پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

شوند؟

1-3 ضرورت انجام تحقيق

جنبه هاي جديد بودن اين تحقيق را مي توان از سه منظر مورد بررسي قرار داد: اول آن که در زمينه کارآيي هيئت مديره تاکنون در ايران تحقيقات اندکي صورت پذيرفته است لذا انجام اين تحقيق در نوع خود جديد مي باشد. دوم اينکه مدل مورد استفاده براي اندازه گيري کارآيي هيئت مديره بر ريسک کوتاه مدت در اين تحقيق براي اولين بار در ايران به کار گرفته شده است که اين مساله نيز بر جديد بودن اين تحقيق مي افزايد. سوم آنکه تحقيقي که به صورت هم زمان به بررسي کارآيي هيئت مديره و ريسک کوتاه مدت بپردازد صورت نپذيرفته است؛
با توجه به بررسي هاي صورت گرفته ، مشخص شده است که تا کنون به صورت تخصصي ، تحقيقات متمرکزي روي بحث کارآيي هيئت مديره بر ريسک کوتاه مدت در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت نگرفته و يا بررسي ها به صورت جسته و گريخته و با تکيه بر اشاراتي به موضوع تحقيق به صورت صرف بوده است. اين تحقيق با توجه به ماهيت موضوع، در نظر دارد به بررسي جامعي از کارآيي هيئت مديره بر ريسک کوتاه مدت در شرکت هاي بورسي بپردازد.

1-4 اهداف تحقيق
بررسي رابطه بين اندازه هيئت مديره و ريسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.
2- بررسي رابطه بين تعداد مديران مستقل و ريسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.
3- بررسي رابطه بين سهامداري مديران و ريسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.
4- بررسي رابطه بين نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و ريسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.
5- بررسي رابطه بين ارزش بازار و ريسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد

6- بررسي رابطه بين Q توبين و ريسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد
7- بررسي رابطه بين بازده دارائيها و ريسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.
8- بررسي رابطه بين نسبت جمع بدهي ها به حقوق صاحبان سهام و ريسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.
9- بررسي رابطه بين نسبت سود قبل از بهره و ماليات و ريسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد

1-5 قلمرو تحقيق
قلمرو اين تحقيق شامل دو بعد مختلف، به شرح زير ميباشد:
الف) قلمرو زماني: با در نظر گرفتن اطلاعات نزديك به زمان انجام تحقيق و در دسترس بودن آنها قلمرو زماني تحقيق يك دوره 5 ساله از ابتداي سال 1388 لغايت پايان سال 1392 تعيين شده است.
ب) قلمرو مکاني: قلمرو مكاني تحقيق حاضر بازار بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.

1- 6 تعريف عملياتي متغييرها :

اندازه يا بزرگي هيئت که عبارتست از تعداد کل مديران حاضر در هيئت،
مديران مستقل: تعداد مديران مستقل غير اجرايي تقسيم بر اندازه‌ي هيئت ‌مديره،
سهامداري مديران که عبارتست از تعداد کل سهام شرکت که در دست مديران است تقسيم بر تعداد کل سهام شرکت.‌
نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار (B/M)10: حقوق صاحبان سهامداران تقسيم بر ارزش بازار.
نسبت کيو- توبين که عبارتست از دارايي‌هاي کل+حقوق صاحبان سهامداران + ارزش بازار تقسيم بر ارزش بازار.
بازده دارايي ها (ROA) : عبارتست از سود قبل از پرداخت بهره و ماليات تقسيم بر کل دارايي‌هاي.
اهرم: اهرم که عبارتست از بدهي کل تقسيم بر کل سهام.
ريسک : نوعي عدم اطمينان به آينده است كه قابليت محاسبه را داشته باشد. اگر نتوان ميزان عدم اطمينان به آينده را محاسبه کرد، ريسك نيست؛ بلكه فقط عدم اطمينان است؛ به‌همين جهت به‌دليل محاسبه مقداري عدم اطمينان در قالب ريسک مي‌توان آن‌را مديريت و كنترل کرد. ا ريسک در زبان چينيان نيز با دو علامت تعريف مي‌شود که اولي به‌معني خطر و دومي به مفهوم فرصت است.[راعي و سعيدي ، 1387) . ريسک در اصطلاح عبارت است از امکان تفاوت بازده واقعي (برحسب ريال يا درصد) از بازده مورد انتظار همچنين در مديرت مالي، ريسک به وضعيتي گفته مي‌شود که در آن وقوع پيشامدها احتمالي است.( مصباحي مقدم و صفري ، 1388).

