پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ترک فعل، ارتکاب جرم، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

جديد والزامات به فراخور زمان دستخوش تنقيح واصلاح مي‌گردد وبخش وسيعي از مجازاتها واقدامات تاميني وسياست جنايي را به خود اختصاص داده است همچنين يکي از موضوعاتي که از ديرباز فکر بشر را به خود مشغول کرده و در رديف مهم‌ترين مشغله‌هاي فکري او قرار داشته است، مسئله انحراف جنسي است. انحراف جنسي چيست؟ چرا پديد مي‌آيد؟ چگونه گسترش مي‌يابد؟ چه عواقب و پيامدهايي براي انسان و جامعه انساني در پي دارد؟ و چگونه مي‌توان از پيدايش يا گسترش آن جلوگيري کرد و… اينها پرسش‌ها و دلمشغولي‌هاي همواره متفکران و انديشمندان جوامع بوده است. البته تاکنون تلاش‌هاي فراواني در اين زمينه صورت گرفته است به گونه‌اي که امروزه اين موضوع در برخي علوم، مانند حقوق و جامعه شناسي، جرم‌شناسي يا انحراف‌شناسي به عنوان رشته‌اي جداگانه مطرح است و تحقيقات و تئوري‌پردازي‌هاي جداگانه‌اي درباره آن شکل گرفته است. اما با اين همه از آنجا که پديده انحراف جنسي يک پديده انساني است و با واقعيت وجودي انسان پيوند دارد و از سوي ديگر علوم تجربي با در پيش گرفتن روش استقرا وتجربه و تکيه بر نمودهاي رفتاري انسان، از شناخت انسان به عنوان يک “کل” ناتوان است، تاکنون نتيجه قطعي در اين زمينه به دست نيامده است. ولي حقايق خوبي کشف شده است که مي‌تواند در شناخت جامع تر اين پديده کمک کند. يکي از حقايقي که آشکار شده است اين است که آموزه‌هاي دين، تأثير و نقش مهمي در جلوگيري و محدودسازي انحراف جنسي در جامعه دارد. و از سويي اين حقيقت آشکار است که عدم کنترل انحرافات جنسي آثارشوم خود را باجرايم جنسي غالبا خطرناک وبا سبق تصميم پديدار مي‌کند.لذا توجه به انحرافات جنسي بعنوان مقدمه اي براي ارتکاب اعمال مجرمانه جنسي توجه ويژه اي را مي‌طلبد و چه بسا لازم آيد به اين انحرافات مربوط در زمينه مسايل جنسي با نگاه جرم انگاري در جهت کنترل و پيشگيري نگريسته شود.
الف- ضرورت تحقيق:
اهميت و ضرورت تحقيق را با اين سوال آغاز مي‌کنيم که اگر قوانين موجود و رويه‌هاي معمول در رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به جرايم جنسي کارآمد مي‌باشد پس اشکال کار در کجاست که در جامعه‌اي مثل ايران عليرغم ادعاي سياستي جنايي منسجم وجامع مبتني بر آموزه‌هاي ديني و کنترل اجتماعي شديد و نکوهش اخلاقي و مشخصا مجازاتهاي بسي سختگيرانه، هر ساله با آمارهاي وحشتناکي از ارتکاب جرايم جنسي و در سال‌هاي اخير به صورت گروهي ودسته جمعي روبرو هستيم شبيه آنچه در يکي از شهرهاي خراسان رضوي ويا يکي از شهرهاي استان اصفهان ويا درزندگي برخي از افراد سرشناس رخ مي‌دهد و متاسفانه اغلب همراه با جرايم فجيع چون تجاوزات بعنف يا متعاقب آن جرايم دهشت‌آ وري چون قتل و جنايات عمدي مي‌باشد.
