پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جامعه اطلاعاتی، دانشگاه تهران، مدارس هوشمند، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

م اجتماعي، باقر ساروخاني، تهران، كيهان، چاپ چهارم.
7. پاتريشيا، وليس( 1382 ). روانشناسی اينترنت. ترجمه فضل الله قنادي؛ تهران: انتشارات دانشگاه کمبريج ، مؤسسه انتشاراتی ايران نو.
8. پاستر، مارك (1377). عصر دوم رسانه ها. ترجمه غلامحسين صالح‌يار، تهران: انتشارات مؤسسه ايران
9. پوري، احسان (1389). برسي نقش و تأثير فيس‌بوك بر شكل‌گيري شبكه‌هاي اجتماعي از ديدگاه متخصصان و كارشناسان امور رسانه. پايان‌نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مركز.
10. تامپسون (1380). رسانه‌ها و مدرنيته: نظريه اجتماعي رسانه. ترجمه مسعود اوحدي؛ تهران: نشر سروش.
11. جعفري، يوسف (1389). شبكه‌هاي اجتماعي. وبلاگ رسانه و ارتباطات.
a. http://communicationage.blogfa.com/post-28.aspx
12. جهانگرد،نصرالله(1380).گزارش روندبرگزاري اجلاس جهانی سران در باره جامعه اطلاعاتی و مشاركت ايران (ژنو سويس) . تهران : دبيرخانه شوراي عالی اطلاع رسانی .
13. حاجيانی، الف ( 1379 ). تحلیل جامعه‌شناختی هويت ملی در ايران و طرح چند فرضيه. فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، شماره 5، صص 228 – 193.
14. حسني، محمد (1385). فرهنگ و رسانه‌هاي نوين. قم: دفتر عقل، چاپ اول.
15. خبرگزاري ايسنا (1390). كاربران فيس‌بوك چه‌كساني هستند؟!.
a. http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1797636&Lang=P
16. خواجوي، محمد (١٣٨۴) . استفاده اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران مؤسسات آموزش عالي جهاد كشاورزي تهران ازاينترنت. فصلنامه کتاب، ١۶(1): 13-28 .
17. دادگران، محمد (1385). مباني ارتباطات جمعي. تهران: مرواريد، چاپ علم.
18. دوران، بهزاد(1381 )؛ تأثير فضای سيبرنتيک بر هويت اجتماعی،پايان‌نامه دکتری، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
19. دهخدا، علي اكبر(1381). لغت نامه. جلد 14 ، دوره جديد. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
20. ذكايي، محمدسعيد (1383). جوانان و فراغت مجازي. فصلنامه مطالعات جوانان، شماره 6. تهران: سازمان ملي جوانان.
21. رجبي، زهره (1389). بازنمايي گرايش‌هاي سياسي كاربران ايراني در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي با مطالعه موردي فيس‌بوك. پايان‌نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه علامه طباطبايي.
22. رزاقی، افشین (1385). نظريه‌های ارتباطات اجتماعی. تهران: آسیم، چاپ دوم.
23. رشيدپور، ابراهيم (1354). آينه‌هاي جیبي مك‌لوهان. تهران: سروش، چاپ دوم.
24. ساروخاني، باقر (1385). جامعه‌شناسي ارتباطات. تهران: اطلاعات، چاپ هفدهم.
25. سورين، ورنر و جيمز، تانكارد (1386)؛ نظريه‌هاي ارتباطات. ترجمه عليرضا دهقان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
26. شرفي، محمدرضا. ( 1374 ). جوان و بحران هويت. تهران: انتشارات سروش، چاپ سوم.
27. شعار غفاري، پرويز (1372). سير تحول شناخت آثار اجتماعي رسانه‌ها. فصلنامه رسانه؛ سال چهارم؛ شماره دوم
28. شكرخواه، يونس (1382). ريشه هاي انقلاب جهاني ارتباطات و جامعه اطلاعاتي. از سايت: www.bashgah.net.
29. صديق‌بناي، هلن (١٣٨۵). اينترنت و تغيير فرهنگي . همشهری آنلاين . http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=7565
30. عبادي، رحيم (١٣٨۴). فناوري اطلاعات و آموزش و پرورش. تهران: مؤسسه توسعه فناوري آموزشي مدارس هوشمند.
31. عباسي قادي، مجتبي (1386). برسي رابطه استفاده از اينترنت و هويت ديني كاربران. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
32. عطاران،محمد( 1383 ). جهانی شدن فناوري اطلاعات و تعليم و تربيت. تهران: مؤسسه توسعه فناوري (IT ).
33. علي احمدي، عليرضا، و شراگيم شمس عراقي (١٣٨٢). فناوري اطلاعات و كاربردهاي آن. تهران: توليد دانش.
