پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ترس از جرم، سپتامبر 2001، استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده از گروه هاي فيس بوک، داراي همبستگي مثبتي با مشارکت مدني و مشارکت سياسي مي باشد. از سوي ديگر رابطه بين افزايش استفاده از فيس بوک و مشارکت مدني و سياسي به تناسب نوع نژاد و قوميت افراد متفاوت بوده، اما از لحاظ جنسيت، سطح تحصيلات والدين، رضايت از زندگي و اعتماد اجتماعي تفاوتي در اين رابطه مشاهده نشده است.
– سلمي29 و ديگران (2007) در پژوهشي با عنوان “قرباني جرم شدن، قرار گرفتن در معرض اخبار جنايت و اعتماد اجتماعي در ميان نوجوانان” به بررسي پيوستگي ممکن بين قرباني شدن، ترس از جرم، استفاده از اخبار جنايي رسانه هاي جمعي و اعتماد در کشور فنلاند پرداخته اند.
اين پيمايش در ميان نمونه اي نمايا متشکل از 5142 نوجوان 16-15 ساله فنلاندي انجام شده است. نتايج تحليل چند متغيره نشان مي دهد که هم قرباني جرم شدن و هم ترس از جرم، با سطوح پايين ارتباط بين شخصي مرتبط مي باشند. همان گونه که انتظار مي رفت، افرادي که بيشتر قرباني جرم و جنايت شده بودند، در مقايسه با آناني که گهگاه قرباني جرايم و حوادث شدند، داراي اعتماد اجتماعي کمتري بودند. هم چنين تماشاي منظم برنامه هاي واقعي جنايي رابطه اي قوي با سطوح پايينتر اعتماد اجتماعي داشته است. از ميان متغير هاي مربوط به تعامل اجتماعي نيز حمايت اجتماعي و نظارت توسط والدين و معلمان به گونه مثبتي با اعتماد مرتبط مي باشند. در مقابل، مشارکت در زندگي مدني (از قبيل انجمن هاي ديني و سکولار) در ميان نوجوانان فنلاندي با اعتماد اجتماعي مرتبط نمي باشد.
– کيم30 (2007) پژوهشي با عنوان “استفاده از رسانه، سرمايه اجتماعي و مشارکت مدني در کره جنوبي” انجام داده است. اين مطالعه به بررسي فعل و انفعالات سرمايه اجتماعي و استفاده از رسانه هاي جمعي تحت تأثير زندگي مدني در کشور کره جنوبي پرداخته است.
داده هاي اين پژوهش که با روش پيمايش انجام شد، طي مصاحبه اي تلفني با نمونه اي 527 نفره از مردم کره جنوبي گرد آوري گرديد.
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد که هر دو شاخص مربوط به سطح فرديِ سرمايه اجتماعي (اعتماد بين شخصي و اجتماعي شدن غير رسمي)، داراي همبستگي مثبتي با مشارکت مدني مي باشند. هم چنين استفاده از اينترنت به قصد سرگرمي، رابطه مثبتي با اعتماد بين شخصي و اجتماعي شدن غير رسمي دارد. اين يافته مشخص مي سازد که اينترنت مي تواند توليد سرمايه اجتماعي را افزايش دهد. هم چنين يافته هاي پژوهش از اين عقيده که الگو هاي متفاوت در مصرف رسانه هاي جمعي مي توانند تأثير مخرب و يا سازنده اي بر فعاليت ها و درگيري هاي مدني داشته باشند، حمايت مي کند.
– بودوين و تورسون 31(2004) پژوهشي با عنوان “سرمايه اجتماعي در اجتماعات روستايي و شهري: آزمون تفاوت ها در تأثيرات و مدل هاي رسانه ها” انجام دادهاند. اين مطالعه به بررسي اين نکته اساسي پرداخته است که آيا تأثيرات رسانه هاي جمعي بر روي سرمايه اجتماعي و فرايند هاي مربوطه در بين اجتماعات روستايي و شهري متفاوت است يا نه؟ در اين پژوهش که در ايالات متحده امريکا صورت گرفته است، شاخص هاي شبکه اجتماعي (عضويت انجمني و خوشرويي)، اعتماد اجتماعي (اعتماد بين شخصي و اعتماد جامعه اي) و رفتار هاي اجتماعي (رأي دهي و فعاليت هاي داوطلبانه) از يک ديگر متمايز شده اند.
