پایان نامه ارشد رایگان با موضوع توسعه اقتصادی، برنامه اول توسعه، انقلاب اسلامی، نیروهای اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

کیفی و ارزیابی عملکرد اهداف کمی است . فصل چهارم، شامل خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهاست .
بررسی برنامه ریزی بخش فرهنگ وهنردربرنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عنوان پایان نامه دیگری است که به بررسی نقش هنر و فرهنگ در برنامه اول توسعه پرداخته است. این پایان نامه که توسط ظهور عباسیان در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت فرهنگی دانشگاه تهران به رشته تحریر در آمده ، استاد حسین عظیمی مسولیت راهنمایی آن را به عهده گرفته است.
این رساله در 4 فصل تنظیم گردیده است.در فصل اول نگرش در ارزش های کلی حاکم برنظام وبرنامه ریزی فرهنگی وعملکرداین برنامه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دارد. در فصل دوم بخش های حاکم بر نظام فرهنگی کشور پس از انقلاب اسلامی ایران مورد بررسی قرارگرفته وفصل سوم پایان نامه به چگونگی شکل گیری برنامه اول توسه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است. درنهایت فصل چهارم این پایان نامه اختصاص به بخش فرهنگ وهنر در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران دارد.

کتاب ها :
در زمينه سياستگذاري فرهنگي مي توان به كتاب «سياستگذاري و برنامه ريزي فرهنگي در ايران» به قلم دكتر پرويز اجلالي (1379) اشاره كرد وي در اين كتاب با بررسي مفهوم فرهنگ از ديدگاه خرد و كلان كار خويش را آغاز نموده و سپس بصورتي مختصر به بحث درباره توسعه و فرهنگ و توسعه فرهنگي پرداخته است. سلسله مباحثي درباره سياستگذاري فرهنگي و برنامه ريزي فرهنگي و همچنين روش تدوين برنامه توسعه بخش و يك سري پيوست مطالب بعدي كتاب را شكل مي دهند.
كتاب«اصول و مباني سياست فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران» كه به كوشش رسول حسين لي (1379) به زيور طبع آراسته شد در همين زمينه است. اين كتاب با بحث روش مطالعه سياستهاي فرهنگي يك كشور آغاز مي شود و سپس آقاي حسين لي پيش نويس پيشنهادي اهداف، اصول و سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را آورده و در ادامه اصول سياست فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را مي آورد. در ادامه پنج مقاله از پنج نفر از كارشناسان در اين زمينه درباره ضرورت برنامه ريزي و سياست گذاري بخش فرهنگ، امكان پذيري برنامه ريزي فرهنگي، بررسي تطبيقي شاخص هاي فرهنگي ايران با ساير كشورهاي جهان، باورهاي فرهنگي مناسب توسعه ايران و روند مسائل فرهنگي كشور آورده شده است.
كتاب «فرهنگ، سياست و توسعه در ايران امروز» (1379) مجموعه مقالاتي است كه در گردهمايي ساماندهي فرهنگي كشور ارائه گرديده اند. اين كتاب مجموعه سي مقاله از سي نويسنده مختلف و در زمينه هاي مختلفي با موضوعاتي چون توسعه و فرهنگ، قانونمندي فعاليتهاي فرهنگي، مساله شناسي در حوزه فرهنگ، فرهنگ ما و تجربياتي از برنامه ريزي، اقتصاد فرهنگ، فرهنگ مصرف، دين و برنامه ريزي، دين و ساماندهي فرهنگي، منهيات فرهنگي و … مي باشد.
در سال 1382 توسط انتشارات مركز بازشناسي اسلام و ايران به اهتمام دكتر مجيد وحيد نيز كتابي با عنوان«سياستگذاري و فرهنگ در ايران امروز» به زيور طبع آراسته گرديد. در اين كتاب كه متشكل از مجموعه مقالاتي است كه موضوعات متعددي در زمينه فرهنگ پرداخته شده است مانند، سياستگذاري فرهنگي، سياستگذاري اقتدارگرايانه و دموكراتيك فرهنگي، سياست پذيري فرهنگ، چالشهاي سياستگذاري فرهنگي، آسيب شناسي فرهنگ و …

سوالات تحقیق :
در این پژوهش به دنبال پاسخ به یک سوال اصلی وچندسوال فرعی هستیم که عبارتنداز :

سوال اصلی :
آیادرپنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور وسندچشم انداز بیست ساله به تبلیغ دینی توجه شده است؟

سوال های فرعی :
1) آیا در پنج برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران به بخش فرهنگی توجه شده است؟
2)آیادر سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران به بخش فرهنگی توجه شده است؟
3) آیا تبلیغ دینی در پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است؟
4) آیا تبلیغ دینی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است ؟
5)ازچه الگویی برای تدوین بخش فرهنگ پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور استفاده شده است؟
6)در پنج برنامه توسعه کشوروسندچشم انداز بیست ساله چه رویکردی نسبت به دین و فرهنگ وجود دارد؟

فصل دوم :

