پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تربیت بدنی، فضاهای ورزشی، فضاهای فرهنگی، نهاد خانواده

دانلود پایان نامه ارشد

جهت اجراي مصوبات مذكور را فراهم نمايند.
د- دولت موظف است با اعمال حمايتهاي مادي و معنوي، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي را به رعايت الگوهاي مصوب تشويق و ترغيب نمايد.
تبصره 55- به منظور هم آهنگي در تبيين، تنظيم، تدريس و اشاعه افكار، آثار و آرمانهاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) و همچنين معرفي شخصيت برجسته آن حضرت در داخل و خارج كشور، علاوه بر برنامه هائيكه تحت عنوان «برنامه حفظ، تبيين و اشاعه آثار،‌ افكار و آرمانهاي امام خميني (ره) كه در قوانين بودجه سنواتي منظور خواهد شد، وزرا و دستگاههاي مذكور در قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه، مصوب 14/8/1368 موظفند نسبت به انجام كامل و مستمر وظايف محوله در قانون مذكور اقدام نموده، گزارش عملكرد خود را هر 6 ماه يكبار جهت اطلاع به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
تبصره 56- دولت موظف است براي تحقق اهداف فرهنگي برنامه پنجساله دوم در جهت رشد فعاليتهاي فرهنگي و مقابله با تهاجم فرهنگي دشمن علاوه بر اعتبارات مصوب در طول برنامه سوم هزارم (003/0) از كل اعتبارات جاري و عمراني برنامه دوم را به استثناء اعتبارات مربوط به امور دفاعي و آموزشي در بودجه سالانه به برنامه هاي بخشهاي زير اختصاص دهد :
– موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (قدس سره)، ده درصد(10%).
– فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي و سازمان تبليغات اسلامي، سي درصد(30%).
– سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شصت درصد(60%).
توزيع اين اعتبارات در بخش هاي مذكور طبق روال جاري در لوايح پيشنهادي بودجه سالانه انجام خواهد شد.
تبصره 57- دولت مكلف است در جهت ايفاي نقش فعال در مجامع فرهنگي و خبري جهان، پيش بيني هاي لازم را در بودجه هاي سالانه بعمل آورده به نحوي كه اهداف ذيل تحقق يابد:
الف- احياء و توسعه كرسي هاي اسلام شناسي و زبان و ادبيات فارسي و تقويت كتابخانه هاي معتبر دنيا در زمينه كتب مربوطه.
ب- گسترش برنامه هاي آموزش زبان و ادبيات فارسي و برنامه هاي فرهنگي، براي خانواده هاي ايراني در خارج از كشور.
ج- ايجاد ارتباط با مراكز ديني، علمي و فرهنگي خارج از كشور و ايجاد تبادل نظر و گفتگو با علما و دانشمندان اديان مختلف.
د- گسترش مبادلات فرهنگي و حمايت از فعاليتهاي بخش غير دولتي در عرضه محصولات فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سراسر دنيا به ويژه كشورهاي اسلامي و جهان سوم .
ه- گسترش روابط با خبرگزاريهاي مستقل و موثر منطقه اي و بين المللي و استفاده از كانالهاي ماهواره ها جهت پوشش مخاطبان كشورهاي ديگر و اعزام مبلغين.
