پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تحقیقات بنیادی، جمع آوری اطلاعات، روش نمونهگیری

دانلود پایان نامه ارشد

کیفری از مرتکب نمیشود.
بند پانزدهم . اختلال انطباق یا سازگاری
این اختلال شامل علائم هیجانی یا رفتاری در پاسخ به عامل (یا عوامل) مشخص استرسزا که ظرف مدت سه ماه پس از بروز استرس ظاهر شود میباشد. این علائم هیجانی میتواند به صورت ناراحتی شدید فراتر از تصور و یا تخریب قابل ملاحظه در عملکرد اجتماعی فرد ظاهر شود (همان، 2010، ص 344).
گفتار سوم : سایر حالات روانی
بند اول . عملکرد هوش مرزی
مقصود از این اختلال آن است که بیمار از بهره هوشی بین 71 تا 84 برخوردار است و عقب مانده ذهنی محسوب نمیشود اما از قوای عقلانی کافی و در حدود طبیعی نیز برخوردار نیست اینگونه افراد در موقعیتهای استرسزا و دشوار ممکن است تصمیمهای عجولانه و غیرمنطقی اتخاذ کنند و مرتکب جرایمی شوند. اما در قوانین کشور ما هنوز برای این افراد تعریف خاصی وجود ندارد و حدود مسئولیت آنها نیز مشخص نمیباشد (صابری و محمدی، 1384، ص 51).
بند دوم . رفتار ضداجتماعی کودکی یا نوجوانی
بدین مفهوم که کودک یا نوجوان رفتارهایی را از خود بروز میدهند که ناشی از اختلال روانی نیستند و شامل اعمال ضداجتماعی صرف میباشند که نمیتوان آنها را الگوی رفتاری خاصی تلقی کرد ولی موجب نقض حقوق دیگران میشوند. همچون مدرسه گریزی و دزدی. از دیگر نمونههای این حالات میتوان به رفتار ضداجتماعی بزرگسالی، مسئله هویتی و … اشاره نمود (همان، 1384، ص 51).

بخش دوم . مطالعه موردی بیمارستان حجازی مشهد
فصل اول . کلیات روش تحقیق
مبحث اول : انواع روش تحقیق بر اساس اهداف تحقیق
گفتار اول ) تحقیقات بنیادی:
« هدف اساسی در این نوع تحقیقات آزمون نظریهها، تبیین روابط بین اشیا و پدیدهها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است» (فرهنگی و صفرزاده، 1385، ص 270). تحقیقات بنیادی نظریه ها را بررسی کرده و آنها را تآیید، تعدیل یا رد میکنند و با تبیین روابط بین پدیدهها تحقیق بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی میپردازد. بدین ترتیب تحقیقات بنیادی درصدد توسعه مجموعه دانسته های موجود درباره اصول و قوانین علمی است و بر اساس روش تحلیل اصولآ به دو دسته روش تحقیق بنیادی نظری؛ که در این شیوه اطلاعات به روش کتابخانهای گردآوری میشوند و روش تحقیق بنیادی تجربی؛ که در این شیوه اطلاعات و دادهها به روشهای آزمایش، مشاهده، مصاحبه و … گردآوری میشوند، تقسیم میشوند.
گفتار دوم ) تحقیقات کاربردی:
هدف در این نوع تحقیقات که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها و تولیدات مورد استفاده جامعه انسانی انجام میشود توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است (همان، 1385، ص 271) به عبارت دیگر؛ در تحقیقات کاربردی محقق به دنبال کاربست دانش است تا به طریقی به نوع بشر کمک کند (اونز و رونی، 1389، ص 33)، مثلآ نتایج این نوع تحقیقات در مسائلی همچون تعلیم و تربیت و کمک به اتخاذ تصمیمهای مربوط به نظام آموزشی به کار میرود. تحقیقات توسعهای نیز نوعی از تحقیقات کاربردی میباشند و هدف آن توسعه و بهبود روشها، کالاها و تولیدات است.