هر روزه با مطالعه صفحات حوادث مواجه با يک سري از جرايم هستيم که ريشه در انحرافات جنسي و جرايم جنسي دارد وگاها ا وج قساوت وانحراف کنترل نشده اين مرتکبين تا حدي است که به القابي چون خفاش شب يا شکارچي شب و… مفتخر گشته‌اند! گره کار در کجاست که عليرغم برخوردهاي گاها شديد دستگاه‌هاي انتظامي وقضايي اهداف سياست جنايي اسلام محقق نمي‌گردد. و براي افراد جامه شنيدن اخبار اينگونه پديده‌هاي مجرمانه عادي ومعمول گرديده است.
اين تحقيق بايد ضمن بيان چالشها درآنچه ازآن به رويه قضايي ياد مي‌شود و نوک پيکان و کانون انتظارات متوجه آن است بازگوکننده اين موضوع باشد که تغيرات اجتماعي و تحول در ارتباطات افراد با يکديگر و رشد تکنولوژي بشري ايجاب مي‌کند که قانونگذار خود را از قالب سنتي و ناکارآمد سابق برهاند وتحولي شگرف ونوين درحوزه اينگونه جرايم متناسب با مقتضيات زمان داشته باشد و در اين خصوص طرحي نو دراندازد. برهمين اساس لازم است دربرخي از مجازاتها در جهت کارآمد شدن تجديد نظر کرده و برخي از جرايم جنسي نوظهور و بسياري از انحرافات جنسي خطرناک را ضمن پايبندي به اصول و حقوق انساني جرم انگاري نمايد.
ب: اهداف و روش تحقيق
در اين تحقيق بطور مشخص اهدافي مدنظر بوده که مهم‌ترين آنها عبارتند از:
1- تعريف و تبيين مفهوم جرم جنسي وانحراف جنسي با لحاظ ارتباطي که بين آن دو وجود دارد
2- توجه به مقوله پيشگيري درجرايم جنسي بارويکرد به رويه قضايي و بررسي انحرافات جنسي بعنوان مقدمه جرم جنسي
3- بيان چالشهاي قضايي درتطبيق منطوق قانون با رويه عملي محاکم قضايي و بيان موانع و مشکلات در اعمال مجازات
4- بررسي کيفيت وکميت مجازاتها در کنترل جرايم جنسي و لزوم جرم انگاري مقنن در مورد برخي از انحرافات جنسي
5- بيان مصاديق جرايم جنسي در قوانين موضوعه وپراکنده موجود و لزوم سامان دهي در اين خصوص و توجه به برخي جرايم جنسي مکتوم مانده از منظر قانونگذار
6- ارايه راهکارهايي براي بهبود وضع موجود و رويه اي قضايي واحد در کنترل و پيشگيري از جرايم جنسي از طريق ظرفيتهاي قانوني و توجه به اصلاح و بازنگري قوانين و مجازاتها مطابق مقتضيات زمان و تغيير قالب جرايم در اين حوزه
7- ارايه برخي از نمونه آراء صادره از محاکم قضايي وتجزيه وتحليل آنها همراه با آشنايي با قوانين مربوط
دراين مقال روش تحقيق از لحاظ نظري براساس مطالعات کتابخانه‌اي واستفاده از منابع وکتب علوم انساني درزمينه روانشناسي وجرمشناسي و بهره‌گيري از مقالات مطرح در اين خصوص بوده که در همين راستا از آراء محاکم قضايي مجلات حقوقي دادگستري. آراء وحدت رويه ديوانعالي کشور پايان‌نامه‌هاي مرتبط و تقريرات درس اساتيد حقوق نيزاستفاده شده است
ج: سوالات تحقيق
هرچند برخي از سوالات تحقيق در خلال مطالب پيش گفته مطرح گرديد اما بطور برجسته اين سوالات مطرح مي‌گردد که:
1- آيا در مورد جرايم وانحرافات جنسي سيستم قضايي با چالشي مواجه است يا خير؟
2- آيا مقنن همه جرايم جنسي را بنحو شايسته‌اي جرم انگاري نموده است يا خير؟
3- تا چه اندازه به انحرافات جنسي بعنوان سرآغاز يک پديده مجرمانه جنسي در آينده توجه شده است؟
4- آيا لازم است که برخي از انحرافات از قالب يک نوع بيماري رواني وارد به حوزه جرم‌انگاري مقنن گردد و سياست جنايي مبتني بر مجازات و اصلاح و درمان براي آن ترسيم گردد؟
5- سياست کيفري ايران تا چه اندازه در مورد کنترل جرايم جنسي موفق بوده و آيا توانسته است همه جرايم جنسي را کنترل نمايد؟
د: فرضيه‌ها
1- باتوجه به گسترش روزافزون جرايم وانحرافات جنسي و همچنين تغيير ظواهر و روشهاي جديد اينگونه جرايم بديهي است با وجود قوانين سنتي و ناکارآمد سابق بلحاظ قانوني و رويه قضايي چالشهايي در جهت کنترل جرايم جنسي وجود دارد.
