پایان نامه ارشد رایگان با موضوع توسعه کالبدی، توسعه شهر، فضای کالبدی

دانلود پایان نامه ارشد

جمعیت انبوهی را در جهت به دست آوردن اشتغال بیشتر و دستمزد بهتر، از نواحی روستایی به سوی نواحی شهری سوق داد، باعث توسعه فضایی شهر شده است.
ابوالفضل مددی
تبریز
1378
نقش صنعت و برنامه های صنعتی در توسعه کالبدی – فضایی
از دهه 40 به بعد مخصوصاً پس از پیروزی انقلاب، توسعه صنعتی شهر تبریز از یک سو و آهنگ رشد جمعیت و مهاجرت از سوی دیگر، کالبد شهر را تحت تاثیر قرار داد و تغییرات زیست محیطی در داخل شهر و مناطق روستایی و حومه‌ای را باعث شد.
محمدتقی رهنمایی، محسن کلانتری و پروانه صفری لوحه سرا
ماسال در استان گیلان
1389
نقش دولت و مداخله آن در توسعه کالبدی – فضایی

دولت پس از انقلاب مشروطیت و بعد از اصلاحات ارضی، در سیاست و اقدامات خرد و کلان خود به رانت نفت تکیه نمود. درآمد حاصل این رانت در اقتصاد شهرهای کشور بسیار موثر افتاد. سرمایه های نفتی در کنار اقدامات در زمینه زمین و مسکن، ایجاد جاذبه های متعدد در شهرهای بزرگ و کوچک موجب رشد تعداد و جمعیت شهرها و گسترش بی قواره شهر ماسال شد.
یاسر اسدالله تبار
بابل
1391
نقش تحول اقتصادی و بهبود اقتصاد شهری در توسعه کالبدی – فضایی
شهر بابل با توجه به وجود مهاجرین و عوامل توریست پذیر، پیشرفت اقتصادی و تحول در فضای شهری و معماری را به خود دیده و به سمت شهرسازی مدرن حرکت کرده است. او به این نتیجه رسیده است که در طرح های توسعه شهری و مطالعات آن، تغییرات چشمگیری در کاربری ها بوجود آمده است لذا در مناطق شمالی ایران و از جمله بابل توسعه فضایی وجود داشته و با وارد شدن در پروسه همکاری های منطقه ای و جذب گردشگران بیشتر این توسعه بیشتر شده است.
معصومه محمدی
قزوین
1390
نقش رشد سریع جمعیت و افزایش تقاضا برای زمین و ساخت مسکن در توسعه کالبدی – فضایی

