پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تمرین تناوبی، فعالیت بدنی، ورزشکاران، فعالیت ورزشی

دانلود پایان نامه ارشد

نظر زمان در سازگاریهای مربوط به سلامت مورد توجه قرار گرفته و بر طبق یافتههای موجود، سازگاریهای متابولیک به این تمرینات مشابه سازگاری به تمرینات استقامتی با حجم بالا است (37). همچنین به خوبی نشان داده شده است تمرین ورزشی استقامتی باعث سازگاریهای چشمگیری در سیستم قلبی و عروقی از جمله افزایش چگالی مویرگی میشود که باعث افزايش سطح انتشار، افزايش زمان تبادل خون و بافت و کاهش مسافت انتشار اکسيژن، افزايش اختلاف اکسيژن خون سرخرگي سياهرگي و متعاقبا افزايش max2VO و به تعويق افتادن خستگي و تداوم اجراي ورزشي با شدت بالاتر میشود (3). همچنین توسعه شبکه مویرگی همواره یکی از فاکتورهای مهم برای بالا بردن توان عملکردی محسوب میشود چون باعث انتقال سریع گلوکز و اکسیژن به بافتها شده از طرف دیگر باعث دفع سریعتر مواد زاید ناشی از متابولیسم و کاهش زمان انتشار مواد بین مویرگ و بافت میشود (3, 4). بعلاوه این عامل میتواند یکی از فاکتورهای مهم برای ورزشکاران، علیالخصوص ورزشکاران استقامتی باشد چون باعث به تعویق افتادن خستگی ورزشکاران میشود و ورزشکار را قادر به اجرای فعالیت بدنی در مدت و شدت بیشتری میسازد (3).
از آنجایی که در زمینه سازگاریهای مربوط به آنژیوژنژ و فاکتورهای پلاسمایی در پی تمرینات HIT پژوهشهای اندکی انجام گرفته است، و همچنین پژوهشهای که در زمینه پاسخ فاکتورهایآنژیوژنیک به فعالیت حاد صورت گرفته، نتایج متناقضی را گزارش کردهاند بنابراین به نظر میرسد تمرین ذکر شده که هم از لحاظ شدت و هم حجم، بهعنوان یک پروتکل کاربردی بتواند سازگاریهای مثبتی را در بدن ایجاد کند.
1-4. اهداف پژوهش:
1-4-1. هدف کلی
تعیین تاثیر 4 هفته تمرین تناوبی باشدت بالا و حجم پایین بر میزان تغییرات فعالیتی و استراحتی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی VEGF پلاسمای خون در مردان جوان فعال.
2-4-1. اهداف اختصاصی
تعیین تاثیر یک وهله تمرین استقامتی زیر بیشینه بر تغییرات VEGF پلاسما در مردان جوان.
تعیین تاثیر 4 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و حجم پایین بر میزان VEGF استراحتی پلاسما در مردان جوان.
تعیین تاثیر 4 هفته تمرین تناوبی باشدت بالا و حجم پایین بر تغییرات VEGF پلاسمای خون پس از فعالیت زیر بیشینه در مردان جوان فع
1-5. فرضیات پژوهش:
1-5-1. فرض کلی
4 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و حجم پایین بر میزان تغییرات فاکتور رشد اندوتلیال عروقی VEGF پلاسمای خون در مردان جوان فعال تاثیر دارد.
2-5-1. فرضيات اختصاصی
یک وهله تمرین استقامتی زیر بیشینه بر تغییرات VEGF پلاسما در مردان جوان تاثیر دارد.
4 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و حجم پایین بر میزان VEGF استراحتی پلاسما در مردان جوان تاثیر دارد.
4 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و حجم پایین بر تغییرات VEGF پلاسمای خون پس از فعالیت زیر بیشینه در مردان جوان فعال تاثیر دارد.

