پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حمل و نقل، استان کرمانشاه، استان کرمان، تمرکززدایی

دانلود پایان نامه ارشد

) : مراحل انجام تحقیق 17
شکل(2-1): انواع راههای شهری 31
شكل (2-2): فرايند تأثير حمل و نقل در شكل و ساخت شهر 48
شکل (2-3) : فرايند ارزيابي سيستم حمل و نقل شهری با استفاده از مدل SWOT 76
شکل(3-1): توانمندی‌های استان کرمانشاه در دو بخش طبیعی و انسانی 86
شکل (3-2) : نواحی ترافیکی خارجی و محورهای ارتباطی محدوده مورد مطالعه 90
شکل (3-3): سیمای راهها و محله بندی شهر کرمانشاه در سال 1298ه.ش (1919میلادی) 96
شکل (3-4): پراکندگی جمعیت در نواحی شهر کرمانشاه در سال 1381 100
شکل (3-5): سیمای حمل و نقل کرمانشاه در سال 1240 103
شکل (3-6): شبکه وضع موجود اتوبوسرانی شهر کرمانشاه 105
شکل (3-7): سهم وسایل نقلیه مختلف در جابجایی مسافر 107
شکل (3-8): متوسط تعداد سرنشین به تفکیک وسیله نقلیه 107
شکل (3-9): سطحهای مختلف عملکردی شبکه معابر شهر کرمانشاه در وضع موجود 112
شکل (3-10): مسیر خط یک قطار شهری کرمانشاه 115
شکل (4-1): مدل SWOT 118
شكل (4-2) : ماتريس تحليلي SWOTو نحوه تعيين استراتژیها 119
شکل (4-3): مختصات ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک 136

فهرست نقشه ها
عنوان …………………………………………………………………………………………………………………صفحه
نقشه (3-1) : استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان 77
نقشه (3-2) : سه بعدی ناهمواری‌های استان کرمانشاه 80
نقشه (3-3) : پراکندگی رودخانه‌های دائمی و فصلی استان کرمانشاه 81
نقشه (3-4) : تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان و بخش 84
نقشه(3-5): پراکندگی معادن استان کرمانشاه 87
نقشه (3-6): راههای اصلی و فرعی استان کرمانشاه 89
نقشه(3-7): موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه 91
نقشه (3-8) : معابر شهر کرمانشاه 111

فهرست نمودارها
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
نمودار (2-1): سیستماتیک سیستم شهری 23
نمودار (2-1): سیستماتیک سیستم حمل و نقل شهری 24
نمودار(3-1) : درصد جمعیتی استان کرمانشاه بر حسب وضع سکونت در سال 1390 82
نمودار (3-2) : هرم جمعیتی استان کرمانشاه 1390 82
نمودار (3-3): راههای زیر پوشش اداره کل راه و ترابری1390(کیلومتر) 90
نمودار (3-4) : تغییرات جمعیتی در فاصله زمانی سالهای 1390- 1335 در کلان شهر کرمانشاه 101

چکیده
از ملزومات کلانشهر وجود یک سیستم حمل و نقل شهری کامل، منظم و گسترده است که از مهمترين زيرساختهای کلانشهر محسوب میشود. با ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و بررسي وضع موجود جهت شناسايي مشكلات و عوامل تأثيرگذار بر سیستم، پيشبيني وضعيت آينده، ایجاد رقابت، برنامهريزي مطلوب خدماترساني، ارائه گزينهها و آناليز آنها همچنین ارزيابي و ارائه گزينه برتر در دستیابی به سیستم مطلوب و کارآمد مؤثر واقع خواهد شد.
