پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جنس مخالف، مدارس دخترانه

دانلود پایان نامه ارشد

از مصاديق افساد في‌الارض نباشد مجازات مفسد في‌الارض ندارد.
ب ـ تهيه و توزيع و تكثيركنندگان نوارها و ديسكت‌ها و لوح‌هاي فشرده‌شو و نمايش‌هاي مبتذل چنانچه از مصاديق افساد في‌الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا يك سال حبس و يا دو ميليون ريال تا ده ميليون ريال جزاي نقدي و در مرتبه دوم به تحمل يك سال تا سه سال حبس و يا پنج ميليون ريال تا سي ميليون ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به سه تا ده سال حبس و يا ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزير محكوم مي‌شوند.
تبصره1- آثار سمعي و بصري “مبتذل” به آثاري اطلاق مي‌گردد كه داراي صحنه‌ها و صورقبيحه بوده ومضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجه‌گيري كند.
تبصره2- دارندگان نوارها و ديسكت‌ها و لوح‌هاي فشرده مستهجن و مبتذل موضوع اين قانون به جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا پنج ميليون ريال و نيز ضبط تجهيزات محكوم مي‌شوند و نوارها و ديسكت‌ها و لوح‌هاي فشرده مكشوفه امحاء مي‌گردد.
تبصره3- استفاده از صغار براي نگهداري، نمايش، عرضه، فروش و تكثير نوارها و لوح‌هاي فشرده غيرمجاز موضوع اين قانون موجب اعمال حداكثر مجازات‌هاي مقرر براي عامل خواهد بود.
ج- عوامل تهيه، تكثير و توزيع نوارها و لوح‌هاي فشرده سمعي و بصري كه برابر قانون بايد داراي پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمايش و مجوز عرضه و فروش ولو آنكه فاقد صحنه‌هاي مستهجن و مبتذل باشد، به دوميليون ريال تا ده ميليون ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به پنج ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات مربوط به عنوان تعزير محكوم مي‌شوند.
ماده4- هر كس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ديگري، وي را تهديد به افشاء و انتشار آثار مزبور نمايد و از اين طريق با وي زنا نمايد به مجازات زناي به عنف محكوم مي‌شود ولي اگر عمل ارتكابي غير از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وي جاري مي‌گردد و در صورتي كه مشمول تعزير باشد به حداكثر مجازات تعزيري محكوم خواهد شد.
ماده5- مرتكبان جرائم زير به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.
الف- وسيله تهديد قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوءاستفاده جنسي، اخاذي، جلوگيري از احقاق حق يا هر منظور نامشروع و غيرقانوني ديگر.
ب- تهيه فيلم يا عكس از محلهايي كه اختصاصي بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب مي‌باشند مانند حمامها واستخرها و يا تكثير و توزيع آن .
ج- تهيه مخفيانه فيلم يا عكس مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و تكثير و توزيع آن..
ماده6- رابطه زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثير، انتشار و يا توزيع عمده اثر مستهجن نمي‌باشد.
ماده7- زيان ديده از جرائم مذكور در اين قانون حق مطالبه ضرر و زيان را دارد .
دادگاه با احراز مكره بودن بزه ديده موضوع صدر ماده (4)، ضمن صدور حكم كيفري، مرتكب را به پرداخت ارش‌البكاره، مهرالمثل يا هر دو (حسب مورد) محكوم مي‌نمايد. بزه ديده مي‌تواند دعوي مطالبه هزينه درمان و ضرر و زيان وارده را در دادگاه كيفري صالحه يا دادگاه محل اقامت خود اقامه نمايد.
ماده8- مأموران صلاحيتدار و ضابطان دادگستري، مديران، كاركنان بخشهاي دولتي، عمومي، خصوصي و قضائي كه بنا بر اقتضاء شغلي آثار مستهجن در اختيار آنها قرار مي‌گيرد، چنانچه با سوءنيت يا براي استفاده مالي مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصاديق مفسد في‌الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.
در صورتي كه موارد يادشده در اثر سهل‌انگاري افشاء گردد، مسامحه‌كننده به مجازات تا يك سال حبس و مجازات نقدي از ده ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم مي‌شود.
ماده9ـ اماكن كسب، توليد و توزيع انواع آثار مستهجن (درصورت اطلاع قبلي مالك) به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ مي‌شود. در صورت برائت متهم يا صدور قرار منع تعقيب، از ملك رفع توقيف مي‌شود. اين دستور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضائي ذي‌صلاح مي‌باشد. .
ماده10ـ انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي و سايتهاي كامپيوتري يا وسيله و تكنيك مشابه ديگر از مصاديق تكثير و انتشار محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود.
ماده11ـ رسيدگي به جرائم مشروحه موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب است.
