پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تعدد زوجات، صنایع دستی، استان هرمزگان

دانلود پایان نامه ارشد

طرفانه مد نظر گرفته باشم.

1-2- بیان مسئله:
خانواده نهادی است اجتماعی که درطول زمان شکل گرفته وقدمتی به درازای تاریخ بشریت داردوازدواج نوعی قرارداداجتماعی است که مقدمه تشکیل خانواده محسوب می شود،ازدواج سنت رسول الله(ص) است و همچنان که خودشان می فرمایند هرکس از سنت من پیروی نکند از من نیست پس ازدواج در دین اسلام مقام بالایی دارد . و نتنها در اسلام بلکه در تمام ادیان الهی و غیر الهی تشکیل خانواده بسیار پسندیده است اما نحوه ازدواج و شیوه ی همسر گزینی و تعداد زنان و گاهاًمردان در فرهنگهای مختلف فرق می کند . همانطور که مورگان می گوید تشکیل خانواده سیر تدریجی داشته که از اختلاط آزاد به پونالویایی وسندیازمایی وچندشوهری وچند همسری ودرنهایت به خانواده تک همسری که به عقیده دانشمندان علوم اجتماعی بهترین نوع خانواده می باشدرسیده است وتحولات ونقشهای فرهنگی زیادی راپشت سر گذاشته است،چند زنی نوعی ازدواج است که یک مرد چندین زن را به همسری انتخاب می کند ودرمیان جوامع مختلف شایع بوده وهست وباگذر زمان جای خود رابه خانواده زن وشوهری یا تک همسری داده است.ازآنجایی که چند زنی یکی ازموضوعاتی است که بیش ازاندازه درمیان مردان بلوچ دیده می شودعنوان وموضوع تحقیقم را بررسی خانوادهای چند همسری قوم بلوچ شهرستان خاش انتخاب که به تشریح ومعرفی آن ورفع جنبه های مبهم ومجهول آن می پردازیم.حال این سوال مطرح می شود که خانواده چند همسری چگونه خانواده ای است وچه ویژگیهایی دارد ودرمیان قوم بلوچ خاش چگونه است،درپاسخ بایدگفت خواستگاه خانواده های چند همسری دراین شهرستان بردواصل1-مردسالاری2-آیه صریح قران وعمل به سنت حضرت رسول(ص) شکل گرفته است ،مردسالاری درمیان مردمان بلوچ بیش ازاندازه شایع است به طوری که زنان هیچ کاری راسرخود انجام نمی دهند حتی پسران برمادران خود امرونهی می کنند.هرچنداسلام چند همسری را آزاد گذاشته و آیه صریح قرآن داریم ولی در نهایت به مسئله عدالت اشاره کرده و فرموده است : اگر عدالت را رعایت نمی کنید همان یک همسر کافی است. حال با این مسئله روبروییم که چرا بعد از 1434 سال از گذشت اسلام هنوز سنت چند زنی در میان مردان بلوچ و بخصوص مردمان شهرستان خاش رایج است .وخانواده های چندهمسری درمیان آنها به وفور دیده می شود پس به دنبال این مطلب باید به بررسی علل و عوامل چند همسری و آثار و نتایج مثبت یا منفی آن و کارکردهایی که در میان طوایف و قبایل مختلف بلوچ این شهرستان دارد و تاثیراتی که بر زنان ، فرزندان و حتی خود فرد یا جامعه دارد پرداخته شود تا معلوم گردد که چرا فقط چند همسری بیشتردرمیان اقوام بلوچ وبخصوص شهرستان خاش رایجتر ازسایر نقاط کشور است پس تشکیل خانواده های چند همسری در این شهرستان علل و عوامل مختلفی دارد که بعضی ها جنبه مثبت و بعضی ها جنبه منفی و گاهاً از سر هوا و هوس است .و برای روشن شدن موضوع وبررسی کارکردهای مثبت ومنفی آن ورفع ابهامات به تشریح کامل آن خواهیم پرداخت .