پژوهش حاضر از نوع توصيفي- تحليلي با هدف کاربردی میباشد. براساس روش مطالعات كتابخانهاي و پژوهش ميداني به ارزيابي سيستم حمل و نقل شهری کلانشهر کرمانشاه در قالب تکنیک SWOT پرداخته شده است. در نتيجه، قابلیتها و محدوديتهاي موجود در سیستم حمل و نقل شهری مطالعه و مشخص گردید. در کل 45 عامل اثرگذار بر سیستم شناسایی شد و در نهایت، پاسخهای علمی که در قالب پرسشنامه از کارگروه کارشناسان و مسئولین مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت 33 راهکار ارائه گردید. راهبرد تعیین شده و مورد استفاده برای سیستم نشان از کشیدگی و متمایل به سمت استراتژی (wo) رقابتی (تنوع)، است که میبایست سعی شود، با نهایت بهرهبرداری از فرصتها در جهت کاهش و یا از بین بردن نقاط ضعف گام مثبت برداشته شود. نتایج حاصل از چهار عنصر بافتکالبدی، کارآیی، ایمنی و وسایلنقلیه زیرمجموعههای سیستم نشان ميدهد با نظر به اینکه قابل رفع بودن اكثر نقاط ضعف و تهديدهاي مطرح شده را با تقويت نقاط قوت و استفاده از فرصتهاي موجود و بالقوه ميتوان دسترسی سهلتر، سریعتر، ایمنتر و پاکتر با یکپارچهسازی، ترکیبی و رقابتیشدن سیستم حمل و نقل شهری حاصل و موجب کارآیی و ارتقاء سطح کیفی آن و پاسخگوی نیاز و رفاه عمومی به شهروندان در جهت دستیابی به تمرکززدایی از کلانشهر کرمانشاه گردد.

واژگان کلیدی: ارزیابی، سیستم حمل و نقل شهری، کلانشهر، تمرکززدایی، تکنیکSWOT، کرمانشاه.
مقدمه
حمل و نقل شهری به عنوان بخشی از کل سیستم حمل و نقل و از اجزای سیستم ارتباطات شهری عهدهدار برقراری رابطه یا دسترسی لازم بین فضاهای انطباقیافتهای چون مناطق مسکونی، تجاری، تولیدی، فرهنگی، ورزشی و غیره است. این سیستم در واقع، امکان جابجایی کالبدی (انسان/ غیرانسان) را بین فضاها یا کاربردهای مختلف که طبعاً از طریق شبکههای حمل و نقل صورت میگیرد را فراهم میسازد (صفایی،1378). بالطبع ارزیابی سیستم حمل و نقل شهري و اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت بهبود کارآیی سیستم، تأثیر به سزایی را ایفا میکند.
عليرغم وجود ارتباطات جاده‏اى مناسب بين مركز استان كرمانشاه و مراكز شهرستانها و همچنين عبور
محورهاى ترانزيت مهم ملى از منطقه، استان از نظرحمل و نقل مشكلات فراوانى دارد. تك سيستمى بودن و عدم وجود سيستم ريلى و يا ساير سيستم‏ها، كافى نبودن شبكه‏هاى حمل و نقل، نامناسب بودن و نداشتن ساختار مناسب حمل و نقل، نداشتن كارآيى و سرعت و ايمنى، وجود گره‏هاى پرترافيك و حادثهخيز با افزایش سفرهای درونشهری در طول شبكه حمل و نقل، از مشكلات و نارسايى‏هاى شبكه حمل و نقل کرمانشاه مى‏باشد (گزارش اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه،1393). بدیهی است ارزيابي سیستم حمل و نقل شهری و آگاهي از برآيندهاي مثبت و منفي آن نقش مؤثري در رفع نواقص و کاستیهای آن، تقويت نقاط قوت و استفاده از فرصتهای موجود و نیز کاهش نقاط ضعف و از بین بردن تهدیدهای سیستم حمل و نقل شهری دارد و در نهايت رفاه عمومي را نیز در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر، هرگاه