پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جرم شناسی، پیشگیری از جرم، سازمان ملل، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

به اجرا گذاشته شود .
3- دیدگاه سوم این است که فعلا واقعیتی به نام قانون اساسی داریم که هنوز معلوم نیست بازنگری شود یا خیر باوضع موجود باید راه حلی پیداکنیم ،سپس موضع گیری علمی نمائیم ،ابتدا باید بند 5را تجزیه و تحلیل کنیم سپس به این سوال پاسخ دهیم که قوه قضایه می تواند متولی این امر باشد یا خیر ؟
به طور خلاصه بند 5دقیقا ترجمه عنوان کنگره های پنج ساله سازمان ملل متحد (پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین )است. سازمان ملل متحد رأی نخستین بار با مدیریت شورای اقتصادی و اجتماعی خود که مخفف آن (ECOSOC)است، کنگره ای را به عنوان پیشگیری از جرم واصلاح مجرمین تشکیل داد .
با انتخاب این عنوان سازمان ملل متحد در مقام القاء اولویت های خود در زمینه سیاست های جنائی به دولت های عضو بود،یعنی سازمان ملل متحد با انتخاب عنوان پیشگیری از جرم واصلاح مجرمین در مقام توجه دادن دولت های عضو به اهمیت پیشگیری و بازپروری مجرمین بود. نخستین جلسه کنگره در سال 1955 در ژنو تشکیل شدکه ((قواعد و مقررات حداقل راجع به نحوه رفتار اصلاحی با زندانیان)) نتیجه این کنگره است. آخرین جلسه کنگره در وین اتریش تشکیل شد و کنگره دهم در قاهره تشکیل گردید. نویسندگان قانون اساسی که بعضا با مکانیزم سازمان ملل آشنا بودند. این اصل اساسی سیاست جنائی سازمان ملل را به این اعتبار که ایران عضو آن است وارد قانون اساسی کند، ولی دیدگاه آنها در زمینه پیشگیری ، حقوقی و قضائی بوده است. یعنی نگرش آنها به جرم یک نگرش مضیق بوده است محتوای این بند( بند 5 ق.1) از دو قسمت تشکیل شده است: 1. پیشگیری از جرم 2. اصلاح مجرمین
یشگیری از جرم عام است اما اصلاح مجرمین خاص است. با توجه به دو قسمت این بند بنظر میرسد در خصوص پیشگیری از جرم مراد پیشگیری معمول در جرم شناسی پیشگیرانه باشد. یعنی پیشگیری قبل از وقوع جرم اما در قسمت دوم دقیقا اصلاح بزهکاران را مترادف با پیشگیری از تکرار جرم است. وبا توجه به اینکه اصلاح مجرمین به این معنا است که جرمی اتفاق افتاده و به این معنا است که مجازاتی در حال اجراست. لذا این محکومیت و نحوه اجرایش باید جنبه باز پرورانه داشته باشد پس اصلاح مجرمین یعنی پیشگیری از تکرار جرم که از مصادیق معمول در جرم شناسی بالینی است وچون در جرم شناسی بالینی ما با بزهکاران سر وکار داریم، یعنی کسانی که در اختیار عدالت کیفری قرار دارند، این پیشگیری از نوع کیفری است. پیشگیری کیفری دو شکل دارد:
1.پیشگیری عام یعنی ایجاد بازدارندگی 2. پیشگیری خاص
در قسمت دوم بند 5 پیشگیری خاص مد نظر است، اما پیشگیری عام از بزهکاران را نباید در این بند جستجو کرد. اصل راهبردی آن را باید در بند ع.ق.ا جستجو کرد، زیرا طبق بند ع تعقیب و مجازات و اجرای حدود نسبت به مجرمین یکی دیگر از وظایف قوه قضاییه تعیین شده است . اصلاح مجرمین (قسمت دوم بند 5) و کل بند 4 اصل 156 پیشگیری کیفری را تشکیل می دهند، یعنی در هردو حالت دستگاه عدالت کیفری و شعبات آن متولی هستند . در زمینه پیشگیری می توانیم بگوییم که قسمت دوم بند 5 مصداق بارز جرم شناسی بالینی است و کل بند 4 اصل 156 پیشگیری کیفری شکل عام جرم شناسی حقوقی است . قسمت دوم بند 5 ناظر به جرم شناسی پیشگیرانه است. جرم شناسی پیشگیرانه لا اقل در دو شکل قابل تصور است 1. پیشگیری اجتماعی 2. پیشگیری وضعی که خود پیشگیری وضعی به دو شاخه تقسیم می شود:
1.پیشگیری جرم شناختی 2. پیشگیری بزه دیده شناختی
در پیشگیری وضعی جرم شناختی ، هدف مداخله در اوضاع و احوال مشرف به جرم است . به شکلی که معادله مجرم شدن مختل گردد لیکن در پیشگیری وضعی ( بزه دیده شناختی ) هدف مداخله در وضعیت پیش جنایی به شکلی که از بزه دیده واقع شدن هدف ویا موضوع جرم جلوگیری شود .