تا دهه 1340 رشد کالبدی شهر قزوین، کند و آرام بوده اما از دهه 40 با افزایش رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای زمین وساخت مسکن باعث توسعه بی رویه شهر، اضافه شدن محلات جدید و ادغام روستاهای اطراف با شهر شده است. به نظر نویسنده، احداث شهر صنعتی البرز قزوین، از طرفی واگذاری اراضی شمال شهر برای ساخت و سازها توسط تعاونی‌های مسکن خود نیز موجب تسریع روند توسعه فیزیکی شهر شده است.
علی عربلوی مقدم
پلدشت
1390
نقش عوامل اداری – اقتصادی در توسعه کالبدی – فضایی
با گذرزمان تغییروتحولاتی درهمه ابعاد شهرها رخ داده، سیمای پایداری شهرها را دگرگون ساخته است.از جمله عواملی که در این فرآیند پیچیده دخیل است نقش اداری – اقتصادی جامعه جمعیتی که در آن شهرزندگی می کنند، و شهرستان شدن آن می باشد که نقش های شهر و کارکرد های اداری و اشتغال مردم و درنتیجه ساخت فضایی شهر را دگرگون کرده است.
نفیسه مرصوصی و محمد حسین صائبی
مشهد
1388
نقش تأثیر اکولوژی اجتماعی در توسعه کالبدی – فضایی
مهاجرت و شرایط اقتصادی ساکنین بر ساختار اجتماعی و اکولوژی اجتماعی شهر مشهد و گسترش کالبدی آن تاثیر گذاشته است. شهر مشهد در نتیجه هجوم مهاجران، توسعه پر شتابی داشته، و ساختار اجتماعی متفاوتی پیدا کرده است به نحوی که کالبد شهر را تحت تاثیر قرار داده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مهاجرت نقش بسیار مهمی در چگونگی توزیع فضایی گروه های اجتماعی و توسعه کالبدی شهر مشهد داشته است.
ابوالفضل مشکینی و ژیلا سجادی و اکرم تفکری
کرمانشاه
1390
نقش سیاست های واگذاری اراضی شهری و مسکن در توسعه کالبدی – فضایی
در سده معاصر تاثیرگذار غالب در گسترش و توسعه فیزیکی شهرها، دولت متمرکز بوده که از طریق دخالت در واگذاری زمین رایگان و یا ارزان قیمت جهت ساخت واحدهای مسکونی، اعطای تسهیلات از طریق سیستم بانکی و تهیه طرح های توسعه شهری با پیامدهایی چون الحاق اراضی و تغییر کاربری صورت گرفته است. در نتیجه، سیاست های دولت در زمین شهری، مهمترین عامل در تکوین فیزیکی شهر کرمانشاه بوده و موجب گسترش افقی شهر و تراکم پایین در آن گردیده است.
لقمان عزیز نژاد

سقز
1383
نقش طرح های واگذاری اراضی شهری در توسعه فضایی شهر
طی دهه های 1360 به بعد دولت از طریق تملیک اراضی حواشی و داخل شهر و واگذاری آن بصورت انفرادی و تعاونی های مسکن کارمندی و کارگری، عملاً در این بازار دخالت نموده است. اما دولت در فرآیند واگذاری نه تنها از لحاظ کمی، بلکه از لحاظ کیفی نیز با مشکل مواجه بوده است. از مصادیق بارز شکست دخالت دولت در سیاست های عرضه زمین شهری، ناهمگونی و ناهنجاری در فضای کالبدی، اقتصادی و اجتماعی شهر می باشد. نتیجه این که دخالت دولت در بازار زمین بی نتیجه بوده و باعث تخریب آن شده است.

1-7 فرضیه تحقیق

1- به نظر می رسد دولت با تصمیم گیری های خود در حوزه زمین، نقش مهمی در گسترش شهر آران و بیدگل داشته است.
2- به نظر می رسد واگذاری های انجام گرفته در شهر آران و بیدگل بازتاب های نامطلوب کالبدی از جمله تغییر در جهت گسترش شهری (غیر منطبق با جهت مصوب توسعه شهر) را بهمراه داشته است.
3- به نظر می رسد واگذاری های انجام گرفته در شهر آران و بیدگل در اراضی با مالکیت منابع ملی به منظور کاهش هزینه های ناشی از تملک بوده است. 

1-8 روش تحقیق

این پژوهش سعی در شناخت عوامل و مؤلفه های مؤثر در ساخت کالبدی شهر در رابطه با عرضه ی زمین شهری در یکی از شهرهای مرکزی کشور را دارد. به همین دلیل بنا به ماهیت موضوع، نیازهای آن به روش تحقیق توصیفی و تحلیلی استوار خواهد بود. مجموعه اطلاعاتی که از منابع کتابخانه ای و منابع موجود در کتابخانه شهرداری آران و بیدگل و بازدید میدانی کسب خواهد شد و پس از استخراج و براساس یک رابطه ی علت و معلولی در جهت دستیابی به اهداف تحقیق و در راستای ارزیابی فرضیه ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

1-9 مراحل تحقیق

با توجه به عمده کار این پژوهش که در کتابخانه و در عرصه میدانی انجام می شود به همین دلیل پژوهش مراحل زیر را پشت سر خواهد گذاشت:

نمودار 1-1: مراحل انجام پژوهش

1-10 روش و ابزار گردآوري اطلاعات

اطلاعات مورد نیاز این تحقیق به طور عمده از منابع ذیل گردآوری شده است:
• از طریق منابع کتابخانه ای مراکز علمی همچون دانشگاه، شهرداری آران و بیدگل
• آمارنامه ها، نتایج سرشماری ها و اطلاعات رسمی ادارات و سازمان های ذیربط، مؤسسات و مراکز تحقیقاتی همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مرکز آمار ایران، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری ها و منابع اینترنتی و ….

• طرح های توسعه شهری مانند طرح جامع شهر آران و بیدگل(1359-1380-1391)، طرح جامع ناحیه شمال شرق استان اصفهان

1-11 روش تجزيه و تحليل اطلاعات

پس از گردآوری داده ها و اطلاعات، و با بهره گیری از داده ها، آمارها و نقشه های موجود در طرح های مصوب، یافته ها در یک فرایند مقایسه ای و روابط علی و معلولی از طریق جداول و نمودارها و نیز نقشه ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت و تحلیل نهایی، از طریق نقشه های AutoCAD انجام خواهد شد.

فصل دوم

چارچوب مفهومی و مبانی نظری تحقیق

مقدمه

در این فصل به علت ضرورت موضوع، محورهای زیر مورد بحث قرار گرفته است:
بعد از تعاریف اصطلاحات به بررسی دیدگاه های اثباتی در مورد تحولات کالبدی شهرها و عوامل تأثیر گذار بر این تحولات پرداخته شده است. سپس نقش مداخله دولت در تحولات کالبدی شهرها (مداخله از طریق تدوین ضوابط و مقررات، ساخت مسکن، اجرای پروژه های شهری … مداخله در بازار زمین) آورده شده است. سپس به روش های مداخله در بازار زمین توسط دولت از جمله مداخله مستقیم (واگذاری زمین) مداخله غیر مستقیم (اجرای سیاست هایی که بر روی قیمت زمین، ساخت و ساز شهری و غیره تأثیر می گذارد) اشاره شده است.

2-1 تعاریف عملیاتی

2-1-1 ساخت شهر
نحوه شکل گیری و مکان یابی عناصر و بخش های مهم شهر و رابطه آنها با یکدیگر تحت تاثیر عوامل متعددی مانند عوامل طبیعی، عوامل اقتصادی- اجتماعی، عوامل اداری – نظامی و همچنین خصوصیات و نیاز فضایی و رابطه آن با سایر فعالیت ها قرار داشته است. ساخت شهر از یک سو نمایانگر هماهنگی فضای کالبدی شهر با شرایط و عوامل مزبور و از سوی دیگر گویای چگونگی جریان فعالیت های اصلی شهر می باشد(عسگری، 1378: 20).
2-1-2 بافت شهر
بافت هر شهر کمیتی پویا و در حال تغییر است که وضع کالبدی هر شهر و چگونگی شکل گیری آن را در طول زمان نمایان می سازد. بافت هر شهر:
نخست، دانه بندی فضای کالبدی شهر یعنی فضاهای خالی و پر، و مقدار آنها را نسبت به یکدیگر و چگونگی رابطه و حد نزدیکی بین آنها را مشخص می کند.
دوم، شبکه ارتباطات و نحوه دسترسی ها و خصوصیات کلی راه ها و کوچه ها را آشکار می نماید و توسط آن می توان راه های اصلی و فرعی را تشخیص داد.
سوم، بافت هر شهر می تواند گویای چگونگی و نحوه توزیع فضایی فعالیت ها باشد.
چهارم، بافت هر شهر نحوه شکل گیری و مراحل رشد و توسعه شهر در طی تاریخ را منعکس می کند(همان منبع، ص20).

