پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حمل و نقل، استان کرمان، استان کرمانشاه، کشورهای در حال توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

تكنولوژيهاي متعدد حمل و نقل در ارتباط با سرعتها و ظرفيتهاي متفاوت حمل و نقل پديد آمده است. بنابراین شهرها كه در ابتدا بر پايه حمل و نقل غيرموتوري بنا شده بودند هماكنون به سمت ساختار شهر داراي حمل و نقل موتوري گرايش دارند (people.hofstra.edu). کارشناسان عمدهترین جابجایی انسان را نقل و انتقال نیروی کار بین مراکز جذب این نیرو و مراکز عرضه میدانند (آسایش،1380). از اینرو هرچه میانگین سرعت (کارآیی سیستم حمل و نقل)، در شهر بهبود یابد بهرهوری کار نیز افزایش خواهد یافت (زبردست،46:1383). گسترش شبکهی حمل و نقل کشور که به موجب افزایش سرمایهگذاری در این بخش حاصل میشود. باعث سهولت در تردد افراد شده (افرادي که براي کار و یا استفاده از امکانات بیشتر به نخست شهر میروند میتوانند پس از اتمام کار روزانهي خود به محل زندگی خود بازگردند) و افراد بدون الزام سکونت در نخست شهر از امکانات آن بهرهمند شوند؛ لذا از مهاجرت بیرویه افراد به نخست شهر جلوگیري میکند. هرچند رشد جمعیت با توجه به افزایش تعداد سفرها مستلزم توسعه سیستمهای حمل و نقلی و زیرساختها است (خبرگزاری ایمنا،93). از اینرو عدم تمرکز سکونتی و سایر فعالیتهای مرتبط با جمعیت ساکن به تدریج سعی میکند وابستگی خود را به شهر مرکزی تقلیل دهد (امینینژاد و افتخاری،112:1390).
2-29. بررسی سيستم حمل و نقل در کشورهای توسعه یافته
روند تحولات و پیشرفتهای بخش حمل و نقل در کشورهای گوناگون یکسان نیست. تحولات فنآورانه متوالی در زمینه حمل و نقل در کشورهای پیشرفته صنعتی با کشورهای در حال توسعه (جهان سوم) که از کمبود سرمایه و فقدان دانش فنآوری و مدیریت در مضیقه هستند، متفاوت است (تولایی،166:1375). در كشورهاي پيشرفته استفاده از اتومبيل بسيار متداول است كه با ساختار شهر انطباق دارد زيرا در آنجا جمعيت در سطح، پراكنده شدهاند و بوسيله شبكه گستردهاي از بزرگراهها و خيابانهاي عريض قسمتهاي مختلف شهر به همديگر پيوند ميخورند از اينرو جريان ترافيك به آساني صورت ميگيرد (G.Haruvey/1992/p.280). ایالات متحده کشوری با بیشترین تعداد اتومبیل در جهان است. آمار نشان میدهد که در سال 1994 در این کشور یک وسیله نقلیه موتوری به ازای هر 3/1 نفر جمعیت وجود داشته است. تخمین زده میشود که 61% از مسافت سفرهای سالانه در نواحی شهری اتفاق میافتد. مقدار سفرهای شهری که به وسیله سیستمهای مختلف راهها از شهری به شهر دیگر انجام شده است بستگی به در دسترس بودن سیستمهای حمل و نقل عمومی ریلی دارد. میزان قابل توجهی از سفرها به سمت حومه شهر صورت میگیرد که تأثیر خیلی کمی روی کل سفرهای شهر دارد (رایت و اشفورد،11:1379). به طور مثال شهر نیویورک، که بزرگترین شهر ایالاتمتحده است دارای یک سیستم