پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جذب دانش

دانلود پایان نامه ارشد

دانشجويان نسبت به دين، عملكرد آموزشي و تربيتي والدين دانشجويان در حوزه‌ي دين و عمل دانشجويان به انجام فرائض ديني ” اختصاص يافته است. اگر بنا باشد كه تنها همين يك جدول را تحليل كنيم بدون شك مي‌توان صفحات زيادي را به آن پرداخت؛ اما از آنجا كه هر يك از اين حيطه‌ها با تك تك سؤالات آن در جداول پيش رو آمده‌است سعي مي‌شود تا در هر بخش به صورت اختصاصي‌تر حيطه‌هاي هويت ديني در دانشجويان را مورد ارزيابي قرار دهيم. اما با توجه به جدول شماره 7 در يك تحليل كلي مي‌توان گفت: هرچند كه هويت ديني در دانشجويان از نرم متوسط بالاتر است ولي در حوزه‌ي عمل به فرائض ديني در سطح پايين‌تري نسبت به ساير حيطه‌ها قرار دارند و همين مهم نشان از آن دارد كه دانشجويان در باور و اعتقاد خود نيز ممكن است ترديد كنند و آن را مورد پرسش قرار دهند و اين بدان معنا است كه هويت ديني در دانشجويان به سمت هويتي بازتابي در حال حركت است كه مي‌تواند مورد پرسش، ابهام و بازنگري قرار گيرد؛ در صورتي كه اگر اين هويت، هويتي سنتي و اصيل بود باور و اعتقاد آن به هيچ وجه خدشه پذير نبوده و همواره در عمل به دستورات و فرائض آن، خود را نمايان مي‌ساخت.

با توجه به نمودار شماره 8 مي توان نتيجه گرفت كه بيشتر پاسخگويان به سؤالات حيطه‌ي احساس پاسخ موافق و كاملاً موافق را داده‌اند هرچند كه نبايد از نظر دور داشت كه تعداد كساني هم كه نظري در اين مورد نداشته‌اند كم نيست.

با توجه به نمودار شماره 9 مي توان نتيجه گرفت كه باور و اعتقاد دانشجويان به آموزه‌هاي ديني از سطح بالا و خوبي برخوردار است. البته در اين ميان نيز ميزان دانشجوياني كه در اين مورد نظري نداشته‌اند كم نيست ولي در بين كساني كه در پاسخ به سؤالات اين حيطه خنثي نبوده و جهت‌گيري داشته‌اند، دانشجوياني كه پاسخ موافق و كاملاً موافق را داده‌اند نسبت به كساني‌ كه پاسخ مخالف يا كاملاً مخالف را برگزيده‌اند، خيلي بيشتر مي‌باشند.

با توجه به نمودار شماره 10 بيشترين تعداد پاسخگويان متعلق به دانشجوياني است كه در اين حيطه يعني حيطه‌ي عمل به احكام، دستورات و فرائض ديني بدون نظر بوده‌اند. در اين حوزه تعداد مخالفان نسبت به حيطه‌هاي ديگر بيشتر ديده‌مي‌شود.

نمودار شماره 11 حكايت از ارتباط نزديك و صميميت بالاي دانشجويان و والدينشان دارد. تعداد بسيار اندك مخالفان، كاملاً مخالف و حتي بدون نظر بيانگر توجه ويژه‌ي والدين نسبت به فرزندان در ايجاد محيطي مناسب و دوستانه در كانون خانواده است.

نمودار شماره 12 نشان مي‌دهد بيشتر دانشجويان در مورد عملكرد آموزشي والدين در حوزه‌ي دين و يا بهتر بگوييم در مورد توصيه و تأكيدهاي لازم به دانشجويان و فرزندان خود نسبت به انجام امور آموزشي و تربيتي در حوزه دين نظري ندارند و تعداد والديني كه چنين توصيه‌هايي به فرزندان خود دارند، زياد و درخور توجه نيست.

با توجه به نمودار شماره 13 مي‌توان نتيجه گرفت كه خوشبختانه ميزان پايبندي والدين دانشجويان نسبت به باور و اعتقاد و انجام فرائض و آموزه‌هاي ديني همچنان در سطح مطلوبي قرار دارد كه به عنوان فرصتي براي اتقال صحيح آن به فرزندان بايد مورد توجه قرار گيرد. از اين نمودار مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه اعتقاد و باور والدين دانشجويان در همان بعد باور و اعتقاد سنتي است كه خدشه و خللي بر آن وارد نمي‌شود.
جداول فراواني سؤالات
جدول شماره 8: فراواني و درصد پاسخگويان در استفاده از اينترنت

آيا تا كنون از اينترنت استفاده كرده‌ايد؟

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

بله
266
95.3
95.3
95.3

خير
13
4.7
4.7
100.0

جمع
279
100.0
100.0

جدول شماره 8 نشان مي‌دهد كه بيش از 95 درصد دانشجويان از اينترنت استفاده مي‌كنند و به نوعي از تكنولوژي‌هاي نوين بهره‌مندند و تنها كمتر از 5 درصد دانشجويان بر اساس پاسخ‌هاي دريافتي از اين فضاي مجازي بهره نمي‌برند كه البته اين هم مي‌تواند به عنوان يك نكته در شرايط عصر حاضر كه حتي انتخاب واحد و ثبت نام دانشجويان نيز از طريق اينترنت و فضاي مجازي صورت مي‌گيرد، مورد مداقه قرار گيرد.

