پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی اکتشافی، اعتبار سازه

دانلود پایان نامه ارشد

69/0، موافقت 49/0، مسئولیتپذیری 69/0، پایداری هیجانی 83/0 و پذیرندگی 59/0) همبستگی قوی گزارش شده است. سوچا216 و همکاران(2010) نیز آلفای کرونباخ عاملهای این مقیاس را بترتیب 86/0، 75/0، 84/0، 86/0 و 77/0 گزارش کردند. علاوه براین، برای بررسی اعتبار سازه نیز از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده کردند که به استخراج پنج عامل انجامید و تحلیل عاملی تأییدی نیز با شاخصهای قابل قبولی مدل پنج عاملی شخصیت را تأیید کرد.
2-7-1-3- پرسشنامه 100 توصیفگر صفات (TDA)
مقیاس دیگری که برای سنجش پنج عامل شخصیت توسط گلدبرگ217 (1992) ساخته شده است پرسشنامه 100 توصیفگر صفات(TDA) نام دارد. این پرسشنامه با 100 توصیفگر تک قطبی، برای هر یک از عاملهای 20 توصیفگر، در یک مقیاس لیکرتی 9 درجهای از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق پنج عامل مورد نظر را ارزیابی میکند. در پژوهش اصلی محققان در سه مرحله بررسی که به منظور اصلاح هرچه بیشتر مقیاس انجام دادند همسانی درونی را بین 82/0 تا 97/0 گزارش دادند. همچنین همبستگی همگرایی مقیاسهای TDA و NEO-PI را برای برونگرایی 68/0، موافقت 54/0، مسئولیتپدیری 51/0، روانآزردهگرایی 65/0 و پذیرندگی 48/0 بدست آوردند. سامر218 و گلدبرگ(1999) در ترکیه ساختار عاملی این مقیاس را به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی در دو گروه نمونه همگن و ناهمگن بررسی کردند و با تأیید ساختار پنج عاملی، عاملهای مسئولیتپذیری و موافقت را قویترین عامل گزارش نمودند.
2-7-1-4- فرم کوتاه پرسشنامه 100 توصیفگر صفات
سوسیر219(1994) در پژوهشی تعداد توصیفگرهای مقیاس TDA را به 40 توصیفگر کاهش داد و فرم کوتاه این آزمون را به نام نشانگرهای کوتاه شدهی سوسیر220 طراحی و بررسی کرد. این پژوهشگر همسانی درونی این فرم را برای مقیاسهای برونگرایی، موافقت، مسئولیتپذیری، پایداری هیجانی و پذیرندگی بترتیب 83/0، 81/0، 83/0، 78/0 و 78/0 گزارش کرد. همچنین ساختار پنج عاملی مقیاس اخیر را از طریق تحلیل عاملی اکتشافی تأیید کرد. مرادیان و نزلک221(1996) آلفای کرونباخ این فرم را مشابه پژوهش اصلی بترتیب عاملها 86/0، 82/0، 84/0، 78/0 و 78/0 گزارش کردند. علاوه براین، تحلیل عاملی تأییدی انجام شده نیز مدل پنج عاملی شخصیت را تأیید کرد. در پژوهش دیگری تامپسون222(2008) ضرایب بازآزمایی این مقیاس را در فاصلهی زمانی سه ماه برای عامل برونگرایی 83/0، موافقت 79/0، مسئولیتپذیری81/0، پایداریهیجانی 73/0 و پذیرندگی 70/0 گزارش کرد. همچنین نتایج اعتبار همگرایی این فرم، که از طریق همبستگی با عاملها فرم اصلی(TDA) انجام شد، با توجه به همبستگی بالا عاملهای برونگرایی، موافقت، مسئولیتپذیری، پایداری هیجانی و پذیرندگی با عامل های مشابه خود در فرم اصلی که بترتیب 69/0، 70/0، 69/0، 68/0 و 78/0 بدست آمد، تأیید شد. علاوه براین، برای بررسی اعتبار سازه نیز از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده که به استخراج پنج عامل انجامید.
