پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تحلیل داده، پردازش اطلاعات، انحراف معیار، کاروانسرا

دانلود پایان نامه ارشد

اعتبار سوالات پرسشنامه در تحقيق حاضر، پرسشنامه را به تعدادي از اساتيد از جمله اساتيد محترم راهنما و مشاور ارايه نموده و نظرات آنها در مورد پرسشنامه اعمال شد. برخي از سوالات حذف و همچنين تعدادي نيز با توصيه اساتيد، به پرسشنامه اضافه شد. در برخي از سوالات نيز تغييراتي صورت گرفت.

3-14 فنون تحلیل دادهها
برای تحلیل دادهها از قابلیتها و آمارههای موجود در نرم افزار SPSS 18.0 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل از آمارههای توصیفی مانندنما، جدول فراوانی و درصد برای توصیف دادهها استفاده شده است.
در بخش استنباطي از آزمونهاي t تک نمونه ای مستقل استفاده شده است.
آزمون تی تک نمونه ای:
استفاده از این آزمون نشان می دهد که آیا میانگین یک متغیر تفاوت معناداری با یک مقدار ثابت(مقدار آزمون) دارد یا خیر. به عبارت دیگر هرگاه بخواهیم ببینیم با میانگین و انحراف معیار مشخص، نمونه ما به جامعه تعلق دارد یا خیر، از این آزمون استفاده می کنیم(گودرزی،230:1388).

ردیف
نام هتل
آدرس
1
هتل صفائیه
صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی
2
هتل داد
خیابان دهم فروردین
3
هتل لاله
بلوار بسیج
4
هتل سنتی یزد
روبروی مجموعه امیرچخماق
5
هتل زنجیره ای مهر
خیابان قیام، کوچه لب خندق
6
هتل کاروانسرا مشیر
پشت امام زاده جعفر (ع)
7
هتل جاده ابریشم
خیابان مسجد جامع، کوچه تل خاکستری
8
هتل ارگ
صفائیه
جدول، 3-3: لیست اسامی هتلهای استفاده شده در پژوهش

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه:
پردازش اطلاعات در عين حال كه يكي از مراحل اساسي روشهاي تحقيق به شمار ميآيد، به عنوان يكي از مهمترين برهههاي تخصصي هر پژوهش علمي مطرح ميباشد.
جداول از مهمترين ابزارها براي سنجش و اندازهگيري دادههاي يك تحقيق انساني- اجتماعي به شمار ميآيند. هدف نهايي جداول، كمي و سنجشپذير ساختن واقعيت مورد مطالعه تا سر حد امكان و ارايه تصويري دقيق از آن است.
اين فصل در دو بخش اصلي شامل تحليلهاي توصيفي، تحليلهاي استنباطي ارايه ميشود.

2-4 آمار توصيفي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع استان یزد، کانال توزیع، تصمیم خرید، بازاریابی Next Entries منابع پایان نامه درمورد ژئوپلیتیک، استان گیلان، جنگ جهانی اول، منافع ملی