پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تامین مالی، هزینه سرمایه، اولویت بندی، ریسک مالی

دانلود پایان نامه ارشد

محدودیت های سیستمی، حداکثر ظرفیت استفاده از هر یک از منابع تامین مالی مشخص است.
ز) برای میزان جریان نقدی خروجی هر یک از واحدها نیز تصمیم گیری خواهد شد.
در جدول زیر با مشخصات اصلی مدل برنامه ریزی آرمانی مورد نظر آشنا می شوید.
جدول3-3: ویژگی های مدل برنامه ریزی آرمانی
شرح تعداد
متغیرهای تصمیم
xij
میزان تامین مالی واحد iام از منبع jام(3=j)
i×j

yik
میزان جریان نقدی خروجی واحدiام در گزینه kام(وام بین واحدی و تقسیم سود = k)
i×k
محدودیت ها
تامین مالی تا حد ممکن دقیق
واحد iام در سال مورد نظر، چه مقدار وجوه برای خرید دارایی های ثابت و سرمایه در گردش نیاز داشته است؟
به تعداد واحدهای تابعه

سود مورد انتظار هر سهم
سود مورد انتظار هر سهم واحد iام در سال مورد نظر چه میزان بوده است؟
به تعداد واحدهای تابعه

هزینه تامین مالی
متوسط هزینه تامین مالی واحد iام در سال مورد نظر چقدر بوده است؟
به تعداد واحدهای تابعه

ریسک مالی مورد نظر
ریسک مالی مورد نظر واحد iام در سال مورد نظر چه مقدار بوده است؟
به تعداد واحدهای تابعه

ساختار سرمایه مناسب
ساختار سرمایه مناسب واحد iام در سال مورد نظر چه میزان بوده است؟
به تعداد واحدهای تابعه

میانگین موزون هزینه سرمایه
میانگین موزون هزینه سرمایه مورد نظر واحد iام در سال مورد نظر چه میزان بوده است؟
به تعداد واحدهای تابعه

حداکثر استفاده از هر منبع
در این محدودیت، حداکثر استفاده واحد iام از منبع jام تعیین شده است.
i×j
پارامترها
i
واحدهای تابعه شرکت هلدینگ
—-

j
منابع تامین مالی(وام بین واحدی، افزایش سرمایه از طریق شرکت مادر، وام بانکی)
3

k
وام بین واحدی و تقسیم سود به مادر
2

a_i
سود قبل از بهره و مالیات واحد iام
به تعداد واحدهای تابعه

bi
سود خالص واحد iام
به تعداد واحدهای تابعه

C_j
نرخ هزینه سرمایه منبع jام
j

T
نرخ مالیات
—-

g_i
سود تقسیم نشده و تجمعی واحد iام در ابتدای دوره برنامه ریزی
به تعداد واحدهای تابعه

h_i
میزان استهلاک واحد iام طی دوره برنامه ریزی
به تعداد واحدهای تابعه

I_i
بدهی جاری به علاوه حصه جاری بدهی های بلندمدت واحد iام طی دوره برنامه ریزی
به تعداد واحدهای تابعه

d_i
سود سهام پرداختی واحد iام به هر سهم طی دوره برنامه ریزی
به تعداد واحدهای تابعه

W_i
مبلغ مورد نیاز واحد iام که باید تامین مالی گردد
به تعداد واحدهای تابعه

V_i
سطح آرمانی سود هر سهم برای واحد iام
به تعداد واحدهای تابعه

O_i
سطح آرمانی میزان هزینه های تامین مالی واحد iام
به تعداد واحدهای تابعه

Y_i
سطح آرمانی برای ریسک مالی واحد iام
به تعداد واحدهای تابعه

Ui
سطح آرمانی میانگین موزون هزینه سرمایه واحد iام
به تعداد واحدهای تابعه

D_i
مجموع بدهی های واحد iام طی دوره
برنامه ریزی
به تعداد واحدهای تابعه

S_i
مجموع دارایی های های واحد iام طی دوره برنامه ریزی
به تعداد واحدهای تابعه

Z_i
سطح آرمانی برای نسبت بدهی واحد iام
به تعداد واحدهای تابعه

Mij
سطح آرمانی میزان تامین مالی از هر گزینه برای برخی واحدهای خاص
j ×تعداد واحدهای خاص