داده هاي مربوطه نيز از نمونه اي از شهرها و روستاهاي ايالات متحده امريکا جمع آوري شده و به منظور تجزيه و تحليل داده ها، از مدل سازي معادلات ساختاري غير برگشتي با متغير هاي آشکار و پنهان استفاده گرديد.
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که تأثيرات رسانه هاي جمعي بر سرمايه اجتماعي با توجه به نوع رسانه و هم چنين نوع اجتماع مورد نظر متفاوت بوده است. در تمامي مدل ها خواندن روزنامه تأثير مثبتي بر سرمايه اجتماعي داشته است، در حالي که تأثير تماشاي تلويزيون بر آن منفي و معکوس بود. استفاده از اخبار تلويزيون محلي فقط بر روي مدل شهري تأثير مثبت داشت، در حالي که استفاده از اخبار تلويزيون شبکهاي فقط بر روي مدل روستايي تأثير منفي داشته است. به علاوه، در مدل روستايي رابطه متقابلي بين شبکه هاي اجتماعي و اعتماد اجتماعي برقرار بوده است، در حالي که در مدل شهري رابطه خطي از شبکه هاي اجتماعي به سمت اعتماد اجتماعي برقرار بود.
– گراس32 و ديگران (2004) در پژوهشي با عنوان “مطالعه طولي تأثيرات رسانه بر اعتماد سياسي و اجتماعي بعد از 11 سپتامبر 2001” به بررسي رابطه بين مصرف رسانه اي و اعتماد سياسي، اعتماد اجتماعي و اطمينان به نهاد هاي دولتي در سال پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 در ايالات متحده امريکا پرداختند.
داده هاي پيمايش در سه موج مصاحبه تلفني با امريکايي هاي 18 ساله و بالاتر جمع آوري گرديد. هم چنين از شيوه شمارهگيري ارقام به صورت تصادفي براي انتخاب نمونه استفاده شد.
نتايج پژوهش نشان داد که استفاده از اخبار تلويزيون با سطح بالاي اعتماد به دولت و اطمينان به نهاد ها در طول موج پس از حملات تروريستي مرتبط بود. اگر چه که تغيير در سطح فردي اعتماد و اطمينان در طول سالي که گذشت قابل انتساب به استفاده از رسانه و تغييرات مرتبط به آن نبود. در مورد اعتماد اجتماعي، نتايج نشان ميدهند که تماشاي تلويزيون و استفاده از روزنامه با اعتماد اجتماعي به عنوان پيامد بلافصل، مرتبط نبوده است، اما با تغيير سطح فردي اعتماد اجتماعي در طول سال بعد مرتبط بود. به طور خاص، کساني که اخبار تلويزيون را تماشا مي کردند، کاهش اعتماد اجتماعي و کساني که روزنامه مي خواندند، افزايش اعتماد اجتماعي را بين پاييز 2001 و تابستان 2002 نشان دادند.نهايتاً محققان چنين استدلال کردند که چگونگي پوشش خبري در پاييز 2001 و تغييرات مرتبط به آن در طول سال بعد ممکن است، به تبيين اين نتايج کمک کند.
– فريتاگ33 (2003) در پژوهشي با عنوان “سرمايه اجتماعي در دموکراسي هاي غير مشابه: توسعه اعتماد تعميم يافته در ژاپن و سوئيس” به بررسي مؤلفه اصلي سرمايه اجتماعي يعني اعتماد تعميم يافته در دو کشور ژاپن و سوئيس پرداخت.
