پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تعدد زوجات، مشاهده مشارکتی، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

– سیستم اجتماعی که کارکرد انسجام را بر عهده دارد 4 – سیستم فرهنگی که کارکرد پایداری را برعهده دارد .
5-سطوح تحلیل :از نظر پارسونز خرده سیستم ها در یک رابطه عمودی از بالا به پایین که مبتنی بر کنترل اطلاعات است و از پایین به بالا که بر اساس انرژی می باشد هستند
6- سیستم اجتماعی: تلاش او برای روشن ساختن چگونگی پیدایش سیستم از طریق کنش فردی و جمعی است . همان طور که گفته شد پارسونز برای هر سیستم کارکرد خاصی قائل است و بر اساس تفاوت در کارکردها انواع چهارگانه ساخت را مطرح کرد که عبارتند از : 1- ساخت اقتصادی 2 – ساخت سیاسی 3 – ساخت فرهنگی 4- ساخت اجتماعی که از طریق قوانین و عرف و عادات به انسجام بین عناصر اجتماعی می انجامد (همان منبع صفحه 46-42)
بهر حال پارسونز با بهره گیری از آثار بروان و مالینوفسکی نظریه کارکرد گرایی را پایه گذاری کرد و معتقد است که هر عنصر در یک سیستم قبیله ای برای حفظ نظم و پرهیز از جنگ و خونریزی دادن زن یا گرفتن آن به طوایف مختلف هر چند که به عنوان زن دوم یا سوم نیز باشد ضروری است و کارکرد های بسیار مثبت برای سیستم خویشاوندی و قبیله ای دارد . که در فصل چهارم کاملاً توضیح داده می شود .

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- روش تحقیق :
تحقیق درباره موضوع خاص (چند همسری در میان مردان بلوچ شهرستان خاش )از طوایف مختلف جزبازندگی در میان آنها میسر نمی شود یعنی باید در میان طایفه ها زندگی کنی همانند آنها سخن بگویی همانند آنها بپوشی و همانند آنها باشی و گرنه هیچ گاه تحقیقی کامل و جامع و برگرفته از واقعیت نخواهی داشت یعنی همان کارهایی که مالینوفسکی انجام داد این جانب حقیر نیز به مدت7 سال در میان طوایف مختلف و در قسمتهای مختلف این شهرستان زندگی کردم و چون دورگه سیستانی و بلوچ هستم و مسلط به زبان بلوچی و سایر آداب و عقاید این مردمان شریف بودم در مدت این 7 سال در تمامی مراسم شادی و غم آنها شرکت کردم و مسائل و مشکلات قبایل را تحلیل کردیم و آداب و رسوم آنها را انجام دادم لذا با من بهتر کنار می آمدند و مسائل را باز گومی کردند تا یک شخصیت دیگر که فارس باشد به نوعی قجر باشد چون مردمان این خطه از قجرها (فارسها ) زیاد راضی نیستند به همین دلیل تحقیق من میدانی و کاملا مشارکتی و از طریق مشاهده مشارکتی و مصاحبه و گفتگو می باشد و صرفا پرسش خالی نیست که هر چیزی آنها بگویند یاداشت کرده باشم بلکه با 7 سال زندگی صحت و سقم سخنان آنان را می دانم و تاحدودی زیاد بر آداب و رسوم آنها مسلط هستم .

3-2- ابزارهای جمع آوری تحقیق:
– مصاحبه و گفتگو
– دوربین عکاسی و فیلم برداری
– پرسشنامه
– دستگاه ضبط صدا
– کتابهایی که در این زمینه نوشته شده بودند
و سایر ابزارهایی چون فیش ، قلم ، کاغذ ، گوشی موبایل برای عکس ………….
