پایان نامه ارشد رایگان با موضوع برنامه درسی، انحراف معیار، سطح معنی داری

دانلود پایان نامه ارشد

ت دانستنی‌های ضروری به دو شیوه آموزش محور و پژوهش محور
وضعیت نگرش‌های ضروری به دو شیوه آموزش محور و پژوهش محور
وضعیت مهارتهای ضروری به دو شیوه آموزش محور و پژوهش محور
وضعیت رضایت دانش آموزان به دو شیوه آموزش محور و پژوهش محور

4-3 نتايج تحلیلی
فرضیه 1- دانش آموزانی که در پایه سوم، در برنامه ي درسي علوم، به شيوه ي پژوهش محور آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به شيوه ي آموزش محور، آموزش دیده اند دانستنی‌های ضروری بیشتری را کسب کرده اند.
فرضیه 2- دانش آموزانی که در پایه سوم، در برنامه ي درسي علوم، شيوه ي پژوهش محور آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به شيوه ي آموزش محور آموزش دیده اند مهارت‌های ضروری بیشتری را کسب کرده اند.
فرضیه 3- دانش آموزانی که در پایه سوم، در برنامه ي درسي علوم، به شيوه ي پژوهش محور آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به شيوه ي آموزش محور، آموزش دیده اند نگرش‌های ضروری بیشتری را کسب کرده اند.
فرضیه 4 – دانش آموزانی که در پایه سوم، در برنامه ي درسي علوم، به شيوه ي پژوهش محور آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به شيوه ي آموزش محور، آموزش دیده اند رضایت بیشتری دارند.

متغیر
شاخص

تعداد
كمترین نمره
بيشترین نمره
میانگین
انحراف معیار
دانستنی‌های ضروری
25
6
20
13.28
3.824

4-2-1 جدول توصیفی دانستنی‌های ضروری آموزش محور

با توجه به جدول 4-2-1، میانگین متغیر دانستنی‌های ضروری در برنامه ي درسي علوم، براي دانش آموزان پایه سوم، که با شيوه ي آموزشی محور، آموزش دیده اند 13.28 و بیشترین امتیاز آن برابر20 بدست آمده است. در حالی که کمترین امتیاز شیوه پژوهش محور برابر 10 می‌باشد.

4-2-1 نمودار توصیفی دانستنی‌های ضروری آموزش محور

4-2-2 جدول توصیفی دانستنی‌های ضروری پژوهش محور
متغیر
شاخص

تعداد
کمترین نمره
بیشترین نمره
میانگین
انحراف معیار
دانستنی‌های ضروری
25
10
20
17.04
2.653

با توجه به جدول 4-2-2، میانگین متغیر دانستنی‌های ضروری برنامه ي درسي علوم،براي دانش آموزان پایه سوم، که به شيوه ي پژوهش محور، آموزش دیده اند 17.04 و بیشترین امتیاز آن برابر 20 بدست آمده است. که در مقایسه با شیوه آموزش محور از میانگین بالایی برخوردار است.

4-2-2 نمودار توصیفی دانستنی‌های ضروری پژوهش محور

4-2-3 جدول توصیفی مهارتهای ضروری پژوهش محور
متغیر
شاخص

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
مهارت‌های ضروری
25
1.00
4.00
3.1018
.63450

با توجه به جدول 4-2-3، میانگین متغیر مهارت‌های ضروری برنامه ي درسي علوم، براي دانش آموزان پایه سوم، که به شيوه ي پژوهش محور آموزش دیده اند 3.10 (خوب) و بیشترین امتیاز آن برابر 4 (خیلی خوب) می‌باشد. این در حالی است که میانگین همین متغیر به شیوه آموزش محور برابر 1.87 می‌باشد که خیلی کم تر از شیوه پژوهش محور می‌باشد.

4-2-3 نمودار توصیفی مهارت‌های ضروری پژوهش محور

4-2-4 جدول توصیفی نگرش‌های ضروری پژوهش محور
متغیر
شاخص

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
نگرش‌های ضروری
25
1.00
4.00
3.0400
.73838

با توجه به جدول 4-2-4، میانگین متغیر نگرش‌های ضروری برنامه ي درسي علوم، براي دانش آموزان پایه سوم، که به شيوه ي پژوهش محور آموزش دیده اند 3.04 (خوب) و بیشترین امتیاز آن برابر 4 (خیلی خوب) می‌باشد.

4-2-4 نمودار توصیفی نگرش‌های ضروری پژوهش محور

مطابق نمودار 4-2-4، بیشترین فراوانی امتیاز مربوط به این متغیر مربوط به گزینه خوب و خیلی خوب می‌باشد. همانطور که در جداول بعدی نشان داده خواهد شد بیشترین مقدار متغیر مورد بررسی در شیوه آموزش محور برابر 2.75 می‌باشد که از موقعیت پایین تری نسبت به شیوه پژوهش محور برخوردار است.

4-2-5 جدول توصیفی رضایت شیوه پژوهش محور
متغیر
شاخص

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
رضایت
25
1.00
4.00
3.0800
.74386
با توجه به جدول 4-2-5، میانگین متغیر رضایت دانش آموزان از برنامه ي درسي علوم در پایه سوم، که به شيوه ي پژوهش محور آموزش دیده اند 3.08 (خوب) و بیشترین امتیاز آن برابر 4 (خیلی خوب)
می باشد.

4-2-5 نمودار توصیفی رضایت شیوه پژوهش محور

همانطور که نمودار 4-2-5 هم نشان می‌دهد بیشترین فراوانی امتیاز مربوط به این متغیر مربوط به گزینه خوب و خیلی خوب می‌باشد. در حالی که میانگین رضایت دانش آموزان در شیوه آموزش محور برابر1.56 می‌باشد.