1-17- لایحه قانونی پیشگیری از جرم
برای عملیاتی کردن وتدوین محدوده بند 5 اصل 156 ق.ا در آذر سال 1381 کمیته پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به تدوین قانون در این زمینه دست زد که در دو مرحله کارشناسی با حضور متخصصان و مسولان عالی قضایی تنظیم شد. این لایحه دارای 8 ماده و 6 تبصره بود و در مواد 1و2 تعریف و انواع پیشگیری از جرم ودر مواد3و4 ساختار و وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و در مواد 5و6 ساختار وظایف شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم و در ماده 7و8 تعیین محل دبیرخانه این شوراها و چگونگی تدوین آئین نامه قانونی مذکور بیان شده است. در ماده 1 این لایحه برای اولین بار واژه پیشگیری از جرم در قانون تعریف شده است به موجب این ماده پیشگیری عبارت است از (( پیش بینی)) شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن ملاحظه میشود که اطلاق عبارت خطر وقوع جرم هم پیشگیری از بزهکاری نخستین و هم پیشگیری از ارتکاب دوباره جرم را در برمی گیرد و معنای عام پیشگیری مورد نظر تدوین کنندگان این لایحه بوده است. بعلاوه ماده 2 لایحه مذکور بر اساس نهادی متولی در این زمینه تقسیم جدیدی از اقسام پیشگیری ارائه کرده است. برابر بندهای الف و ب و ج ماده 2 لایحه گونه های پیشگیری عبارتند از : بند نخست :پیشگیری اجتماعیتدابیر و اقدام های دولت و نهاد ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی در زمینه سالم سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی جرم است.
بند دوم: پیشگیری انتظامی تدابیر و اقدام های انتظامی با هدف حمایت از شهروندان در برابر خطر وقوع جرم افزایش آگاهی های عمومی و ارائه خدمات مشاوره ای پیشگیرانه ، نظارت و مراقبت برای اماکن عمومی و مناطق جرم زا افزایش آگاهی های عمومی و ارائه خدمات مشاوره ای پیشگیرانه ، نظارت و مراقبت برای اماکن عمومی ومناطق جرم زاو افزایش هزینه های ارتکاب جرم است.
1-18- مفهوم پیشگیری و مصادیق آن
چرا بحث پیشگیری در سیاست جنائی خیلی دیر مطرح شده است؟ چرا حقوق جزا سابقه چهار هزار ساله دارد در حالی که پیشگیری اخیرا مطرح شده است ؟ چرا صاحبنظران از این مفهوم استقبال نمی کنند؟
مفهوم پیشگیری برای پاسخ به سوالات فوق ضروری است. در ابتدا مفهوم پیشگیری توضیح داده شود. برای پیشگیری تعاریف متعددی ارائه شده است که مبتنی بر بینش صاحبان تعاریف است در جهت گیری عمده در پیشگیری از قابل توجه است: 1. مفهوم و استنباط موسع 2. مفهوم و استنباط محدود و مضیق.
بند اول : مفهوم موسع پیشگیری
مطابق این مفهوم هر آنچه که علیه جرم بوده و آن را کاهش می دهد، پیشگیری محسوب می شود. لذا مجازات ترمیم خسارت مجنی علیه و فردی کردن مجازات توسط قاضی پیشگیری به شمار می آید و طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می گیرد.
بند دوم : مفهوم مضیق پیشگیری
امروزه جرم شناسی پیشگیرانه در چارچوب مفهوم مضیق از پیشگیری قرار می گیرد. پیشگیری در این مفهوم مجموعه وسایل و ابزار هایی است که دولت برای مهار بهتر بزهکاری از دو طریق مورد استفاده قرار می دهد
1. از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا.
2. از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی ، فیزیکی و محیط اجتماعی که به نوبه خود فرصت های مناسبی را برای ارتکاب جرم ایجاد می کنند.

در این مفهوم پیشگیری از تکرارجرم مد نظر ما نیست. اقدامات ناظر به قبل از ارتکاب جرم است. بنابراین مجازات صدور حکم کیفری و اجرای مجازات از شمول مفهوم پیشگیری خارج می شود. پیشگیری یکی از وسایل و امکانات سیاست جنائی برای کنترل جرم است. به عبارت دیگر درکنار پیشگیری خارج از نظام کیفری از جرم ( پیشگیری غیر کیفری از بزهکاری) پیشگیری کیفری نیز وجود دارد. اما این پیشگیری کیفری از شمول پیشگیری مورد نظر جرم شناسی خارج است چرا که با اینکه ارعاب ناشی مجازات بی تردید جنبه پیشگیرانه دارد لیکن این امر مد نظر ما نمی باشد. بلکه آن پیشگیری مد نظر ما است که خارج از دستگاه قضائی و پلیس قضائی به اجرا در می آید. به عنوان نتیجه گیری کیفر و رسالت های آن بازپروری مجرم، کیفر زدایی ،اصلاح بزهکاری و جایگزینی های مجازات اساسی آزادی از آنجا که همگی در چارچوب نظام قضائی اعمال می شوند. از شمول مفهوم مضیق خارج می باشند و در چهار چوب مفهوم موسع قرار می گیرند.بحث ما مفهوم مضیق پیشگیری است.پیشگیری یک معنای لغوی و یک معنای علمی و اصطلاحی دارد: معنی لغوی آن دو چیز است: 1.جلوی وقوع چیزی را گرفتن2. هشدار در مورد وقوع چیزی.