3-3- جامعه آماری:
از آنجایی که در شهرستان خاش طوایف بسیار زیادی زندگی می کنند و امکان مطالعه دقیق همه آنها نیز نیست لذا به مطالعه طوایفی پرداختیم که مساله چند زنی در بین آنها بیشتر است و یا احیانا بزرگتر و سرشناس ترند مانند طوایف ریگی وطایفه های وابسته به آن، طایفه یاراحمدزهی (شهنوازی)وطایفه های وابسته به آن،طوایف میربلوچ زهی ،کرد،سهرابزهی،براهویی،شالی بر،قلندرزهی وگمشاد زهی وایرندگانی ها پس جامعه آماری ما تمامی مردان چند زنه ای هستند که در طوایف بزرگ و سرشناس شهرستان خاش زندگی می کنند همچنین خانواده های آنها زنان و فرزندان آنها را نیز شامل می شود .درزیر طوایف مهم وسرشناس خاش راکه مابا آنها بیشتر سروکار داشتیم می آوریم .
-طایفه ریگی : این طایفه یکی از بزرگترین طوایف خاش محسوب می شود که دارای سابقه بسیار طولانی در این شهر و حتی استان می باشند و طبق کتاب مردمان ایران سعدیان قبایل ریگی در دامنه های شمال کوه تفتان تا هیرمند سکونت داشتند و برسه شعبه اند که تنها ناتوزهی ها ساکن دائمی سرحد می باشند و مالک گله ای بزرگ گوسفند و بز بوده اند . وی قلمروطایفه ریگی را شامل سرزمین وسیعی از زاهدان و میرجاوه تا خاش و سپس ایرانشهر می داند و این طایفه را شامل چندین طایفه بولاک زهی ، شه کرم زهی ، عیسی زهی و ناتوزهی می داند ( همان منبع :628)درحال حاضراین طایفه بیش از بیست طایفه زیرمجموعه ووابسته دارد.
-یاراحمد زهی :(شهنوازی) طبق تعریف آقای سعدیان کاملا بادیه نشین و افراد خوش هیکلی هستند و محل سکونت آنها را گزو می داند که همه ساله از غرب پشتگوه به تفتان و سپس به سوی نخلستان های ماشکل برای خرما خوری کوچ می کردند
در حال حاضر یکی از بزرگترین طوایف خاش در کنار طایفه ریگی هستند و سردار آنهاحاجی خوبیار نام دارد .
-گمشادزهی : که به تیره هایی چون داد خدازهی ومرادزهی تقسیم می شوند و امروزه مراد زهی در این شهر بیشتر از خود طایفه گمشاد زهی هستند .
-میر بلوزایی ( میر بلوچ زایی ) : که زارع و مالک و از نژاد کرد بوده که در نقاط حاصل خیز سرحد زندگی می کردند .
-هاشم زایی : گروهی کوچک زارع و گله دار هستند که بیشتر آنها در نوک آباد و خاش زندگی می کنند و افرادی نرم خو و باسواد هستند .
-کردها و تمندانی ها : که اصلا پارسی هستند ودر ارتفاعات کوه تفتان ساکن بودند و مردمانی قوی و سالم می باشند این افراد نیز بسیار تحصیل کرده و نرم خوهستند .
-براهویی ها : مردمانی قوی و خوش هیکل و ساکن نزدیکی های دجینگ بودند و سابقه نژادی آنها را عده ای هندی و دراویدی می دانند و این افراد اصالتا بلوچ نبوده اند و زبان مخصوص به خود بنام کردگالی داشته اند که کم کم با بلوچ ها آمیخته اند مهمترین تیره های براهویی 1- موسی زهی 2- جنگی زهی 3- عیسی زهی 4- مستان زهی 5- شاهی زهی 6- یاغی زهی 7- زرکاری هستند .
