پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تامین مالی، مقایسات زوجی، تحلیل شبکه، اولویت بندی

دانلود پایان نامه ارشد

های تابعه
هلدینگ نفت گاز و پتروشیمی
12
هلدینگ ساختمانی
13
هلدینگ سیمان
6
هلدینگ صنایع و معادن
11
هلدینگ مالی و بازرگانی
8
هلدینگ برق و انرژی
3
هلدینگ حمل و نقل
1

از میان واحدهای تابعه این هلدینگ های عملیاتی، تعداد 20 شرکت به صورت 100 درصدی در مالکیت این شرکت بوده و امکان اجرای بازار سرمایه داخلی در آنها وجود دارد. این 20 واحد تابعه عبارت اند از:
شرکت خدمات انفورماتیک راهبر؛
شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب؛
شرکت توسعه تجارت بین الملل غدیر؛
شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر؛
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر؛
شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا؛
شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر؛
شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش؛
شرکت دریابان جنوب ایران؛
شرکت سرمایه گذاری دی؛
شرکت سرمایه گذاری آذر؛
شرکت بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار؛
شرکت خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان؛
شرکت تخته شهید دکتر باهنر؛
شرکت ایران مارین سرویسز؛
شرکت بازرگانی کاسپین فولاد غدیر؛
شرکت مدیریت تجهیز و تامین منابع آرمان؛
شرکت توسعه گردشگری کاروانسرای پارس؛
شرکت واسپاری سپهر پارس؛
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر.

3-5 قلمرو تحقیق
الف) قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق، حوزه مدیریت مالی شامل تامین مالی شرکت های هلدینگ و حوزه تحقیق در عملیات مبحث برنامه ریزی آرمانی می باشد.
ب) قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق شرکت هلدینگ غدیر می باشد.
ج) قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق سال های 1391-1390 می باشد.

3-6 شیوه ها و ابزار گردآوری داده
داده های این تحقیق از ادبیات علمی، مصاحبه با مدیران و کارشناسان مالی، پرسشنامه دیماتل، پرسشنامه تعیین درجه اهمیت نسبی معیارهای موثر بر انتخاب روش تامین مالی و اولویت بندی این روش ها و نیز مراجعه به اسناد و مدارک واحدهای تابعه شرکت هلدینگ غدیر گردآوری شده است. اسناد و مدارک این شرکت ها شامل ترازنامه و صورت سود و زیان بوده که در سایت کدال موجود می باشند. معیارهای موثر بر انتخاب روش تامین مالی نیز از ادبیات علمی و مصاحبه با کارشناسان شناسایی شده اند.
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق ابتدا با استفاده از تکنیک دیمتل ارتباط درونی بین معیارهای موثر بر انتخاب روش تامین مالی شناسایی شده و سپس از مدل فرآیند تحلیل شبکهای برای تعیین وزن هر یک از معیارهای مورد نظر که مؤثر بر اولویت بندی روش های تأمین مالی می باشند و اولویت بندی این روش ها استفاده شده است. لازم به ذکر است که جهت تحلیل دادهها و محاسبه رتبهها از نرمافزار Super Decisions استفاده شده است. درنهایت، برای مدلسازی مساله از روش برنامه ریزی آرمانی استفاده کرده و برای حل مدل نیز از نرم افزار Lingo بهره جسته ایم.
3-8 بکارگیری روش دیمتل برای تعیین روابط بین معیارها
در مرحله اول، با بکارگیری روش دیمتل، روابط بین معیارهای موثر بر انتخاب روش تامین مالی شناسایی می شود. این معیارها که با مرور ادبیات و مصاحبه با کارشناسان و مدیران مالی بدست آمده، در جدول زیر ارائه شده اند:
جدول3-2 : معیارهای موثر بر انتخاب روش تامین مالی
ردیف
معیارها
1
مزیت های مالیاتی
2
هزینه تامین مالی
3
ریسک ورشکستگی
4
سود هر سهم
5
ارزش بعد از تامین مالی
6
نسبت بدهی مورد انتظار
7
انعطاف پذیری مالی
8
نرخ بهره
9
جریانات نقدی
10
کنترل شرکت

