پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تامین مالی، ساختار سرمایه، برنامه ریزی آرمانی، بازار سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

واحدهای تابعه در نظر گرفت: منابع موجود در داخل شرکت، تامین مالی از طریق بدهی بانکی و تامین مالی از طریق سهام. مدلی که او ارائه نمود از اعتبار خوبی برخوردار بود ولی یکی از ضعف های عمده این مدل گستردگی بسیار آن می باشد.
اوم و سنگ37(1987)، در تحقیقی یک سیستم پشتیبان تصمیم را با استفاده از برنامه ریزی آرمانی برای فرموله کردن استراتژی تامین مالی جهانی شرکت های چند ملیتی ارائه نمودند. چنین سیستمی این امکان را برای مدیران مالی شرکت های چند ملیتی فراهم می آورد تا با توجه به اهداف چند گانه، مناسب ترین استراتژی تامین مالی را انتخاب کنند.
شان و تاکور38(1987)، در تحقیقی با عنوان “ساختار سرمایه بهینه و تامین مالی پروژه”، مدهای ترکیب و تامین مالی پروژه های جدید را مورد بررسی قرار دادند. آنها از انجام این کار دو هدف را دنبال می کردند: اول اینکه یک تئوری ساختار سرمایه بهینه مهیا کنند که ریسک، اهرم و ارزش را با یکدیگر مرتبط سازد و دوم اینکه یک منطق اقتصادی برای تامین مالی پروژه تهیه کنند. آنان به این نتیجه رسیدند که شرکت های ریسکی، بدهی بیشتری داشته و بهره بیشتری پرداخت می کنند ولی در عوض ارزش بیشتری دارند(شان و تاکور،1987).
لین و لری39(1993) در تحقیقی با عنوان “کاربرد برنامه ریزی آرمانی در مدیریت مالی” به دسته بندی کلیه تحقیقاتی پرداختند که در زمینه مالی و با بکارگیری تکنیک برنامه ریزی آرمانی انجام شده بود. آنان 80 مقاله را که در موضوعات حسابداری، مالی، بانکداری و مدیریت انجام شدخه بود را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تکنیک برنامه ریزی آرمانی در حوزه های مختلفی از قبیل بودجه بندی، برنامه ریزی مالی، مدیریت سرمایه در گردش، تصمیم گیری مالی، ادغام و اکتساب، بانکداری، بیمه، مدلسازی پرتفوی، نرخ بهره و ریسک و … کاربرد دارد.
لی و تایوو40(2006)در تحقیقی با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک چندهدفه به ارائه مدلی برای پیش بینی مالی پرداخت. او با استفاده از اطلاعات 10ساله، این مدل را جهت پیش بینی نرخ بازده ارائه نمود. این مدل در مقایسه با مدل قبلی او که چندهدفه نبود، کاربری ساده تری داشت و از اعتبار خوبی برخوردار بود.
اسکاتن و اسپرونک41(2007) در تحقیقی با عنوان “ساختار سرمایه بهینه ” و با در نظر گرفتن ملاحظات و دیدگاه هایی متفاوت، روش جدیدی را برای تعیین ساختار سرمایه پیشنهاد دادند. بدین منظور، آنان نشان دادند مساله تعیین ساختار سرمایه، مساله ای با ماهیت چندمعیاره است که می توان برای تعیین آن سیستم های پشتیبان تصمیم متعددی ارائه نمود.
تیتمن و تسای پلاکو42(2007) در تحقیقی با عنوان “مدل پویای ساختار سرمایه بهینه”، مدلی را برای یک شرکت ارائه کردند که به صورت پویا می توانست ساختار سرمایه و گزینه های سرمایه گذاری شرکت را تعدیل کند. آنان برای این منظور، گزینه های سرمایه گذاری را به همراه ارزش شرکت وارد مدل کردند. مدل آنان با استفاده از سری های زمانی و رگرسیون مورد آزمون قرار گرفت و از اعتبار خوبی برخوردار بود.
شاه علیزاده و معماریان43(2007) در پژوهشی با در نظر گرفت نسبت های جدید برای تجزیه و تحلیل ساختار مالی شرکت های هلدینگ، مدل جدیدی را برای تعیین ساختار سرمایه این شرکت ها ارائه نمودند. آنان برای این منظور از برنامه ریزی چندهدفه بهره گرفتند. تکنیک بکارگرفته توسط آنان برنامه ریزی آرمانی بود. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل آنان از اعتبار خوبی برخوردار است.
اسکالرا و زازارو44(2009) در تحقیقی با عنوان “آیا شبکه های درون شرکتی دسترسی به منابع مالی را ساده تر می سازد؟” به مرور ادبیات موجود در این زمینه پرداختند. آنان با استنباط از تحقیقات صورت پذیرفته در این زمینه به این نتیجه رسیدند استفاده از مکانیزم بازار سرمایه داخلی نسبت به بازار سرمایه خارجی بهتر بوده و دسترسی به منابع مالی را ساده تر می سازد.
لایر45 و دیگران(2010) در تحقیقی با عنوان “مدلسازی ساختار سرمایه چندهدفه: رویکرد برنامه ریزی آرمانی” با استفاده از اطلاعات 500 شرکت هندی طی سال های 2007-1998، مدلی را برای تعیین ساختار سرمایه این شرکت ها ارائه نمودند. آنان برای این منظور از تکنیک برنامه ریزی آرمانی استفاده نمودند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مدل ارائه شده از اعتبار خوبی برخوردار است.
تسای46 و دیگران(2012) با استفاده از روش های چند معیاره و چند هدفه، مدلی را جهت پشتیبانی از تصمیمات تامین مالی ارائه نمودند. منابع مورد نظرآنان برای تامین مالی عبارت بودند از: افزایش سرمایه از طریق سهام عادی، افزایش سرمایه از طریق سهام ممتاز، استفاده از بدهی بانکی و انتشار اوراق قرضه. برای این منظور، آنان ابتدا با استفاده از روش دیماتل، روابط بین معیارهای موثر بر انتخاب روش تامین مالی را شناسایی و سپس با بکارگیری روش فرآیند تحلیل شبکه(ANP)، روش های تامین مالی را اولویت بندی نمودند. در نهایت با استفاده از تکنیک برنامه ریزی آرمانی، میزان تامین مالی از هر یک از منابع را استخراج کردند.
پریک و بابیک47(2012) با بکارگیری تکنیک برنامه ریزی آرمانی و فرمول تیلور، روش جدیدی را برای حل مسائل برنامه ریزی خطی جزئی چند هدفه و بهینه سازی ساختار مالی شرکت ها ارائه نمودند. روش پیشنهادی آنان، برای بهینه سازی ساختار مالی یک شرکت نمونه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش پیشنهادی علاوه بر داشتن کارایی در بهینه سازی ساختار مالی، در حل مسائل برنامه ریزی جزئی چند هدفه نیز کاربرد دارد.
انواری رستمی(1381) در تحقیقی، مدل ریاضی چند دوره ای مختلط اعداد صحیح برنامه ریزی آرمانی را برای بهینه سازی تامین مالی شرکت ها ارائه نمود. او در این تحقیق، آرمان هایی نظیر تامین هرچه دقیق تر نیازهای مالی شرکت در دوره های مختلف مالی با سیاست حفظ سطح حداقلی از سود سهام پرداختی، حداکثرسازی ارزش شرکت، حداقل سازی متوسط هزینه های تامین مالی و حداقل سازی ریسک مالی را در نظر گرفت. علاوه بر این موارد، او برای واقعی ساختن محیط تصمیم، فرصت های سرمایه گذاری و اثر متقابل آنها بر تامین مالی شرکت ها را در مدل پیشنهادی ملحوظ کرد.
همانگونه که ملاحظه کردید، تحقیقات فراوانی در زمینه ارائه سیستم پشتیبان تصمیم برنامه ریزی تامین مالی شرکت ها صورت نپذیرفته و آن هایی هم که انجام شده، عمدتا تاکید بر برنامه ربزی تامین مالی شرکت های تک بخشی دارند. بنابراین در این تحقیق به دنبال ارائه سیستم پشتیبان تصمیم برای برنامه ریزی تامین مالی شرکت چند بخشی هستیم.