در معنای اول یعنی به استقبال چیزی رفتن ممکن است جرم شناسی پیشگیرانه همراه با روش های مختلفی بکار گرفته شود. در این صورت هشدار نسبت به وقوع جرم میتواند به عنوان یک فن پیشگیرانه بکار آید . مثلا هشدار به مردم در حفاظت از اتومبیل ها ، از این رو هشدار یک نوع تدبیر فنی است که در بسیاری از موارد پیشگیری می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. اما آنچه که در اینجا مد نظر ما است، معنای اول آن است از نظر علمی و اصطلاحی مفهوم پیشگیری به مفاهیم مختلفی تعلق دارد، یعنی ترکیبی از تئوری و تجربی است در ابتدا پیشگیری به صورت نظری مطرح می شد. فری پیشنهاد هایی در زمینه دفاع اجتماعی در مقابل بزهکاری کرد در واقع طرح تغییر جامعه است را پیشنهاد می کند، یعنی عرف و عادت باید دگرگون شود پاره ای از این نظریات کم و بیش به اجرا گذاشته و تجربه می شوند به دنبال این تجربه ،ارزیابی این تجربیات مطرح می شود ،به دنبال ارزیابی این تجربیات امکان اصلاح و جرح و تعدیل نظریه قبل فراهم می شود و به این ترتیب مفهوم پیشگیری یک مفهوم منطقی و علمی است .
1-19- اوصاف تدابیر خاص پیشگیرانه ( خصایص تدابیر پیشگیرانه)
بند1. تدبیر یا اقدامی پیشگیری از بزهکاری است که هدف انحصاری آن تضمین جلوگیری از وقوع جرم باشد یعنی این اقدامات بر عوامل یا فرآیند هایی که منجر به وقوع جرم میشوند، تاثیر قاطعی بگذارد.
بند 2.تدابیر باید خطاب به جمعی از مردم باشد، بنابراین اقداماتی پیشگیرانه مصوب می شوند که جمعی باشند ،اقدامات فوری مورد بحث ما نمی باشند .اقدامات فوری در بحث اصلاح و درمان و جرم شناسی بایست مورد توجه قرارمی گیرد1.( تیموری 1387 ،26)
بند3.لازم است قبل از ارتکاب جرم یعنی قبل از اینکه حالتی تبدیل به جرم شود، اعمال گردد.
بند 4.خصیصه چهارماین اقدامات آن است که چون قبل از وقوع جرم مورد استفاده قرار می گیرند، فاقد خصیصه قهرآمیز و الزام آور می باشند .
1-20- تعریف پیشگیری از جرم ومحدوده آن
«باتوجه به معیارهای گفته شده می توان پیشگیری را تعریف نمود .مجموعه اقدامات سیاست جنایی به استثنای اقدام های کیفری که غایت و هدف انحصاری یا لا اقل جزئی از ان اقدامات محدود کرن امکان وقوع جرم مجموعه ای از جرایم می باشد. »
این تعریف دارای چند رکن می باشد:
1.مجموعه اقدامات به استثناءاقدامات کیفری
2.هدف مطلق ونسبی پیشگیرانه جرایم
3.مجموعه ای از جرایم

1-21- انواع پیشگیری
ارائه تعریف از پیشگیری این امکان را به ما می دهد انواع اقداماتی را که برای پیشگیری از جرم لازم است را طبقه بندی کنیم چرا که ماهیت این اقدامات یکسان نیست.بنابراین در چارچوب جرم شناسی پیشگیرانه با عنایت به معیارهای مختلف پیشگیری را به شش دسته تقسیم کرده اند.این تصمیمات گاه بخاطر برداشت مضیق وگا ه برداشت موسع از پیشگیری است که بعضا با یکدیگر تداخل دارند.
بند اول: طبقه بندی اول پیشگیری بر اساس سن
قدیمی ترین و شاید مهم ترین پیشگیری بر اساس سن می باشد. البته اینکه علت این تفکیک به خاطر اهمیتی است که سن مطالعات جرم شناسی دارد سن که یک متغییر ذاتی است که در جرم شناسی به دوره های مختلف تقسیم می شود و تبعات آن مشخص گردیده است از آنجا که اطفال از لحاظ شخصیتی در حال شکل گیری بوده و استعداد جامعه پذیری دارند برای جلوگیری از بروز رفتارهای منحرفانه در آنها لازم است اقدامات خاص صورت بگیرد حال با اینکه سازمان ملل متحد نیز در مجمع عمومی سال 1990 قطعنامه ای تحت عنوان اصول راهبردی ناظر بر پیشگیری از بزهکاری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نظام اداری، حقوق کیفری، فساد اداری، جرم شناسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، جرم شناسی، قربانی شدن