اندازه شهری گسترده باشد با تراکمی پایین، شهر میل به روستا شهرشدن مییابد و هرگاه اندازه شهر بزرگ باشد و با تراکمی بالا، شهر به نوعی کلانشهر شدن و منطقهی شهریشدن جهت میگیرد. بنابراین اندازهی شهر در ارتباط با تراکم متوسط و معقول آن تعریفپذیر شده و بیش از آنکه از طریق مساحت تعریف شوند، به وسیله تراکم انسانی و ساختمانی خود معنا میشوند (عزیزی،256:1382). در کشورهای در حال توسعه شیب منحنی تراکم تندتر میباشد، زیرا ارتباطات حمل و نقل ضعیف موجب، کاهش جذابیت زندگی در حومههای بیرونی شهرها شده و این عامل خود به ادامهی ترجیح برای زندگی در مراکز شهری میگردد. به بیان دیگر، استفاده زیاد از زیرساختهای مربوط به حمل و نقل، مشکلات ناشی از آمد و شد از حومههای شهر به مرکز را افزایش داده است (عزیزی،49:1382). از سوی دیگر تکامل زیرساختهای حمل و نقل در مناطق شهری به افزایش کارآیی و بازدهی نیروی کار و سرمایه و همچنین کاهش هزینههای حمل و نقل و بالاخره به کم شدن تراکم منجر میگردد (مرصوصی و بهرامیپاوه،1389). ویژگیهای جوامع توسعه یافته و همچنین یکی از شاخصهای توسعهیافتگی عدمتمرکز است. گرچه عدهای معتقد به تعادلهای ناحیهای به طور طبیعی هستند، و مداخله دولتها را در زمینه تمرکززدایی مؤثر نمیدانند و هرگونه تلاشی را در این زمینه تلفکردن وقت و منابع مالی میدانند، لیکن تلاش برای متوازنسازی نظام شهری و لزوم تعدیل جریانهای مهاجرت به سوی شهرهای بزرگ از مواردی است که کاربرد سیاست تمرکززدایی را توجیه میکند؛ زیرا آرامش ملی، در نتیجه اسکان معقول جمعیت حاصل میشود و تا این آرامش به دست نیاید، دیگر برنامههای توسعه با شکست مواجه میشود (عزیزی،67:1382).
در ایران نیز با افزايش تمركز جمعيت و افزايش نابرابري توزيع نظام شهري در شهرهای اصلي يا چند شهر اول كشور مواجه هستیم (فرهودي و همکاران،1388). در نظام تقسيمات كشوري ايران كه از سال 1316 با حاكميت تمركزگرايانه بر سرنوشت كشور حاكم گرديده تاكنون تغيير ماهوي متناسب با تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي به خود نديده و سياستهاي تمركززدايي تحقق عيني و عملي نيافته است (اطاعت و موسوي ،1389). با ظهور كلا‌ن‌شهر و مناطقي با تراكم جمعيتي بالا‌، نياز به آگاهي از توزيع جمعيت و تجزيه و تحليل آن احساس میشود بنابراین مناطق پرازدحام، برنامه‌ريزي دقيق‌تر و توجه بيشتر را مي‌طلبد. با ايجاد كلانشهر كرمانشاه سطح عملكردها جنبه كلانشهري، منطقهاي، فرامنطقهاي، ملي و حتي فراملي پيدا کرده است. مساحت شهر کرمانشاه 3/95 کیلومترمربع و یا به طور تقریبی بالغ بر 10000 هکتار میباشد. از كل جمعيت استان معادل 7/69% در مناطق شهري و 15/30% در نقاط روستايي سكونت داشته و 19/0% نیز غيرساكن هستند که نشان از افزایش آن نسبت به دهههای پیشین است. همچنین استان کرمانشاه از نظر شهرنشینی رتبه یازدهم کشور را دارا است. تراكم نسبي جمعيت 79 نفر در هر كيلومترمربع است كه بيش‌ از ميانگين تراكم جمعيت كشور میباشد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390). در سال 1390 جمعیت شهر