پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی اکتشافی، پرسشنامه ده سوالی شخصیت

دانلود پایان نامه ارشد

است. همانگونه که در نمونه غیربالینی همبستگی این عوامل با یکدیگر معنیدار مثبت و یا منفی بود در نمونه بالینی نیز می توان این ارتباط و معنی داری را مشاهده نمود. بطور کلی ارتباط بین عاملهای مسئولیتپذیری دو مقیاس (70/0r= ) بیشترین همبستگی و رابطهی عاملهای پایداریهیجانی TIPI با موافقت آزمون نئو و همچنین عاملهای موافقت TIPI با برونگرایی آزمون نئو (29/0 r=) کمترین همبستگی بوده است.
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ‏435 و با توجه به اینکه هدف ما از اجرای آزمون نئو بررسی اعتبار همگرا (عامل های برونگرایی، موافقت، مسئولیت پذیری و پذیرندگی با عاملهای مشابه پرسشنامه ده سوالی شخصیت) و واگرا (روانآزرده گرایی با پایداریهیجانی)پرسشنامه دهسولی شخصیت بوده است، نتایج نشان می دهند که این مقیاسها همبستگی همگرایی و واگرای معناداری را در نمونه بالینی به دست آوردهاند. قابل ذکر است که باقی همبستگی ها نیز مطابق انتظار می باشد. بنابراین فرضیه دوم تحقیق، با توجه به جنبه های همگرای و واگرای یاد شده، مورد تأیید قرار می گیرد.
فرجام فرضیه دوم: با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ‏434 و جدول ‏435 فرضیه دوم تحقیق در مورد اعتبار پرسشنامه ده سوالی شخصیت در نمونهی بالینی تأیید می شود.
ب) بررسی ارتباط مقیاسهای پرسشنامه TIPI با خرده مقیاسهای پرسشنامه DASS
در این قسمت با بررسی یافتههای مربوط به ارتباط مقیاسهای پرسشنامه TIPI با خرده مقیاسهای پرسشنامه DASS در دوگروه بیماران مبتلا به اختلال افسردگی و اضطرابی، فرجام فرضیه سوم را در این نمونه بالینی مشخص خواهیم کرد.
همانگونه که پیشتر و در فصل اول اشاره شد، فرضیه سوم تحقیق به شرح زیر است:
فرضیه سوم تحقیق: پرسشنامه(TIPI) در نمونه بالینی نتایجی مشابه با نتایج آزمون نئو درگروههای بالینی دارد.

جدول ‏436: ضرائب همبستگی مقیاسهای پرسشنامه(TIPI) با خردهمقیاسهای پرسشنامه DASS-21 در بیماران اختلال افسردگی(33n=)
متغیر
شاخص
افسردگی
(FFI)
اضطراب
(FFI)
استرس
(FFI)
برونگرایی (TIPI)
*34/0-
6/0-
15/0-
موافقت
(TIPI)
12/0-
09/0
12/0
مسئولیتپذیری
(TIPI)
09/0-
15/0-
15/0-
پایداری هیجانی
(TIPI)
09/0-
*43/0-
*41/0-
پذیرندگی
(TIPI)
12/0
25/0-
11/0
جدول ‏436 ضرائب همبستگی مقیاس های پرسشنامه دهسوالی شخصیت و خردهمقیاسهای پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس را در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی نشان می دهد. همانطوری که ملاحظه میشود در این گروه از بیماران بین عامل برونگرایی با خرده افسردگی
(34/0-r=) همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. عامل دیگری که ارتباط معناداری را با خرده مقیاس های DASS-21 نشان داده پایداری هیجانی است که با دو خرده مقیاس اضطراب
(43/0-r=) و استرس(41/0-r=) پرسشنامه DASS-21 همبستگی منفی و معناداری را در این گروه از بیماران بدست آورده است. بطور کلی ارتباط بین عامل پایداریهیجانی و خرده مقیاس اضطراب (43/0-r= ) بیشترین همبستگی و رابطهی عامل برونگرایی خرده مقیاس افسردگی (34/0- r=) کمترین همبستگی بوده است.

جدول ‏437: ضرائب همبستگی مقیاسهای پرسشنامه(TIPI) با خردهمقیاسهای پرسشنامه DASS-21 در بیماران اختلال اضطرابی(23n=)
متغیر
شاخص
افسردگی
(FFI)
اضطراب
(FFI)
استرس
(FFI)
برونگرایی (TIPI)
*42/0-
6/0-
12/0-
موافقت
(TIPI)
01/0-
05/0
25/0-
مسئولیتپذیری
(TIPI)
16/0-
28/0
16/0-
پایداری هیجانی
(TIPI)
10/0-
*42/0-
*45/0-
پذیرندگی
(TIPI)
28/0-
27/0-
16/0
جدول ‏437 ضرائب همبستگی مقیاسهای پرسشنامه دهسوالی شخصیت و خردهمقیاسهای پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس را در بیماران مبتلا به اختلال اضطرابی نشان می دهد. همانطوری که ملاحظه میشود در این گروه از بیماران بین عامل برونگرایی با خرده مقیاس افسردگی (42/0-r=) همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. عامل دیگری که ارتباط معناداری را با خرده مقیاس های DASS-21 نشان داده پایداری هیجانی است که با دو خرده مقیاس اضطراب
(42/0-r=) و استرس(45/0-r=) پرسشنامه DASS-21 همبستگی منفی و معناداری را در این گروه از بیماران بدست آورده است. بطور کلی ارتباط بین عامل پایداریهیجانی و استرس (45/0-r= ) بیشترین همبستگی و رابطهی عامل برونگرایی با افسردگی و همچنین عامل پایداریهیجانی با اضطراب (42/0- r=) کمترین همبستگی بوده است.
فرجام فرضیه سوم: با توجه به همبستگیهای مشاهده شده بین عاملهای TIPI و نشانه های بالینی در پرسشنامههای DASS و نیز شواهد موجود در ادبیات تحقیق (کویجپرس251 و همکاران، 2005؛ و روزلینی و بران، 2011) می توان فرضیه سوم را مورد تائید قرار داد. در مورد این فرضیه در فصل 5 به بحث خواهیم نشست.
4-2-2-3- بررسی اعتبار سازه
در این قسمت با بررسی یافتههای مربوط به تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی پرسشنامه TIPI در نمونه اصلی، فرجام فرضیه چهارم در این نمونه را مشخص خواهیم کرد.
همانگونه که پیشتر و در فصل اول اشاره شد، فرضیه چهارم تحقیق به شرح زیر است:
فرضیه چهارم تحقیق: پرسشنامهده سوالی شخصیت(TIPI) براساس روش تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی پنج عامل را در نمونه های غیر بالینی ایرانی نشان می دهد.