2-7-1-5- نسخهی تجدید نظر شدهی پرسشنامه ی شخصیتی نئو(NEO-PI-R)
جامعترین و اصلی ترین ابزار برای سنجش پنج عامل بزرگ شخصیت،NEO-PI-R میباشد. این مقیاس در سال 1992 توسط کاستا و مککری طراحی و سپس به بیش از 30 زبان دنیا ترجمه شد(مککری، 2001). پایایی و همچنین ساختار پنج عاملی این مقیاس در نمونه آلمانی(برکنائو و استندورف223، 1990) پرتقالی، عبری، ژاپنی(مککری و کاستا، 1997) استونیایی و فنلاندی(پولور224، 1995) ایتالیا(کاپرارا225 و همکاران، 1993) کرهای(پیدمونت و چای226، 1997) فیلیپینی(کاتیقبک227 و همکاران، 1996)چینی(چن و پیدمانت228، 1999) و چند زبان دیگر تأیید شده است. در ایران حق شناس (1378) از نمونهی 502 نفری برای هنجاریابی این پرسشنامه استفاده کرد. نتایج همسانی درونی این مقیاس برای عاملهای برونگرایی، موافقت، مسئولیتپذیری، روانآزردهگرایی، و پذیرندگی بترتیب 71/0، 71/0، 83/0، 81/0 و 57/0 و همچنین ضرایب همبستگی بازآزمایی در فاصله زمانی 7 ماهه بترتیب 74/0، 60/0، 64/0، 53/0 و 76/0 بدست آمد. علاوه براین، برای برسی اعتبار سازه نیز از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده که به استخراج پنج عامل اصلی انجامید. گروسیفرشی و همکارن (1380) آلفای کرونباخ این مقیاس را برای ابعاد برونگرایی، موافقت، مسئولیتپذیری، روانآزردهگرایی، و پذیرندگی بترتیب 73/0، 68/0، 87/0، 86/0 و 56/0 گزارش کردند. همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی پنج عامل اصلی و یک عامل فرعی ناپایدار منجر شد. همچنین جوشن لو و همکاران(1389) ساختار عاملیNEO-PI-R را مورد بررسی قرار دادند و توانستند بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی 5 عامل شخصیت را از یکدیگر متمایز گرداند.
2-7-1-6- فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO-FFI):
فرم کوتاه این ابزار شامل 60 ماده از NEO-PI-R است فقط 5 بعد عمده شخصیت(روان آزردهگرایی، برونگرایی، پذیرندگی، موافقت و مسئولیت پذیری). در این پرسشنامه مادهها به صورت یک مقیاس 5 درجهای (0=کاملاً مخالف تا 4=کاملاً موافق) رتبه بندی شده اند. کاستا و مک کری(1992) در پژوهشی ضریب آلفای زیر مقیاسهای NEO-FFI را بین 68/0(برای موافقت) تا 86/0 (برای روان آزردهگرایی) گزارش کردهاند(کاستا و مک کری، 1992). هلدن (1992) نیز ضریب آلفای این 5 عامل را در دامنهی 76/0(برای پذیرندگی) تا 87/0(برای روان آزردهگرایی) گزارش می کند. در ایران روشن و همکاران(1385) ضریب همسانی درونی زیر مقیاسهای NEO-FFI را به استثناء مقیاس پذیرندگی بالاتر از سطح توصیه شده گزارش کرده است. گزارشهایی نیز در رابطه با اعتبار NEO-FFI شده است. در پژوهشی نیلفروشان و همکاران (1390) نشان دادند که NEO-FFI از پایایی و اعتبار مقبولی برخوردار است. پایایی بازآزمایی سه هفتهای برای پنج عامل NEO-FFI از 72/0 تا 89/0 گزارش شده است. اعتبار سازه این ابزار نیز تأیید شده است. کاستا و مک کری (1989) اظهار می دارند که ابزار کوتاه شدهی نئو با فرم کامل آن مطابقت دقیقی دارد، به گونهای که مقیاسهای فرم کوتاه، همبستگی بالای 68/0 را با مقیاس های فرم کامل پرسشنامهی نئو دارند(کوستا و مک کری، 1989)

2-7-2- پرسشنامه پنج عاملی TIPI
