پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، عملکرد شرکت، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

تحقيق با نوآوري در اين زمينه درصدد است تا به بررسي اين موضوع بپردازد.

جدول 2-1- خلاصه و جمع بندي يعضي از تحقيقات انجام شده
نام محقق
عنوان تحقيق
نتايج تحقيق
هانوكوباتهولا61، (2008)
ارتباط خصوصيات هيئت مديره و عملكرد شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار نيوزيلند
يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه از بين خصوصيات مختلف هيئت مديره، تنها نرخ بازده دارايي‌ها و نسبت مالكانه رابطه‌ي مثبت و معني‌دار با عملكرد شركت داشته و همچنين تعداد اعضاي هيئت‌مديره رابطه‌ي منفي و معني‌دار با عملكرد شركت نيز دارد. با تمام احترامي كه براي افراد با مدرك تحصيلي دكتري تخصصي قائل هستيم،در اين پژوهش ارتباط معني‌داري بين اين متغير و عملكرد شركت يافت نشد.
اشبق سيف و همکاران (2009)
حاکميت شرکتي ، ريسک و هزينه حقوق صاحبان سهام
آنها اظهار مي‌دارند که اگر رهبري شرکتي انتخاب معکوس و مشکلات اخلاقي را کاهش دهد، يک راهبري شرکتي قوي‌تر ريسک شرکت را کاهش خواهد داد که به کاهش ريسک سيستماتيک پايين‌تر، بتاهاي کوچک‌تر و هزينه‌ي سهام کم‌تر خواهد انجاميد. نتايج تجربي آن‌ها ادعاي آن‌ها را ثابت مي‌کند