مرور مبانی نظری، پیشینه وسوالات تحقیق

مقدمه :
در گذشته آگهي تنها به منظور اعلان يا مطلع كردن عامه مردم به كار مي رفت كه به اشكال مختلف از جمله «جارزدن» در اماكن عمومي، «نصب اعلانات دولتي» در معابر و يا «چاپ آگهي» در مطبوعات، در تاريخ ضبط شده است. در دنياي امروز كه عصر توليد انبوه و مصرف نام گرفته، بخش مهمي از هدف تبليغات، مطلع كردن مردم از تازه هاي توليد است و تبليغات،كوششي كم و بيش نظامند براي تحت تأثير قرار دادن عقايد، نگرشها و يا رفتارهاي ديگران با استفاده از نمادهايي چون كلمات، اشارات ، پلاكاردها، بناهاي يادبود، موسيقي، لباس، آرايش مو، نشانه ها، طرح هاي روي سكه ها، تمبرهاي پستي و نظاير آنهاست. وجه تمايز عمده تبليغات با گفت و گوهاي معمولي و تبادل آزادانه عقايد، تأكيد به نسبت بالا بر هدفمندي و قابليت نفوذ فعاليتهاي تبليغاتي است. به بيان روشن تر، مبلغ، هدف يا اهدافي خاص را دنبال مي كند و براي دستيابي به اين اهداف، در بيان حقايق، بخشها و نمادها به گزينش مي پردازد و راه و روشي را برمي گزيند كه بيشترين ميزان تأثير را به همراه آورد.
امروزه تبلیغات جزء لاینفک اجتماع در کشورهای توسعه یافته و جهان سوم بشمار می رود و ریشه های نفوذ تبلیغات را می توان در همه عرصه های زندگی بشر امروز اعم از: هنر، فن آوری، تولید و حتی سیاست و … دید. تبلیغات یک ابزار مهم ارتباطی و ترویجی است و یکی از مهمترین ابزارها برای تأثیرگذاری بر رفتار خریداران احتمالی می باشد.گستره وسیعی از نهادها، مؤسسات و شرکتها، از شرکتهای بزرگ چند ملیتی تا خرده فروشی های کوچک، جهت ارائه نگرش یا سیاست ها و یا به فروش رساندن کالاها و محصولات خود بر تبلیغات تکیه دارند .
افزایش روز افزون هزینه های تبلیغاتی مؤسسات و شرکتها نشان دهنده افزایش اهمیت تبلیغات می باشد. هر یک از ما روزانه خواسته یا ناخواسته در معرفی حجم عظیمی از تبلیغات هستیم . بنابراین شناخت علمی و صحیح تبلیغات و انواع آن و نقش ها و شیوه های تبلیغاتی لازم و ضروری به نظر می رسد .
تبلیغات به این مفهوم است که توجه مخاطب هدف به یک پیام خاص جلب شود، که توسط تبلیغ کننده یا همان منبع پیام ارائه می شود. در این مفهوم، تبلیغات جلب توجه افراد به سمت محصولات، خدمات و ایده های شرکت و یا مؤسسات می باشد. امروزه کارکرد تبلیغات در مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز به شدت اهمیت یافته و این موضوع نیز مؤکد اهمیت علم تبلیغات است .