3-1 مقدمه
یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران اتخاذ می نمایند، تصمیمات مربوط به تامین مالی است. این نوع تصمیم گیری ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می باشد. در نتیجه یک مدیر مالی می تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمان بندی مدت و ریسک سود آوری و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. شرکت های چند کسب و کاره 48 از دو امکان تامین مالی داخلی و خارجی برخوردارند. تامین مالی داخلی(بازار سرمایه داخلی) به استفاده از روش هایی همچون وام بین واحدی و افزایش سرمایه از طریق شرکت مادر اطلاق شده و تامین مالی خارجی نیز از طریق اخذ بدهی بانکی امکانپذیر می باشد.
بسیاری از مسائل مالی دارای ماهیتی چند معیاره و چند هدفه بوده که بعضا این معیارها و اهداف با یکدیگر در تضاد می باشند. برنامه ریزی تامین مالی یکی از همین مسائلی است که معیارها و اهداف متعددی در تصمیم گیری های مربوط به آن دخیل بوده و همین امر، استفاده از روش های چند معیاره و چندهدفه را برای اخذ تصمیم بهینه در تامین مالی ضروری ساخته است. تنوع روش هاي تامین مالی و پيچيدگي تصميم هاي مزبور در چند دهه اخير افزايش چشم گيري داشته است. اين رشد گسترده، نياز فزاينده اي به مدلهاي فراگير و يكپارچه ايجاد نموده كه براي پاسخگويي به اين نياز، مدل سازي مالي از پيوند رويكرد مالي و برنامه ريزي رياضي به وجود آمده است. اين مدلها از پيشرفت هاي برنامه ريزي رياضي و مباحث مالي به موازات هم استفاده مي نمايند (آذر و معماریانی، 1376). ماهیت چندهدفه مساله تصمیم گیری تامین مالی و نیز فقدان مدلی مناسب و جامع در این زمینه، ضرورت ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم را برای تصمیم گیران حوزه مالی دو چندان می کند. مدیران شرکت های هلدینگ نیز با این مساله روبرو بوده و با توجه به مشکلاتی که در زمینه تامین مالی دارند، در جستجوی مدلی هستند که بتواند آنها را در تامین مالی هرچه بهتر یاری رساند.
بنابراین از یک طرف با توجه به اهمیتی که شرکت های هلدینگ در اقتصادهای نوپا داشته و نیز اهمیت اجرای بازار سرمایه داخلی صحیح و تامین مالی مناسب در شرکت های هلدینگ به منظور دستیابی به اهداف شرکت و از طرفی دیگر با توجه به اینکه تحقیقات زیادی در این زمینه در کشور ما صورت نپذیرفته و نیز مدیران شرکت های هلدینگ برای موفقیت نیاز به مدلی جهت تامین مالی مناسب دارند، لذا ضرورت دیده شد تا مدلی طراحی گردد که ضمن معرفی بازار سرمایه داخلی، به مدیران شرکت های هلدینگ در تامین مالی هرچه بهینه تر شرکت کمک کند.
بر اساس توضیحات و نکات فوق چگونه مي توان با توجه به شرايط محيطي حاكم بر شرکت های هلدینگ و ویژگی های خاص مربوط به آنها و نیز ترجیحات مدیران ارشد،‌ ساز و کاری مناسب به منظور تامین مالی مناسب برای واحدهای تابعه این شرکت ها طراحی نمود؟
پاسخ به سوال فوق منجر به طراحی یک مدل ریاضی جهت برنامه ریزی تامین مالی شرکت های هلدینگ می گردد. در این فصل به ارائه این مدل می پردازیم.