-خواشی ها : این قبیله و جمالزهی ها که آنها را نیز خواشی خوانند ظاهرا از بومیان اصلی و در دره خاش ساکن هستند ( سعدیان 1375 : 639 )
-شولی بر : آقای سعدیان اصل و نسب طوایف شولی بر را از تیره سرابندی می داند که در کنار هاشم زایی ، رستم خانی و کمال خان زهی محمد حسن خانی ، سردار از طوایف سرابندی هستند و اصل و نسب خود راخود را عرب و از اعقاب مالک اشتر نخعی می دانند که در زمان خلاف خلیفه دوم به کردستان ایران آمده اند و بعد به عراق عجم و اراک امروزی مهاجرت و در کوههای سربندماندگار شده اند و علت نام گذاری آنها به خاطر محل سکونت آنها سرابندی نامیده شده در حال حاضر سردار آنها زمان خان شهلی بر است
-طایفه ایرندگانی : که دربخش ایرندگان ساکن هستند ومردمانی نرم خووعلاقمند به علم ودانش هستند
-طایفه جمشید زهی:که درشهرستانهای خاش وایرانشهر زندگی می کنند.
-طایفه قلندرزهی .

3-4- حجم نمونه وروش اندازه گیری:
درتحقیقات کیفی وتوصیفی وبه خصوص تحقیقات مردم شناسی یک مردم شناس یک منطقه کوچک راانتخاب وتمام آن منطقه را به صورت دقیق وکامل بررسی می کنند وتعدادی ازخانواده هارابررسی نمی کندتا آنها رابه کل جامعه تعمیم بدهد بلکه دربین افراد جامعه زندگی می کند وتمام کارها واعمال آنها را کاملاً ودقیق زیر نظر می گیرد . برای نمونه گیری این تحقیق از دو روش نمونه گیری تصادفی وترجیحی استفاده شده است. همچنین برای اینکه موضوع تحقیق ما معرف تمام چند زنه های جامعه خاش باشد ازبیشتر بخشها ومناطق آن نمونه های انتخاب شد هرچند بعضاًحتی نخواستند اسم منطقه آنها نیز گفته شود،همچنین از گروهای مختلف مردمی شامل تجار وبازاریها،مولوی ها،تحصیل کرده ها،بی سوادان،روستایی وشهری که معرف جامعه مورد مطاله ما بود نمونه های انتخاب شد وازطریق مشاهده مشارکتی ومصاحبه و پرسشنامه ازآنها تحقیق به عمل آمد.

فصل چهارم
بررسی مردم شناختی خانواده های چند همسری قوم بلوچ درشهرستان خاش:

4-1- علل و عوامل چند همسری :
چند زنی مساله ای نیست که فقط درمیان قوم بلوچ ویامسلمانان رواج داشته ودارد یافقط مربوط به کشورهای آسیایی باشد بلکه یک پدیده ای است که اکثر کشورهای جهان به نوعی درتاریخ خود با آن سروکار داشته اندهر چند درحال حاضر آن رانمی پسندند.
هیتچنز در مقاله ای با عنوان مطالعه ی چند همسری می نویسد:چند همسری رسمی رایج در بیشتر تمدن های باستانی از قبیل مصر، هند، ایران و حتی روم و یونان بود.مردان تعداد زنان خود را با زنان صیغه ای که با آنها در یک خانه زندگی می کردند تکمیل می نمودند. وی همچنین دلایل عملکرد چندهمسری را چنین بر می شمارد:از دست دادن جوانی و پیری زود رس زنان نسبت به مردان در جوامع ابتدایی. عقیمی یا نازایی زن اول، روشی برای تولید ثروت و رفاه، روشی برای تأمین امنیت اجتماعی ، تمایل به داشتن تعداد زیاد فرزند، بیشتر بودن تعداد زنان نسبت به مردان، ممنوع بودن مقاربت در هنگام بارداری و شیردهی در زوج هایی که نیاز های مشروع جنسی دارند، بیماری زن اول، کاستن فشار کاری زن اول، مرگ و میر کودکان ، دلایل مذهبی و جانشینی برای طلاق (هیتچنز،1997 : 17)
کلود ریویر درباره اهداف چند همسری چنین می نویسد: اهداف استراتژیک ازدواج های چندهمسری شامل هدف جمعیتی به منظور افزایش تعداد فرزندان، هدف اقتصادی ، هدف سیاسی، هدف دینی، هدف اجتماعی، و هدف روانی جسمانی است.(فکوهی؛ 1379ص109)
البته نباید برتری وطولانی بودن قدرت جنسی مرد رانسبت به زنان نادیده گرفت؛چرا که مردان برخلاف زنان تاپایان عمر از توانایی تولید مثل برخوردارند.