تعریف تبلیغات :
تعاریف متعددی از تبلیغات در زبانها و فرهنگهای مختلف ارائه شده است. به عنوان مثال در لغت عرب «تبلیغ » به معنای دعوت، اعلام و دعایه استعمال می گردد، در فرهنگ غربی معمولاً واژه پرو پاگاندا 1 مورد استفاده قرار می گیرد. معنی کلی و وسیع پرو پاگاندا، پخش کردن و افزودن است .
ساده ترین تعریف از تبلیغات توسط دکتر دانیل استاریچ ارائه شده است، مبنی بر اینکه :
آگهی نمایشی است که به وسیله یک شخص یا یک مؤسسه معین انتشار می یابد و هدف آن نفوذ در عقاید و اعمال مردم است .
برخی از مهمترین تعاریف تبلیغات عبارتند از :
• امام خميني (ره) : « تبليغات، همان شناساندن خوبي ها و تشويق به انجام آن و ترسيم بدي ها و نشان دادن راه گريز و منع آن است» (امام خميني (ره) ، 339:1374)
• حميد مولانا : «تبليغ، عبارت است از نشر و پخش يك اصل و مقصود نهايي از راه افزايش يا گسترش و تغيير طبيعي در شرايط زماني و مكاني مخصوص» (اسدي طاري ، 54:1372)
• شيخ محمد غزالي : « تبليغ ، نوعي اعلام است كه خداي واحد و دين حق او را مي شناساند و چهره اي راستين از رسالت محمد (ص) بي هيچ كاستي و زيادي ترسيم مي كند».(باهنر ، 28:1388)
• محي الدين عبدالحليم : «تبليغ عبارت است از مسلح ساختن توده هاي مردم به حقايق دين اسلام كه برگرفته از كتاب خدا و سنت پيامبرش باشد، چه مستقيم و چه غيرمستقيم و از راه وسيله اي ارتباطي و داراي پشتوانه گسترده و عميق در موضوع رسالتي كه بدان مي پردازد. اين تبليغ نيز با هدف ايجاد افكار عمومي برتري كه حقايق ديني را فهم و درك كند و از آن در اعتقادها، عبادتها و معامله هاي خود تأثير پذيرد، انجام مي گيرد».( باهنر، 29:1388)
• فيصل حسون :« تبليغ اعلامي است كه به نشر دعوت اسلامي اقدام مي كند و عهده دار مقابله با هجومهاي شك برانگيزي كه اسلام در معرض آن قرار مي گيرد، و نيز نقش پيشتاز اسلام را در بيرون بردن انسانيت از تاريكي ها به سوي نور آشكار و تمامي نيروهاي فكري، فرهنگي، علمي، اقتصادي، سياسي و انساني اسلام را در راه خدمت به اسلام و مسلمانان جهت مي دهد».(همان: 29)
• ترانس كوالتر: «تبليغات را تلاش عمومي برخي از افراد يا گروه ها براي بهره گيري از وسايل ارتباطي در كنترل، تغيير و يا شكل دادن نگرش ديگر گروه ها به طريقي مي داند كه واكنش آنها در يك موقعيت ويژه به اندازه مطلوبي كه هدف مبلغ است تحت تأثير قرار بگيرد»(پوركريمي ، 312:1381)
• لئوناردو دوب : «تبليغات عبارت است از اقدامات متوالي و منظمي كه فرد يا افراد ذينفع از راه تلقين براي نظارت بر وصفهاي رواني گروه هايي از افراد و درنتيجه نظارت بر رفتارهاي آنها انجام مي دهند»(طاهر نسبي، 21:1381)
• برنيز: از انديشه گران اجتماعي معتقد است : «تبليغات به ويژه تبليغات نوين، تلاشي است پيگير براي ايجاد يا مشكل دادن رخدادها به منظور تحت تأثير قراردادن روابط عامه مردم با كار فكري يا گروهي »( دادگران ، 49:1374)
• انجمن بازاریابی آمریکا 2، تبلیغات را به عنوان « هر شکلی از نمایش و ترویج پولی کالاها، خدمات یا ایده ها توسط حامی مشخص » تعریف می کند .
• دیوید اگیلوی3 « تبلیغات را وسیله ای برای توسعه تصویر برند، افزایش سهم بازار و سود سازمان در دراز مدت می داند .
• از نظر جان میر4 « تبلیغات انتشار اطلاعات درباره ایده، خدمت یا محصول است تا اقدامی مطابق خواست تبلیغ کننده صورت گیرد »
• بولینگ 5 می گوید : « تبلیغات هنر ایجاد تقاضا برای محصول یا خدمت می باشد.»
• طبق تعریف فیلیپ کاتلر6 « هرگونه نمایش و ترویج غیر شخصی کالاها، خدمات یا ایده ها که در ازای آن توسط یک حامی مشخص پولی پرداخت می شود ».
در تعریف دیگر، تبلیغات به عنوان روش یا روشهای بهم پیوسته و در قالب یک مجموعه برای بسيج و جهت دادن نیروهای اجتماعی و فردی از طریق نفوذ در شخصیت، افکار و عقاید و احساسات آنها جهت رسیدن به یک هدف مشخص که این هدف ممکن است سیاسی، نظامی، فرهنگی و …. باشد.
برخی از تحلیل گران، تبلیغات را نوعی کار آموزشی می دانند و این نوع را بهترین روش تبلیغات برشمرده اند. اگرچه ماهیت تبلیغات با آموزش تفاوت روشن دارد، ولی بسیاری بر این باورند که تبلیغات و آموزش درتعامل با همدیگر معنا دارند، که تعریف زیر معطوف به این موضوع است :
تبلیغات در بهترین و اصولی ترین شکل آن یک فعالیت آموزشی است که به منظور نشر دانش و آگاهی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نشر ارزش و سجایای اخلاقی صورت می گیرد.

تعريف تبليغ در كتب مرجع :
برخي از تعاريف تبليغات در كتب مرجع عبارتند از:
فرهنگ معين : « 1. تبليغ tabliy [ع] [مص م] رسانيدن پيام يا خبر يا مطالبي به مردم ، ابلاغ .2. موضوعي با انتشار اخبار ( به وسايل مختلف مانند راديو و تلويزيون ، روزنامه و غيره) در اذهان عمومي جاگير كردن».
– زمينه جامعه شناسي ا.ح.آريانپور: «آوازه گري يا تبليغ فعاليتي است براي دگرگون كردن عقايد عمومي از راه هاي غيرمستقيم و احياناً پنهان با وسايلي مانند زبان، خط، تصوير و نمايش و جز اينها».
– دايره المعارف جامعه شناسي : «تبليغات به كارگيري نمادها براي انتقال سريع عقايد ب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سیاست گذاری، پایان نامه ها، ارزیابی عملکرد، سیاست گذاری فرهنگی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع فرهنگ اصطلاحات، مصرف كننده، حمل و نقل