تمرکززدایی از کلانشهرها.
– تأثیر زیرساختهای سیستم حمل و نقل شهری بر توسعه و فعالیتهای اقتصادی.
1-4. سؤالات تحقیق
این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤالهای زیر میباشد:
– آیا سيستم حمل و نقل شهری کرمانشاه دارای نقاط قوت و ضعف دروني میباشد؟
– چه فرصتها و تهديدهايي در ارتباط با اين سيستم وجود دارد؟
– با توجه به عوامل درونی و بیرونی اثرگذار، چه استراتژیهایی در مطلوبیت سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه برای استفاده از فرصتها، قوتها و مقابله با تهدیدها و ضعفها مناسب میباشند؟
1-5. فرضیه های تحقیق
با توجه به ضرورت و اهداف سؤالات تحقیق که به صورت فرضیه مطرح هستند به شرح ذیل میباشند:
– به نظر میرسد که، سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه دارای نقاط قوت و ضعف درونی میباشد.
– به نظر میرسد که، سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه دارای فرصتها و تهدیداتی میباشد.
– به نظر میرسد با ارزیابی عوامل درونی و بیرونی اثرگذار بر سیستم، نوع استراتژیها در مطلوبیت و کاربردیتر کردن آنها در سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه تعیین شود.
1-6 . روش انجام تحقیق
روش تحقيق حاضر توصيفي- تحليلي و از نوع کاربردی است. این پژوهش براساس سؤال و فرضیههای مطرح شده، به ارزیابی سيستم حمل و نقل شهری در کلانشهر کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT میپردازد. در ابتدا با تكيه بر شناسایی وضع موجود سیستم حمل و نقل شهری با توجه به اطلاعات و دادهها و همچنین شناخت میدانی، قابلیتها و امکانات، محدودیتها و تنگناهای محدوده مورد مطالعه (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها) مشخص گرديد و نتایج به دست آمده دستهبندی و اولویتبندی نموده و سپس راهبردها و استرتژیهای آن تدوین و در نهايت، راهکارهای مناسب جهت رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت، برخورد با تهديدها و بهرهگيري از فرصتهاي موجود و نیز کابردی کردن آنها ارائه شده است.
1-7. پیشینه تحقیق
1-7-1. مروري بر مطالعات انجام شده در داخل کشور
امینینژاد و افتخاری (1390)، به موضوع حمل و نقل و ترافیک شهری، که همواره به عنوان مبحثی کلیدی و اساسی در مطالعات شهری و ناحیهای مطرح میباشد پرداخته است. در مباحث اولیه به بررسی مفاهیم اساسی درباره ترافیک و سپس به شناختی در مورد روابط علوم مختلف با مبحث ترافیک دست یافته است. در این پژوهش سعی شده است از هر دفتری ورقی را به عاریت بگیرد و در عین حال انسجام و روانی و سادگی کافی را به همراه دارد.
پوراحمد و عمرانزاده (1391)، به ارزيابي و ارائه راهكارهاي توسعه سيستم حمل و نقل BRT در کلانشهر تهران با استفاده از مدل SWOT میپردازد. در ابتدا با تكيه بر وضعيت كاركردي سيستم حمل و نقل BRT براساس نظر مسافرين ، كاربران سيستم، كارشناسان امر، ظرفيتها و محدوديتهاي موجود مطالعه و پاسخهاي علمي و راهكارهاي توسعه آن ارائه گرديد. در نهايت، 30 راهکار توسعه مناسب جهت رفع نقاط ضعف و برخورد با تهديدات، و تقويت نقاط قوت و بهرهگيري از فرصتهاي موجود ارائه شده است.
حکمتنیا (1390)، به نقش برنامهریزی حمل و نقل بر اصلاح بافت کالبدی منطقه 8 تهران با استفاده از الگوی تحلیل SWOTپرداخته است. تغییراتی که به واسطه برنامهریزی حمل و نقل در منطقه مورد مطالعه صورت گرفته است عبارتنداز تعریض معابر، احداث بزرگراهها و پل همچنین ساماندهی معابر، احداث تقاطعهای غیرهمسطح ، تغییر مسیر معابر و تغییر کاربری از دیگر نمودهای آن به شمار میآید که بر بافت کالبدی منطقه آثار عمیقی بر جای گذاشته است.
زیاری و همکاران (1390)، به ارزيابي سيستم حمل و نقل عمومیBRT شهر تبریز با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیکSWOT پرداخته است. روش تحقیق مطالعه مبتنی بر رویکرد مشارکتی بوده و از طیف لیکرت به منظور تدوین و تحلیل پرسشنامه و رتبهبندی پاسخها استفاده شده است. در نهایت مهمترین نقطه قوت تفکیک مسیر و ویژه با نرده و عدم امکان تردد عابرین پیاده به جز در محلهای خاص بوده است، نقطه ضعف سیستم BRT وجود تقاطعهای همسطح بسیار که باعث کندشدن سرعت و توقفهای زیاد در مسیر میشود، فرصت ذکر شده، افزایش ایمنی معبر و باند سوارهرو اتومبیلها، به لحاظ کاهش دسترسی عابرین پیاده به خاطر نردهگذاری مسیر میباشد و تهدید نیز یکطرفه شدن برخی از مسیرها میباشد.