1-6. محدوده پژوهش:

در این پژوهش، از محدوده پژوهش که توسط پژوهشگر قابل کنترل بودند، میتوان به همگن بودن رده سنی آزمودنیها (58/0 ± 5/19)، همجنس بودن (دانشجویان پسر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی)، یکسان سازی میزان فعالیت بدنی(سه جلسه فعالیت بدنی در هفته)، یکسان بودن سبک زندگی(زندگی در محیط خوابگاه) و میزان فعالیت روزمره (همکلاسی) و تغذیه 24 ساعت قبل از آزمونها در پیش و پس آزمون به خصوص قبل از آزمون 60 دقیقه دوچرخه سواری و خونگیری، یکسان بودن زمان تمرین برای هر آزمودنی و زمان تمرین همه آزمودنیها در پیش از ظهر، فاصله تقریبا یکسان بین آخرین وعده غذایی و آزمونهای 60 دقیقه دوچرخهسواری در پیش و پس آزمون و همچنین انتخاب گروه کنترلی که از لحاظ سبک زندگی و میزان فعالیت روزمره تقریبا با گروه HIT همگن بودند، اشاره کرد.
1-7. محدودیتهای پژوهش

از محدودیت های پژوهش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
عدم کنترل دقیق فعالیت بدنی و تغذیه آزمودنی ها در طول 4 هفته دوره تمرین
به دانشجویان توصیه شد از شرکت در فعالیتهای غیر از برنامه کلاسی و برنامه تمرینی پژوهش مذکور خودداری کنند و در صورت مبادرت به فعالیت، آن را گزارش کنند همچنین در جهت یکسان بودن تغذیه آزمودنیها از آنها خواسته از ژریم غذایی دانشگاه استفاده کنند.
عدم کنترل انگیزه مشارکت آزمودنی ها در تمرین
به منظور یکسان بودن شرایط آزمودنیها از دادن هر گونه انگیره (مانند تشویق) در حین اجرای تمرینات HIT یا آزمونهای دیگر خودداری شد.
1-8. واژههای کلیدی

تمرین تناوبی با شدت بالا و حجم پایین 4: عموما به تکرار جلسات فعالیتهای ورزشی تناوبی اطلاق میشود که نسبتا کوتاه است و اغلب با نهایت کوشش5 یا نزدیک به آن انجام میشود. بسته به شدت تمرین، یک کوشش واحد ممکن است از چند ثانیه تا چندین دقیقه دوام داشته باشد. کوششهای متعدد با چند دقیقه استراحت و یا فعالیت ورزشی با شدت پایین از هم جدا میشوند (7). در پژوهش حاضر منظور از تمرین تناوبی با شدت بالا (HIT) و حجم پایین، 4 هفته جلسات تمرینی (سه جلسه در هفته) با 8 تا 12 تکرار رکاب زدن 60 ثانیهای با شدتی برابر با اوج توان کسب شده در انتهای آزمون فزاینده VO2peak بود که بین هر تکرار، 75 ثانیه رکاب زدن با شدت پایین (30 وات) به عنوان ریکاوری وجود خواهد داشت (6).
آنژیوژنز: به معني بوجود آمدن مويرگ جديد از مويرگ قبلي است که به دو صورت جوانه زدن 6 يا دو نيم شدن 7 مويرگ موجود صورت ميگيرد (38). در پژوهش حاضر مطالعه پدیده آنژیوژنز با توجه به اصلیترین و مهمترین متغیر معروف آن یعنی VEGF انجام میگیرد (19).
8VEGF (فاکتور رشد اندوتلیال عروق): عامل زایش مویرگی و قویترین میتوژن رشدی مخصوص سلولهای اندوتلیال با وزن مولکولی 35 تا 45 کیلودالتون است که توسط سلولهای اندوتلیال عروق ترشح میشود (19). در پژوهش حاضر تغییرات VEGF توسط کیتVEGF به روش الایزا از پلاسمای خون سنجیده میشود.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1. مقدمه