کرمانشاه حدود 851405 نفر بوده که تراکم جمعیت در شهر کرمانشاه 121/96 نفر در هکتار است. شهرهاى بزرگ استان كرمانشاه، شامل4 شهر كرمانشاه، اسلام‏آبادغرب، هرسين و كنگاور است که در مجموع 80% جمعيت شهرى استان را در خود سكنى داده است. در حال حاضر نیز به عنوان نهمین کلانشهر کشور و نخستین شهر استان، به تنهايى حدود 39% جمعيت كل استان و 63% جمعيت شهرنشين استان را به خود اختصاص داده است كه نمايانگر پديده ماكروسفالى يا بزرگسرى شهر مركزى در قبال ساير شهرهاى استان است (گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه،1393). در دهههای اخیر وضع و تحول جمعیتی شهر کرمانشاه نشانگر آن است که دارای خصلت مهاجرپذیری خالص بوده است. با این حال به علت بازگشت بخشی از مهاجران جنگی به موطن اصلی خود و نیز موقعیت نسبتاً ضعیف نظام اقتصادی شهر برای نگهداشت جمعیت بیشتر، خالص مهاجرتپذیری شهر کمتر شده است و رشد واقعی جمعیت تنها 34/0% بیشتر از رشد طبیعی آن بوده است. در حالی که در دهههای پیش از این اثر جمعیتی خالص مهاجرت جمعیت به شهر کرمانشاه نقش قابل ملاحظهای در افزایش جمعیت شهر داشته است (طرح جامع شهرکرمانشاه،1385).
سفرهای انجام شده در شهر کرمانشاه به دو منظور اساسی صورت میگیرد، نخست به منظور جابجایی مسافر از نقطهای به نقطهی دیگر و دوم در راستای جابجایی کالا، در تقسیمبندی سفرهای فردی نیز سه گروه قابل تصور است. گروه اول، سفرهای که بوسیله ساکنین شهر کرمانشاه و در داخل محدوده شهر انجام میشود. گروه دوم، سفرهایی که مبدأ (مقصد) آنها در محدوده شهر کرمانشاه میباشد ولی مقصد (مبدأ) آنها در بیرون شهر قرار دارد و سفر از طریق پایانهها، فرودگاه و یا یکی از محورهای ارتباطی شهر انجام میگیرد. گروه سوم، سفرهای عبوری از شهر کرمانشاه هستند که مبدأ و مقصد آنها خارج از محدوده شهر کرمانشاه میباشد (مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه، 1384). توسعه تاریخی ترابری شهری کشور نشاندهنده کندی رشد سیستمهای حمل و نقل همگانی، به ویژه سیستمهای ریلی در مقایسه با ترابری خصوصی و نیمهخصوصی است. سرانه تعداد خودرو در ایران به سرعت در حال افزایش است. همچنین استفاده از سیستمهای حمل و نقل نیمه خصوصی در شهرهای کشور دهها برابر بیش از استاندارد آن در کشورهای پیشرفته بوده است (خبرگزاری ایمنا،1393). لذا تمركززدايي از شهرها به دليل استفاده از اتومبيل و حمل و نقل عمومي كارآمد سرعت گرفته است. نتيجه اين روند رشد طول سفر و توسعه الگوهاي پراكنده سفر از شهر مركزي به پيرامون آن است. بنابراين حمل و نقل چه به عنوان تسهيلگر تغييرات و چه به عنوان عامل محدودكننده در حل و رفع مسایل مرتبط با آن عمل ميكند (نوابخش و كفاشي،1387). هرچه دسترسی بیشتر باشد، تمرکز شهري کمتر است. اگر سیستم حمل و نقل به صورت سراسري و توسعهیافته در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حمل و نقل، استان کرمانشاه، استان کرمان، تمرکززدایی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حمل و نقل، تمرکززدایی، سلسله مراتب، کشورهای توسعه یافته