مبحث دوم : انواع روش تحقیق بر اساس نحوه گردآوری دادهها
گفتار اول ) تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی):
این نوع تحقیق شامل روشهایی میباشد که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی صرفآ میتواند برای شناخت بیشتر شرایط یا یاری دادن به فرآیند تصمیمگیری باشد (نادری و سیف نراقی، 1383، ص 72). هدف محقق در این نوع پژوهش توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است و به عبارت دیگر پژوهشگر میکوشد تا ” آنچه هست ” را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایجی عینی از موقعیت بگیرد (فرهنگی و صفرزاده، 1385، ص 215). این نوع روش تحقیق را میتوان به پنج دسته تقسیم کرد که شامل روش تحقیق پیمایشی (زمینهیابی)، روش بررسی موردی، روش تحقیق همبستگی، روش تحقیق پس رویدادی و روش اقدام پژوهشی میباشد.
پیمایش یا زمینه یابی عبارت است از مشاهده پدیدهها به منظور معنا دادن به جلوههای مختلف اطلاعات جمع آوری شده» (همان، 1385، ص 224). هرچند که همواره اصطلاحات پیمایش و پرسشنامه باهم استفاده میشوند اما تمایز این دو واژه بسیار حائز اهمیت است بدین مفهوم که شکل پرسشنامه بسته به اینکه پیمایش را چگونه اجرا میکنید متفاوت خواهد بود. به همین علت روشهای جمع آوری اطلاعات در روش پیمایشی متعدد است و تنها به پرسشنامه محدود نمیشود بلکه شامل مجموعهای منظم و استاندارد میباشد که برای جمع آوری اطلاعات افراد، خانوادهها و همچنین درباره رفتارها یا مشخصات گروهی از اعضای جامعه آماری از راه انجام تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد و هدف توزیع ویژگیهای یک جامعه است که با انتخاب نمونهای که معرف جامعه میباشد در آن پارامترهای جامعه مورد بررسی قرار میگیرد (اونز و رونی، 1389، ص 369) و از دومرحله تشکیل میشود: الف) مشاهده دقیق و نزدیک پارامترهای مورد پژوهش در جامعه و ب) جمع آوری اطلاعات و معنا دادن به آنچه مورد مشاهده قرار گرفته است.
مطالعات پیمایشی به سه دسته تقسیم میشوند که شامل روش مقطعی (شامل گردآوری صفت در یک مقطع از زمان، از طریق نمونه گیری از جامعه)، روش طولی (شامل جمعآوری دادهها در طول زمان) و روش دلفی (شامل بررسی دیدگاههای یک جمع صاحبنظر در مورد یک موضوع ویژه) میباشد (فرهنگی و صفرزاده، 1385، ص 228).

گفتار دوم ) تحقیق آزمایشی (تجربی):
هدف در این تحقیق بررسی تأثیر محرکها، روشها و یا شرایط خاص محیطی بر روی یک گروه آزمودنی می‌باشد. از خصوصیات روش تجربی این است که ضمن دستکاری یا مداخله در متغیرها و کنترل شرایط نتایج بدست آمده را در مورد گروهی که با انتساب تصادفی انتخاب شده‌اند, مورد مشاهده قرار می‌دهد (همان، 1385، ص236)
مبحث سوم : نمونه گیری
گفتار اول ) جامعه آماری:
به کل افرادی اطلاق میشود که از جهات خاص مربوط به نقطه نظرهای تحقیق دارای صفات مشترک بوده و مشمول نتایج پژوهش مورد نظر باشند (اونز و رونی، 1389، ص 203).
گفتار دوم ) نمونه آماری:
نمونه گروه کوچکتری از جامعه میباشد که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب شده است و با مشاهده مشخصات نمونهای که از کل جامعه انتخاب شده می توان از مشخصات کل جامعه استنتاج معینی به عمل آورد. در روشهای مطالعه جامعه آماری شامل دو روش گردآوری دادهها از طریق شمارش کامل افراد (سرشماری) و گردآوری دادهها از طریق نمونهگیری میباشد (حافظنیا، 1387، ص 120).
گفتار سوم ) انواع روشهای نمونهگیری:
بند اول ) نمونههای احتمالی یا تصادفی:
در این روش نمونهگیری اصل شانس برابر برای انتخاب افراد جامعه جهت عضویت در نمونه رعایت میگردد. هدف اصلی استفاده از نمونهگیری تصادفی عبارت است از انتخاب نمون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع هویت جنسی، مسئولیت کیفری، اختلال درد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اعتماد اجتماعی، کانون توجه، صدا و سیما