و- تلاش در جهت ايجاد شبكه هاي راديوئي و تلويزيوني بين المللي اسلامي، گسترش و بهبود پوشش شبكه هاي برون مرزي صدا و سيما، گسترش برنامه هاي آموزشي زبان و ادبيات فارسي و برنامه هاي فرهنگي براي خانواده هاي ايراني و ساير مخاطبين در خارج از كشور.
ز- گسترش ترجمه قرآن كريم و متون معتبر اسلامي به زبانهاي زنده دنيا.
تبصره 58- به منظور ارتقاء سطح علمي و كارائي دست اندركاران برنامه هاي فرهنگي، ‌هنري، ورزشي ترتيبات لازم از سوي دولت در جهت توسعه مراكز آموزشي دولتي و غيردولتي با رعايت ضوابط اسلامي در رشته هاي چاپ و نشر، ‌سينما، ايرانگردي و جهانگردي،‌ نويسندگي و فعاليتهاي هنري و تبليغي، ‌تقويت آموزشهاي تخصصي و كاربردي ضمن خدمت اتخاذ و شرايط لازم را جهت بروز نوآوريها در امور فرهنگي ايجاد نمايد. همچنين دولت تسهيلات لازم براي فعاليتهاي فرهنگي و هنري بخش غيردولتي (عمومي، تعاوني و خصوصي) را به نحوي فراهم مي نمايد كه گردش اقتصادي آنها با سود متعارف تحقق يابد.
تبصره 60- به منظور پرباركردن اوقات فراغت دانش آموزان و بالندگي نسل جوان كشور، دولت موظف است امكانت ذيل را فراهم نمايد :
الف – ايجاد تسهيلات لازم از قبيل بخشودگي مالياتي به مدت 5 سال (براي نقاط محروم 8 سال)، پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي و نظاير آن براي بخشهاي خصوصي و تعاوني در زمينه تامين و توسعه انجمن ها، كانون ها و مراكز علمي، آموزشي، ديني، فرهنگي، هنري، تلويزيوني، سينمائي و تجربي(كارگاهي)و ورزشي براي جوانان و دانش آموزان.
ب- گسترش و بهبود پوشش شبكه هاي صداو سيما، توسعه وسايل ارتباط جمعي اعم از مكتوب و سمعي و بصري، خريد حق امتياز پخش برنامه هاي مناسب خارجي و افزايش كمي و بهبود كيفي برنامه هاي راديو تلويزيوني به گونه اي كه جذب جوانان به فرهنگ بيگانه را به حداقل برساند.
ج- ايجاد تسهيلات لازم براي گشت هاي علمي، ديني، فرهنگي، ورزشي و تفريحي براي جوانان و دانش آموزان و توسعه فضاهاي اردوئي مناسب و كانونهاي فرهنگي و تربيتي.
د- ارائه الگوهاي مناسب و الگوسازي در زمينه هاي مختلف علمي، ديني، فرهنگي و ورزشي براي نوجوانان و جوانان در جهت جذب آنان به فرهنگ خودي.
ه – ايجاد تسهيلات لازم براي اشتغال جوانان.
و- ارائه تسهيلات بانكي و وام مناسب و قرض الحسنه جهت فراهم نمودن زمينه ازدواج جوانان.
ز- ارائه تسهيلات لازم براي دوره سربازي جوانان متاهل و پرباركردن دوره سربازي.
ح- اولويت دادن به جوانان متاهل در امر استخدام و كاريابي.
ط- ارائه خدمات مشاوره در زمينه هاي گوناگون فردي و اجتماعي جوانان و دانش آموزان.
ي- ايجاد تسهيلات لازم در جهت تامين مسكن ارزان براي جوانان متاهل.
ك- تمركز و سازماندهي به نظام اطلاعات و آمار و تحقيقات مربوط به جوانان.
ل- توسعه و تجهيز كانونهاي فرهنگي، هنري مساجد.