1-3- سوالات تحقیق :
– علل چند همسری در میان مردان بلوچ شهرستان خاش چیست ؟
– آیا چند همسری کارکردهای مثبتی در جامعه طایفه ای خاش دارد ؟
– علل چند زنی بزرگان و رییس های طوایف چیست ؟
– روابط میان اعضای خانواده چند همسری چگونه است؟
– نقش وجایگاه زنان درجامعه طایفه ای خاش چگونه است؟
– چند درصد ازمردان بلوچ شهرستان خاش چند زنه هستند؟
– آیا چند همسری در طوایف مختلف به صورت یکسان دیده می شود یا فرق می کند ؟
– چه گروههایی گرایش بیشتری به چند همسری دارند ؟
– چند زنی درطول زمان چه تغییراتی داشته است؟
– تعددزوجات چه پیامدهای اجتماعی وفرهنگی اقتصادی دارد؟

1-4- اهداف تحقیق :
هدف کلی : بررسی کامل و همه جانبه خانواده های چند همسری درقوم بلوچ شهرستان خاش با دیدی کامل و فراگیر از تمام زوایای آن
اهداف جزئی :
– دستیابی به علتهای چند همسری در این شهرستان.
– بیان علتهای مثبت ومنفی چند همسری.
– تعدد زوجات تا چه اندازه در تحکیم روابط میان طوایف نقش دارد.
– دستیابی به میزان شیوع چند همسری دربین مردان وکمیت آن.
– بررسی کیفیت خانواده های چند همسری وچگونگی روابط بین آنها.
– بررسی تغیرات چند همسری درطول زمان.
– چند همسری در طوایف مختلف با همدیگر مقایسه شود .
– شیوع چند همسری در میان افراد مختلف و بخصوص نقش سواد در چند همسری بررسی شود .
– آسیبهای اجتماعی چند همسری مطالعه شود .

1-5- اهمیت و ضرورت تحقیق:
همان طور که قبلا نیز اشاره کردیم ازدواج امری پسندیده در تمام ادیان و فرهنگهای مختلف ومقدمه تشکیل خانواده می باشد و به نوعی نشانه کامل شدن انسان و راهی برای ادامه نسل انسانها به حساب می آید . هر چند در گذشته شیوه های مختلف همسر گزینی و نظامهای ازدواج و خانواده ی مختلف به قول مورگان همخون – پونالوایی – سیندیازمیایی – پدرسالاری وجود داشته و در نهایت به خانواده تک همسری تکامل یافته است و در اکثر نقاط جهان نیز تشکیل خانواده را بر اساس تک همسری می پذیرند اما در گوشه ایی از ایران ما و بخصوص در منطقه بلوچستان بیشتر مردان آنها هنوز طبق خانواده و آیین پدر سالاری عمل می کنند و گرایش به گرفتن چند زن دارند و آن را امری طبیعی و مسلم و از حقوق خود می دانند که البته اسلام نیز این عمل را منع نکرده است. لذا از آنجایی که چند همسری و تعدد زوجات برای اروپائیان و حتی بیشتر ایرانیان امری پسندیده نیست و حتی شبهاتی را بر آن وارد کرده اند و مذموم و ناپسند می دانند بر آن شدم تا به عنوان یک مردم شناس به بررسی جوانب دقیق این مسئله بپردازم و فرصتی داده باشیم تا مردان بلوچ این شهرستان که چند همسر دارند نیز از خود دفاع کنند و دلایل خود را بیان کنند تا شبهات و ایراداتی که منتقدان می گیرند شاید برطرف شود و این امر با اقتضای زمان و شرایط اجتماعی و طبیعی و قومی قبیله ای آنها در نظر بگیرند و از آنجایی که علاوه بر جنبه های مثبتی که ذکر شد چند همسری مردان این شهرستان عواقب و پیامد های منفی زیادی نیز دارد و تاثیرات زیاد بر کودکان ، زنان و جامعه می گذارد به جمع آوری این تحقیق ثابت قدم تر شدم . .