به منظور بررسي اين موضوع او از داده هاي ارزش هاي جهاني نسخه 1990 استفاده کرد که شامل اطلاعات 1212 پاسخگو به عنوان نمونه سوئيس و 2108 پاسخگو به عنوان نمونه ژاپن بود.
يافته هاي اين تحقيق نشان داد که انجمن هاي ژاپني در توليد اعتماد اجتماعي شبيه نيستند. اعضاي فعالي که در انجمن هاي فرهنگي و اقتصادي (اتحاديه هاي کارگري، انجمن هاي حرفه اي، هنر، موسيقي يا سازمان هاي آموزشي) مشغول بودند، با نرخ بالايي از اعتماد، همبستگي معنادار داشتند. به علاوه، داده ها نشان دادند که متغير اخلاق فاکتوري مهم در ژاپن است. به عبارت ديگر، افراد با ارزش هاي اخلاقي قوي تر نسبت به کساني که اين اخلاق ها را نداشتند، به احتمال بيش تري اعتماد مي کردند. همين طور يافته هاي اين تحقيق نشان داد که تلويزيون به طور معني داري اعتماد را کاهش مي دهد.
يافته ها براي مورد سوئيس همبستگي معني داري ميان فعاليت انجمني و اعتماد اجتماعي نشان ندادند. به اضافه اين که ارزش هاي اخلاقي نيز بر اعتماد اجتماعي تأثيري نداشتند. در ميان متغير هاي معني دار، مهم ترين اثر به اعتماد نهادي مربوط مي شد. به عبارت ديگر، اعتماد قوي به نهاد هاي سياسي، اعتماد اجتماعي را افزايش مي داد. دومين اثر معني دار به ميزان مصرف روزانه تلويزيون مربوط مي شد. پاسخگويان سوئيسي که تلويزيون تماشا مي کردند، احتمال کم تري داشت که به ديگر مردم اعتماد بورزند. سومين اثر قوي به تحصيلات مربوط مي شد. علاوه بر اين ها پاسخگوياني که از زندگيشان راضي بودند نسبت به پاسخگوياني که رضايت از زندگي کم تري داشتند، بيش تر اعتماد مي ورزيدند.
– شه34 (1998) در پژوهشي با عنوان “بررسي رابطه ي بين تماشاي تلويزيون با ميزان تعهد مدني و اعتماد ميان فردي” که در فاصله سال هاي 1995 تا 1998 انجام داده، به بررسي رابطه ي بين ميزان مصرف رسانه اي با اعتماد اجتماعي پرداخته است.
نتايج به دست آمده نشان مي دهد که رابطه رسانه هاي جمعي با اعتماد اجتماعي يک رابطه چند وجهي است، به اين معني که نتايج براساس نوع رسانه (روزنامه يا تلويزيون)، نوع برنامه و نيز ويژگي هاي فردي و نگرشي خود مخاطبان متفاوت است.در برخي موارد استفاده از رسانه هاي جمعي(تماشاي برنامه هاي خبري، علمي و يا سريال هاي تلويزيوني و روزنامه خواندن) با اعتماد اجتماعي رابطه دارد، اما در موارد ديگر( برنامه هاي مستند و ترسناک) وجود اين رابطه تأييد نشده است.

2-3- جمع بندي
در ميان پژوهشهاي داخلي، تنها پژوهش جواهري و بالاخاني مستقلاً وارد مبحث تأثير رسانههاي جمعي بر اعتماد اجتماعي شده است. همان گونه که پيشتر نيز ذکر گرديد، آنها در اين پژوهش به بررسي تأثير سه نوع رسانه (تلويزيون داخلي، تلويزيون ماهواره اي و روزنامه) بر اعتماد اجتماعي پرداخته اند. محققان در اين پژوهش سعي کردند که با تعيين پنج متغير که با کارکردهاي رسانههاي جمعي و همچنين اعتماد اجتماعي مرتبط ميباشند، به بررسي تأثيرات غير مستقيم رسانههاي جمعي بر اعتماد اجتماعي بپردازند. اما اين امر موجب ترکيب نظريات متعدد و بعضاً غير مرتبط با يکديگر شده است.