گاسلینگ و همکاران(2003) بعد از بررسی پرسشنامه پنج سوالی شخصیت(FIPI)، با حفظ اختصار و کاهش محدودیتهای مقیاس اخیر، پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) را ایجاد کردند و به طریق مختلفی قابلیت TIPI در سنجش پنج عامل شخصیت روی نمونهای 1813 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تکزاس با تعداد 1173 زن(65 درصد) و 633 مرد(35 درصد) ارزیابی کردند. ابتدا به منظور بررسی همبستگی همگرایی TIPI، ابعاد این مقیاس را با عاملهای مقیاسهای BFI و
NEO-PI-R مقایسه کردند. قویترین همبستگی ها مربوط به ابعادهای مشابه مقیاسها بودند. بر این اساس بین مقیاس های TIPI و BFI (برونگرایی 80/0، موافقت 70/0، مسئولیتپذیری 75/0، پایداری هیجانی 81/0 و پذیرندگی 65/0) همبستگی قوی گزارش شده است. همچنین بین مقیاس های TIPI و NEO-PI-R (برونگرایی 65/0، موافقت 59/0، مسئولیتپذیری 68/0، پایداری هیجانی/ روان آزردهگرایی 66/0- و پذیرندگی 56/0) نیز همبستگی قوی گزارش شده است. درگام بعدی پایایی TIPI مورد بررسی قرارگرفته است که آلفا کرنباخ مقیاس های برونگرایی، موافقت، مسئولیت پذیری، پایداری هیجانی و پذیرندگی به ترتیب 68/0، 40/0، 50/0، 73/0، و 45/ 0 بود. علاوه بر این ضرایب همبستگی بازآزمایی عاملها به ترتیب بالا 77/0، 71/0، 76/0، 70/0، و 62/ 0 بدست آمده است که در فاصله زمانی شش هفته همبستگی بازآزمایی قابل توجهی برای TIPI می باشد. و در آخرین مرحله به منظور بررسی شباهت الگوی همبستگی بیرونی مقیاسها TIPI و BFI، ارتباط این دو مقیاس را با طیفی از ابزارها چون BDI ، مقیاس های تکآیتمی ارزش های سیاسی، جذابیت فیزیکی، ثروت و توانایی ورزشی و هوش ارزیابی کردند. نتایج گزارش شده نشان میدهد که TIPI الگوی همبستگی مشابهی را با BFI دارد.
در پژوهش دیگری ماک و همکاران(2007) فرم خودگزارشی و فرم ارزیابی همسر همسالان TIPI را در یک نمونهی دانشجویی آلمانی انجام دادند که در مجموع 180 خود گزارشی(93 مرد و 87 زن) و 359 گزارش همسر و همسالان (200 زن و 151 مرد) جمع آوری کردند. در بررسی پایایی فرم خودگزارشی همسانی درونی مقیاسهای برونگرایی، موافقت، مسئولیت پذیری، پایداری هیجانی و پذیرندگی به ترتیب 57/0، 42/0، 66/0، 67/0، و 54/ 0 گزارش شده که با پژوهش اولیه تفاوت زیادی نشان نمی دهد. این نتایج در فرم همسر و همسالان نیز تکرار شده است. در بررسی اعتبار همگرا ارتباط مثبتی بین مقیاس های TIPI و NEO-PI-R گزارش شده است. بیشترین همبستگیهای بین مقیاسهای مشابه به دست آمده است. به این صورت که همبستگی ابعاد برونگرایی، موافقت، مسئولیتپذیری، پایداری هیجانی و پذیرندگی TIPI با ابعاد مشابهشان در NEO-PI-R بترتیب 69/0، 51/0، 68/0، 76/0 و 41/0 گزارش شده است. علاوه بر این، همبستگی همگرایی ابعاد TIPI با جنبههای خاص مقیاس NEO-PI-R نیز بررسی شد که نتایج بیانگر ارتباط همگرایی قوی بین مقیاسهای TIPI و برخی جنبه های NEO-PI-R می باشد. بطور کلی با توجه این نتایج، مقیاس ها TIPI، جنبه های خاص پایداری هیجانی، برونگرایی و مسئولیتپذیری را بهتر از پذیرندگی و موافقت نشان می دهد. همچنین بررسی اعتبار سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی نشان می دهد TIPI از پنج عامل نهفته تشکیل شده که ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبRMSEA)229 ) و شاخص خوبی برازش230 (GFI)به ترتیب 06/0 و 95/0 می باشد. قابل ذکر است این نتایج(اعتبار همگرا و اعتبار سازه) در فرم ارزیابی همسر و همسالان نیز تکرار شده است.