همانطورکه از مواد قانون فوق مشخص است قانونگذار در برخي موادضمن اينکه آثار مستهجن و مبتذل را تعريف نموده است تهيه و توزيع اين آثار را برحسب نياتي که مرتکبين از تهيه آنها دارند مورد مجازات قرار داده است بدون اينکه اساسا هيچ رابطه جنسي برقرارگردد. بطور مثال در ماده 5 همين قانون عنوان شده:
(وسيله تهديد قراردادن آثار مستهجن به منظور سوءاستفاده جنسي، اخاذي، جلوگيري از احقاق حق يا هر منظور نامشروع و غيرقانوني ديگر) يعني اينکه قانونگذار درواقع نوعي جرم جنسي را جرم‌انگاري نموده که هدف از ارتکاب آن اساسا تمنيات و غريزه جنسي است ولي قالب جرم ارتکابي بنحوي است که در عين حال که يک جرم جنسي به وقوع پيوسته توام با تماس و رابطه نمي‌باشد بعبارت ديگر بايد گفت که جرايم جنسي حوزه وسيعي ازجرايم را به خود اختصاص داده که بسته به نوع جرم وکيفيت ارتکاب بشرط اينکه در راستاي اطفا غرايز جنسي باشد داراي تقسيم بندي متفاوتي مي‌باشد با توجه به اينکه قانون مزبورعليرغم نقصان‌هايي توانسته درتعريف اين قسم جرايم جنسي تعاريفي گويا ارائه دهد از اطناب موضوع خودداري و با آوردن موادي مرتبط از قانون بهمين مقدار اکتفا مي‌شود.
مبحث دوم: مصاديق انحرافات جنسي
در اين مبحث تعدادي از انحرافات جنسي که غالبا نمود بيشتري در جامعه دارد بيان مي‌شود بر همين مبنا بمانند جرايم جنسي مصاديق اين مبحث نيز در دو تقسيم‌بندي بررسي مي‌گردد.
گفتار نخست: انحراف جنسي فردي
الف: خويشتن نمايي
“عورت نمايي”، “خودنمايي”، “بدن نمايي”، “خويشتن نمايي”، “نمايش جنسي” همه در يک مفهوم به کار مي‌روند. انحراف خودنمايي حالتي است که مبتلايان به آن با نماياندن قسمتي از بدن خود به ساير افراد، ترضية اميال جنسي خود را فراهم مي‌کنند. درواقع، همان طور که اشخاص عادي از آميزش جنسي لذّت مي‌برند، خودنماها نيز اين لذّت را از طريق نمايش اعضاي بدن خود کسب مي‌کنند76. اين منحرفان با نشان دادن اندام تناسلي خود، قصد دارند تا قدرت جنسي خود را به رخ ديگران بکشند. نوع نمايشي خودنماي را “استريپ تيز”77 مي‌نامند. برخي از علما نيز خودنمايي را “برهنه دوستي”78 از نوع انفعالي79 نام نهاده‌اند.80
خودنماها قبل از انجام عمل خود دچار هيجان، تپش قلب و اضطراب شده و پس از آن، احساس راحتي مي‌کنند.81 منحرفان مذکور لذّت جنسي خود را به وسيلة نشان دادن آلت تناسلي شان در معابر و اماکن عمومي (همچون کوچه، خيابان، پارک، سينما، رستوران، استخر، کنار دريا، جلوي مدارس دخترانه و…) يا اماکني که در معرض ديد همسايگان و رهگذران باشد (مانند حياط منزل، باغ داخل اطاقي که از خيابان يا خانة همسايه ديده مي‌شود و…) به افراد ديگر اعم از زن و مرد يا خردسال و بالغ، ارضا مي‌کنند.82
معمولاً مردهاي خودنما داراي تمايلات همجنس خواهي نيستند اما از نشان دادن اعضاي تناسلي خود در حالت نعوظ به عابرين زن لذت مي‌برند؛ البته ديده شده که برخي از آنها کفل خود را نيز نشان داده اند. به هر حال خودنماها به نشان دادن اعضاي تناسلي خود قناعت نمي‌کنند بلکه در هنگام اين عمل، کارهايي همچون لمس و حرکت آلت تناسلي يا نمايش مجامعت را انجام مي‌دهند. اين منحرفان قربانيان خود را از ميان دختران کمتر از 16 سال انتخاب مي‌کنند، ليکن تمايل به تماس جنسي با آنها ندارند و مردان خودنما وقتي از عمل خود لذت مي‌برند که قربانيان خود را دچار وحشت، هيجان، شرم و نفرت کرده يا آنها را از محل فراري داده باشند. زيرا بدين وسيله احساس مي‌کنند که واقعاً مرد هستند. اين منحرفان معمولاً بعد از عمل خود به خودارضايي مي‌پردازند و حتي اگر ازدواج کنند، شوهراني ضعيف و نالايق مي‌شوند.83 بنابراين همچنان که “لازک” در سال1887 نوشته است: “مردان خودنما، تمايلي اجباري و آني با نماياندن آلت خود به دختران يا زنان دارند تا در آنها ايجاد وحشت کنند و بدين وسيله از فشار جنسي رهايي يابند.”84
