پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تامین مالی، بازار سرمایه، هزینه سرمایه، ریسک مالی

دانلود پایان نامه ارشد

باعث تعامل بهتر با بازار سرمایه خارجی می شود.
استفاده هرچه کاراتر و بیشتر از بازار سرمایه داخلی، منجر به افزایش ارزش شرکت خواهد شد.
بازار سرمایه داخلی یکی از کانال های مهم تخصیص سرمایه در اقتصادهای نوین صنعتی است.
گاهی اوقات تامین مالی خارجی همراه با مشکل است اما تامین مالی داخلی در دسترس بوده و مزیت بیشتری نسبت به بازار سرمایه خارجی دارد.
شاید مهمترین تصمیمی که توسط مدیران عالی شرکت های هلدینگ گرفته می شود بحث تخصیص سرمایه و گردش وجوه میان واحدهای تابعه باشد.
بنابراین از یک طرف با توجه به اهمیتی که شرکت های هلدینگ در اقتصادهای نوپا داشته و نیز اهمیت اجرای بازار سرمایه داخلی صحیح و تامین مالی مناسب در شرکت های هلدینگ به منظور دستیابی به اهداف شرکت و از طرفی دیگر با توجه به اینکه تحقیقات زیادی در این زمینه در کشور ما صورت نپذیرفته و نیز مدیران شرکت های هلدینگ برای موفقیت نیاز به مدلی جهت تامین مالی مناسب دارند، لذا ضرورت دیده شد تا مدلی طراحی گردد که ضمن معرفی بازار سرمایه داخلی، به مدیران شرکت های هلدینگ در تامین مالی هرچه بهینه تر شرکت کمک کند.
اهمیت و ضرورت عملی تحقیق نیز عبارت است از:
کاربرد فراوان مدل طراحی شده در شناسایی منابع بالقوه؛
اجرای صحیح بازار سرمایه داخلی در شرکت های هلدینگ و واحدهای تابعه؛
تامین مالی مناسب و
کاهش هزینه سرمایه و حداکثرسازی ارزش شرکت.

1-4 اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق دستیابی به الگوی پشتیبانی تصمیم گیری تامین مالی در شرکت های هلدینگ می باشد.
هدف های فرعی این تحقیق عبارت اند از:
تعیین امکانپذیری ورود فرضیات “بازار سرمایه داخلی” در مدل های تامین مالی سنتی؛
تعیین میزان تامین مالی خارجی توسط واحدهای تابعه شرکت های هلدینگ؛
تعیین میزان تامین مالی داخلی(استفاده از مکانیزم بازار سرمایه داخلی) توسط واحدهای تابعه شرکت های هلدینگ؛

1-5 سوال های تحقیق
سوال اصلی:
چگونه می توان با توجه به آرمان های مورد نظر در تامین مالی شرکت های هلدینگ، یک مکانیزم پشتیبان تصمیم طراحی کرد تا شرکت های هلدینگ را در برنامه ریزی تامین مالی با توجه به رویکرد بازار سرمایه داخلی یاری رساند.
سوالات فرعی:
چگونه می توان یک مکانیزم پشتیبان تصمیم برای برنامه ریزی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد بازار سرمایه داخلی طراحی کرد تا کمترین هزینه سرمایه را برای واحدهای تابعه به همراه داشته باشد.
چگونه می توان یک مکانیزم پشتیبان تصمیم برای برنامه ریزی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد بازار سرمایه داخلی طراحی کرد تا منجر به حداکثرسازی سود هر سهم واحدهای تابعه شود.
چگونه می توان یک مکانیزم پشتیبان تصمیم برای برنامه ریزی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد بازار سرمایه داخلی طراحی کرد تا منجر به حداقل سازی ریسک مالی واحدهای تابعه شود.
چگونه می توان یک مکانیزم پشتیبان تصمیم برای برنامه ریزی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد بازار سرمایه داخلی طراحی کرد تا منجر به تامین مالی تا حد ممکن دقیق واحدهای تابعه شود.
چگونه می توان یک مکانیزم پشتیبان تصمیم برای برنامه ریزی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد بازار سرمایه داخلی طراحی کرد تا منجر به تعیین ساختار سرمایه مناسب هر یک از واحدهای تابعه شود.