34. فرهنگی، علي اکبر (1380). ارتباطات انسانی. جلد اول5، چاپ پنجم؛ تهران: دفتر خدمات فرهنگی رسا.
35. فرهنگي، علي‌اكبر (1374). رسانه‌هاي جمعي و نقش آن‌ها در ساختار اجتماعي واقعيت. فصلنامه پژوهش و سنجش: شماره 5
36. قوانلو قاجار، مصطفي (1389). بررسي كاركردهاي شبكه‌هاي اجتماعي، مطالعه موردي فيس‌بوك. پايان‌نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات.
37. كازينو …. (1374). قدرت تلويزيون. ترجمه علي اسدي؛ تهران: انتشارات اميركبير.
38. كاستلز مانوئل ( 1380 ). اقتصاد، جامعه و فرهنگ. ترجمه احد عليقليان و افشين خاكباز؛ چاپ دوم، تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
39. كتابي، محمود ،محمدگنجي، يعقوب احمدي و رضا معصومي ( 1383 ). دين ، سرمايه اجنماعي و توسعه‌ي اجتماعي فرهنگي، مجله‌ي پژوهشي دانشگاه اصفهان ، جلد هفدهم، شماره دوم.
40. كريسپين ترلو، آليس توميك، لورد لنگل (1389). ارتباطات كامپيوتر- واسط. ترجمه نازنين تربتي؛ تهران: نشر جامعه‌شناسان.
41. كميته‌ي سواد فناوري اطلاعاتي شوراي ملّي پژوهش ايالات متحده (١٣٨١). تبحر در فناوري اطلاعات . ترجمه علي حسين قاسمي. تهران: چاپار.
42. كوشا، كيوان(١٣٨٠). اينترنت در خدمت توسعه فرهنگي: پژوهشي درباره اطلاعات فرهنگي ايران در محيط وب. فصلنامه كتاب، ١٢ (2): 104-122 .
43. كوشا، كيوان( ١٣٨۵). نياز سنجي آموزشي استادان كتابداري و اطلاع رساني در ارتباط با فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي (ICT). فصلنامه كتاب، 17 (1): 185-214.
44. دازگر، محمدحسين و موسي‌پور، عليمراد (383). بررسي تأثيرات استفاده از اينترنت بر نسبي‌نگري هنجاري و جهاني‌نگري دانشجويان دانشگاه تبريز. مجله علوم اجتماعي، دوره اول، شماره 3. مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده ادبيات و علوم انساني.
45. گل‌زردي، اعظم (1388). بررسي شبكه‌هاي اجتماعي برمبناي روابط الكترونيكي. انجمن رايحه سبز. http://www.1yazd.com/article-fa-59.html
46. گودرزی، ح ( 1387 ). کارکرد هويت‌بخش مذهب شیعه در دوره صفویه. فصلنامه مطالعات ملی سال نهم، شماره 4، ص 45- 72.
47. گونتر، بری (1384). روش‌های تحقيق رسانه‌ای. ترجمه مينو نيكو. تهران: اداره كل پژوهش‌های سيما، چاپ اول.
48. گيدنز، آنتوني (1378). تجدد و تشخص. ترجمه ناصر موفقيان؛ تهران: نشر ني.
49. لتيل‌جان، استيفن (1384) نظريه‌هاي ارتباطات. ترجمه مرتضي نوربخش و اكبر ميرحسيني. تهران: جنگل، چاپ اول.
50. مايکل و هيل( 1381 ). تأثير اطلاعات بر جامعه. ترجمه محسن کاريزي. تهران: نشر چاپار.
51. مجتهدزاده، پ ( 1376). جغرافيا و سياست در فرايندی نوين. مجله دانشکده حقوق و علوم سياسی، دوره- شماره- ، صص24-48 .
52. محسني، منوچهر(١٣٨٠). جامعه شناسي جامعه اطلاعاتي. تهران: نشر ديدار.
53. محسنيان راد، مهدي (1369). ارتباط شناسي. تهران: انتشارات سروش.
54. معين، محمد (1371). فرهنگ فارسي. جلد 4، چاپ هشتم، تهران: انتشارات اميركبير.
55. معتمد نژاد، کاظم(1384). جامعه اطلاعاتی اندیشه های بنیادی، دیدگاه‌های انتقادی و چشم اندازهای جهانی. تهران : انتشارات مرکز پژوهش‌های ارتباطات.
56. مک‌کوايل، دنيس (1385). نظريه ارتباطات جمعی. ترجمه پرويز اجلالی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌، چاپ دوم.
57. مك‌لوهان، مارشال (1377). برای درك رسانه‌ها. ترجمه سعيد آذري. تهران: مركز تحقيقات صدا و سيما، چاپ اول.
