پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جنس مخالف، قانون مجازات، عشق و محبت

دانلود پایان نامه ارشد

هر گونه تصميم گيري بدون توجه به اين ملاحظات عواقب ناخوشايندي را در پيش رو خواهد داشت که کمترين آن از هم پاشيدگي کانون خانواده‌ها خواهد بود اين بدين معنا نيست که براي يک عمل لازم است بسته به نوع جوامع قوانين جداگانه‌اي ترسيم شود بلکه مقصود آن است که قانونگذار آگاه در تعريف جرم جنسي مشخصا بايد همه ملاکها ومعيارها را مدنظر قرار دهد تا تعريفي جامع و مانع را دربرگيرد
دشواري در تعريف جرايم جنسي باعث شده است که علماي حقوق در تعريف اين بزه تعريف به مصداق داشته باشند بعبارتي با در نظرگرفتن تعريف جرم و بيان مصاديقي از روابط جنسي،جرايمي را در قالب جرايم جنسي قرار دهند.
در کتب مذهبي نيز از همين شيوه استفاده شده و مواردي از جرايم جنسي بيان ومورد حکم قرار گرفته است در تورات مصاديق متعددي از جرايم جنسي بيان شده و که از آن جمله مي‌توان به مواردي چون مقاربت مرد يا زن با حيوان (سفرلاويان. باب20. آيه16) همجنس‌بازي دو مرد (سفرلاويان باب 20 ايه 13) زنابازن پدر(سفرلاويان باب 20 ايه 12) زنا با عروس (سفرلاويان باب 20 ايه 13) زنا با زن شوهردار (سفرلاويان باب 20 ايه 11) همچنين در تورات علت ويراني شهر سدوم فساد اخلاقي و همجنس‌بازي قوم لوط بيان شده است23.
در حقوق انگلستان که قانوني تحت عنوان جرايم جنسي وجود دارد. جرايم جنسي تعريف نشده است بلکه مصاديق آن بيان شده است مواردي هم که به ظاهرتعريفي براي جرايم جنسي ارائه شده چيزي بيش از شرح اسم نيست در نظام کامن لا دربحث جرايم جنسي معمولا به مواردي چون تجاوز بعنف، رابطه جنسي با اشخاص ناقص العقل، رابطه جنسي با دختران زير 13 سال، رابطه جنسي با دختران13 تا16 سال. هتک ناموس زن يا مرد با هر سن و سال، ربودن زن غيرمتاهل16 تا 18سال بقصدبرقراري رابطه جنسي غيرقانوني بااو،زناي با محارم،تشويق دختران زير16سال به فساد و هرزگي، به فساد کشيدن زنان ازطريق تهديد يا حيله و با استفاده از مواد مخدر، نگه داشتن زنان در فاحشه‌خانه‌ها، تشويق طفل يا نوجوان به حضور در فاحشه‌خانه‌ها و امرار معاش از طريق درآمدهاي ناشي از فساد همچنين سوءاستفاده جنسي24 به معناي برقراري رابطه جنسي غيرقانوني با فرد غيربالغ توسط والدين، اوليا، بستگان يا آشنايان. مزاحمتهاي جنسي25 مثل پيشنهاد مسائل جنسي به کسي دادن، نظر يا توجه کسي با ديگر رفتارهاي شفاهي يا فيزيکي که نمايانگر عملي ممنوع است، زيرعنوان جرايم جنسي قرار مي‌گيرد26.
به عقيده نگارنده تنوع جرايم جنسي و فقدان قدرمشترک ميان مصاديق گوناگون آن، بدست دادن تعريفي جامع و مانع ازاين جرايم را دشوار مي‌سازد البته متناسب با ديدگاه‌هاي اسلامي مي‌توان جرايم جنسي به معناي عام آن راچنين تعريف کردکه اين جرم اعمال خلاف شرعي هستندکه مشتمل بر نوعي انحراف در ارضاي غرايز جنسي، ايراد صدمه جنسي به ديگران، يا متضمن خدشه بر عفت عمومي‌اند و قانونگذار براي آنها کيفر پيش‌بيني کرده است.
