پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حقوق بشر، کرامت انسان، احساس حقارت

دانلود پایان نامه ارشد

وارد مي‌کند درحاليکه مستمرا جرم جنسي به وقوع مي‌پيوندد تنها بصرف تکيه برازدواج موقت ازتعقيب وکنکاش معاف مي‌شوند و از سويي تعصبات بي‌جا نيز موضوع را از جانب اعتدال خارج کرده و مشکل‌آفرين خواهد شد بطور کلي افراط وتفريط دراين خصوص مذموم است

مبحث دوم: عوامل اقتصادي (بزهکاري سازمان يافته)
جنايات سازمان‏يافته فراملي از مهم‏ترين معضلات جامعه بين‏المللي در قرن بيست و يکم محسوب مي‏شوند. اين جنايات توسط گروه‏هاي جنايي سازمان‌يافته که واجد سه عضو يا بيشتر، وحدت فرماندهي، نظم شديد با ضمانت اجراهاي بي‏رحمانه و اهداف مالي و مادي هستند، ارتکاب مي‏يابند. به خاطر منافع سرشار قاچاق به ويژه زنان و کودکان به منظور سوء استفاده‏هاي جنسي و ساير سوءاستفاده‏ها، گروه‏هاي جنايي به ارتکاب اين جنايت روي آورده‏اند. ارتکاب اين جنايت موجب نقض حقوق بشري و ترويج فحشاء مي‏شود.جامعه بين‌المللي و در رأس آن سازمان ملل متحد به منظور ايجاد هماهنگي و همکاري در مبارزه با اين جنايات ميان دولت‏ها، در اواخر قرن بيستم اقدام به تدوين کنوانسيوني تحت عنوان “کنوانسيون ملل متحد عليه جنايت سازمان يافته فراملي” همراه با دو پروتکل کرده که در دسامبر 2000 در پالرمو(ايتاليا) براي امضاي دولت‏ها مفتوح گرديد. پروتکل اول تحت عنوان “پروتکل پيشگيري، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان مکمل کنوانسيون ملل متحد عليه جنايت سازمان يافته فرا ملي” در اين راستا تنظيم شده است.
قاچاق اشخاص از قلمرو يک دولت به دولت ديگر به منظور سوء استفاده از آنان براي تحصيل منافع مادي گسترش قابل توجهي يافته است. ارتکاب اين جنايت هم حقوق بشري قربانيان (شامل حق حيات، کرامت انساني و…) را نقض مي‏کند، هم با ترويج فحشاء به اصول اخلاقي خلل وارد مي‏کند، هم از نظر بهداشتي موجب ورود و شيوع برخي بيماري‏هاي آميزشي مي‏شود و هم به نظم عمومي و سيستم اقتصادي جوامع خلل وارد مي‏کند. آنچه مسلم است امروزه قاچاق افراد به منظور بهره‏برداري در سطح بين‌المللي عملي غيرقانوني و جنايي محسوب مي‏گردد و جزء جنايات مرتبط با برده‏داري تلقي مي‏شود که عرف بين‌المللي نيز آن را يک جنايت بين المللي مي‏داند. نظر به اينکه اين جنايت غالبا توسط گروه‏هاي جنايي سازمان يافته و در بعد فراملي ارتکاب مي‏يابند لذا سندي به عنوان پروتکل الحاقي به کنوانسيون ملل متحد تهيه و در دسامبر 2000 به همراه کنوانسيون به امضاء رسيد. اهداف اساسي اين پروتکل ارتقاء همکاري و هماهنگي ميان دولت‏ها در پيشگيري و مبارزه قاچاق اشخاص به بذل توجه خاص به زنان و کودکان از يک سو و حمايت از بزه‏ديدگان و قربانيان اين جنايت و لزوم اعطاي کمک‏هاي لازم از سوي ديگر است209.