فصل دوم
ادبیات وپیشینه تحقیق:

http://memar.samenblog.com

httpmosavabaat.moe.org.ir
استان سیستان و بلوچستان

WWW.googlecomimgres12121

شهرستان خاش
2-1- پیشینه محل تحقیق
-1-2موقعیت جغرافیایی:
-کشور ایران در جنوب غربی قاره آسیا ودر منطقه خاور میانه با مساحتی حدود195/648/1 کیلو متر مربع وجعمیتی بیش از هفتادوپنج میلیون نفر واقع شده است .
استان سیستان وبلوچستان در جنوب شرق ایران باوسعتی حدود187502 کیلو متر مربع ودر مختصات جغرافیایی 25 درجه و3 دقیقه تا 31 درجه و28 دقیقه عرض شمالی و58 درجه و47 دقیقه تا63 درجه و19 دقیقه طول شرقی واقع شده است این استان پهناور در سمت شرق با کشور پاکستان 900 کیلو متر وبا کشور افغانستان 300 کیلومتر مرز مشترک دارد در قسمت جنوب با دریای عمان به طول تقریبی 270 کیلومتر مرز آبی دارد ودر قسمت غرب بااستان کرمان به طول 580 کیلومتروبا استان هرمزگان به طول 165 کیلومتر همجوار است.
2-2- ویژگیهای جمعیتی استان:
– برای اساس سرشماری سال 1375 جمعیت استان 579/722/1 نفر بود که12/46 درصد در شهرو75/52در روستا سکونت داشتند.(زنده دل.1379.ص25)
براساس آمار۱۳۸۵جمعیت کل استان برابر۰۰۰/۲۱۹/۲نفر می باشد که جمعیت شهرنشین ۳/۴۸درصد آن راتشکیل می دهند این موضوع باتوجه به فرم های کشوری که بطور متوسط جمعیت شهرنشین در کشور را ۸/۶۴درصدنشان می دهدرقم بسیار پایینی می باشد.
براساس سرشماری سال1390جمعیت استان 2534327میلیون نفرمی باشد که جمعیت شهر نشین آن0/49درصد آن راتشکیل می دهد
2-3-آب وهوای استان:
استان دارای آب وهوای گرم وخشک وبازمستانهای معتدل می باشد .در تابستانها روزهاگرم وشبها خنک است ودرزمستانها روزها آفتابی وشبها یخبندان واغلب زیر صفردرجه سانتی گراد می رسد.تغییرات درجه حرارت در شبانه روز زیاد ودردامنه نوسان حرارتی زیاد است ورطوبت نسبی هوا کم وبارندگی سالیانه هم بسیار کمتر ازمتوسط بارندگی در سطح کشور است.در سال۱۳۷۹حداکثر دما مربوط به شهرستان ایرانشهر با۶/۴۸درجه سانتی گراد وحداقل مطلق دما مربوط به شهرستان زاهدان با۸/۱۰-درجه سانتی گراد بوده است.متوسط بارندگی سالیانه استان طی۱۵ساله ۶۵تا۷۹ حدود۸/۱۰۸میلی متر بوده است(طوقی حمید ،جامعه نوین بلوچستان –انتشارات صدیقی زاهدان1375 )
2-4- صنایع دستی
سوزن دوزی
بدون تردید سوزندوزی بلوچ را باید در زمره یکی از اصیل ترین و جالب ترین رشته های صنایع دستی کشور به حساب آورد که آوازه شهرتش به فرسنگها دورتر از این خاک نیز رسیده و مردم بسیاری از نقاط مختلف جهان، بلوچستان را به پشتوانه آن می شناسند. هنر ظریف و پر سابقه ای که هیچکس به درستی نمی داند از چه زمانی در ایران شروع شده است. آنچه مسلم است تقریباً تمامی زنان و دختران بلوچ که در فاصله 40تا50سال دست اندر کار آن به حساب می آیند. در زندگی ساده و به دور از تجمل زنان بلوچ، شاید مهمترین وسیله تزئین لباس همین سوزن دوزی است. اگر از آنان بپرسید از چه زمانی