1-7 ساختار تحقيق
تحقيق حاضر در پنج فصل ارائه خواهد شد. همانطور كه ملاحظه گرديد در اين فصل؛ موضوع، ضرورت انجام تحقيق، اهداف تحقيق، فرضيههاي تحقيق، روش تحقيق، جامعه و نمونه آماري تحقيق و تعريف عملياتي واژه ها و اصطلاحات تخصصي بکار رفته در تحقيق تشريح شد. ساير فصل ها به شرح ذيل تنظيم و ارائه خواهد شد:
* فصل دوم
اين فصل مروري فشرده بر ادبيات حسابداري و ‌مالي در زمينه تحقيق دارد و ‌ضمن اشاره به مباحث تئوريك مطرح شده، تاريخچه مختصري از تحقيقات انجام شده كه به نوعي با موضوع تحقيق در ارتباط هستند، ارائه خواهد شد.
* فصل سوم
در اين فصل توضيحات تفصيلي راجع به روش تحقيق و ‌مدل‌هاي مورد استفاده در آزمون فرضيه ها ارائه شده و ‌اهم روش‌هاي گردآوري اطلاعات مورد نياز تحقيق و ‌تجزيه و ‌تحليل و ‌محاسبات انجام شده مطرح خواهد شد.
* فصل چهارم
در اين فصل با استفاده از اطلاعات جمع آوري شده، فرضيه هاي تحقيق مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
* فصل پنجم
در اين فصل ضمن بيان خلاصه‌اي از موضوع تحقيق و روش تحقيق، ‌نتايج آزمون فرضيات تحليل خواهد شد. همچنين پيشنهاداتي كه مي‌تواند در تحقيقات آتي مورد استفاده قرار گيرد، ارائه مي شود.

فصل دوم
ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1 مقدمه

هدف از ارائه اين فصل بررسي رابطه بين کارآيي هيئت‌مديره ‌و ريسک کوتاه‌مدت در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران مي باشد. بدين منظور در بخش اول ابتدا تعريف مفاهيم مرتبط با هيئت‌مديره تشريح گرديد. در بخش دوم به تعريف وانواع ريسک پرداخته ميشود ، ودر نهايت نيز بررسي خلاصه اي از تحقيقات صورت گرفته در ايران و ديگر کشورها که بطور مستقيم و يا غيرمستقيم با موضوع تحقيق مرتبط هستند و نتايج بدست آمده از آن ارائه مي گردد. ‬‬‬‬‬

2-2) هيئت مديره
2-2-1) تعريف هيئت مديره
در تعريف هيئت مديره مي توان گفت كه مجموعه اي از افراد هستند كه به منظور شكل بخشيدن به فعاليتهاي مختلف به منظور انجام صحيح امور هر سازمان براي رسيدن به اهداف نهايي و اتخاذ تصميمهاي پي در پي و صحيح درباره مسائل متفاوت به منظور فائق آمدن بر مشكلات ضمن مشاركت با هم براي رسيدن به هدفهاي پيش بيني شده همكاري مي كنند .