رحمتپناه (1390)، ارزیابی رویکرد تمرکززدایی در سازمان فضایی شهر شانگهای در چین و سیاست برنامهریزی شهری برای انتقال از شهر فوقالعاده شلوغ تکمرکزی به مادرشهر چندمرکزی برای غیرمتمرکز کردن فعالیتهای اقتصادی و جمعیت را دنبال میکند. بدین منظور تعداد زیادی از شهرهای اقماری در شانگهای برنامهریزی شد که برای تمرکززدایی در بخش مرکزی شانگهای پیشبینی شده است با این هدف که مراکز مختلف اقتصادی، تجاری، اداری، مسکونی، بازرگانی و غیره به صورت نسبتاً تفکیک شدهای در مناطق مختلف قرار دادهاند که، هر منطقه با توجه به ویژگیهای ذاتی که دارد برای قسمتی از فعالیتها معرفی میشوند. از مزایای این برنامهریزی کاهش ترافیک در آن منطقه میباشد و افراد مطابق با نیازهای مختلف سکونت، اقتصادی، فرهنگی و غیره که احتیاج دارد به آن منطقه مراجعه میکنند که خود مزایا و معایبی را به دنبال دارد.
افنديزاده و مستوفي (1390)، به بررسي و اثرسنجي تمركززدايي از كلانشهر تهران در بهبود شاخصهاي ترافيكي، حمل و نقلي و زيستمحيطي پرداخته، و براساس بررسيهاي انجام شده به وضوح مشخص شد كه اعمال سياستهاي مربوط به تمركززدايي به عنوان يك سياست بدون جايگزين در يك افق زماني ميانمدت و بلندمدت بايد مورد توجه ويژهاي قرار گيرد. با توجه به نتايج حاصله، فقط انتقال 15% از جمعيت كارمند شهر و خانوادههايشان به ساير شهرستانها در نظر گرفته شده و از سوي ديگر هيچگونه تغييراتي در زيرساختها و تسهيلات حمل و نقلي در محدوده مطالعاتي ملحوظ نشده بود، همچنین بهبود بسيار مناسبي در شاخصهاي ترافيكي، حمل و نقلي و زيست محيطي نشان داده شد. از اينرو در كلانشهر تهران تمركززدايي و انتقال بخشي از فعاليتهاي شغلي عمده به ساير شهرستانها از اهميت بسياري برخوردار است.
معتمدیمهر و همکاران (1389)، نقش بازارهای حاشیه شهری در تمرکززدایی از مرکز شهر لنگرود را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان میدهد که در جهت تمركززدايي و حل بسياري از مشكلات مراكز شهري، بايد بسياري از نقشها و عملكردهاي مراكز شهري از آنها گرفته شود. مادامي كه مراكز شهرها نقشها و عملكردهاي گوناگونی را برعهده داشته باشند، همواره و به خودي خود، مركز ثقل و جاذب جمعيت نيز خواهند بود. بنابراين در موضوع تمركززدايي از مراكز شهرها بايد جايگاه مركز شهر به عنوان كانون هويتبخش و اصالتدهنده شهر با افول و نزول مواجه نگردد و هيچ طرح و پروژهاي در مركز شهر نبايد موجب تضعيف اصالت شهري گردد. به نظر میرسد براي حل مشكلات ترافيكي شهر لنگرود به مانند بسياري از شهرهاي ديگر بهتر است به طرق مختلف، تعداد سفرهاي درون شهري را تا حد ممكن كاهش داد. توسعه سيستمهاي ارتباطي و حركت به سمت محقق شدن دولت الكترونيك علاوه بر دستيابي به منافع، بسيار حایز اهميت است و بسياري از مشكلات اين چنيني را نيز حل خواهد نمود.
عابدیندرکوش (1389) به موضوع حمل و نقل شهری پرداخته است و به بیان اقداماتی که باعث کاهش تقاضا برای سفر درونشهری، از قبیل تعیین محدوده ترافیکی، عوارض حرکت درونشهر، و تغییر ساعت کار فعالیتها، میشود و ارائه راهحلهایی برای مبارزه با مشکل و کاهش تراکم ترافیک و مزیتهای سفر با وسیله حمل و نقل عمومی اشاره دارد.