3-2 مراحل اجرای تحقیق

شکل3-1: مراحل اجرای تحقیق

3-3 روش تحقیق
بکارگیری روش علمی در تحقیق، تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است، لذا برای انجام یک پژوهش معتبر به روش شناسی نیاز هست. بعضی روش شناسی را موضوعی نظری می دانند که با منطق و فلسفه پیوسته است و بعضی دیگر روش شناسی را از فلسفه جدا دانسته و آن را یک رشته علمی می دانند. بررسی و تحلیل نقادانه شیوه های خاص شناخت و نظریه در حوزه های علمی، وظیفه شاخه ای “فلسفه علم” است که “روش شناسی” خوانده می شود. روش شناسی، پژوهش را منظم، منطقی و اصولی کرده و جستجوی علمی را نیز راهبری می کند(خاکی، 1390، ص:227).
این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است. تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که در آنها نظریه ها، قانون ها، اصل ها و فن هایی که در تحقیقات بنیادی تدوین می شوند برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار گرفته می شوند. این نوع تحقیقات، بیشتر بر موثرترین اقدام ها تاکید دارند و شناسایی علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند(خاکی، 1390، ص:25-24). همچنین این تحقیق از نظر روش، تحقیق تجربی-پیمایشی است.
3-4 جامعه آماری
جامعه مورد مطالعه در این تحقیق را می توان در دو سطح تعریف کرد. در یک سطح به منظور تعیین معیارهای موثر بر انتخاب روش تامین مالی، تعیین روابط درونی این معیارها و نیز اولویت بندی معیارها و روش های تامین مالی، از مدیران و کارشناسان مالی استفاده شده که تعداد آنان 5نفر بوده است. سطح دوم جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شرکت هلدینگ غدیر می باشد. این شرکت دارای 61 شرکت سرمایه پذیر در سبد دارائی های خود می باشد. این شرکت چند بخشی دارای چند هلدینگ عملیاتی با ویژگی های زیر بوده که توسط ستاد مرکزی آن اداره می شوند. دلیل گروه بندی شرکت های سرمایه پذیر در هلدینگ های تخصصی برخورداری از مزایای صرفه جوئی حاصل از مقیاس و اداره سهل تر آنها و تحقق هم افزائی عملیاتی و مالی بوده است. در جدول1 با اطلاعات این هلدینگ ها آشنا می شوید.

جدول3-1:تشریح وضعیت هلدینگ های تابعه
نام هلدینگ عملیاتی
تعداد شرکت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع برنامه ریزی آرمانی، محدودیت ها، سلسله مراتب، تامین مالی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تامین مالی، مقایسات زوجی، تحلیل شبکه، اولویت بندی