2-2-2) وظايف هيئت مديره
هيئت مديره جز در مواردي كه اتخاذ تصميم در باره آنها در صلاحيت  مجامع عمومي قرار دارد با رعايت قوانين و مقررات جاري و اساسنامه ، صلاحيت اداره امور تعاوني را داراست و در همين زمينه قانون وظايف و اختيارات هيئت مديره را به شرح ذيل تعيين مي كند .
دعوت  از مجمع عمومي عادي و فوق العاده
اجراي اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي و ساير مقررات مربوطه
تعيين و نصب ، عزل و قبول استعفاي مدير عامل و نظارت بر كارهاي وي وپيشنهاد ميزان حقوق و مزاياي مدير عامل و آيين نامه مربوط به وظايف و اختيارات وي به مجمع عمومي عادي براي تصويب.
قبول درخواست عضويت داوطلبان
اخذ تصميم درباره انتقال سهم اعضاء به يكديگر
دريافت استعفاي هر يك از اعضاي هيئت مديره ( قبول استعفاي جمعي اعضاء هيئت مديره در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است )
نظارت بر هزينه هاي جاري شركت و رسيدگي به حسابها و ارائه نتايج آن به بازرس يا بازرسان و تسليم به موقع گزارشهاي مالي و ترازنامه و حساب سود وزيان به مجمع عمومي عادي .
2-2-3) تفکيک وظايف اعضاي هيات مديره :
يکي از محورهاي تحولا‌ت اخير در مباحث نظام راهبري شرکت، تاثير قانون سربينز اکسلي (به عنوان مکانيزم برون‌سازماني) در برجسته شدن نقش نظارتي مکانيزم هاي داخلي آن است. تفکيک دقيق وظايف مديريت اجرايي از مديريت غيراجرايي، برجسته‌تر شدن نقش نظارتي مديريت غيراجرايي و تعيين حوزه‌هاي مسئوليت آنها و ضرورت داشتن دانش حسابداري و مالي به عنوان يکي از شرايط احراز پست در مورد حداقل يک نفر از مديران غيراجرايي و آگاهي بقيه اعضا از مسائل حسابداري و مالي، برخي از تحولا‌ت اخير است. افزون بر اين، نقش کميته‌هاي هيئت مديره (شامل مديران غيراجرايي) در مورد کنترلهاي داخلي، ارتباط با حسابرسان داخلي و مستقل و… بسيار برجسته شده و از وظايف مديران اجرايي کاملا‌ً تفکيک گشته است.
در ايران، قانون تجارت مصوب 13 ارديبهشت ماه 1311، اساس و چارچوب قانون تجارت موجود را تشکيل مي‌دهد. نظر به قدمت منابع آن، که داراي نواقص فراواني بود، قانون اصلا‌ح قسمتي از قانون تجارت مشتمل بر 300 ماده پس از تصويب در تاريخ 24 اسفندماه 1347 جانشين مواد 21 تا 94 قانون تجارت مصوب 1311 شد. به نظر مي‌رسد که اصلا‌حيه مذکور نيز تغيير بااهميتي در چارچوب اوليه قانون تجارت ايجاد نکرده است. همچنين در قانون پيشين و اصلا‌حيه انجام شده به مقوله وظايف هيئت مديره و تفکيک وظايف توجه چنداني نشده است. اميد است در اصلا‌حيه قانون تجارت به اين مهم توجه شده و مورد عنايت قرار گيرد و افزون برآن آيين‌نامه حاکميت شرکتي مورد نظر بورس اوراق بهادار پس از اصلا‌حات لا‌زم، مورد استفاده شرکتهاي پذيرفته شده در بورس قرار گرفته و پس از ارزيابي مجدد اجراي آن براي تمام شرکتهاي سهامي الزامي شود.
2-3) ريسک
2-3-1 ) تعريف ريسک و اهميت آن
ريسك، نوعي عدم اطمينان به آينده است كه قابليت محاسبه را داشته باشد.[1] اگر نتوان ميزان عدم اطمينان به آينده را محاسبه کرد، ريسك نيست؛ بلكه فقط عدم اطمينان است؛ به‌همين جهت به‌دليل محاسبه مقداري عدم اطمينان در قالب ريسک مي‌توان آن‌را مديريت و كنترل کرد. ا ريسک در زبان چينيان نيز با دو علامت تعريف مي‌شود که اولي به‌معني خطر و دومي به مفهوم فرصت است ( راعي و سعيدي ، 1387).
ريسک در اصطلاح عبارت است از امکان تفاوت بازده واقعي (برحسب ريال يا درصد) از بازده مورد انتظار.[3] همچنين در مديريت مالي، ريسک به وضعيتي گفته مي‌شود که در آن وقوع پيشامدها احتمالي است ( مصباحي مقدم و صفري ، 1388).
مفهوم ريسک از اوايل قرن حاضر وارد ادبيات مديريت مالي‌ گشته است. چرخ عمر اين مفهوم از سطح مباني نظري شروع شده و سپس به‌ سطح ارائه الگوهاي فکري متفاوت از ريسک رسيد. بعد از سير اين دو مرحله از سطوح تحليل‌هاي ذهني به تحليل‌هاي‌ عيني رسيده و با بهره‌گيري از آمار و رياضي به اندازه‌گيري‌ ريسک به‌صورت کمّي منتهي شده است ( بقايي حسين آبادي ، 1380).
مارکويتس11(1927) دانشمند آمريکايي، اولين کسي بود که مقوله ريسک را کمّي کرد. وي اعلام داشت که تصميم‌هاي مالي بايد براساس ريسک بازده انجام شود. يعني در يک سطح مشخص بازده، کمترين ريسک و در يک سطح مشخص ريسک، بيشترين بازده را نصيب سرمايه‌گذار ميکنند ( شيوا و ميکائل پور ، 1382).
 
2-3-2) اهميت ريسک
پديده ريسک يکي از کليدي‌ترين مشخصه‌هاي شکل‌گيري تصميم در حوزه سرمايه‌گذاري، امور مربوط به بازارهاي مالي و انواع فعاليت‌هاي اقتصادي است. در بيشتر کتاب‌هاي اقتصادي، از سه عامل کار، زمين و سرمايه به‌عنوان نهاده‌هاي اصلي توليد نام برده ميشود. اما با کمي تامل دانسته ميشود که سه عامل شرط لازم براي توليد است؛ اما شرط کافي در فرايند توليد چيزي جز عامل ريسک نيست. به‌عبارت ديگر، چنان‌چه سه عامل وجود داشته باشد، اما توليدکننده زيان‌هاي احتمالي اين فرايند را متقبّل نشود، هرگز توليد صورت نخواهد گرفت. از اين‌رو در برخي مطالعات از عامل ريسک به‌عنوان عامل چهارم در فرايند توليد ياد ميشود ( مصباح

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار، حقوق صاحبان سهام Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار، بازار سهام