پیراهن خود را سوزن دوزی می کنند، آن را وصیت پدران خود می دانند و مانند هر هنر قومی نمی توانند منشأ آنرا تعیین کنند. سوزندوزان بلوچ با نقش گل ها و بوته ها و ترکیب رنگ ها، طبیعت رنگین و زیبایی آفریده و جهانی ساخته اند که در اندیشه و خیالشان شکل می گرفته است. طبیعت را آن چنان که دوست داشته و می خواسته اند ترسیم کرده اند، نه به آن شیوه و شمایلی که وجود دارد. پیراهن بلوچ با چهار قطعه تزئین یافته است که عبارتست از یک قطعه پیش سینه، دو قطعه سرآستین و قطعه دیگر که در زیر پیش سینه به طور عمودی تا پایین پیراهن دوخته می شود و جیب یا در اصطلاح محلی گوپتان نامیده می شود
سوزندوزی بلوچ به صورت پیش سینه، جیب، سرآستین، پادامنی، سجاده، نوار، کراوات، کمربند، کوسن، دستمال، رومیزی، پرده، سفره، اشارپ و پارچه کلهمک آباژور ارائه می شود. از طرحهای اصیل مورد استفاده در سوزندوزی بلوچ می توان از طرحهای گل سرخ، چشم ماهی و مروارید نام برد. پریوار دوزی و توردوزی نیز از دیگر انواع رودوزیهای بلوچستان است .
سکه دوزی:
تنها مورد دیگر تزئین منازل بلوچ و خانواده های بلوچ پس از سوزن دوزی، سکه دوزی بلوچ است. سکه دوزی را یا به دیوار می آویزند و یا جهت تزیین روی رختخواب می اندازند و یا در عروسی ها به گردن شتر می آویزند. به جهت وجوه اشتراک فراوانی که بین اهالی بلوچستان ایران با اقوام ساکن در کشورهای مجاور منطقه از نظر قومی، نژاد، زبان و فرهنگ وجود دارد، مشابهت هایی هم در هنرهای دستی ساکنین این مناطق وجود دارد که امری کاملاً طبیعی است. بهمین دلیل تشابهاتی بین سکه دوزی بلوچ ایران با محصولات هند و پاکستان وجود دارد.
سفالگری:
سفال کلپورگان سراوان و سفال کوه میتیک سرباز کلپورگان مرکز تولید نوعی سفال در بلوچستان است که در 30 کیلومتری شهرستان سراوان واقع شده و نوع خاص سفال کلپورگان در ایران کاملاً مشخص است و شباهتی از نظر تولید و رنگ به سفالهای دیگر مناطق ایران ندارد. سفال کلپورگان توسط زنان بلوچ و به صورت کاملاً ابتدایی تولید می شود. در ساخت سفال، مردان فقط وظیفه حمل خاک از تپه تا محل سفالگری و آماده کردن گل را به عهده دارند و تمامی مراحل ساخت همانطور که گفته شد توسط زنان انجام می گیرد. گل با دست زنان سفال ساز شکل می گیرد و تراش داده می شود و با سیاه قلم تزیین می شود. نقش ها ساده و هندسی است. مصنوعات ساخته شده شامل: دیگ، سینی، کوزه، قلیان، گلدان، لیوان، قوری، مجسمه حیوانات و … است.
زرگری:
زرگری و نقره‌سازی یکی دیگر از هنرهای دستی استان است. در اثر تغییرات زمان و عوامل متعدد دیگر، نقره‌سازی، جای خود را به طلاسازی داده است زرگرهای بلوچ از اقوام و طوایف مشخصی هستند که علاوه بر جواهرسازی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تعدد زوجات، مردم شناسی، پیامدهای اجتماعی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پوشش گیاهی، شرق ایران، سیستان و بلوچستان