2- بسياري از جرايم نوظهور که زاييده تکنولوژي بشري بوده و در حوزه جرايم و انحرافات جنسي قرار مي‌گيرند از ديد قانونگذار مکتوم مانده است.
3- درحقوق کيفري ايران به انحرافات جنسي بعنوان زمينه‌هاي ارتکاب جرايم جنسي توجهي نشده و در محدوه يک نوع بيماري رواني محصور گرديده است.
4- از آنجا که هر جرم جنسي نه تنها بمعناي عام مصادف با نوعي انحراف و کجروي است بلکه به معناي خاص پديده و ناشي از يک انحراف جنسي است برهمين مبنا لازم است برخي از انحرافات جنسي خطرناک جرم‌انگاري گردد. و در جهت پيشگيري از جرايم جنسي با سبق تصميم مورد توجه قرار گيرد.
5- نظام کيفري ايران في‌الواقع بلحاظ ساختار کيفري نا کارآمد،از کنترل جرايم جنسي عاجز مانده است.
ه: سازماندهي تحقيق
اين تحقيق در دو بخش تنظيم و هر بخش به فراخور داراي چند فصل و هر فصل مشتمل بر چند مبحث وگفتار مي‌باشد در بخش نخست کلياتي از جرايم و انحرافات جنسي مطرح وسپس به تعريف جرايم و انحرافات جنسي پرداخته شده و مصاديقي برجسته از جرايم و انحرافات جنسي که داراي جايگاه بحث و اعلام نظراست عنوان گرديده است وعلل ارتکاب جرايم وانحرافات جنسي در حد جايگاه مورد بررسي قرار گرفته است چرا که نگارنده لازم ديده است با عنايت به اينکه بلحاظ وجود صورتهاي مختلفي از جرايم جنسي و تفاوت در برداشتهاي افراد و تداخل مرزهاي برخي از جرايم با جرايم ديگر و خلط معناي انحراف صرف با جرم بدوا ضمن تعريف مقوله‌هاي مورد بحث و بيان مصاديق، اين مرزها را بنحو شايسته‌اي تبيين و روشن و خوانندگان مطالب را با شمه اي از مصاديق جرايم وانحرافات جنسي آشنا نمايد و سپس در بخش دوم چالشهاي حقوق ايران در جرايم و انحرافات جنسي را به بحث گذارد که عمده مسايل در اين بخش مطرح مي‌گردد که اين چالشها ازلحاظ عدم جرم‌انگاري برخي جرايم جنسي و انحرافات جنسي و همچنين عدم پيش‌بيني واکنش کيفري مناسب مورد بررسي قرار مي‌گيرد که نمونه‌اي از آراء کيفري در اين خصوص در اين بخش همراه با تجزيه و تحليل آورده مي‌شود و نهايتا نتيجه‌گيري از مباحث و ارايه راهکارهايي در رويه قضايي و قابل توجه مراجع قانونگذاري اين بخش به پايان خواهد رسيد.