58. نش،کيت(1382). جامعه شناسي سياسي معاصر. مترجم: محمد تقي دلفروز، تهران: انتشارات کوير.
59. نكوروح، محمود (1378). در جستجوي هويت تازه. تهران: انتشارات چاپخش، چاپ اول.
60. وبستر، فرانک(1383). نظریه های جامعه اطلاعاتی. ترجمه اسماعیل قدیمی، تهران : انتشارات قصیده سرا، چاپ دوم.
61. هابرماس، يورگن (1384). دگرگوني ساختاري حوزه عمومي، ترجمه جمال محمدي،چاپ اول، نشر آگه.

62. Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007) “Social Networks Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication”, 13(1), Article 11.
63. Denis Maquail. Mass communication theory.chapter 11
64. Filix M., Jesus C, Luis G. (2005) “Anonymity Effects in Computer-Mediated Communication in the Case of Minority Influence”. Computers in Human Behavior. 23, 1660–1674.
65. Heise David, R. (1998) “Conditions for Empathic Solidarity”, in Patrick Doreian andThomas Fararo, The Problem of Solidarity, Theories and Models, Amsterdam: Gordon and Breach publishers.
66. Hogg M. A., Vaughan, G. M. (2002); Social Psychology (3rd Ed), London Prentice Hall.
67. Kaplan, A., Haenlein, M. (2010) “Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media”. Business Horizons. 53, 59-68.
68. Kellner, Douglas.( 1996 ); Television, Advertises and the Constructim of Postmodern Identity, London Rutledge publication.
69. Kestnbaum, M., Robinson, J.P., Neustadt, A. and Alvarez, A. (2002) “Information Technology and social Time Displaccment.” IT & Society 1 (1): 21-37 http://www.Itandsociety.org (10.06. 2006)
70. Kraut,R. Lundmark,V. Patterson,M. Kiesler,S. Mukopadhyay,T. and Scherlis,W. (1998). Internet paradox: a social technology that reduces social involvement and psychological well-being. American psychologist, 53 (9), 1017-31. Available (11 April 2003) online
71. Kimberly M. C. (2006) “The Positive and Negative Implications of Anonymity in Internet Social Interactions”. Computers in Human Behavior. 3038-3065.
72. Kumari Rajani, M. and M.S. Chandio. 2004. Use of Internet and its effects on our. National Conference on Emerging Technologies. www.szabist.edu.pk/…/Session%20VIII% 20Paper%20No%202%20(P%20157- 161).pdf. (accessed 1 December. 2008).
73. Kraut, R., LLundmark, V., Peterson, M., Kiesler, S. and Mukapadhyay, T. (1998) “Internet Paradox: A Social Technology that reduces Social Involvement and Psychological Well-being?” American Psychology. 53: 1017 – 1031.
74. Kraut, R., Kiesler, S., Boneva, B., Cummings, . I., Helgeson, V. and Crawford, A. (2001) ” Internet Paradox Revisited. Journal of Social Issues 58 (1): 49-74.
75. Papp, R. (2009) “Virtual Worlds and Social Networking: Reaching the Millennials”, Journal of Technology Research. 1-15.
76. Praprotnik, T (2004) “How to Understand Identity in Anonymous Computer-Mediated Communication?” Available in: http://www.hsd.hr/revija/pdf/1-2-2004/01-praprotnik.pdf
77. Lester,J.and W.C. Koehler.2003. Fundametals of Information Studies. New York: Neal-Schuman Publishers.
78. Turner, J. C.( 1982 ); Towards a Cognitive redefinition of the social group.In . H. Tajfel (ed) social identity and inter group relations Cambridge, Cambridge university press.
79. Tajfel, H. and Wilkes, A. L. (1963); Classification and quantitative judgment, British Journal of Psychology, 54, 101-114.
80. Tajfel, Henry (1978); Interindividual behavior an Intergroup Behavior, London. Academic press.
81. Nie, N. and Hillgus D.S. (2002) The impact of internet use sociability: time – diary findings. IT & Socity, 1 (1): 1 – 20. http://www.ItandSocaiety.org (25.05.2006)
82. Wellman, B. (2002) Little boxes, glocalization, and networked individualism. In Makoto Tonuble, petesr Van Den, Besselaar and Taru Ishida (Eds) Digital Cities: Computationed and Sociological Approach. Berlin. Springer.

نگاره‌ها و جدول‌ها

– جدول شماره 01 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب نوع جنس ……………………………………………………. 56
– جدول شماره 02 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دولت مدرن، نظام سیاسی، توانایی ها، بوروکراتیک Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مشارکت سیاسی، نظام سیاسی، بی ثباتی سیاسی، شکاف های اجتماعی