گفتارنخست: فقر و ارتباط آن با فحشا
فقر زمينه و بستر مناسبي براي پيدايش بسياري از انحرافات است. بر اساس آموزه‌هاي دين مبين اسلام، فقر نه تنها بر کردار و رفتار افراد فقير تأثير منفي دارد، بلکه حتي بنيان‌هاي فکري و اعتقادي آنان را نيز مضطرب و لرزان مي سازد؛ چرا که کسب درجات بالاي ايمان نيازمند شناخت قوي و خرد ديني است. کسب اين امتيازات نيازمند فرصت‌ها، وسايل و امکاناتي است که در شرايط عادي، فقر از داشتن اين امکانات در حد مطلوب محرومند. هر چند اين ارتباط مطلق نيست و اغنيا هم دچار انحراف از نوع ديگر مي شوند، اما زمنيه و بستر در شرايط فقر براي انحراف مساعدتر است.
تأثير ويرانگر فقر بر رفتار فقير به دليل تحقير، برچسب کجروي و بيگانگي نسبت به آداب و رسوم پذيرفته شده در جامعه مي باشد. علاوه بر اين، افراد محروم در بسياري موارد امکانات، وسايل و فرصت‌هاي مورد نياز براي نيل به اهداف مشروع اجتماعي را در اختيار ندارند. اين بدان معنا نيست که انحرافات در فقرا و فقيران خلاصه گردد، بلکه نوع، انگيزه، علل انحراف و کجروي ثروتمندان با فقرا تفاوت دارد؛ حتي کجروي ثروتمندان نسبت به نوع انحراف و کجروي فقرا زيان آورتر و ويرانگرانه تر مي باشد. بنابراين اگر فقر به عنوان يک محروميت اجتماعي به علت نداشتن وسيله براي رفع احتياجات مادي، علت پيدايش جرم محسوب شود، مي‌توان گفت که هرگاه اهميت نيازهاي جنسي پيش از احتياجات مادي نباشد حداقل در عرض آن قرار دارد. و هر گاه فقر به عنوان يک محروميت اجتماعي باعث پيدايش جرم شود محروميت جنسي نيز به تبع آن باعث پيدايش جرم مي‌شود.
از سنخ شناسي انحرافات و کجروي فقرا معلوم مي شود که کجروي آنان يا براي تأمين معيشت و يا ناشي از حقارت و ضعف اعتماد به نفس مي باشد. از اين رو، به هر ميزاني که اين دو مشکل برطرف شود، به همان ميزان احتمال فقرا نيز کمتر خواهد شد.
درحوزه ارتکاب جرايم سازمان يافته يکي ازعوامل موثر، فقر قربانيان اينگونه جرايم و تن دادن به مطامع و مقاصد شوم صاحبان نفوذ و قدرت و مرتکبين جرايم جنسي مي‌باشدکه دراشکال مختلف چه بصورت خودفروشي وروسبيگري وچه بصورت داخل شدن در باندها ي قاچاق براي بهره برداري جنسي نمود دارد
همواره در طول تاريخ بهره مندي ازامکانات مادي براي بشر مهم و حياتي بوده است. گاهي براي به دست آوردن منابع ارزشمند و کمياب، کشمکش‌هايي بين انسان‌ها شکل گرفته است. به موازات افزايش جمعيت، کشمکش و تعارض براي تسلط بر منابع ارزشمند نيز فزوني يافت. در اين ميان، برخي به دلايلي همچون کمبود منابع وامکانات و وجود تزاحم در تقاضاهاي مردمان، عقب مانده و دچار فقر و محروميت گرديدند. در حالي که عده اي ديگر توانستند امکانات بيشتري به دست آورده، فاصله چشمگيري را با ديگران ايجاد نمايند. اگر وسايل و امکانات در جامعه با اهداف اجتماعي متناسب نباشد، اعضاي جامعه مجبور خواهند شد از وسايل نامشروع براي رسيدن به اين اهداف استفاده کنند. يا اين اهداف را ناديده بگيرند210.