الف) تحلیل عاملی اکتشافی
به منظور تعیین ساختار عاملی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) اطلاعات به دست آمده از نمونه اصلی(322 نفر) با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی تحلیل عاملی، نخست براساس نظر تباچینک و فیدل252(1966) در همبستگی بین آیتم ها می باید حداقل چند همبستگی بالا باشد و اگر هیچ کدام از آنها به 30/0 نرسد استفاده از تحلیل عاملی با تردید مواجه می شود، بررسی همبستگی بین آیتمها نشان داد که حداقل تعداد قابل توجهی از همبستگیها مساوی یا بزرگتر از 30/0 در نمونه مورد مورد نظر مشاهده گردید از این رو تحلیل عاملی پی گرفته شد. سپس مناسب بودن دادههای به دست آمده از مطالعه برای انجام تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور آزمون کرویت بارتلت253 استفاده شد. در صورتی میتوان گفت دادهها برای انجام تحلیل عاملی مناسب است که مقدار این آزمون در سطح معناداری قابل قبول باشد. همانطوری که در جدول ‏438 مشاهده می شود، آزمون کرویت بارتلت مقادیر کای اسکوئر را برای کل نمونه، برابر با 732/679، را نشان می دهد؛ این مقادیر با درجه آزادی 45 در سطح 0001/0P< معنی دار هستند. همچنین جهت انجام تحلیل عاملی، آزمون کفایت نمونه گیری کیزرمیر اکلین254(KMO) برای حصول اطمینان از کفایت حجم نمونه محاسبه شد که در کل نمونه، 55/0 است که مقدار رضایت بخش به شمار می آید. این اطلاعات در جدول ‏438 نشان داده شده است. جدول ‏438: نتایج مربوط به آزمون های کرویت بارتلت و کفایت نمونه براداری تحلیل عاملی(TIPI)
شاخص KOM
555/0
کای اسکوئر
752/636
درجه آزادی
45/0
سطح معناداری
0001/0

در گام بعدی برای تحلیل عاملی اکتشافی، جهت استخراج عوامل255 عبارات TIPIاز روش تحلیل مولفههای اصلی256 و انتخاب چرخش مایل(ابلیمین)، بنا به توصیه تباچنیک و فیدل(1996)، استفاده شد. برای مشخص کردن تعداد عامل هایی که باید از تحلیل آماری استخراج شوند از دو روش استفاده شد؛ روش تعیین عواملی که ارزشویژه257 بالای 1 دارند و روش نمودار اسکری. نتایج این تحلیل منجر به استخراج 5 عامل با ارزش ویژه بزرگتر از 1 شد. بررسی نمودار اسکری258 نیز احتمال وجود 5 عامل را به عنوان عوامل زیر بنایی TIPI مطرح می کند. مقادیر مربوط به ارزشهای ویژه عامل بدست آمده در

جدول ‏439 و نمودار اسکری در نمودار ‏41 نشان داده شده است.

جدول ‏439: نتایج مربوط به تحلیل مؤلفههای اصلی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI)
عامل
ارزشویژه
واریانس تبیین شده
واریانس تبیین شده تراکمی

مولفه

1
29/2
94/22
94/22

2
85/1
53/1
48/41

3
26/1
62/12
10/54

4
18/1
82/11
92/65

5
07/1
74/10
66/76

6
61/0
14/6
81/82

7
51/0
12/5
93/87

8
48/0
85/4
92/79

9
39/0
96/3
75/96

10
32/0
24/3
100

نتایج

جدول ‏439 نشان می دهد که ارزش ویژه مربوط به تحلیل عاملی مؤلفه های اصلی در 5 مورد بالاتر از یک است.

نمودار ‏41: نمودار به دست آمده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی

همانطور که در نمودار ‏41 ملاحظه می شود نمودار اسکری نیز پنج عامل را به عنوان عوامل زیربناییTIPI مطرح می کند.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عاطفه منفی، عاطفه مثبت، پرسشنامه ده سوالی شخصیت، مسئولیت پذیری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسعه پایدار، توسعه پاید، توسعه پایدار روستایی، رویکرد سیستمی