حمل و نقلی بینظیر میباشد و در این شهر بزرگترین سیستم مترو جهان از نظر مسافت، اولین تونل تهویه دارشده وسایل نقلیه و حتی تراموای هوایی وجود دارد. همچنین وجود مدهای مختلف از جمله مترو، فرری، تراموا و اتوبوس و غیره و ایجاد ارتباط مناسب بین آنها، برنامهریزی و مدیریت صحیح سیستم حمل و نقل عمومی، گستردگی شبکه حمل و نقل عمومی در کل کلانشهر، بالابودن اعتماد مردم به آن، هزینه نسبتاً کم آن نسبت به استفاده از اتومبیل شخصی اشاره کرد. 54% خانوارها در نیویورک ماشین شخصی ندارند و از حمل و نقل عمومی استفاده میکنند، تعداد مسافران داخل شهری از سال 1995 تا 2005، 36% افزایش یافته است به طوری که به 2/2 میلیارد مسافر سالیانه رسید که از رشد جمعیت در این مدت خیلی بیشتر میباشد. با توجه به میزان جمعیت و نرخ سفر در این شهر توسعه حمل و نقل عمومی و استفاده از آن برای حل مشکلات ترافیکی شهر از اهمیت بالایی برخوردار است. این در حالی است که 1/3 استفادهکنندگان از حمل و نقل عمومی و 2/3 از استفادهکنندگان از حمل و نقل ریلی در کل ایالاتمتحده؛ در شهر نیویورک و حومه آن زندگی میکنند که این موضوع با بقیه سطح کشور که حدود 90% از سفرکنندگان با اتومبیل شخصی به محل کار خود میروند در تضاد میباشد (فرازمند،1386).
2-30. بررسی سيستم حمل و نقل در کشورهای در حال توسعه
در كشورهاي جهان سوم (در حال توسعه) که از يك توسعه ناموزون برخوردارند و پراكندگي جمعيت در داخل و پيرامون بلافصل شهرها به طور ناهمگون توزيع شده است. سرعت متوسط خودروها در ساعات اوج ترافيك بين 5 تا 15 كيلومتر بر ساعت نوسان دارد (در آمريكا متوسط سرعت اتوميبل در ساعت اوج ترافيك 38 كيلومتر در ساعت). بنابراين استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي با در نظر گرفتن هزينه ساعت اوج ترافيك، تدارك حمل و نقل عمومي از نظر اقتصادي به صرفهتر است چرا كه به طور شعاعي به مركز شهر دسترسي پيدا خواهد شد و از اين طريق، باعث كاهش ترافيك در اين مناطق ميشود (G.Haruvey/1992/p.280). براساس گزارش بانك جهاني، در سال1990 بالغ بر 400 ميليون خودروي سواري و 100 ميليون خودروي سنگين )كاميون، اتوبوس و غیره (در سطح جهان وجود داشته است كه دو سوم آن به كشورهاي پيشرفته و يك سوم ديگر به كشورهاي جهان سوم تعلق داشته است. نسبت ماشين به جمعيت براي كشورهاي جهان سوم در حدود 5-15 در هزار تخمين زده ميشود كه به دليل عدم تناسب خيابانها با خودروها، پوشش نامناسب وجود دستاندازهاي زياد در سطح آنها مشكلاتي را از نظر تردد بوجود آورده است . در جابجايي افراد، سيستم حمل و نقل عمومي در كشورهاي جهان سوم از اهميت خاصي برخوردار است به طوري كه در جدو ل (2-5) مشاهده ميشود به غير از كوالالامپور و تهران كه وسيله نقليه شخصي در جابجايي افراد نقش بیشتري نسبت به حمل و نقل عمومي دارد، بقيه كشورها بيش از 60% سفرهاي درون شهري با وسايل نقليه عمومي صورت ميگيرد.