برنامه سوم :
مجموعه قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران در قالب 3 بخش و 26 فصل و 199 ماده تهيه و تنظيم گرديده است . كه به ترتيب بخش اول شامل 12 فصل و 105 ماده، بخش دوم شامل 13فصل و 92 ماده و بخش سوم شامل يك فصل و 2 ماده مي باشد.

نمودارشماره 7

تبصره های فرهنگی برنامه سوم :
فصل بیست و یک – فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی

ماده 155- الف- به منظور گسترش عدالت اجتماعی و فراهم کردن امکان استفاده عادلانه اقشار مختلف جامعه از کالاها و خدمات فرهنگی، ورزشی و هنری و به منظور ایجاد تعادل و کاهش نابرابریها اجازه داده می شود :
1- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی حسب مورد شاخصها و استانداردهای مربوط به بهره مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای ورزشی، فرهنگی، هنری و همچنین میزان دسترسی ساکنین مناطق مختلف کشور به خدمات و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی را متناسب با ویژگی های اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی و جغرافیای هر یک از این مناطق، حداکثر تا پایان سال اول برنامه سوم تهیه و همراه با ارائه راه حلهای مناسب برای ایجاد تعادل به هیأت وزیران ارائه دهند.
2- دستگاههای اجرائی امکانات، تأسیسات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی، طرح های نیمه تمام و اراضی متعلق را در مناطق شهری با اولویت شهرهای بزرگ به بخشهای غیردولتی با اولویت اشخاص حقیقی و حقوقی و ایثارگران که دارای سوابق ورزشی، فرهنگی و هنری و شهرداریها در قالب قراردادهای اجاره، اجاره به شرط تملیک و فروش، واگذار نموده و درآمدهای ناشی از آن را به خزانه واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی هر یک از سالهای برنامه پیش بینی خواهد شد، در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع این بند قرار می گیرد تا برای احداث فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته در جارچوب سیاستهای برنامه سوم هزینه کند.
ب- سازمان برنامه و بودجه موظف است در لوایح بودجه سنواتی هر یک از سالهای برنامه اعتبارات بخشهای فرهنگ و هنر، تربیت بدنی و ورزش را با توجه به موارد مذکور در بند (الف) این ماده و با عنایت به وضعیت بهره برداری از فضاهای ورزشی، فرهنگی و هنری در مناطق مختلف کشور به گونه ای توزیع کندکه نابرابریهای موجود در زمینه برخورداری مناطق مختلف کشور از فضاهای ورزشی، فرهنگی و هنری و دستیابی ساکنین آنها به تولیدات فرهنگی تقلیل یافته و به تعادل برسد.
آیین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری امکانات، تأسیسات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی، اراضی و طرحهای نیمه تمام قابل واگذاری، نحوه استفاده از تسهیلات بانکی و موارد و نحوه مصرف درآمدهای ناشی از اجرای مفاد این ماده، به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و بودجه، امور اداری و استخدامی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 1- کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مشمول مفاد این ماده می باشد.
تبصره 2- اجرای مفاد این ماده در مورد موسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند منوط به تأیید معظم له می باشد.
ماده 156- به منظور استفاده از توانمندیهای شوراهای اسلامی شهر و روستا در انجام امور دینی و فرهنگی، شوراهای مذکور علاوه بر وظایف مصرحه در قانون تشکیل آنها، موظف به انجام وظایف ذیل هستند.
الف- بررسی مشکلات و نارساییهای فرهنگی، هنری، ورزشی و آموزشی و ارائه پیشنهادهای لازم به مسوولان و مراجع ذیربط.
ب- مساعدت و مشارکت در حفظ و نگهداری بناهای فرهنگی و گلزار شهداء، بهره برداری از مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و تلاش برای جلب همکاری مردم در ایجاد تأسیسات و فضاهای مورد نیاز.
ج- همکاری در حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی و فرهنگی و بافتها و محوطه های فرهنگی، تاریخی و ممانعت از تغییر کاربری آنها.
آیین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه مشارکت و همکاری شوراها در انجام وظایف مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 157- با عنایت به اهتمام ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران به حل مسائل جوانان و اعتلاء و رشد نسل جوان کشور و استفاده بهینه از استعدادها و توانائیهای این نسل عزیز، مرکز ملی جوانان به منظور ساماندهی اساسی امور جوانان کشور بصورت ساختار و سازمان کار متناسب با این مأموریت به سازمان ملی جوانان تبدیل می گردد تا وظایف اساسی ذیل را بر عهده گیرد :
الف- سازمان ملي جوانان موظف است برنامه جامع ملي ساماندهي امور جوانان كشور با عنايت به جايگاه نقش و مأموريت هاي اساسي دستگاههاي مختلف دولتي و غيردولتي مرتبط با امور جوانان نظير نيروي مقاومت بسيج و توجه اساسي به نيازهاي جوانان در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، شغلي، علمي، تفريحي و تحصيلي را تهيه و تدوين نمايد.
ب- شناسايي و پي گيري واگذاري آن دسته از فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي كه مي تواند با پيش بيني تمهيدات لازم از طريق سازمانهاي غيردولتي جوانان انجام گيرد.
ج- براي تحقق مواردي كه نياز به تهيه طرح دارد، سازمان ملي جوانان بر حسب مورد طرحهاي لازم شامل اهداف، اصلاحات سازماني، تسهيلات مالي، حمايتهاي اجرائي از تشكلهاي غيردولتي را تهيه نمايد.
آيين نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر نحوه همكاري بين سازمان ملي جوانان و دستگاههاي اجرائي، به پيشنهاد مشترك سازمان ملي جوانان و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 158- مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري موظف است در جهت زمينه سازي براي ايفاي نقش مناسب زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط اقدامات ذيل را به عمل آورد :
الف – با بهره گيري از اصول و مباني اسلامي و با در نظر گرفتن تحولات آينده جامعه، نيازهاي آموزشي و فرهنگي و ورزشي خاص زنان را شناسايي كرده و طرحهاي مناسب را بر حسب مورد از طريق دستگاههاي اجرايي ذيربط تهيه و براي تصويب به مراجع مربوط پيشنهاد كند.
ب- طرحهاي لازم براي افزايش فرصتهاي اشتغال زنان و ارتقاء شغلي آنان در چارچوب تمهيدات پيش بيني شده در اين قانون و متضمن اصلاحات ضروري در امور اداري و حقوقي را تهيه و به منظور تصويب به هيأت وزيران ارائه كند.
ج- با سازماندهي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آموزش عالی، آموزش پزشکی، دانشگاهها، موسسات آموزش عالی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آموزش و پرورش، دفاع مقدس، برنامه سوم توسعه، توسعه شهر