خودنماها، بدرفتاري را نسبت به خود، به فراموش شدنشان ترجيح مي‌دهند.85 و به همين علت قانون را ناديده گرفته و حتي درصورت بي توجهي عابرين با اعمالي ازقبيل سوت زدن يا سرفه کردن يا اداي الفاظ رکيک، سعي در جلب توجه آنان مي‌کنند.86
خودنماها ممکن است از انواع “روان پريشي” رنج ببرند. برخي از آنها نقص فکري دارند و در بعضي ديگر، آثار اختلال‌هاي منشي ديده مي‌شود و همين امر، روان کاوي را در مورد آنها بسيار دشوار مي‌سازد. همچنين غالب اين منحرفان بسيار خجالتي بوده و نمي‌توانند با جنس مخالف رابطة جنسي طبيعي داشته باشند.87
انحراف خودنمايي مختص به سن خاصي نيست و ممکن است انسان را در هر سني مرتکب آن شود. البته اين انحراف در بعضي افراد به صورت ادواري به وجود آمده و شخص را به طور ناگهاني گربيان گير خود مي‌کند.88 به طور کلي بايد گفت خودنمايي به صورت پوشيدن لباس‌هاي جلف يا نشان دادن قسمتي از بدن به جز آلت تناسلي، بيشتر در زنان قابل مشاهده است. زيرا زنان طبعاً به زينت، زيور، جمال، آرايش و مدهاي مختلف علاقة زيادي دارند.89 برخي از زنان فطرتاً مردکش هستند و تنها وقتي احساس رضايت و خوشبختي مي‌کنند که چند مرد را در برابر خود به خاک اندازند. اين گونه زنان از قدرتي که روي مردان اِعمال مي‌کنند لذّت مي‌برند و همين سلطه جويي است که گاهي راه خيانت را پيش پايشان هموار مي‌کند.90
اما به نظر مي‌رسد که خودنمايي به صورت نشان دادن اندام تناسلي، بيشتر در مردان وجود دارد. به کرّات مشاهده شده است که مردهاي مسن در مقابل دختر بچه‌ها مرتکب چنين عملي مي‌شوند؛ بدين ترتيب که آلت تناسلي خود را در زير پالتو يا لباس گشاد، آماده کرده و در حضور آنها لباس يا پالتو را کنار زده و آلت خود را نشان مي‌دهند و گاهي اوقات هم پس از اين عمل استمناء مي‌کنند.91

ب: مبدل پوشي
اصطلاحات “مبدّل پوشي”، “پوشيدن لباس جنس مخالف”، “تراس وستيسم”92، “تراوستي تيسم”93 و “ائونيسم”94 همه در يک مفهوم به کار مي‌روند. واژة “تراوستي تيسم” را دکتر هيرشفلد براي نخستين بار در سال 1845 به کار برد. “هاولوک اليس” نيز انحراف مذکور را “ائونيسم” ناميد که منبعث از نام شوالية معروف انگليسي “ائون اُبومون”95 (1810-1728م) مي‌باشد.
پس از مساله همجنس‌گرايي، انحراف جنسي ديگري که مسائل خاصي را پديد مي‌آورد انحراف مبدّل پوشي است که عده‌اي، مبتلايان به آن را با همجنس‌بازان و بچه‌بازان يکي دانسته و با يک چشم به آنها مي‌نگرند. برخي ديگر نيز مبدّل پوشان را قانون شکن و مجرم شناخته و معتقد به طرد آنان از جامعه هستند. به هر حال در تعريف انحراف مذکور مي‌توان گفت مبدّل پوشي به رفتار ناهنجاري گفته مي‌شود که فرد مبتلا به آن با پوشيدن لباس جنس مخالف به لذّت جنسي دست مي‌يابد.96
مبدّل پوش‌ها اکثراً مرد هستند. اين افراد تقريباً در زندگي با جنس مخالف، سازگاري خوبي دارند اما براي رسيدن به لذّت و تهييج جنسي، لباس جنس مخالف را مي‌پوشند. البته تعدادي از مبدّل پوش‌ها نيز مردان همجنس گرايي هستند که لباس جنس مخالف را مي‌پوشند تا با مردان غيرهمجنس باز، ارتباط جنسي برقرار کرده يا حتي معاشقه کنند، اما سعي مي‌کنند طوري وانمود نمايند که هويّتشان فاش نشود.97
مرداني که مبدّل پوش هستند با پوشيدن لباس زنانه به سرحد تحريک جنسي رسيده و در همان حال استمناء مي‌کنند. البته مبدّل پوشي در زنان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مجازات، ارتکاب جرم، زنان و دختران Next Entries پایان نامه ارشد درمورد اخوان ثالث، ساختار زبان، فروغ فرخزاد