پنج مرحله براي انجام تکنيک ديمتل طی می کنیم که عبارت اند از:
۱- تشکيل ماتريس ارتباط مستقيم(M): زمانيکه از ديگاه چندنفر استفاده مي‌شود از ميانگين ساده نظرات استفاده مي‌شود و M را تشکيل مي‌دهيم.
۲- نرمال کردن ماتريس ارتباط مستقيم با استفاده از رابطه N=K*M. که در اين فرمول k به صورت زير محاسبه مي‌شود. ابتدا جمه تمامي سطرها و ستون‌ها محاسبه مي‌شود. معکوس بزرگترين عدد سطر و ستون k را تشکيل مي‌دهد.

۳- محاسبه ماتريس ارتباط کامل با استفاده از رابطه .

4- ايجاد نمودار علي:
جمع عناصر هر سطر (D) براي هر عامل نشانگر ميزان تاثيرگذاري آن عامل بر ساير عامل‌هاي سيستم است.
جمع عناصر هر ستون(R) براي هر عامل نشانگر ميزان تاثيرپذیري آن عامل از ساير عامل هاي سيستم است.
بنابراين بردار افقي (D + R) ميزان تاثير و تاثر عامل مورد نظر در سيستم است. به عبارت ديگر هرچه مقدار D+R عاملي بيشتر باشد، آن عامل تعامل بيشتري با ساير عوامل سيستم دارد. بردار عمودي (D – R) قدرت تاثيرگذاري هر عامل را نشان مي‌دهد. بطور کلي اگر D – R مثبت باشد، متغير يک متغير علي محسوب مي‌شود و اگر منفي باشد، معلول محسوب مي‌شود. در نهايت يک دستگاه مختصات دکارتي ترسيم مي‌شود. در اين دستگاه محور طولي مقادير D + R و محور عرضي براساس D – R مي‌باشد. موقعيت هر عامل با نقطه‌اي به مختصات (D + R, D – R) در دستگاه معين مي‌شود. به اين ترتيب يک نمودار گرافيکي نيز بدست خواهد آمد.
5- محاسبه آستانه روابط
جهت تعيين نقشه روابط شبکه (NRM) بايد ارزش آستانه محاسبه شود. با اين روش مي‌توان از روابط جزئي صرف‌نظر کرده و شبکه روابط قابل اعتنا را ترسيم کرد. تنها روابطي که مقادير آنها در ماتريس T از مقدار آستانه بزرگتر باشد در NRM نمايش داده خواهد شد. براي محاسبه مقدار آستانه روابط کافي است تا ميانگين مقادير ماتريس T محاسبه شود. بعد از آنکه شدت آستانه تعيين شد، تمامي مقادير ماتريس T که کوچکتر از آستانه باشد صفر شده يعني آن رابطه علي در نظر گرفته نمي‌شود.