سعیدی در این باره می نویسد: توانایی تولید نسل در مردان طولانی تر از زنان است. زنان معمولاً در سن 50 سالگی یائسه می شوند اما مردها تا سال ها بعد حتی تا آخر عمر طبیعی خود تا 100 سالگی نیز قدرت زاد و ولد دارند. می تواند دوره تولید نسل در مردان را حدود 80 یعنی دو برابر زنان دانست و همین خصوصیت ذاتی به مردان اجازه می دهد که بتوانند با بیش از یک زن ازدواج کنند. (یزدان پناه،بهروز،فریدون،پوردانش و همکاران تعیین اولویت های پژوهشی حوزه،سلامت از طریق نیاز سنجی در استان کهگلویه و بویراحمد،ارمغان دانش، فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 1382،سال هشتم)
علاوه بر موارد بالا درباره علل چند همسری که در میان مردان قوم بلوچ خاش نیزدیده می شود موارد دیگری نیز است که به ذکر آنها می پردازیم.
در بررسی علل و عوامل چند همسری مردان بلوچ این شهرستان به دو دسته از عوامل بر می خوریم که یک دسته از این عللها جنبه مثبت دارند و دسته ای دیگر جنبه های منفی، لذا ابتدا به جنبه ی مثبت آن می پردازیم و در نهایت جنبه های منفی یا غیر مفید آن به طور کامل شرح داده خواهد شد .
4-2- علل و عوامل مفید و مثبت چند زنی
هرگاه اسم چند همسری به میان می آید همه بادیدی بد ومنفی به آن نگاه می کنند حال برای اینکه یکطرفه به قاضی نرفته باشیم فواید چندزنی رانیز بیان می کنیم . آقای حمید کریمی در کتاب حقوق زن ، تعدد زوجات را جزء حقوق زن می داند و برای تعدد زوجات ، علل و عوامل زیر را مطرح می کند:
1- عوامل جغرافیایی: بعضی از دانشمندان همچون منتسیکو و گوستاولوبون می گویند: علت چند زنی آب و هوای مشرق زمین، بلوغ و پیری زودرس زنان و مزاج گرم مردان آن دیار است که در پایان وی مدعی می شود که این علت عمومیت ندارد.
2- عادت ماهانه و عدم آمادگی برای مقاربت.
3- مسائل دوران زایمان و خستگی ناشی از آن و محدودیت باردار شدن و نیز محدودیت میل جنسی.
4- محدود بودن دوران فرزندزایی زن نسبت به مرد و میل مرد به داشتن فرزند بیشتر. (یائسگی یا نازایی زنان)
5- استفاده اقتصادی مرد از زن و فرزند.
6- علاقه مردان به کثرت فامیل و عشیره.
7- فزونی تعداد زنان بر مردان.
8- شهوت زودرس ، حس تنوع طلبی و قوت شهوت در بعضی از مردان.
9- مسافرت زن و مرد برای کار یا تحصیل و یا جدایی زن و شوهر.
وی در پایان بر گفته های استاد مطهری مبنی بر فزونی تعداد زنان نسبت به مردان تأکید و تعدد زوجات را جزء حقوق زنان می داند و مدعی است در جامعه ای که تعداد زنان آماده ازدواج زیاد است، قانون انحصار ازدواج تک همسری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تعدد زوجات، شهید مطهری، علمای دینی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تعدد زوجات، حقوق بشر، بی سرپرست