1-6 تعریف مفهومی واژگان کلیدی تحقیق
شرکت هلدینگ: شرکت هلدینگ یک شرکت سرمایه گذاری، مدیریتی و تخصصی است که دارنده بخش نسبتا زیادی از سهام دیگر شرکت هاست و به خاطر همین حق سهم، می تواند بر آنها مدیریت نماید(حنفی زاده و شفیعی، 1388: ص12).
بازار سرمایه داخلی: بازار سرمایه داخلی مکانیزمی است که به وسیله آن مرکز اصلی شرکت(هولدینگ)، سرمایه را به واحدهای گوناگون شرکت تخصیص می دهد(پی یر،2002).
بدهی: بدهی ها ادعاهای بیرونی بوده و به معنی تعهدات اقتصادی قابل پرداخت به افراد بیرون از واحد تجاری می باشند(هورن گرن و دیگران، 1926، ص:23)
هزینه سرمایه:حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران در شرکت تامین شود(پی نوو،1388، ص:317).
سود هر سهم: سود هر سهم نشان دهنده مبلغ سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی بدست آورده است(پی نوو،1388، ص:48).
ریسک مالی: ریسک مالی ریسکی است که به طور مستقیم بر سودآوری شرکت ها اثر می گذارد و می توانند حتی شرکتی را از پای درآورد(راعی و سعیدی، 1388، ص:61)
برنامه ریزی آرمانی: برنامه ریزی آرمانی یکی از مهمترین مدل های برنامه ریزی چند هدفه است که به دنبال حداقل کردن انحرافات میان اهداف می باشد(مومنی، 1389، ص:105).
ساختار سرمایه: ساختار سرمایه یا ساختار مالی به ترکیب خاصی از بدهی های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام که برای تامین مالی عملیات یک شرکت مورد استفاده قرار می گیرد اطلاق می شود(راس و دیگران،2002).

1-7 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
هزینه سرمایه: میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت از رابطه زیر بدست می آید(پی نوو،1388، ص:339):
معادله 1-1:
k_w=k_d (D/(D+E))+k_e (E/(D+E))
= D ارزش ریالی وام
= E ارزش ریالی حقوق صاحبان سهام
= kd هزینه سرمایه خاص بدهی
= ke هزینه سرمایه خاص سهام عادی
= kw میانگین موزون هزینه سرمایه
مدل عمومی برنامه ریزی آرمانی:

Max or Min h(di+ , di-)
S.to:
gi(x) – di+ + di- = ti
x є S
di+ , di- ≥ 0
di+ = انحراف مساعد
di- = انحراف نامساعد
سود هر سهم: برای محاسبه سود هر سهم از رابطه زیر استفاده می کنیم(پی نوو، 1387: 148):
معادله1-2:
EPS=((Y-I)(1-T)-E)/N
که در آن y سود قبل از بهره و مالیات، I هزینه بهره، T نرخ مالیات، E سود سهام ممتاز و N تعداد سهام عادی می باشد.
ریسک مالی: برای محاسبه ریسک مالی از اهرم مالی استفاده می کنیم. نحوه محاسبه اهرم مالی در زیر نشان داده شده است(تهرانی، 1388: 120):
معادله1-3:
FL=y/(y-I-E/(1-T))
که در آن y سود قبل از بهره و مالیات، I هزینه بهره، T نرخ مالیات و E سود سهام ممتاز می باشد.
1-8 روش شناسی تحقیق
این تحقیق از نظر هدف کاربردی است. پژوهش های کاربردی، پژوهش هایی هستند که در آنها نظریه ها، قانون ها، اصل ها و فن هایی که در پژوهش های بنیادی تدوین می شوند برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار گرفته می شوند(خاکی،1390، ص:24).
همچنین این تحقیق از نظر روش تجربی- پیمایشی است. روش کار بدین صورت است که با مطالعه ادبیات و منابع علمی و مصاحبه با افراد متخصص، معیارهای موثر بر انتخاب روش تامین مالی شناسایی شده و رابطه بین آنان با بکارگیری تکنیک دیماتل مشخص می گردند. سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه(ANP)، معیارهای موثر و روش های تامین مالی اولویت بندی می شوند. در نهایت، آرمان ها، محدودیت ها و متغیرهای تصمیم مساله شناسایی شده و با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی به مدلسازی مساله پرداخته و در پایان مدل را حل کرده ایم. متغیرهای تصمیم مدل عبارت اند از:
Xij: میزان تامین مالی واحدi از منبع j
منابع تامین مالی عبارت اند از وام بانکی، وام بین واحدی و افزایش سرمایه از طریق شرکت مادر.
Yij: میزان جریان نقدی خروجی واحدi برای گزینه j
وجوه هر واحد می تواند به صورت وام بین واحدی یا تقسیم سود از آن واحد خارج شود.
آرمان های مدل نیز عبارت اند از:
تامین مالی تا حد ممکن دقیق برای واحدها،
سود هر سهم مورد انتظار هر یک از واحدها،
هزینه تامین مالی هر یک از واحدها،
ریسک مالی هر یک از واحدها،
ساختار سرمایه مناسب هر یک از واحدها و
میانگین موزون هزینه سرمایه مورد نظر هر یک از واحدها.
در این تحقیق برای جمع آوری داده از منابع زیر استفاده شده است:
مصاحبه باز
مطالعه اسناد و مدارک
برای حل مدل و تحلیل داده های تحقیق، از داده های واقعی شرکت هلدینگ غدیر استفاده نموده و نرم افزار Lingo را بکار گرفته ایم.
1-9 قلمرو تحقیق
الف)قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق، حوزه مدیریت مالی شامل تامین مالی شرکت های هلدینگ و حوزه تحقیق در عملیات مبحث برنامه ریزی آرمانی می باشد.
ب) قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق شرکت هلدینگ غدیر با 20واحد تابعه می باشد.
ج) قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق سال 1391 می باشد.
1-10 جامعه آماری
جامعه مورد مطالعه در این تحقیق را می توان در دو سطح تعریف کرد. در یک سطح به منظور تعیین معیارهای موثر بر انتخاب روش تامین مالی، تعیین روابط درونی این معیارها و نیز اولویت بندی معیارها و روش های تامین مالی، از مدیران و کارشناسان مالی استفاده شده که تعداد آنان 5نفر بوده است. سطح دوم جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شرکت هلدینگ غدیر می باشد. این شرکت دارای 61 شرکت سرمایه پذیر در سبد دارائی های خود می باشد. این شرکت چند بخشی دارای چند هلدینگ عملیاتی با ویژگی های زیر بوده که توسط ستاد مرکزی آن اداره می شوند. دلیل گروه بندی شرکت های سرمایه پذیر در هلدینگ های تخصصی برخورداری از مزایای صرفه جوئی حاصل از مقیاس و اداره سهل تر آنها و تحقق هم افزائی عملیاتی و مالی بوده است. تعداد واحدهای تحت تملک 100درصدی این هلدینگ که برای حل مدل از اطلاعات آنها استفاده شده برابر 20 می باشد.