هر چند فاصله ي اندک و بسامان در يک جامعه نه تنها مشکل جدي فرا راه جامعه نخواهد نهاد، که فوايدي نيز دارد؛ اما اگر اين فاصله زياد گردد، تبعات و نمودهاي دردناکي را در سطح جامعه خواهد داشت. اين مشکل در صورتي پيچيده تر خواهد شد که معناي “نداري” در جامعه تغيير کرده و از فقدان امکانات ضروري زندگي، به فقدان هر آن چيزي که طبقه مرفه جامعه در اختيار دارند تبديل گردد. اين تغيير زماني پديد مي آيد که وسايل لوکس و تجملاتي براي ثروتمندان به وسيله‌ي تفاخر تبديل شود؛ امري که امروزه به کمک گسترش ارتباطات و تبليغات وسيع رسانه‌هاي جمعي از مدها و وسايل فاخروافزايش وسايل لوکس و قيمتي در جهان، عملي گرديده است. در اين وضعيت، به مرور زمان، احساس محروميت و نداري کساني را که از امکانات اوليه برخوردار هستند، اما امکانات طبقه مرفه را در اختيار ندارند، فرا گرفته و به طور طبيعي احساس محروميت کساني که از امکانات اوليه برخوردار نيستند نيز تشديد مي گردد. در نتيجه ي احساس حرمان و نداري، افراد تلاش مي کنند از اين وضعيت نجات يابند. در اين حالت، اگر راه‌هاي مشروع نجات از اين وضعيت باز باشد، فقرا به راحتي از نداري نجات خواهند يافت. اما معمولا طي راه‌هاي صعود و ترقي چندان آسان نيست. در صورتي که راه‌هاي مشروع صعود و نجات از فقرباز نباشد، دو احتمال باقي مي‌ماند: يا فقرا به وضعيت خود رضايت مي‌دهند که در اين صورت، به احساس حقارت و طرد شدن از جامعه گرفتار مي‌شوند و از نظر شخصيتي آسيب مي‌بينند. کساني هم که از نظر رواني آسيب ببينند، درنهايت به سوي انحراف تمايل پيدا خواهند کرد؛ چرا که آسيب رواني و اختلالات شخصيتي عامل بسياري از فسادها و کجروي‌هاست. اما در صورتي که فقرا به اين وضعيت راضي نشوند، به دنبال راه‌هاي ديگري خواهند رفت که اين راه‌ها غيرمشروع و انحرافي خواهد بود.
به هر حال، ارتباط فقر و انحراف به اين معناست که اگر فقر در جامعه وجودداشته باشد و امکانات مادي نيز در جامعه ارزشمند تلقي شود، انحراف به وجود خواهد آمد. اصولا يکي از پيامدهاي زندگي فقيرانه اين است که فقرا در محله‌هاي خاصي سکونت مي‌کنند که در آن محله‌ها، نيروهاي کنترل‌کننده همچون پليس و دادگاه نيز ضعيف مي باشد. پس بايد به جاي صرف هزينه‌هاي گزاف براي مهار فساد، فقر و نابرابري را کاهش داد و شکاف‌هاي طبقاتي را از بين برد. در غير اين صورت، انحراف و فساد افزايش خواهد يافت.
ميان فقر و فحشا رابطه است. بسياري از گناهان به خاطر ترس از فقر است211.
اگر فحشا را به معني مطلق گناه، يا فحشاي جنسي بگيريم، باز ارتباط آن با ترک انفاق بر کسي پوشيده نيست؛ زيرا سرچشمه بسياري از گناهان، بي‌عفتي‌ها و خودفروشي‌ها فقر و تهيدستي است212.
از بعضي آيات ديگر نيز ارتباط فقر با انحراف جنسي و خودفروشي استفاده شده است.
کساني که امکاني براي ازدواج نمي‌يابند، بايد پاکدامني پيشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بي نياز گرداند. مراد از نيافتن امکان ازدواج “قدرت نداشتن بر مهريه و نفقه است213.”
فرايند مزبور به معناي محدود کردن انحراف و کجروي به فقرا و انکار انحراف در ميان ثروتمندان نيست، بلکه صرفا تبيين رابطه علي فقر و انحراف مي‌باشد؛ چرا که انحراف ثروتمندان نوع ديگري از انحرافات است که علل خاص خود را دارد. در عين حال، فساد و انحراف در ميان فقرا امري همگاني نيست.