در حقوق ايران بنظر مي‌رسد از تعريف جرايم جنسي بي‌نياز باشيم چراکه عنوان جرم جنسي بخودي خودموضوع و متعلق حکم قرارنگرفته است تا نيازمند تحديد دقيق باشد و دامنه حکم را روشن کنيم بعبارتي شرح موضوع با استناد به مصاديق صورت مي‌گيرد به هرحال بنظر مي‌رسد هرگاه شخصي براي ارضاي تمنيات جنسي يا هر مقصود ديگري آگاهانه مرتکب رفتاري شودکه آن رفتار از منظر عرف مذموم و در ملاحظات ديني قابل نکوهش و براساس قانون مستحق کيفر باشد مي‌توان گفت يک جرم جنسي به وقوع پيوسته است براين اساس هر رفتار جنسي که براساس قانون داراي کيفر باشد قطعا در تضاد با دين يا عرف معمول نيز مي‌باشد.
گفتار دوم: تعريف انحراف جنسي
انحرافات جنسي از دردناك‌ترين مشكلات بشر در آستانه قرن بيست و يكم است. بررسي‌هاي كينزي در سال 1948 نشان داد كه از هر 100 مرد آمريكايي 4 مرد منحصراً همجنس خواه هستند، يعني كوچكترين تمايلي به جنس مخالف ندارند! اين در حاليست كه تعداد زيادي از اين 100 نفر، همجنس را بر غير همجنس ترجيح مي‌دهند يا تفاوتي بين همجنس و غيرهمجنس برايشان مطرح نيست و يا با اين كه به غيرهمجنس متمايلند، به طور اتفاقي يا بيش از اتفاق همجنس بازي نيز مي‌كنند. بدين ترتيب اين آمار نشان مي‌دهد، بيش از 3/1% مردان آمريكايي بعد از سال‌هاي بلوغ خود همجنس بازي كرده‌اند و حداقل نصف اين آمار در مورد زنان آمريكايي نيز صادق است27.
بلحاظ ارتباط تنگاتنگي که جرايم جنسي با انحرافات جنسي دارد لازم است در جهت تبيين دقيق هر موضوع، جداگانه بررسي گرد تا مرز انحرافات جنسي از جرايم جنسي تفکيک گردد لذا اين گفتار مشخصا به تعريف انحرافات جنسي اختصاص مي‌يابد.
بنابر يک تعريف دراين جهان و در ميان آدميان هيچ کس غيرمنحرف نيست بلکه هر فردي بگونه‌اي منحرف مي‌باشددراين تعريف چون هدف ازروابط جنسي بقاي نسل است لذا رابطه جنسي في‌المثل با يک زن يائسه يا عقيم انحراف دانسته مي‌شودزيرا هدف ازاين رابطه صرفا رهايي از تنش جنسي است و از نظر توليد مثل سالبه به انتفاء موضوع مي‌باشد در تعريف مذکور نزديکي با زن شرعي يا قانوني و حلال نيز پس از بارداري اوعملي انحرافي قلمداد مي‌شودزيرا هدف در اين رابطه تحصيل حاصل است و حال انکه مذاهب متعرض اينگونه رابطه نشده‌اند. وهمچنين پيشوايان وروحانيون کاتوليک، دختران تارک دنيا وراهبه‌ها را که با برخورداري از نيروي جنسي، ازدواج را بر خود حرام کرده اند، از افراد غيرطبيعي و منحرف مي‌دانند زيرا آنها از فطرت روي برگردانده اند و حلال خدا را بر خود حرام کرده‌اند28.
بنابه تعريف ديگر،چون اساسا ارضاي جنسي امري است طبيعي،پس هيچکس منحرف نيست.دراين تعريف اصل بر اين نهاده شده است که غدد جنسي بايد مانند ساير غدد وهماهنگ با آنها به فعاليت طبيعي خود ادامه دهند و از اين جهت وسيله يا طريقه يا موضوع مورد عنايت قرار نمي‌گيرد. البته نتايج غيرقابل تحمل اين تعريف به دلايل متعددي براي اخلاق، مذهب، جامعه‌شناسي و روانشناسي محکوم و مردود است29.