تمرینات ورزشی منجر به سازگاریهایی در عضله اسکلتی انسان میشود که از جمله میتوان به افزایش شبکه مویرگی اشاره کرد (10). افزايش چگالي مويرگي (آنژیوژنز) از طريق افزايش سطح انتشار، افزايش زمان تبادل خون و بافت و کاهش مسافت انتشار اکسيژن، موجب بهبود ظرفیت هوازی میگردد از این رو، آشنایی بیشتر با موضوعات مربوط به آنژیوژنز و عوامل تأثیرگذار روی آن ضرورت دارد. فصل حاضر به بررسی این موضوعات و ارائه نتایج پژوهشها و مطالعات انجام شده در این زمینه میپردازد. در این فصل ابتدا آنژیوژنز و انواع آن، سپس فاکتورهای موافق و مخالف تاثیرگذار بر آنژیوژنز بررسی میشود و در ادامه به انواع VEGF، گیرندههای VEGF و عواملی که منجر به بیان VEGF میشود پرداخته شده است و برای درک بهتر ابتدا پژوهشهایی که پاسخ فاکتورهای آنژیوژنز به فعالیت حاد را بررسی کردهاند آورده شده است، سپس پژوهشهایی که هم سازگاری به تمرین و هم سازگاری در پاسخ فاکتورهای آنژیوژنیک را بررسی کردهاند مطرح میشود و در نهایت به معرفی تمرین HIT و پژوهشهایی که در این زمینه صورت گرفته است پرداخته شده است.
2-2. آنژیوژنز9

واژه آنژیوژنز برگرفته از زبان لاتین و ترکیبی از “angio” به معنای عروق خونی و “gensis” به معنای تولد و تولید است (39) و مبین شکلگیری عروق جدید از عروق پیشین است. این فرآیند پیچیده شامل فعل و انفعالات گسترده بین انواع سلولها و مولکولها است که منجر به تحریک، تکثیر و مهاجرت سلولهای اندوتلیال عروقی و در ادامه تحریک رشد، مهاجرت و ثبات عروق جدید میگردد (11, 12, 18).
امروزه زندگی حداقل یک میلیارد نفر در سراسر جهان از طریق آنژیوژنز درمانی میتواند بهبود یابد (40). آنژیوژنز درمانی منجر به انقلابی پزشکی شده است (41) و این مسئله که کنترل آنژیوژنز دارای ارزش درمانی است هم رشدی سریع داشته است و هم با علاقه فراوان در طی 30 سال گذشته دنبال شده است (40, 41) زیرا تحریک آنژیوژنز روش درمانی مناسب برای یکپارچه کردن گردش معیوب عروقی در شرایط پاتولوژیکی مانند بیماریهای قلبی، بیماریهای عروقی محیطی و بهبود زخمهای مزمن مانند زخم پای دیابتیها و زخمهای سرخرگها میباشد. از طرفی محدود کردن آنژیوژنز روش درمانی مناسبی برای درمان سرطانها، بیماری روماتوئید آرتریت، بیماریهای شبکیه چشم و سایر بیماریها است (41). به علاوه آنژیوژنز در فرآیندهای فیزیولوژیک نظیر رشد جفت، سیکل قاعدگی، ترمیم زخمها و تمرین ورزشی نقش مهمی ایفا میکند (42, 43). آنژیوژنز به دو روش جوانهزدن و دو نیم شدن صورت میگیرد که این دو روش ایجاد عروق در دوره بزرگسالی و دوره جنینی در بدن رخ میهند (3, 44).
2-2-1. آنژیوژنز به روش جوانهزدن (sprouting angiogenesis)