جدول شماره 9: فراواني و درصد پاسخگويان در استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي
آيا در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي نيز عضو هستيد؟

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

بله
207
74.2
75.3
75.3

خير
68
24.4
24.7
100.0

جمع
275
98.6
100.0

داده های گمشده

4
1.4

جمع
279
100.0

با توجه به جدول شماره 9 درمي‌يابيم كه بيش از 75 درصد دانشجوياني كه از اينترنت استفاه مي‌كنند، عضو يكي از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي نيز هستند و اين به معناي ميزان نفوذ بالاي شبكه‌هاي اجتماعي مجازي در بين دانشجويان است. در بين دانشجوياني كه از اينترنت استفاده مي‌كنند، كمتر از 25 درصد آنها در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي عضو نيستند.

جدول شماره 10: فراواني و درصد پاسخگويان در عضويت در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي
در صورت عضويت در شبكه‌هاي مجازي؛ عضو كدام‌يك از شبكه‌هاي زير مي‌باشيد؟

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

فيس‌بوك
146
52.3
70.5
70.5

گوگل پلاس
26
9.3
12.6
83.1

توئيتر
15
5.4
7.2
90.3

ساير شبكه‌ها
20
7.2
9.7
100.0

جمع
207
74.2
100.0

جدول شماره 10 نشان مي‌دهد كه در ايران نيز مانند ساير كشورهاي جهان شبكه‌ي اجتماعي فيس‌بوك بيشترين عضو را به خود جذب كرده است به‌طوري كه بيش از 52 درصد دانشجويان عضو شبكه‌ي اجتماعي فيس‌بوك مي‌باشند و شبكه‌هاي اجتماعي گوگل پلاس با بيش از 9 درصد و توئيتر با بيش از 5 درصد رتبه‌هاي بعدي را به خود اختصاص داده‌اند كه البته با فيس بوك اختلاف فاحش و بسياري دارندو قابل مقايسه نيست. ضمن آنكه نبايد از نظر دور داشت كه اغلب دانشجوياني كه عضو شبكه‌ي اجتماعي فيس بوك مي‌باشند، ممكن است به طور همزمان عضو شبكه‌هاي اجتماعي ديگري نيز باشند.

جدول شماره 11: فراواني و درصد پاسخگويان در ميزان دسترسي به شبكه‌هاي اجتماعي مجازي
ميزان دسترسي شما به اين شبكه‌ها چگونه است؟

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كاملاً دسترسي دارم
77
37.1
37.4
37.4

در برخي اوقات دسترسي دارم
85
41.0
41.3
78.6

به ندرت دسترسي دارم
39
18.8
18.9
97.6

اصلاً دسترسي ندارم
5
2.4
2.4
100.0

جمع
206
99.5
100.0

داده‌هاي گمشده
1
0.4

جمع
207
100.0

با توجه به جدول شماره 11 كه ميزان دسترسي دانشجويان به شبكه‌هاي اجتماعي مجازي را نشان مي‌دهد، مي‌توان نتيجه گرفت كه اقدامات فيليترينگ سياستگزاران فضاي مجازي مؤثر واقع نشده‌است به گونه‌اي كه قريب به 79 درصد دانشجويان به اغلب اين شبكه‌هاي اجتماعي – كه دسترسي به آن‌ها مسدود شده‌است -‌ دسترسي دارند و تنها 21 درصد دانشجويان به اين شبكه‌ها دسترسي نداشته و يا به ندرت دسترسي دارند.

جدول شماره 12: فراواني و درصد پاسخگويان در چرايي استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي

چرا در شبكه‌هاي اجتماعي عضو شده‌ايد؟

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

تعامل با ديگران
34
12.2
16.4
16.4

كسب اخبار
17
6.1
8.2
24.6

كسب اطلاعات علمي و آموزشي
30
10.8
14.5
39.1

يافتن دوستان بيشتر
15
5.4
7.2
46.4

همه‌ي موارد
111
39.8
53.6
100.0

جمع
207
74.2
100.0

با توجه به جدول شماره 12 مي‌توان نتيجه گرفت كه عوامل متعددي مي‌تواند انگيزه‌ي جذب دانشجويان به عضويت در شبكه‌هاي اجتماعي باشد ولي در بين اين عوامل تعامل با ديگران به عنوان مهم‌ترين و مؤثرترين عامل با قريب به 17 درصد و پس از آن كسب اطلاعات علمي و آموزشي با بيش از 14 درصد، كسب اخبار با بيش از 8 درصد و يافتن دوستان بيشتر با بيش از 7 درصد رتبه‌هاي بعدي را به خود اختصاص داده‌اند. همه‌ي موارد ذكر شده در بالا نيز با بيش از 53 درصد در عضويت كاربران شبكه‌هاي اجتماعي مجازي نقش داشته است.