3-9 بکارگیری روش ANP برای اولویت بندی معیارها و روش ها
فرآیند تحلیل شبکهای شامل چهار مرحله اصلی میباشد که عبارتند از:
ساختن مدل و ساختاربندی مساله
مساله را باید به طور شفاف بیان کرده و به یک سیستم منطقی برای مثال یک شبکه تجزیه کرد. ساختار مذکور را میتوان با استفاده از نظر تصمیمگیرندگان و از طریق روشهایی چون طوفان مغزی یا دیگر روشهای مناسب به دست آورد.
مقایسات زوجی و بردارهای اولویت
در روش تحلیل شبکهای نیز همچون روش تحلیل سلسله مراتبی عناصر در هر قسمت با توجه به اهمیت آنها در کنترل معیار به صورت زوجی مقایسه شده و خود قسمتها نیز با توجه به تاثیرشان در هدف بهصورت زوجی با هم مقایسه میشوند. از تصمیمگیرندگان در قالب یک سری مقایسات زوجی پرسیده میشود که دو عنصر یا دو قسمت در مقایسه با هم چه تاثیری در معیارهای بالادستی خود دارند.
به علاوه اگر روابط متقابلی میان عناصر یک قسمت وجود دارد، با استفاده از مقایسات زوجی و بهدستآوردن بردار ویژه هر عنصر باید میزان تاثیر دیگر عناصر روی آن نشان دادهشود. اهمیت نسبی با استفاده از یک مقیاس نسبی به دست میآید. برای مثال میتوان از یک مقیاس 1 تا 9 استفاده کرد، در حالیکه نمره 1 نشاندهنده اهمیت یکسان دو عنصر نسبت به هم و نمره 9 نشانه بالاترین اهمیت یک عنصر ( سطر ماتریس) در مقایسه با دیگری (ستون ماتریس) میباشد.
در یک ماتریس مقایسه زوجی، ارزش طرف مقابل برعکس میباشد؛ یعنی aij=I/aij ، در حالیکه aij=(aji) نشان دهنده اهمیت i امین (jامین) عنصر در مقایسه با jامین (iامین) عنصر است. در روش تحلیل شبکهای نیز همانند روش تحلیل سلسله مراتبی مقایسات زوجی در قالب یک ماتریس صورت میگیرد و بردار الویت محلی با تخمینی از اهمیت نسبی مرتبط با عناصر (یا قسمتها) به دست میآید که به وسیله حل رابطه زیر حاصل میشود:
λmax.W=A.W
به طوری که A ماتریس مقایسات زوجی، W بردار ویژه، λmax بزرگترین بردار مقادیر A است. قابل ذکر است که ساعتی در سال 1980 چندین الگوریتم را برای تقریب W ارائه داد.
در تشکیل ماتریس مقایسات زوجی جهت پرهیز از هرگونه نگرش جانبدارانه، ممکن است از تصمیمگیری گروهی استفاده شود. دیر و فورمن ( فورمن ،2005) چندین شیوه را برای لحاظ کردن نگرشها و قضاوتهای اعضای گروه در ماتریس زوجی پیشنهاد دادهاند که این شیوه عبارتند از: 1. اجماع 2. رای یا مصالحه، 3. میانگین هندسی قضاوتهای فردی، 4. مدل مجزا.
تشکیل ابرماتریس
مفهوم ابرماتریس شبیه فرآیند مارکوف میباشد. ابرماتریس قادر به محدودکردن ضرایب برای محاسبه تمامی اولویتها و در نتیجه اثر تجمیعی (تجمعی) هر عنصر بر سایر عناصر در تعامل میباشد (ساعتی،1986). هنگامی که یک شبکه، صرف نظر از هدف، صرفا دربرگیرنده دو خوشه به نامهای معیارها و گزینهها باشد، رویکرد ماتریسی ارائه شده توسط ساعتی و تاکیزاوا در سال 1986 میتواند برای مواجهه با وابستگیهای عناصر یک سیستم بهکار گرفته شود.
این دو بیان میکنند که برای به دستآوردن اولویتهای کلی در یک سیستم با تاثیرات متقابل، بردارهای اولویت محلی باید وارد ستونهای خاص یک ماتریس که در اینجا به آن ابر ماتریس میگوییم، شوند. یک ابرماتریس در واقع یک ماتریس بخشبندی شده است که هر کدام از بخشهای آن نمایانگر ارتباط بین دو گروه (قسمت یا خوشه) در یک سیستم است.
فرض میکنیم که یک سیستم تصمیم دارای Ck جزء تصمیم باشد و k=1,2,…,n و هر جزء k دارای mk عنصر میباشد که با ek1,ek2,…,ekm نشان داده میشوند. بردارهای الویت محلی بهدست آمده در مرحله دوم گروهبندی شده بر اساس جهت تاثیر از یک قسمت دیگر، یا در خود یک قسمت طبق پیکان دایرهای شکل در مکان مناسب خود در ابرماتریس طبق شکل زیر قرار داده میشوند (ساعتی، 1999).