گفتار دوم: تکنولوزي و بهبود وضع اقتصادي
همنطورکه فقرمي‌تواندريشه بسياري ازجرايم و انحرافات قرار گيرد بهبود وضع اقتصادي نيز بنحوي تاثيرگذار در تغير شکل جرايم نقش دارد و اين گونه جرايم از اين حيث مختص قشر مرفه جامعه نيست بلکه افراد کم‌درآمد جامعه بدليل عدم دسترسي به ملزومات اينگونه جرايم در قالبي ديگر غالبا توام با خشونت مرتکب جرايم مي‌شوند با اين توصيف که خلا ايجاد شده ناشي از فقر را بگونه‌اي ديگر جبران مي‌نمايند در يک مثال ساده شخصي که داراي يک اتومبيل لوکس بوده و در محلات متمولين تردد مي‌نمايد سهل‌تر بعنوان سيبل مجذوب قرارمي‌گيرد يا سيبلهاي مجرمانه خود را مي‌يابد و از نگاه ديگر اين فراواني امکانات به وي مجال بيشتري را براي ارتباط با پيرامون خود مي‌دهد که گاهي در کسوت توريسم جنسي به مسافرت مي‌رود يا در محيط‌هاي مجازي و واقعي مرتکب جرايمي چون روابط نامشروع يا هتک حيثيت افراد به مدد امکانات در دسترس مي‌گردد برهمين مبنا مطالب اين گفتار در دو بند بيان مي‌شود:
الف: جهانگردي جنسي
نظام بخشي به روابط و مناسبات جنسي و تعيين محدوده‏ها و قلمروهاي اين عرصه، از ابتداي شکل‏گيري جوامع بشري ذهن انسانها را به خود مشغول ساخته است. مراجعه به قوانين‏ باستاني نظير قوانين حمورابي و هيتي‏ها، آشکار مي‏سازد که نظم بخشي به روابط جنسي در قالب نرمهاي قانوني بسيار مورد توجه قانونگذاران باستاني بوده است. اما آنچه بيش از همه‏ جلب توجه مي‏نمايد، سختگيري‏هاي گسترده و يا به عبارتي گستردگي قلمرو ممنوعيت‏ها در عرصه روابط جنسي مي‏باشد.
امروزه به شکل رسمي در جهان، سالانه يک ميليون کودک به صفوف قربانيان جنسي و فحشاي سازمان يافته مي‏پيوندند. اين عمل، فعاليتي است بسيار پرسود که رقم آن به ميلياردها دلار مي‏رسد و در چهار گوشه جهان امروز، صنعتي در حال توسعه است. درواقع چون مشتريان جنسي، از ايدز وحشت دارند، به همين جهت، هر روز سراغ روسپيهاي جوان‏تر را مي‏گيرند. جالب اينجا است که اين امر موجب تطميع دلالان، جهت کسب پول بيشتر شده و اين دلالان “بکارت”، اجناس تحت تملک خود، يعني دخترکان کم سن و سال را به کمک پزشکان، بارها و بارها ترميم مي‏کنند و آن را به بهايي بسيار گران در اختيار خريداران اين کودکان مي‏گذارند.
در آسيا، اين قبيل کودکان همواره قرباني مسافران ژاپني و غربي داراي انحراف جنسي نيستند اين شهروندان کشورهاي پيشرفته و توسعه يافته، غالبا شهروندان عادي کشورهاي خود و بدون داشتن علامات ظاهري خاص هستند. تمايل جنسي آنها در خارج از کشور آسانتر ارضاء مي‏شود تا در داخل وطن، که در آن مخاطرات مختلف، بيشتر و بزرگتر است. با دخترکان يا پسرکان جهان سومي همه چيز بسيار ساده‏تر انجام مي‏گيرد… نکته ديگر اينکه اين مشتريان که به دنبال کودکان مي‏آيند همان کساني هستند که از آنها فيلم مي‏گيرند، بعد فيلم را به کمک دوربينهاي کامسکوپ و ديگر دستگاههاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد اخوان ثالث، ناخودآگاه، آثار منظوم و منثور Next Entries پایان نامه ارشد درمورد اخوان ثالث، آخر شاهنامه، فروغ فرخزاد