پژوهشهاي ديگر نيز يا اعتماد اجتماعي را به عنوان متغير وابستهي خود در نظر گرفته و به بررسي رابطه و تأثير رسانههاي جمعي در کنار ساير متغيرهاي مستقل با آن پرداخته اند و يا رابطه و تأثير رسانههاي جمعي را بر سرمايهي اجتماعي مد نظر قرار داده و در نتيجه، اعتماد را نيز به عنوان يکي از مؤلفههاي سرمايهي اجتماعي در نظر گرفته اند. برخي از پژوهشها، ميزان استفاده از رسانههاي جمعي مختلف را با هم ترکيب کرده و به طور کلي، به عنوان يک متغير مستقل در نظر گرفته اند که اين امر، منجر به پنهان شدن اثرات متفاوت انواع مختلف رسانههاي جمعي گرديده است. هم چنين، به جز پژوهش جواهري و بالاخاني، ساير پژوهشهاي داخلي تنها به بررسي رابطه يا تأثير مستقيم رسانههاي جمعي بر اعتماد (به طور کلي) و يا اعتماد اجتماعي پرداخته اند و نقش متغيرهايي را که در اين ميان ميتوانند ميانجي باشند، ناديده انگاشته اند. به علاوه، دقت در جامعه آماري پژوهش هاي داخلي صورت گرفته نشان مي دهد که به طور کلي، اين پژوهش ها در خارج از استان مازندران و ساير استان هاي شمالي کشور و در شهر هايي نظير تهران، يزد، خورموج، زنجان و … انجام گرفته اند.
پژوهشهاي خارجي بررسي شده نيز اگرچه کمتر مستقلاً وارد مبحث تأثير رسانههاي جمعي بر اعتماد اجتماعي شده اند، اما به لحاظ در نظر گرفتن تأثيرات رسانههاي جمعي مشخص و حتي گاهي نوع
برنامههاي مشخص و هم چنين در نظر گرفتن جداگانهي انواع اعتماد و بررسي تأثيرات انواع رسانهها و يا انواع برنامهها بر آنها در وضعيت بهتري قرار دارند. از لحاظ جامعه آماري نيز پژوهش هاي خارجي صورت گرفته، بيش تر مربوط به کشور هاي اروپايي و از جمله فنلاند و سوئيس، ايالات متحده امريکا و کشور هاي آسياي جنوب شرقي نظير چين، ژاپن و کره جنوبي بوده اند.

با توجه به نقاط ضعف مذکور، اين پژوهش در پي پر کردن خلأ تحقيقاتي در زمينه تأثير مصرف رسانهاي بر اعتماد اجتماعي و قويتر کردن گنجينه مفهومي و تجربي اين موضوع با مد نظر قرار دادن تأثيرات دو نوع رسانه جمعي (تلويزيون داخلي/ ماهوارهاي) و با استفاده از يک نظريه واحد و در نظر گرفتن متغيرهاي ميانجي در اين تأثير ميباشد.

خلاصه فصل
فصل حاضر از سه بخش تشکيل شده است؛ در بخش اول به مرور پژوهشهاي داخلي مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته شد. بخش دوم نيز اختصاص به مرور پژوهشهاي انجام شده در خارج از کشور داشته است. در سومين بخش (جمع بندي) نيز به اين مسئله اشاره گرديد که پژوهشهاي انجام شده در داخل کشور که مستقيماً به موضوع تأثيرات رسانههاي جمعي بر اعتماد اجتماعي ميپردازند بسيار اندک بوده و اين تعداد اندک هم بيشتر به مقايسه رابطه مصرف تلويزيون و روزنامه با اعتماد پرداخته اند و بررسي تأثيرات تلويزيون داخلي و ماهوارهاي بر اعتماد مسئلهاي است که

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع دستور موقت، حق ملاقات، انتقال سهام Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ناخودآگاه