اکبري و همکاران (1388)، بررسی تأثیر سرمایهگذاري دولت در بخش حمل و نقل و ارتباط آن با تمرکز شهری با به کارگیري مدل هندرسن در دورهي زمانی 1388-1347 را مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق به برآورد مدل رگرسیونی با استفاده از دادههاي کل کشور پرداخته شد که نتایج حاصل از تخمین مدل نشان میدهد سرمایهگذاريهاي دولت در این بخش موجب کاهش سطح نخست شهري و نیز حرکت به سمت رشد و توسعه اقتصادي کشور شده است.
نجارزادگان (1388)، با رویکرد اقتصادسنجی فضایی به بررسي و تحليل دو ابزار سياستي مهم (سياستهاي دولت در بخش حمل و نقل و به طور خاص يارانهي بنزين و سرمايهگذاري دولت در اين بخش) بر پديدهي نخست شهري در ايران در دورهي 1385- 1347 و همچنین مدل مورد استفاده براي دادههاي استانی در دورهی 1385-1379 با استفاده از تكنيك اقتصادسنجي فضايي، مدل OLS تخمين زده شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که، پرداخت يارانهي بنزين در ايران، موجب افزايش نخست شهري شده و این به دليل كمبود شبكهي حمل و نقل پيشرفته، گسترده و سراسري در كشور است. از طرف ديگر هر چه سرمايهگذاري در بخش حمل و نقل افزايش يابد، طبق يافتههاي تحقيق و مطابق با تئوريهاي اقتصاد شهري، از ميزان تراكم در نخست شهر كاسته شده و به سمت حد بهينهي خود حركت ميکند. همچنين در ايران وابستگي فضايي مثبت بين نخست شهری استانهای كشور وجود دارد؛ يعني عامل مجاورت استانها داراي تأثير مثبت مورد انتظار بر نخست شهري يكديگر است كه اين مسئله از نتايج آزمونهاي خودهمبستگي فضايي استنباط ميشود.
نوابخش و کفاشی (1387)، بررسی برنامهریزی اجتماعی حمل و نقل و نقش آن در توسعه پایدار شهر تهران را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که، نگرش به برنامهریزی حمل و نقل در مسیر نگرش کلانشهری آن تحول پیدا کرده است و حتی کاملاً دگرگون شده است. این برنامهریزی دارای ویژگیهایی از جمله، استراتژی توسعه کلانشهری، جامعیت برخورد از نظر مکانی و محتوایی، فرایند محوری، جامعنگری، جستوجوی تعادل تقاضا و عرضه، پوشش همزمان ظرف و مظروف حمل و نقلی، شهروندمداری، اثرپذیری از فرایند توسعه و اثرگذاری بر فرایند توسعه است.
گيوهچي (1385)، به بررسی تعيين معيارهاي ارزيابي عملكرد شبكه حمل و نقل يكسري راهكارهاي مربوط به برنامهريزي حمل و نقل در شرايط ويژه را با ديدگاه جغرافيايي ارائه نموده است.
1-7-2. مروري بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور
Lynch and Webber (1950-1960)، این دو شهرساز به منظور جلوگیری از غلظت تمرکز جمعیت در شهرها و توزیع هماهنگ در شهرها نظریات خود را ابراز میدارند. لینچ در مورد رقیقگرداندن جمعیت شهر و پراکنش آن ساخت شهری نامتمرکز را پیشنهاد میکند که سیستم حمل و نقل آن تابع نظم و شبکه ارتباطی سه گوشی است. در این سیستم، به جای آن که مرکز شهر لبریز از جمعیت و فعالیت باشد، نظم شبکه ارتباطی امکان میدهد که جمعیت به طور هماهنگ و نافشرده در شهر و پیرامون آن توزیع شود. در سیستم شهری لینچ نشر جمعیت در فضای شهری کاملاً همسان نیست و حداکثر تراکم در نقاط تقاطع و یا در مسیر راهها خواهد بود. در حالی که فضای بین راهها تراکم کمتری از جمعیت را نشان میدهد. وی بر پراکندگی موزون و هماهنگ جمعیت در محدوده جغرافیایی شهر و ناحیه تأکید میکند. وبر نیز با تکیه بر همین منطق اظهار میدارد که مراکز مهم و حتی مراکز کماهمیت شهری کموبیش با تمرکز همراه هستند بیآنکه تمرکز تعرفه حمل و نقل و جابجایی انسانها را به صفر کاهش دهد. وی بهترین ساختار را برای جمعیتپذیری و کاربری زمین همراه با تعدد و عدم تمرکز میداند که فضای مناسبی برای زندگی انسانها در شهرها عرضه میکند.
Howard (1898) ، به دنبال راهی بود تا جوامع انسانی از مزایای عصر صنعت برخوردار شوند و مشکلات شهرهای بزرگ نیز رفع شود. وی با این دیدگاه که اصلاح سیاسی و اجتماعی شهرهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حمل و نقل، تمرکززدایی، سلسله مراتب، کشورهای توسعه یافته Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حمل و نقل، زیرساختها، تمرکززدایی، جامعه آماری