جدول (2-5): سهميه بخش عمومي و خصوصي حمل و نقل شهري در تعدادي از شهرهای کشورهای در حال توسعه

*مأخذ: (Wilfred owen/1973 cited from Mohammadi Ahmad Sadegh /1998)
در بانکوک طی 10 سال میزان تقاضا برای وسایل نقلیه موتوری در هر سال حدود 12% افزایش یافته است همچنین در چین که یکی از کشورهای با کمترین حجم موتوریزه شدن میباشد، از سال 1985 تاکنون تعداد وسایل نقلیه موتوری حدوداً 18% در سال افزایش یافته است (فلاحمنشادی و مصطفویمقدم، 1389). انبوه زیرساختهای حمل و نقل شهری و روستایی در چین از سال 1990 گسترش یافت که در قالب بزرگراه جدید، شبکه راهآهن و نیز به روزرسانی و گسترش حلقهای جدید در جادهها در اطراف برخی از شهرستانها تأسیس شده است. با این وجود، زیرساختهای حمل و نقل برای افزایش رفاه ساکنان شهری چین و جدیدالورود از حومه شهرها در شهرستانهای چینی تحقق یافته است (2012،Baum-Snow & A. Turner). همچنین چین در حال حاضر مرکز بزرگترین شبکه قطارهای سریعالسیر در جهان است، این کشور در سال ۲۰۱۱ تصمیم به راهاندازی یک سیستم حمل و نقل ریلی مدرن، امن و پرسرعت گرفته و با اختصاص یک بودجه یک تریلیون دلاری قرار است تا پایان سال 2013، ۱۳ هزار خط ریلی جدید برای قطارهای پرسرعت تأسیس کند (Persian.star.org).
2-31. چارچوب نظری تحقیق

شکل (2-3) : فرايند ارزيابي سيستم حمل و نقل شهری با استفاده از مدل SWOT

3- فصل سوم: معرفی محدوده مورد مطالعه
مکان بستر مطالعات جغرافیایی است و در انجام هر کار تحقیقی شناخت ویژگی‌های طبیعی و جغرافیایی منطقه مورد مطالعه لازم است (محمدیمقدم،11:1389). در این فصل ابتدا به معرفی استان کرمانشاه پرداخته و سپس محدوده مورد مطالعه اشاره شده است.
3-1. موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه
استان کرمانشاه با وسعت 25,008 کیلومترمربع، تقریباً 5/1 درصد از کل مساحت ایران را به خود اختصاص داده است. به مرکزیت شهر کرمانشاه در میانه ضلع غربی کشور بین مدار جغرافیایی´41˚33 تا´17˚35 عرض شمالی از خط استوا و´24˚45 تا´6/0˚48 طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ قرار گرفته که از شمال به استان کردستان، از جنوب به استانهای ایلام و لرستان، از شرق به استان همدان و از غرب با کشور عراق (330 کیلومتر مرز مشترک) همسایه است. ارتفاع متوسط از سطح دریاهای آزاد در حدود 1200 متر است. استان مذکور از لحاظ تقسیمات کشوری به 14 شهرستان، 31 بخش، 31 مرکز شهر و 85 دهستان و ۲۷۹۳ آبادی دارای سکنه تقسیم شده است (سالنامه آماری استان کرمانشاه،1390).
استان کرمانشاه از نظر سیاسی و موقعیت ژئوپولیتیکی خاص خود همیشه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است شکل (3-1). همچنین در طول تاریخ به عنوان دروازه فلات ایران به طرف بین‌النهرین (هلال خضیب) بوده است. در واقع راه اصلی تهران، همدان، کرمانشاه، قصرشیرین و بغداد در طول سال‌های متمادی، پیوند‌دهنده‌ی این دو محدوده‌ی طبیعی و انسانی بین ایرانیان و اعراب بوده است (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،1381: 4).