بارگرون و همکاران (2010)
ساربنزاكسلي و ريسک شرکت
آنها دريافتند که ريسک‌پذيري استقلال هيئت‌مديره پس از قانون سازبنز-آکسلي را کاهش مي‌دهد و با استقلال هيئت‌مديره قبل از اين قانون مرتبط است
بارتون (2011)
سرمايه گرايي براي بلند مدت
وي اشاره مي‌کند که يکي از لازمه‌هاي محدود کردن ريسک کوتاه مدت هيئت‌مديره‌هاي کارآمدتر است.
بروچت و همکاران (2012)
ريسک کوتاه مدت ، مشتريان سرمايه گذاران و ريسک شرکت
آن‌ها دريافتند که معيار آن‌ها براي تمرکز کوتاه‌مدت با بتاهاي سهام و هزينه‌ي سهام بالاتر در ارتباط است.
جستن مندزاک (2013)
هيئت مديره مشترک، افشاهاي اختياري و کيفيت سود
نتايج نشان داد که هيئت مديره هاي مشترک با افشاهاي داوطلبانه ارتباط منفي و با کيفيت سود ارتباط مثبت دارد. همسو با تحقيقات قبلي در اين تحقيق نيز دريافت که اندازه ي شرکت و استقلال رياست هيئت مديره با افشاهاي داوطلبانه ارتباط مثبت دارد. اما هيئت هاي مشترک تاثير چشمگيري بر عدم پرداخت ماليات ندارد. اين مطالعه از نقطه نظر حسابداري شواهدي ارائه مي کند که نشان مي دهد قوانين و سياست هاي نظارتي محدود کننده ي مديريت هاي مشترک ضرورت ندارند
کونزاليز و آندري (2014)
کارآيي هيئت مديره و ريسک کوتاه مدت
در اين پژوهش از مدل قيمت گذاري دارايي که توانايي حل ريسک کوتاه مدت مربوط به بازدهي کوتاه مدت و ريسک بلند مدت مربوط به بازدهي بلندمدت را دارد استفاده مي کنيم. در اين تحقيق از 916 شرکت از کشور انگلستان براي بازه 18 ساله از سال 1992 تا 2010ميلادي براي بررسي استفاده شده است که نتايج نشان مي دهد، کارايي هيات مديره با سطح ريسک کوتاه مدت دارای ارتباط منفی می باشد و نتايج اين پژوهش براي تمام انواع ريسک هاي کوتاه مدت ثابت است.
محمد علي آقايي و حسين اعتمادي (1388)
بررسي تمرکز مالکيت، مالکيت نهادي ، نفوذ مدير عامل ، دوگانگي وظيفه مدير عامل ، اندازه هيئت مديره ، استقلال هيئت مديره ، اتکاي بر بدهي و مدت زمان تصدي مدير عامل در هيئت مديره
نتائج تحقيق نشان مي دهد که رابطه مالکيت نهادي و استقلال هيئت مديره با محتواي اطلاعاتي سود در شرکتهاي با انگيزه مديريت سود بالا قويتر از شرکتهاي با انگيزه مديريت سود پايين مي باشد . همچنين ساير ويژگي هاي حاکميت شرکتي نيز هيچ تاثيري بر بهبود محتواي اطلاعاتي سود ندارد.
کاشاني پور و همکاران ( 1388 )
رابطه بين دو مکانيزم کنترلي، يعني افشاي اختياري (مکانيزم کنترل خارجي) و مديران غير موظف (مکانيزم کنترل داخلي)
نتايج تحقيق نشان داد که مدل به کار رفته، 20 درصد از تغييرات افشاي اختياري را بازگو مي کند. اين در حالي است که رابطه معني داري بين افشاي اختياري و مديران غير موظف يافت نشد.
سعيدي و همکاران (1389)
بررسي عوامل تعيين كننده ريسك سيستماتيك سهام در بورس اوراق بهادار تهران
يافته¬هاي پژوهش نشان مي دهد ميان بتا و متغيرهاي رشد سود عملياتي، تغييرپذيري سود عملياتي، همبستگي سود عملياتي با شاخص پرتفوي بازار و اختيار رشد ارتباطي معنادار وجود دارد. افزون بر اين، نتايج پژوهش حاضر شواهدي، هر چند ضعيف، در رابطه با بي¬ثباتي بتاي سهام شركت¬هاي با اهرم بالا فراهم مي كند.
نوروزبگي وهمکاران (1391)
بررسي اندازه گيري ريسك مبتني بر متغيرهاي بنيادي و بررسي رابطه آن با صرف ريسك و بازده سهام
نتايج حاصل از بررسي 88 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1382 تا 1389 نشان داد كه معيارهاي ريسك مبتني بر اطلاعات حسابداري مي تواند ريسك قيمت گذاري شده توسط بازار را به خوبي توجيه كند و با معيارهاي ريسك رايج در بازار همخواني دارد. همچنين ارتباط معناداري بين معيارهاي ريسك معرفي شده در اين تحقيق با بازده هاي سهام مشاهده شده است. اين در حالي است كه علي رغم آشنايي كمتر محققان و فعالان بازار، محاسبه ريسك مبتني بر اطلاعات حسابداري كار پيچيده اي تلقي نمي شود.
زهره حاجيها ، و حسنعلي اخلاقي (1392)
بررسي تأثير ويژگي هاي هيئت مديره بر ساختار سر رسيد بدهي شرکت
نتايج اصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد که بين اندازه هيأت مديره و ساختار سررسيد بدهي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. همچنين بين درصد اعضاي غير موظف هيأت مديره و ساختار سررسيد بدهي رابطه منفي و معني داري وجود دارد. نتايج تحقيق بيانگر تاثير هيات مديره قوي بر تصميمات تامين مالي است. علاوه بر اين بين متغبر دوگانگي وظيفه مدير عامل با ساختار سررسيد بدهي رابطه اي يافت نشد.
آمنه گرامي ، جواد مرادي (1392)
بررسي نقش حاکميت شرکتي و محافظه کاري در عملکرد شرکت با در نظر گرفتن ريسک ورشکستگي در بورس اوراق بهادار تهران
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري فرضيه هاي پژوهش نشان مي دهد که محافظه کاري و حاکميت شرکتي با عملکرد شرکت رابطه معناداري دارند.
کامران بيژن ، و هاشم ولي پور (1392)
عوامل مؤثر بر تجديد نظر در روابط بين حسابرس – مشتري با تأکيد بر مشخصه هاي حاکميت شرکتي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نتايج تحقيق نشان داد که بين هر شش مکانيزم حاکميت شرکتي در نظر گرفته شده (درصد تمرکز مالکيت، درصد سهام داران نهادي، نسبت اعضاي غيرموظف هيأت مديره، دوگانگي نقش رييس هيأت مديره و مديرعامل، نفوذ مديرعامل و اندازه ي هيأت مديره)، با متغير وابسته تجديدنظر در روابط بين حسابرس- مشتري رابطه ي منفي و معني داري وجود دارد و همچنين بين عوامل اندازه ي شرکت و حق الزحمه غيرنرمال حسابرسي نيز با اين متغير وابسته رابطه ي منفي و معني داري برقرار است و در نهايت، بين ويژگي هاي ريسک مشتريان (ريسک مالي و ريسک هموارسازي سود)، با متغير وابسته تجديدنظر در روابط بين حسابرس- مشتري رابطه ي مثبت و معني داري وجود دارد.