امروزه ثابت شده است که احساسات انحرافي به طرز مرموزي بر دستگاه ادراکي بشر فرمان رانده و مستبدانه حکومت مي‌کند و دستگاه ادراکي نيز ناآگاهانه فرمان‌هاي آن را اجرا مي‌کند30. لذا هميشه اين پتانسيل در انسان براي مواجه شدن با افکار انحرافي وجود دارد.
براي رسيدن به يک تعريف دقيق و صحيح از انحرافات جنسي قبل از هر چيز بايد به اين موضوع توجه داشت که در حالت طبيعي محرک مرد در عمل جنسي زن وبخصوص اعضاي تناسلي او بوده و براي زن نيز عامل تحريک‌کننده جنسي مرد و اعضاي تناسلي او مي‌باشد. حال اگر محرک عمل جنسي براي يکي يا هر دو جنس چيزي جز آنچه گفته شد باشد يا محرکها همان باشد اما در عمل منتهي به نزديکي طبيعي نشود شخص مبتلا به انحراف جنسي است31. درواقع علاقه، اعمال و روابط عادي و مجاز جنسي در دو جنس مخالف نبايد با هيچ‌گونه خصوصيات غيرعادي و ناموزون توام باشد درغيراينصورت مي‌توان گفت انحرافي در کار است32.
مي‌توان گفت منحرف جنسي کسي است که گرفتار اختلالات و ناراحتي‌هاي رواني است و تحت تاثير اين اختلالات مرتکب عمل جنسي مي‌شود،درحاليکه رفتار او با عرف و معيارهاي مورد قبول اکثريت افراد جامعه مطابقت ندارد. بعبارت ديگر منحرف جنسي کسي است که هدف او از زندگي جنسي، بهره‌برداري و احساس لذت مانند مردم عادي نيست. درواقع فرد منحرف معمولا در برقراري رابطه جنسي طبيعي يا رضايت‌بخش با يک فرد بالغ از جنس مخالف داراي مشکلاتي است. به عقيده (مارمور) اعمال فرد منحرف نشان‌دهنده روش‌هاي جانشين شونده‌اي است که در راه دستيابي به ارضاي جنسي انجام مي‌پذيرد33.
بنابراين تعريف انحرافات جنسي شامل هرگونه رفتارهاي جنسي است که با معيارهاي کم و بيش مورد قبول جامعه مغايرت داشته باشد. بعبارت ديگر، اعمال جنسي غيرمتعارف که برخلاف قانون و اخلاق باشد انحراف جنسي ناميده مي‌شود34. به اين ترتيب آنچه که مورد اتفاق نظر است رابطه جنسي طبيعي مي‌باشد که عبارت از آميزش و زناشويي طبيعي مرد و با زن مطابق قانون وشرع است. پس هرنوع ارضاي جنسي که غير از اين باشد گناه و انحراف محسوب مي‌شود. شخص منحرف نيز کسي است که نخواهد و برحسب عادت خود نتواند از نظر جنسي به وضع طبيعي ارضا شود با اين وصف در آنچه که طبيعت مقررداشته ودر اين موضوع که موجودات بهنجار به شيوه واحدي رابطه جنسي بين دو جنس مخالف برقرار مي‌کنند، بحثي وجود نداشته و اختلافي در کار نيست35.
به عقيده نگارنده از مجموع مباحث مطرح شده اينطور برداشت مي‌شود که تعريفي مانع و جامع از انحراف جنسي ارتباط لاينفکي با وجه تسميه آن دارد با اين توصيف که در تعريف انحراف جنسي رسيدن به معناي انحراف و واژه جنسي از ملزومات است و بدون فهم صغراي قضيه نمي‌توان تعريفي شايسته را ارائه نمود. همانطور که در مباحث قبل بيان شد انحراف با وصف عام خود هر نوع کج‌روي از مسير صحيح قلمداد مي‌شود بنحوي که معيار تشخيص صواب از ناصواب قرار مي‌گيرد و اين مهم بسته به نوع فرهنگ، آداب ورسوم مقبول عامه، دين و ايدئولوژي حاکم برجامعه وقوانين موثر از آنها متفاوت است وواژه جنسي در منظر نخست رفتارهاي دو جنس مخالف با نمود عشق و محبت و در راستاي ارضاي غريزه جنسي و توالد نسل مي‌باشد. بر اين اساس انحراف جنسي را اينطور مي‌توان تعريف کرد، که هرگاه شخصي بدون توجه به هنجارهاي مورد قبول همگان و يا خلاف مقررات وضع شده تحت تاثيرعوامل مختلف در جهت ارضاي تمنيات جنسي خود مرتکب اعمالي شود که از نظر عرف خارج از چارچوب و يا در قوانين مستوجب کيفر و يا ملزم به درمان باشد و اين اعمال خواه توام با برقراري ارتباط با جنس موافق يا مخالف ويا بدون رابطه و بهر نحو صورت بپذيرد مي‌توان گفت شخص دچار انحراف جنسي گرديده است.