این شیوه ایجاد عروق که به آنژیوژنز کلاسیک نیز معروف است (41) از 200 سال پیش شناخته شده است (44) و از آن به عنوان مهمترین شیوه رگزایی ناشی از فعالیت ورزشی یاد میشود . جوانهزدن، اشاره به شاخهدار شدن و بیرون آمدن مویرگ جدید از مویرگ قبلی دارد که این فرآیند به تکثیر بیش از حد سلولهای اندوتلیال و هماهنگی فاکتورهای زیادی از جمله پروتئازها و فاکتورهای رشدی نیازمند است (شکل2-1) (38). به طور خلاصه میتوان فرآیند آنژیوژنز به روش جوانهزدن را به صورت زیر بیان کرد:
1. تحریک سلولهای اندوتلیال توسط فاکتورهای رشدی مانند VEGF
2. افزایش نفوذپذیری سلولهای اندوتلیال از طریق تجزیه اتصالات پیوندی بین سلولی
3. تکثیر سلولهای اندوتلیال
4. تخریب و تجزیه اجزاء غشاء پایه سلولهای اندوتلیال و متعاقبا اجزاء ماتریکس برون سلولی
5. مهاجرت سلولهای اندوتلیال با همکاری اجزاء چسپندگی سلول نظیر اینتگرینها
6. تشکیل مجرای جدید ناپایدار
7. تشکیل غشاء پایه در اطراف مویرگ جدید از طریق به کارگیری پریسایتها و سلولهای عضلانی صاف
8. آمیزش رگهای خونی جدید با رگهای قبلی و جریان یافتن خون در آنها.

شکل 2-1. مراحل آنژیوژنز به روش جوانه زدن
2-2-2. آنژیوژنز به روش دو نیمشدن (intussusceptive angiogenesis )

دو نیمشدن رگ تکامل یافته با شکافته شدن مویرگ به صورت تقسیم طولی و تبدیل یک مویرگ به دو مویرگ همراه است (38). این نوع آنژیوژنز نسبت به روش جوانهزدن کمتر شناخته شده است و کشف آن در دو دهه گذشته توسط بوری10 صورت گرفت (45). اگرچه دو نیم شدن ابتدا در ریه موش و انسان یافت شد اما در بافتهای انسانی مانند عضلات اسکلتی، مغز، قلب، چشم، کلیهها و تخمدانها نیز دیده شده است (40). آنژیوژنز به روش دو نیم شدن (شکل 2-2) نسبت به آنژیوژنز به روش جوانه زدن هم سریعتر و هم کارایی بیشتری دارد زیرا تنها به سازماندهی جدید سلولهای اندوتلیال نیاز است و نیازی به تکثیر و مهاجرت سلول نمیباشد (38, 46). پژوهشها نشان دادهاند که این روش نقش برجستهای در تولید عروق در دوران جنینی دارد زیرا در این دوران رشد سریعتر و زمان کوتاهتر میباشد (40).
همانطور که در شکل 2-2 نشان داده شده است ابتدا سلولهای اندوتلیالی که قسمت داخلی عروق را میپوشانند تحریک میشوند و به شکل برآمدگی در میآیند سپس سلولهای اندوتلیال در محل این برآمدگیها به هم اتصال مییابند و این ارتباط بازسازی میشود، و در ادامه غشای پایه رگ از ناحیه اتصال دچار تخریب میشود و دو مویرگ از هم جدا میشوند در نهایت پریسایتها11 و فیبروبلاستها12 به این ناحیه مهاجرت کرده و با تولید فیبرهای کلاژن و سایر اجزای غشای پایه، باعث تثبیت عروق میگردند (38).

شکل 2-2. نمای دو بعدی و سه بعدی آنژیوژنز به روش دو نیم شدن
2-3. روشهای اصلی عروقی شدن بدن
الف. واسکلوژنز13: تشکیل رگهای خونی جدید از آنژیوبلاستهای تمایز یافته (سلولهای اندوتلیال دوران جنینی) در طول مدت رشد رویانی را واسکلوژنز میگویند. واسکلوژنز بالغین از طریق فراخوانی، تکثیر و لولهسازی سلولهای مشتق شده از مغز استخوان در جریان خون صورت میگیرد (47).
ب. لنفوژنز14: لنف یک شبکه عروقی است که مایع بافتی را از بافت برداشت و آن را به خو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع فعالیت ورزشی، تمرینات استقامتی، تمرین استقامتی، پلاسمایی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع هورمون رشد، فعالیت ورزشی، نفوذپذیری، شاخص توده بدنی