جدول شماره 13: فراواني و درصد پاسخگويان ميزان استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي

معمولاً به چه ميزان از شبكه‌هاي اجتماعي استفاده مي‌كنيد؟

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

هر روز
78
37.6
37.9
37.9

هفته‌اي يك بار
62
29.9
30.1
68.0

ماهي يك بار
31
14.9
15.0
83.0

به‌طور پراكنده در طول سال
35
16.9
17.0
100.0

جمع
206
99.5
100.0

داده‌هاي گمشده
1
0.4

جمع
207
100.0

جدول شماره 13 گوياي اين واقعيت است كه حدود 48 درصد دانشجويان به صورت مرتب و هر روز در فضاي شبكه‌هاي اجتماعي مجازي حضور دارند و به صورت روزانه رويدادها و مطالب اين شبكه‌ها را با توجه به علاقه‌مندي‌هاي خود دنبال مي‌كنند. 30 درصد دانشجويان به صورت هفتگي، 15 درصد به‌طور ماهيانه و 17 درصد هم به طور پراكنده در طول سال به اين شبكه‌ها مراجعه مي‌كنند. بر اساس اين جدول مي‌توان گفت كه 68 درصد دانشجويان عضو حرفه‌‌اي شبكه‌هاي اجتماعي هستند كه به طور مرتب و منظم و حداقل هفته‌اي يك بار در اين شبكه‌ها حضور دارند.

جدول شماره 14: فراواني و درصد پاسخگويان در ساعات حضور در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي

معمولاً در هر مرتبه استفاده از اينترنت، چند ساعت از وقت خود را به حضور در شبكه‌هاي اجتماعي اختصاص مي‌دهيد؟
ساعت

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

0.5
1
0.4
0.5
0.5

1
64
30.9
32.3
32.8

2
61
29.4
30.8
63.6

3
34
16.4
17.2
80.8

4
21
10.1
10.6
91.4

5
9
4.3
4.5
96.0

6
4
1.9
2.0
98.0

7
2
0.9
1.0
99.0

8
1
0.4
0.5
99.5

10
1
0.4
0.5
100.0

جمع
198
95.6
100.0

داده‌هاي گمشده
9
4.3

جمع
207
100.0

در جدول شماره 14 مشاهده مي‌شود كه بيش از 80 درصد دانشجويان در هر مرتبه حضور در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي بين يك تا 3 ساعت وقت خود را به اين شبكه‌ها اختصاص مي‌دهند كه در اين بين 32 درصد آنان يك ساعت؛ حدود 31 درصد آنان دو ساعت و بيش از 17 درصد آنان سه ساعت از وقت خود را در اين شبكه‌ها سپري مي‌كنند. البته نكته‌ي قابل توجه در اين جدول اين است كه نزديك به 30 درصد از مجموع پاسخگويان به اين پرسش هيچ پاسخي نداده‌اند.

جدول شماره 15: فراواني و درصد پاسخگويان دراستفاده از بخش‌هاي مختلف شبكه‌هاي اجتماعي مجازي

بيشتر از چه بخش‌هايي از شبكه اجتماعي استفاده مي‌كنيد؟

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

تفريح و سرگرمي
37
13.3
17.9
17.9

صحبت با دوستان
25
9.0
12.1
30.0

مطالعه ديواره‌ها
14
5.0
6.8
36.7

كسب اخبار و اطلاعات
31
11.1
15.0
51.7

همه‌ي موارد
100
35.8
48.3
100.0

جمع
207
74.2
100.0

جدول شماره 15 نشان مي‌دهد كه كاربران شبكه‌هاي اجتماعي مجازي بيشتر به منظور تفريح و سرگرمي و كسب اخبار و اطلاعات در اين شبكه‌ها حضور مي‌يابند. اما از آنجا كه يكي از ويژگي‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي فاكتورهاي متفاوت و متعددي است كه عملكرد همه‌ي اين فاكتورها در يك جا و در كنار هم باعث جذب مخاطب و يا حتي حفظ و تداوم حضور مخاطب در اين فضا مي‌شود، در اين جدول هم مي‌بينيم كه گزينه‌ي همه‌ي موراد يعني ( تفريح و سرگرمي؛ صحبت با دوستان؛‌ مطالعه‌ي ديواره‌ها و كسب اخبار و اطلاعات ) با بيش از 48 درصد بيشترين انتخاب كاربران براي حضور در اين شبكه‌ها مي‌باشد.

جدول شماره 16: : فراواني و درصد پاسخگويان در نوع ابزار مورد استفاده براي حضور در شبكه‌هاي اجتماعي

شما از چه طريق از شبكه‌هاي اجتماعي استفاده مي‌كنيد؟

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كامپيوتر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بحران هویت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تلفن همراه