نقشه (3-1) : استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان

*مأخذ: (مرکز آمار و اطلاعات استانداری کرمانشاه،1393)
3-2. آب و هوای استان کرمانشاه
به طور کلی استان کرمانشاه را براساس دما، بارش و ناهمواری میتوان به سه منطقه آب و هوایی تقسیم کرد:
الف) منطقه سردسیر: منطقه سردسیر در مناطق مرتفع استان مشاهده می‌شود. بخش‌هایی از شهرستان‌های کنگاور، سنقر، پاوه، جوانرود و بخش‌هایی از ثلاثباباجانی از این آب و هوا برخوردارند. تابستان‌های ملایم تا گرم و زمستان‌های سرد تا خیلی سرد، از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع آب و هوا می‌باشد. میانگین دمای تابستان و زمستان این منطقه به ترتیب C˚6/26 و C ˚4/3 است و میانگین بارش mm 538 می‌باشد که بیشتر آن به صورت برف است.
ب) منطقه گرمسیر: اراضی پست واقع در غرب استان، شامل قصرشیرین، سومار، سرپلذهاب و گیلانغرب از مناطق گرمسیری استان به شمار می‌رود. ارتفاع کم و استقرار در مجاورت بیابان‌های خشک عراق از عوامل مؤثر در گرمبودن این منطقه است. از ویژگی‌های این آب و هوا، تابستان‌های بسیار گرم و زمستان ‌های ملایم می‌باشد. میانگین دمای تابستان و زمستان این منطقه آب و هوایی به ترتیب C˚5/32 و C ˚11 است. این منطقه به طور میانگین mm 385 بارش دارد و برف به ندرت در این منطقه آب و هوایی مشاهده می‌شود.
پ) منطقه معتدل: بخش اعظم شهرستان‌های کرمانشاه، اسلامآبادغرب، روانسر، صحنه، هرسین و بخشی از دالاهو در این منطقه آب و هوایی قرار گرفته‌اند. در واقع، مناطقی که در حد فاصل دو منطقه گرمسیری غرب و سردسیری شرق و شمال استان قرار دارند، دارای زمستان‌هایی ملایم تا سرد و تابستان‌های گرم هستند. میانگین دمای تابستان و زمستان این منطقه به ترتیب C˚1/26 و C ˚1/4 و میانگین بارش mm 441 است (رحیمزاده و همکاران،1393: 12-13).
استان کرمانشاه در معرض جبهه‌های مرطوب مدیترانه قرار داشته، برخورد این جبهه‌ها با ارتفاعات زاگرس موجب ریزش برف و بارش می‌گردد. متوسط بارندگی سالانه آن بین mm800-300 در نوسان است (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،1381: 1).
3-3. توپوگرافی استان کرمانشاه
استان کرمانشاه از لحاظ طبیعی در دامنه غربی رشته‌کوه زاگرس قرار گرفته، به طوری که رشته‌کوه‌های آن سراسر استان را پوشانده است. ارتفاعات کوهسفید در جنوب، بیستون در شمال کرمانشاه، شاهو، روانسر، پاوه و بمو که به صورت نواری از شمال تا جنوب در طول خط مرزی ایران و عراق کشیده شده در غرب استان و ارتفاعات نوا (نوح) در مجاورت کوه‌های دالاهو در منطقه ریجاب و سرپلذهاب از ارتفاعات مهم استان محسوب می‌شوند (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،1381: 2).
استان کرمانشاه منطقه نیمه کوهستانی است که بین فلات ایران و جلگه بین‌النهرین قرار گرفته است که کوه الوند مرتفع‌ترین نقطه آن است. پس از عبور از گردنه اسدآباد با شیب ملایمی به طرف جلگه بین‌النهرین سرازیر شده و به طور کلی این منطقه نسبت به فلات مرکزی در یک پشته و شیبی واقع شده که قله آن در الوند و رشته آن تا کوه چهلچشمه کردستان ادامه می‌یابد. در طول مسیر از شرق به غرب با رشته‌ها و گردنه‌های کم و بیش مهمی چون بیدسرخ، منکام، حسن‌آباد زیبری، چهارزبر (مرصاد) و پاطاق که آخرین گردنه و شیب قطعی به طرف جلگه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تمرکززدایی، حمل و نقل، عدم تمرکز، منطقه کلانشهری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع استان کرمان، استان کرمانشاه، نیروهای مسلح، تقسیمات کشوری