بخش نخست
کليات، تعاريف و آشنايي با مصاديق جرايم و انحرافات جنسي

يکي از بزرگترين مشکلات بررسي رفتار جنايي اين است که هرگونه کوشش براي درک آن نيازمند شناخت گستره و وسيعي از شاخه‌هاي علمي است وبدون توجه به تمام جوانب موضوع وجايگاه آن در علوم مختلف وارتباط واژگان هر موضوع با مصاديق مشابه نمي‌توان به شناخت کاملي از آن مطلب دست يافت لذا در بدو امر لازم است تا تعاريف هر مورد را دريابيم وسپس به بررسي ويژگي‌هاي آن در هر مقام بپردازيم بر همين مبنا اين بخش به تعاريف وآشنايي با مصاديق جرايم وانحرافات جنسي وبررسي هر مورد به تفکيک اختصاص يافته است.
فصل اول: تعريف جرم و انحراف جنسي
در اين فصل سعي شده قبل از ورود به مباحث اصلي ابتدا واژگان مرتبط که در مباحث آينده مورد استفاده قرار مي‌گيرد تعريف و جايگاه آن در علوم مختلف و در نهايت ارتباط واژگان اصلي شرح داده مي‌شود.
مبحث نخست: واژه شناسي
اين مبحث شامل تعريف واژگان اصلي مي‌باشد که درتحقيق بکاررفته است.
گفتار نخست: تعريف جرم
شايد تعريفي که قانون مجازات اسلامي از جرم ارايه کرده است در حوزه‌اي که همان قانون مورد استناد قرار مي‌گيرد کامل‌ترين تعريف باشد، از منظر قانون ((هرفعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود))4
براساس اين تعريف قانوني از جرم که ملاک، تعيين يا عدم تعيين مجازات مي‌باشد بسياري از رفتارها و کجرويهاي اجتماعي که غالبا درتضادبا عرف قراردارد از دايره شمول تلقي جرم خارج و احتمالا تحت عنوان رفتارهاي ضد اجتماعي و انحراف دسته‌بندي مي‌گردند.
مذهبيون در تعريف جرم از عقايد ديني الهام مي‌گيرند و آن را تضييع و تجاوز به حق‌الله و حق‌الناس مي‌دانند و لذا جرم در شرع شامل مسائلي است که داراي مفاسد اجتماعي و مفاسد شخصي است در حاليکه مسائل اخير هميشه عرفا قابل مجازات نيست. ارزش‌هايي که در حقوق اسلام مورد احترام است جان و مال، عقل و شرف و دين افراد است که تجاوز به هريک از اين ارزش‌ها مستوجب ضمانت اجراهاي دنيوي و اخروي است5.
براساس اين تعريف بايد گفت چناچه شخصي از چراغ قرمز عبور کند چون تجاوز به حقوق ديگران نموده مرتکب جرم شده در حاليکه بلحاظ حقوقي و قضايي چون در قانون، مجازات براي آن تعيين نشده است نمي‌تواند مصداق جرم باشد.
فارغ از بررسي حقوقي وقضايي مفهوم جرم مربوط به شرايط قانوني پديده مجرمانه بوده و بيشتر اوضاع واحوال فردي و اجتماعي قبل از ارتکاب جرم و عامل يا عوامل واقعي ارتکاب جرم را مورد توجه قرار مي‌دهد جرمشناس براساس مشاهدات و تجربيات علمي به دنبال تعيين رفتارهاي ضداجتماعي هستند تا از اين طريق بهتر بتواند حمايت جامعه را امکان‌پذير سازند6.
درحقوق خارجي جرم به معني وسيع کلمه عبارت است از فعل يا ترک فعل فردي است که به جهت لطمه‌اي که به نظ

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع اثربخشی سازمانی، سنجش اثربخشی، عوامل کلیدی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت عالی، عدم اطمینان، گرایش استراتژیک