n_i
تعداد سهام واحد iام
به تعداد واحدهای تابعه

pij
حداکثر ظرفیت استفاده از منبع j برای واحد iام
i×j

بنابراین، مدل ریاضی پیشنهادی به شرح زیر می باشد:
Min Z=∑_(i=1)^m▒〖P_i (d_i^++d_i^-)〗
Subject to:

تامین مالی تا حد ممکن دقیق برای واحد iام
b_i+g_i+h_i+I_i-d_i+∑▒x_ij -∑▒Y_ij +d_1^–d_1^+=W_i

سود هر سهم مورد انتظار واحد iام
((a_i-∑_(j=1)^r▒〖C_j x_ij)(1-T)〗)/n_i +d_(i+1)^–d_(i+1)^+=V_i

هزینه تامین مالی واحد iام
∑▒〖C_j x_ij+d_(2i+1)^–d_(2i+1)^+=O_i 〗

ریسک مالی واحد iام
a_i/(a_i-∑_(j=1)^r▒〖C_j x_ij 〗)+d_(3i+1)^–d_(3i+1)^+=Y_i

ساختار سرمایه مناسب واحد iام
(D_i+ ∑_(j=r+1)^n▒x_ij )/S_i +d_(4i+1)^–d_(4i+1)^+=Z_i

میانگین موزون هزینه سرمایه مورد انتظار واحد iام
(∑▒〖c_j x_ij 〗)/(∑▒x_ij )+d_(5i+1)^–d_(5i+1)^+=U_i
سطح مطلوب استفاده از هر منبع برای واحدهای خاص

x_ij+d_(5i+1)^–d_(5i+1)^+=M_ij
حداکثر ظرفیت استفاده از هر منبع برای واحد iام
x_ij≤p_i

x_ij,y_ij, d_i^-, d_i^+≥0
3-11جمع بندی
در این فصل روش شناسی تحقیق شامل روش تحقیق، جامعه آماری، روش گردآوری داده ها، تعریف مساله و مدل طراحی شده جهت دستیابی به جواب های مورد نظر ارائه شد. در فصل بعد به حل مدل طراحی شده خواهیم پرداخت.

4-1 مقدمه
در این فصل ابتدا با استفاده از اطلاعات دریافتی از کارشناسان و مدیران مالی و با استفاده از تکنیک های دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه به اولویت بندی معیارهای موثر بر انتخاب روش تامین مالی و نیز روش های تامین مالی پرداخته و در نهایت با استفاده از اطلاعات واقعی 20واحد تابعه شرکت هلدینگ غدیر به حل مدل طراحی شده برنامه ریزی تامین مالی می پردازیم. برای این منظور، ابتدا پارامترهای مورد نیاز مدل را از صورت های مالی(ترازنامه و صورت سود و زیان) 20واحد تابعه استخراج کرده، سپس با کامل نمودن مدل و استانداردسازی آن، مدل را وارد نرم افزار Lingo کرده و با حل مدل به تفسیر نتایج حاصله می پردازیم. در نهایت اعتبارسنجی مدل صورت می پذیرد.

4-2 بکارگیری تکنیک دیمتل برای تعیین روابط درونی بین معیارها
برای این منظور 5مرحله را طی کرده ایم:
الف) تشکيل ماتريس ارتباط مستقيم(M): پس از جمع آوری پرسشنامه ها از کارشناسان، با استفاده از میانگین ساده، این پرسشنامه ها را به یک پرسشنامه یا ماتریس تبدیل می کنیم.
جدول 4-1: ماتریس ارتباط مستقیم

ب) نرمال کردن ماتريس ارتباط مستقيم با استفاده از رابطه N = K*M
که در اين فرمول k به صورت زير محاسبه مي‌شود. ابتدا جمه تمامي سطرها و ستون‌ها محاسبه مي‌شود. معکوس بزرگترين عدد سطر و ستون k را تشکيل مي‌دهد.