2-1 مقدمه
شرکت های چند کسب و کاره 3 از دو امکان تامین مالی داخلی و خارجی برخوردارند. تامین مالی داخلی(بازار سرمایه داخلی) به استفاده از روش هایی همچون وام بین واحدی و افزایش سرمایه از طریق شرکت مادر اطلاق شده و تامین مالی خارجی نیز از طریق اخذ بدهی بانکی امکانپذیر می باشد. بررسی امکان و کمیت بهره برداری از هر یک از این آلترناتیوها موضوع استراتژی هم افزائی مالی در شرکت های هلدینگ است. نحوه بهره برداری از هر یک از این روش ها بر حسب سیاست مدیران هلدینگ و اولویت هر یک در کنار نگاه کمی، ضرورت بهره برداری از یک الگوی کمی نظیر برنامه ریزی هدف را نشان می دهد.
توانایی شرکت در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می رود. مهمترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تعیین مالی باید توجه کند، افزایش ثروت سهامداران است. یعنی با در نظر گرفتن هزینه هر یک از منابع مختلف تامین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه های تامین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تامین مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتر همراه است(ملانظری و دیگران، 1388).
در این فصل، ابتدا مفاهیم شرکت های هلدینگ را بیان کرده، سپس بحث تامین مالی و بازار سرمایه داخلی را توضیح داده، در ادامه مروری بر روش های چندهدفه داشته و درنهایت تحقیقات مرتبط انجام شده در این زمینه را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
2-2 شرکت هلدینگ
بیان شد شرکت های هلدینگ یکی از اشکال سازمانی متعارف در بسیاری از کشورها است. چنین شرکت هایی از بازیگران اصلی اقتصادهای نوپا به شمار می آیند. شرکت های هلدینگ یکی از مهمترین ساختارها جهت تحقق اهداف مرتبط با حرکت به سمت اقتصادهای بازار محور است. ولی آنچه که در این ساختارها مهم به نظر می رسد، وجود یک واحد شاخص و اصلی به عنوان مغز متفکر و ابر قدرت جهت انجام وظایف استراتژیک و آزادی نسبی برای دستیابی به اهداف مورد نظر است. وقتی کسب و کار در کشوری به جایی می رسد که مناسب با عناصر صنعت باید پیشرفت داشته باشد، نیاز به تحول ساختارهای سازمانی، امری بسیار ملموس و محسوس می شود. از طرفی دیگر از ساختارهای موجود در شرکت های مادر، نباید انتظار بیش از حد بهبود در منابع مالی داشت، زیرا مجموعه عوامل دیگری نیز وجود دارد که در هر صنعت و یا زمینه کاری می تواند اثرگذار بوده و نتایج را متحول کند. ماهیت شرکت های هلدینگ بسیار مختلف و متنوع است. این شرکت ها هم در قبل و هم در بعد از جنگ جهانی دوم، در برخی از کشورهای اروپایی شکل گرفتند که بارزترین آن ها در ایتالی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تامین مالی، بازار سرمایه، برنامه ریزی آرمانی، اولویت بندی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تامین مالی، کسب و کار، نرخ بهره، اوراق قرضه