فصل سوم

روش تحقيق

3-1 مقدمه
در فصل قبل ضمن معرفي دو پديده : کارآيي هيئت مديره و ريسک کوتاه مدت در ادبيات مالي، شواهد تجربي موجود، فرضيه ها و تئوري هاي تبيين کننده اين دو پديده مورد بررسي قرار گرفت. همچنين در فصل پيشين مطالعات تجربي داخلي و خارجي انجام شده در زمينه هاي مربوط به کارآيي هيئت مديره و ريسک کوتاه مدت بررسي گرديد.
در اين فصل بر مبناي استدلالات قياسي حاصل ازتئوري ها و فرضيه هاي عنوان شده در فصل قبل، فرضيه ها و متغيرهاي تحقيق و روش هاي آزمون فرضيه ها تشريح مي شود. همچنين در مورد انتخاب دوره زماني تحقيق و ‌قلمرو ‌آن، جامعه و نمونه آماري تحقيق و معيارهاي انتخاب شركت‌هاي نمونه، روش‌هاي گرد آوري اطلاعات و ساير موضوعات مرتبط با روش شناسي تحقيق بحث خواهد شد.

3-2 روش تحقيق
روش تحقيق حاضربا توجه به هدف كاربردي بوده و نتايج حاصل از آن مي تواند براي طيف گسترده اي شامل مديران شرکتها، سهامداران، سرمايه گذاران، اعتباردهندگان، محققان و تدوين کنندگان استانداردها مفيد باشد.
3-2-1 قلمرو تحقيق
قلمرو اين تحقيق شامل سه بعد مختلف، به شرح زير ميباشد:
الف) قلمرو موضوعي: در اين تحقيق بررسي رابطه بين کارآيي هيئت مديره و ريسک کوتاه مدت در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران مورد بررسي قرار مي گيرد.
ب) قلمرو زماني: با در نظر گرفتن اطلاعات نزديك به زمان انجام تحقيق و در دسترس بودن آنها دوره زماني تحقيق 5 ساله و از ابتداي سال 1388 لغايت پايان 1392 تعيين شده است.
ج) قلمرو مکاني: قلمرو مکاني تحقيق را بازار بورس اوراق بهادار تهران تشکيل مي دهد.
3-2-2 جامعه و نمونه آماري تحقيق
جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد، که از ابتداي سال 1388 لغايت پايان 1392 در بورس فعال بوده اند. در اين مطالعه براي اينکه نمونه پژوهش يک نماينده مناسب و همگن از جامعه آماري موردنظر باشد براي انتخاب نمونه از روش تصادفی استفاده شده است. در اين راستا نمونه آماري اين تحقيق شامل تمامي شركتهايي است كه شرايط ذيل را دارا باشند:
1 – اطلاعات مورد نياز در رابطه با شرکت هاي از سال 1388- 1392 دسترس باشد.
2 – به منظور يکنواختي، پايان سال مالي شرکت ها پايان اسفند وطي سالهاي 1388- 1392 تغيير نکرده باشد.
3 – سهام شرکت ها در طول هر يک از سال هاي دوره تحقيق در بورس معامله شده باشد وقيمت پايان دوره در دسترس باشد.
4 – جزء شرکت هاي سرمايه گذاري وواسطه گري مالي نباشد.زيرا مرز مشخصي بين فعاليت هاي عملياتي و مالي آن ها وجود ندارد
5 – همه صورتهاي مالي حسابرسي شده وغير تلفيقي مي باشد.

3-2-3 ابزار جمع آوري داده هاي تحقيق
اين تحقيق جهت گردآوري اطلاعات موردنياز از روش كتابخانه اي استفاده مي شود. در اين رابطه ابتدا با استفاده از اينترنت و شبكه هاي اطلاعاتي و مراجعه به كتب، مجلات و پايان نامه ها بمنظور جمع آوري ادبيات و پيشينه تحقيق و دستيابي به ساختار كلي تحقيق صورت مي پذيرد. همچنين جهت جمع آوري اطلاعات موردنياز براي آزمون فرضيات، داده هاي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طريق نرم افزار تدبيرپرداز و سايت رسمي سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج خواهد شد.

روند انتخاب نمونه آماری پژوهش

نگاره 4-1 روند انتخاب نمونه آماری پژوهش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده مورد انتظار، عملکرد شرکت Next Entries مقاله درمورد هیات مدیره، رگرسیون، عملکرد شرکت، راهبری شرکتی