جدول4-2: ماتریس نرمال شده ارتباط مستقیم

ج) محاسبه ماتريس ارتباط کامل: سپس ماتریس ارتباط کامل(T) را با استفاده از رابطه بدست آورده ایم.

جدول4-3: ماتریس ارتباط کامل

د) ايجاد نمودار علي:
جمع عناصر هر سطر (D) براي هر عامل نشانگر ميزان تاثيرگذاري آن عامل بر ساير عامل‌هاي سيستم است.
جمع عناصر هر ستون(R) براي هر عامل نشانگر ميزان تاثيرپذیري آن عامل از ساير عامل هاي سيستم است.
بنابراين بردار افقي (D + R) ميزان تاثير و تاثر عامل مورد نظر در سيستم است. به عبارت ديگر هرچه مقدار D+R عاملي بيشتر باشد، آن عامل تعامل بيشتري با ساير عوامل سيستم دارد. بردار عمودي (D – R) قدرت تاثيرگذاري هر عامل را نشان مي‌دهد. بطور کلي اگر D – R مثبت باشد، متغير يک متغير علي محسوب مي‌شود و اگر منفي باشد، معلول محسوب مي‌شود. در نهايت يک دستگاه مختصات دکارتي ترسيم مي‌شود. در اين دستگاه محور طولي مقادير D + R و محور عرضي براساس D – R مي‌باشد. موقعيت هر عامل با نقطه‌اي به مختصات (D + R, D – R) در دستگاه معين مي‌شود. به اين ترتيب يک نمودار گرافيکي نيز بدست خواهد آمد.

جدول4-4: مختصات عوامل

نمودار گرافیکی این ماتریس در زیر ارائه شده است.

شکل4-1: نمودار گرافیکی عوامل
ه) محاسبه آستانه روابط
جهت تعيين نقشه روابط شبکه (NRM) بايد ارزش آستانه محاسبه شود. با اين روش مي‌توان از روابط جزئي صرف‌نظر کرده و شبکه روابط قابل اعتنا را ترسيم کرد. تنها روابطي که مقادير آنها در ماتريس T از مقدار آستانه بزرگتر باشد در NRM نمايش داده خواهد شد. براي محاسبه مقدار آستانه روابط کافي است تا ميانگين مقادير ماتريس T محاسبه شود. بعد از آنکه شدت آستانه تعيين شد، تمامي مقادير ماتريس T که کوچکتر از آستانه باشد صفر شده يعني آن رابطه علي در نظر گرفته نمي‌شود. مقدار آستانه برابر با 391185/0 محاسبه شده است. ماتریس زیر معیارهایی که با هم رابطه ای ندارند را نشان می دهد. سلول های رنگی نشان دهنده عدم رابطه بین دو معیار متناظر با آن سلول می باشد.
جدول4-5: ماتریس روابط بین معیارها

4-3 بکارگیری روش ANP برای اولویت بندی معیارها و روش های تامین مالی
در این بخش دادههای حاصل از پرسشنامه ها(پیوست در ضمائم) جمعآوری شده و برای یکی کردن جواب های خبرگان از میانگین هندسی استفاده شده است. به منظور بدست آوردن یافتههای تحقیق برای اجرای ANP نرمافزار Super Decisions بکار گرفته شده است.
4-3-1 ساختار مسئله به تصویر فرایند تحلیل شبکهای

شکل4-2: ساختار مساله به تصویر ANP
4-3-2 ابرماتریس ناموزون (وزندهی نشده)
ابرماتریس وزندهی نشده شامل ارجحیتهای داخلی است که از مقایسههای زوجی در کل شبکه حاصل شدهاند. تمامی اطلاعات مربوط به ارجحیتهای داخلی را میتوان به صورت مستقیم در ابرماتریس وزندهی نشده مشاهده نمود. عدد 1 نشاندهنده ارجحیت برابر و عدد 0 نشان دهنده عدم وجود رابطه میباشد. جدول زیر بخش هایی از ابرماتریس وزندهی نشده(ناموزون) در مسئله تحقیق میباشد:

شکل4-3: ابرماتریس ناموزون
4-3-3 ابرماتریس موزون یا وزندهیشده
ابرماتریس وزندهی شده از حاصلضرب تمامی عناصر در یک مؤلفه از ابرماتریس وزندهی نشده در وزن خوشهی متناظر به دست میآید. قسمت هایی از جدول ابرماتریس وزندهی شده مسئله تحقیق به صورت زیر است:
شکل4-4: ابرماتریس موزون
4-3-4 ابرماتریس حدی یا محدود
ابرماتریس محدود از به توان رسیدن چندین بار ابرماتریس وزندهی شده به دست میآید تا اینکه اعداد همه سطرها یکسان شود، در این حالت فرایند ضرب متوقف شده وابرماتریس محدود به دست میآید که جواب نهائی مسئله در این ابرماتریس موجود میباشد. جداول زیر قسمت هایی از ابرماتریس محدود مسئله تحقیق میباشد:

شکل4-5: ابرماتریس حدی

در نهایت، اولویت های بدست آمده به شرح زیر می باشد:

شکل4-6: اولویت بندی نهایی
جدول زیر اعداد حاصل از رتبه های بدست آمده برای معیارها و گزینه ها را نشان می دهد.
جدول4-6: نتایج حاصل از رتبه بندی گزینه ها و معیارها
Name
Normalized By Cluster
Limiting
اولويت بندي روش هاي تأمين مالي
0.00000
0.000000
مزیت مالیاتی
0.00313
0.001563
هزینه تامین مالی
0.23113
0.115566
ریسک ورشکستگی
0.27029
0.135145
سود هر سهم
0.00572
0.002859
ارزش بعد از تامین مالی شرکت
0.02037
0.010184
نسبت بدهی مورد انتظار
0.19398
0.096988
انعطاف پذیری مالی
0.01304
0.006522
نرخ بهره
0.11737
0.058685
جریانات نقدی
0.07720
0.038602
میزان کنترل بر شرکت
0.06777
0.033886
استفاده از وام بانکي
0.21138
0.105689
استفاده از وام بين واحدي
0.47396
0.236978
افزايش سرمايه از طريق شرکت مادر
0.31467
0.157334

بنابراین، رتبهبندی معیارهای اثرگذار بر انتخاب روش تأمین مالی در روش ANP در جدول زیر ارائه شده است.
جدول4-7: رتبه بندی
رتبه مربوط به معیار
وزن بدست امده برای این معیار
نام معیار
10
0.001563
مزیت مالیاتی
2
0.115566
هزینه تامین مالی
1
0.135145
ریسک ورشکستگی
9
0.002859
سود هر سهم
8
0.010184
ارزش بعد از تامین مالی شرکت
3
0.096988
نسبت بدهی مورد انتظار
4
0.006522
انعطاف پذیری مالی
5
0.058685
نرخ بهره
6
0.038602
جریانات نقدی
7
0.033886
میزان کنترل بر شرکت

اولویت های بدست آمده برای گزینه ها نیز در نمودار زیر نمایش داده شده اند.

شکل4-7: اولویت بندی گزینه ها
همانطور که در نمودار بالا مشاهده میشود نتایج در جهار ستون نشان داده شده است، که اولین ستون به صورت گرافیکی بوده وشرح ستونهای بعدی به صورت زیر میباشد:
جدول4-8: توضیحات مربوط به ستون های مربوطه
نام ستون
توضیحات
Normals
این ستون اولویت هر یک از گزینه ها را بر اساس فرم مقایسههای زوجی نمایش داده و معمولترین روش برای مشاهده نتایج

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تامین مالی، ساختار سرمایه، برنامه ریزی آرمانی، بازار سرمایه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سهم بازار، دلفی فازی، روش دلفی فازی، شکل‌گیری برند