2-1-3 بافت کالبدی
بافت کالبد شهر به عنوان کلیتی همبسته، یکی از زیر سیستم های کالبد شهر است. برخی از پژوهشگران، بافت شهرها را متأثر از ترتیب و قرارگیری خیابان ها و میدان ها دانسته اند و آن را مهم تر از ترتیب و قرارگیری سایر عناصر بافت برشمرده اند. قطعات، خیابان ها، فضاهای ساخته شده و فضاهای باز و کاربری اراضی، عناصر تشکیل دهنده بافت هستند، که با یکدیگر مرتبط هستند و سیستم واحدی را تشکیل می دهند. در جای دیگری، سخن از ساختار فیزیکی به میان آمده است. بلوک شهری، عنصر اصلی ساختار فیزیکی نواحی شهری در نظر گرفته شده است. در این بررسی ها، شهرها در طول تاریخ، پیامد رابطه الگوهای خیابان ها و بلوک های سکونتگاه های برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده، مد نظر قرار گرفته اند. دانش کمی از خصوصیات بافت ها، از قبیل: اندازه ها، اشکال، ترتیبات بلوک ها در دوره های گوناگون، کاربری زمین، فرم های ساختمان و دیگر جنبه های آن ها وجود دارد (بهزادفر و نورمحمدزاد،1390).

2-1-4 ساختار فضایی (شهر)
ساختار فضایی شهر، نظم و رابطه بین عناصر کالبدی و کاربری ها را در مناطق مختلف شهری نشان می دهد. این ساختار از برآیند نیروهای موثر طی زمان در فضا شکل می گیرد (بحرینی، 1377: 131).

2-1-5 کالبدهای شهری
کالبد، پیکره بدون روان می باشد. کالبد وجهی ایستاست که بخش پویای آن پیکره است. کالبدهای شهری عناصری در شکل خود متجسدند، اما نیروی تحرک تعالی بخش در آنها حضور ندارد (مالکی، 1376: 773).کوین لینچ در کتاب سیمای شهرفرم شهر را بصورت « مظاهر جسمی و رویت پذیر شهر» تعریف کرده است. درکتاب تئوری شکل خوب شهر، کالبد اینگونه مطرح می شود:
شکل مجتمع زیستی که معمولا به نام محیط زیست کالبدی خوانده شده است، به طور کلی به مفهوم الگوی فضایی عناصر کالبدی بزرگ، بی حرکت و دائمی در شهر نظیر: ساختمانها، خیابانها، تجهیزات، تپه ها، رودخانه ها و شاید هم درختان باشد. کالبد شهر ابعاد فیزیکی شهرنشینی است با تاکید بر نوع ساختمان ها، شاهراه ها، فضاهای باز، میادین و نمای ساختمان ها و خیابان ها، البته با لحاظ ابعاد محیطی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی این عناصر(عسگری، 1378: 19).

2-1-6 برنامه ریزی شهری
برنامه ریزی شهری عبارت از تأمین رفاه شهرنشینان از طریق ایجاد محیطی بهتر، مساعدتر، سالمتر و آسان تر(شیعه، 1375، ص 102).

2-1-7 کاربری زمین شهری
برنامه ریزی کاربری زمین شهری، یعنی ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت ها و عملکرد های شهری بر اساس خواست ها و نیازهای جامعه شهری. برنامه ریزی کاربری زمین شهری در عمل هسته اصلی برنامه ریزی شهری است و انواع استفاده از زمین را طبقه بندی و مکانیابی می کند(عسگری، 1378: 19).

2-1-8 بهسازی
بهسازی عبارت از اصلاح وضع محله ها و ساختمان های واقع در محله ها، بر اساس یک طرح جامع هماهنگ کننده به نحوی که حالت فرسودگی و رکود و رخوت در آنها را از بین برد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع توسعه فیزیکی، گسترش فیزیکی، توسعه شهری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع محدودیت ها، توسعه فضایی، اجتماعی و فرهنگی