Wn=(■(0&0&[email protected]&0&[email protected]&w32&I))
به طوری که w21 بردار تاثیر هدف بر معیار، w32 ماتریس تاثیر معیار بر هر یک از گزینهها و I نشان دهنده ماتریس واحد بوده و صفرها بیانگر عدم تاثیرپذیری عناصر مستقل از هم میباشند.
در مثال بالا اگر میان معیارها وابستگی (ارتباط) درونی برقرار باشد، شبکه جایگزین سلسله مراتب میشود. در این حالت ابرماتریس، Wn، به صورت زیر بوده که در آن W22 نشاندهنده این وابستگی داخلی است:
Wn=(■(0&0&[email protected]&w22&[email protected]&w32&I))
توجه داشته باشید در صورتی که روابط متقابل میان عناصر در یک قسمت و یا بین دو قسمت وجود داشته باشد میتوان صفرها را نیز جایگزین کرد. از آنجاکه معمولاً در یک شبکه میان خوشهها وابستگی متقابل وجود دارد، ستونهای یک ابرماتریس بیش از یک ستون خواهد بود.
انتخاب بهترین گزینه
در صورتی که ابرماتریس تشکیل شده در مرحله قبلی همه شبکه را پوشش دهد، میتوان وزنهای اولویت را در ستون گزینهها در یک ابرماتریس نرمال شده یافت. از سوی دیگر، اگر یک ابر ماتریس فقط شامل قسمتهای به هم مرتبط باشد، نیاز به محاسبات بیشتری برای رسیدن به اولویتهای کلی گزینهها وجود دارد. ترجیحات نهایی برای هر گزینه از راهحل زیر به دست میآید:
lim┬(k→∞)⁡〖W_n^(2K+1) 〗
Wn ابرماتریس تحقیق است، K عددی دلخواه و بزرگ است و به توان رساندن ابرماتریس امکان همگرا شدن و در نتیجه ثبات وزنهای آنرا میدهد. درنهایت گزینه با بزرگترین اولویت به عنوان اولین گزینه برتر شناخته میشود.

3-10 تعریف مساله و صورت بندی ریاضی مدل(برنامه ریزی آرمانی)
مساله این تحقیق را به صورت زیر تعریف می کنیم:
الف) شرکت هلدینگی را در نظر می گیریم که دارای n واحد تابعه بوده و به دنبال برنامه ریزی تامین مالی برای واحدهای تابعه ای است که با کسری وجوه مواجه اند.
ب) تامین مالی برای این شرکت و واحدهای تابعه آن از سه طریق امکانپذیر است: استفاده از منابع داخلی شرکت، افزایش سرمایه از طریق شرکت مادر(بازار سرمایه داخلی) و استفاده از وام های بانکی(منبع خارجی).
ج) تامین مالی تا حد ممکن دقیق یکی از آرمان های مورد نظر است که باید توجه فراوانی به آن شود.
د) سود مورد انتظار هر سهم باید در تصمیمات مربوط به تامین مالی مد نظر قرار گیرد.
ه) هزینه تامین مالی از ارکان اساسی در انتخاب روش تامین مالی است.
و) ریسک های زیادی ممکن است بر تامین مالی اثرگذار باشد که اصلی ترین آن ریسک مالی است که به عنوان آرمان در نظر گرفته شده است.
ز) ساختار سرمایه مناسب برای هر واحد نیز در تصمیمات مربوط به تامین مالی دخیل است.
د) سهام ممتاز در این شرکت و واحدهای تابعه وجود نداشته و امکان سرمایه گذاری نیز برای واحدهای تابعه وجود نخواهد داشت.
ه) در بخش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تامین مالی، ساختار سرمایه، برنامه ریزی آرمانی، بازار سرمایه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سهم بازار، دلفی فازی، روش دلفی فازی، شکل‌گیری برند