فصل دوم: مصاديق جرايم و انحرافات جنسي
در اين فصل برحسب ضرورت لازم است در جهت فهم موضوع مصاديقي از جرايم وانحرافات جنسي که بيشترين نمود را در جامعه و در رابطه با چالشهاي پيش روي دستگاه قضايي وجود دارد بررسي گردد بديهي است در اين فصل شاخصه‌هايي از جرايم و انحرافات جنسي گريبان‌گير نوع بشر در جوامع امروزي مورد بررسي و تبيين قرار مي‌گيرد لذا با وصف گستردگي مصاديق در اين حوزه بلحاظ صبغه روانشناختي موضوع و خروج از مباحث مرتبط الزامي نداشته همه مصاديق جزء به جز بررسي گردد و تنها موارد مهم بررسي مي‌گردد، مواردي که در پرونده‌هاي محاکم دادگستري مستقيم و غيرمستقيم مطرح بوده است.
مبحث نخست: مصاديق جرايم جنسي
در اين مبحث که مشتمل بردوگفتاراست برحسب کيفيت و عناصر مادي تشکيل دهنده جرم جنسي با تقسيم‌بندي موضوع مصاديقي از جرايم جنسي مطرح و در جهت آشنايي در هر مورد بطور اجمال شرح داده مي‌شود.

گفتار نخست: مصاديق جرايم جنسي توام با رابطه و تماس
بسياري از جرايم جنسي برحسب کيفيت ارتکاب، براي اينکه بعنوان بزهي قابل کيفر، شناسايي شوند مستلزم تحقق رابطه و تماس مي‌باشد از اين رو بسياري ازجرايم واقع در اين گروه پس ازکشف يا اساسا بدليل عدم کفايت اعمال ارتکابي براي تطبيق در هر مورد جرم قلمداد نمي‌شوند و يا در زمره جرم عقيم قرارمي‌گيرد فرض در مورد بزه زنا، اين بزه زماني قابل تحقق است که توام با تماس و لمس بدن و فراتر از آن دخول به کيفيت مطرح صورت پذيرد. حال چناچه احدي از مرتکبين برحسب فيزيک بدني و مشخصات جسمي قادر به دخول نباشد و اين توانايي براي هرکدام از طرفين فراهم نباشد اين جرم عقيم مي‌ماند و ممکن است در زمره جرايم جنسي بدون رابطه و تماس قرار گيرد و يا اينکه علي‌رغم دخول مشمول جرايم جنسي نباشد مانند دخول بدون وجود شريک جنسي که مي‌تواند مصاديقي از انحراف جنسي قلمداد گردد.
الف: زنا
زنا در قوانين موضوعه صرفنظر از کيفيت ارتکاب داراي اقسامي مي‌باشدکه قانونگذار ما دربخش دوم از کتاب حدود قانون مجازات اسلامي مباحث مربوط را ذيل يک فصل بيان نموده است و در نخستين ماده ازاين فصل(ماده221 قانون مجازات اسلامي) زنا را اينطور تعريف کرده است که (زنا عبارت است از جماع مرد و زني که علقه زوجيت بين آنها نبوده وازمواردوطي به شبهه نيزنباشد36) تعريف زنا درقانون مجازات اسلامي سابق شايد با اين

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع اثربخشی سازمانی، توانمندسازی، رضایت شغلی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جرم زنا، قانون مجازات، طعام اهل کتاب