در پژوهشی که هافمنز و همکاران(2008) به منظور بررسی قابلیت TIPI، این پرسشنامه را روی نمونهای 290 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه لوون هلند با میانگین سنی (5/18) و انحراف معیار (9/0) که 79 درصد شرکت کنندگان شامل جنس مونث میشود، انجام دادند. بررسی روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد الگوی عاملی مطابق با ساختار فرض شده، دارای پنج عامل می باشد. در بررسی اعتبار همگرا ارتباط مثبتی بین مقیاس های TIPI و NEO-PI-R گزارش شده است و بیشترین همبستگیهای بین مقیاسهای مشابه به دست آمده است. به این صورت که همبستگی عاملهای برونگرایی، موافقت، مسئولیتپذیری، پایداری هیجانی و پذیرندگی TIPI با ابعاد مشابهشان در NEO-PI-R بترتیب 72/0، 49/0، 67/0، 64/0 و 48/0 گزارش شده است. علاوه بر این، همبستگی همگرایی ابعاد TIPI با جنبههای خاص مقیاس NEO-PI-R نیز بررسی شد بطور کلی با توجه این نتایج، مقیاسها TIPI با جنبههای خاص عاملهای روان آزردهگرایی و بیرونگرایی NEO-PI-R همبستگی بالایی نشان داده است. همچنین دو عامل موافقت و مسئولیتپذیری همبستگی متوسط و عامل پذیرندگی همبستگی ضعیفی را بدست آوردهاند. در بررسی اعتبار همگرا و واگرا ارتباط مثبت بین عاملها برونگرایی، پایداری هیجانی و پذیرندگی با عزت نفس و همچنین رابطه مستقیم عاملهای برونگرایی، مسئولیت پذیری، پایداری هیجانی و پذیرندگی با مقیاس عاطفه مثبت دلیل بر اعتبار همگرایی مقیاس خشم است از سوی دیگر رابطه معکوس عاملهای مسئولیتپذیری، پایداری هیجانی و موافقت و همچنین ارتباط منفی بین عاملهای برونگرایی، پایداری هیجانی و موافقت با مقیاس عاطفه منفی نشان داد که پرسشنامه TIPI از اعتبار واگرای لازم برخوردار است.
ارهارات و همکاران(2009) در پژوهشی که هدف اصلیشان بررسی متغیرهای پنهان TIPI بود، این پرسشنامه را در نمونه شامل 902 نفر از دنشجویان کارشناسی دانشگاه آمریکا اجرا کردند. بررسی اعتبار سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی نشان داد TIPI با جدا کردن پنج عامل، همسان با الگوی عاملی فرض شده، و با توجه به شاخصهای گزارش شده، در جمعیت مورد نظر از برازش قابل قبولی برخودار است(08/0= RMSEA- 05/0= SRMR). در بررسی همبستگی همگرایی بین ابعاد همسان مقیاسهای TIPI و IPIP- FFM نتایج بیانگر همبستگی قابل توجهی بین ابعاد همسان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع روانسنجی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، همسانی درونی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پرسشنامه ده سوالی شخصیت، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، ضریب همبستگی