4-2-6 جدول توصیفی مهارتهای ضروری شیوه آموزش محور
متغیر
شاخص

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
مهارت‌های ضروری
25
1.14
2.68
1.8782
.41509

با توجه به جدول 4-2-6، میانگین متغیر مهارتهای ضروری برنامه ي درسي علوم در پایه سوم، که به شيوه ي آموزش محور آموزش دیده اند 1.87 ( خيلي کم) و بیشترین امتیاز آن برابر 2.68 (کم) می‌باشد.

4-2-6 نمودار توصیفی مهارتهای ضروری شیوه آموزش محور

همانطور که نمودار 4-2-6 هم نشان می‌دهد بیشترین فراوانی امتیاز مربوط به این متغیر مربوط به گزینه کم و خیلی کم می‌باشد.

4 -2-7 جدول توصیفی نگرشهای ضروری شیوه آموزش محور
متغیر
شاخص

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
نگرشهای ضروری
25
1.25
2.75
1.6900
.49096

با توجه به جدول 4-2-7، میانگین متغیر نگرشهای ضروری برنامه ي درسي علوم در پایه سوم، که به شيوه ي آموزش محور آموزش دیده اند 1.69 (خيلي کم) و بیشترین امتیاز آن برابر 2.75 (کم) می‌باشد.

4-2-7 نمودار توصیفی نگرشهای ضروری شیوه آموزش محور

همانطور که نمودار 4-2-7 هم نشان می‌دهد بیشترین فراوانی امتیاز مربوط به این متغیر مربوط به گزینه کم و خیلی کم می‌باشد.

4-2-8 جدول توصیفی رضایت دانش آموزان شیوه آموزش محور
متغیر
شاخص

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
رضایت دانش آموزان
25
1.00
2.00
1.5600
.35590

با توجه به جدول 4-2-8، میانگین متغیر رضایت دانش آموزان از برنامه ي درسي علوم در پایه سوم، که به شيوه ي درسی آموزش محور آموزش دیده اند 1.56 ( کم) و بیشترین امتیاز آن برابر 2 (کم) می‌باشد.

4-2-8 نمودار توصیفی رضایت دانش آموزان شیوه آموزش محور

همانطور که نمودار 4-2-8 هم نشان می‌دهد بیشترین فراوانی امتیاز مربوط به این متغیر مربوط به گزینه کم و خیلی کم می‌باشد.
فرضیه 1- دانش آموزانی که در پایه سوم، در برنامه ي درسي علوم، به شيوه ي پژوهش محور آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به شيوه ي آموزش محور، آموزش دیده اند دانستنی‌های ضروری بیشتری را کسب کرده اند.

4-3-1 تحلیل مقایسه دانستنی‌های ضروری برنامه درسی پژوهش محور و آموزش محور

جدول 4-3-1 مقایسه دانستنی‌های ضروری برنامه درسی پژوهش محور و آموزش محور
آزمون من- ویتنی
میانگین رتبه‌ها
مجموع رتبه ها
مقدار آماره من-ویتنی
سطح معني‌داري (Sig)
آموزش محور
18.24
458
131

0.00
پژوهش محور
32.76
819

مطابق جدول 4-3-1، با توجه به اینکه سطح معنی داری این آزمون کمتر از 0.05 می‌باشد لذا تفاوت معنی داری بین دانستنی‌های ضروری دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي آموزش محور با دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي پژوهش محور وجود دارد. با توجه به جدول چون میانگین رتبه‌های مربوط به دانستنی‌های ضروری دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي پژوهش محور (32.76) بیشتر از دانستنی‌های ضروری دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي آموزش محور است، لذا فرضیه «دانش آموزانی که در پایه سوم، در برنامه ي درسي علوم به شيوه ي پژوهش محور آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به شيوه ي آموزش محور آموزش دیده اند دانستنی‌های ضروری بیشتری را کسب کرده اند» در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می‌شود.
فرضیه 2- دانش آموزانی که در پایه سوم، در برنامه ي درسي علوم، شيوه ي پژوهش محور آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به شيوه ي آموزش محور آموزش دیده اند مهارت‌های ضروری بیشتری را کسب کرده اند.
4-3-2 تحلیل مقایسه مهارت‌های ضروری برنامه درسی پژوهش محور و آموزش محور

جدول 4-3-2 مقایسه مهارت‌های ضروری برنامه درسی پژوهش محور و آموزش محور
آزمون من- ویتنی
میانگین رتبه‌ها
مجموع رتبه ها
مقدار آماره من-ویتنی
سطح معني‌داري (Sig)
آموزش محور
14.64
366
42.5

0.00
پژوهش محور
36.36
909

مطابق جدول 4-3-2، با توجه به اینکه سطح معنی داری این آزمون کمتر از 0.05 می‌باشد لذا تفاوت معنی داری بین مهارت‌های ضروری دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي آموزش محور با دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي پژوهش محور وجود دارد. با توجه به جدول چون میانگین رتبه‌های مربوط به مهارت‌های ضروری دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي پژوهش محور (36.36) بیشتر از مهارت‌های ضروری دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي آموزش محور است، لذا فرضیه «دانش آموزانی که در پایه سوم، در برنامه ي درسي علوم به شيوه ي پژوهش محور آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به شيوه ي آموزش محور آموزش دیده اند مهارت‌های ضروری بیشتری را کسب کرده اند» در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می‌شود.

فرضیه 3- دانش آموزانی که در پایه سوم، در برنامه ي درسي علوم، به شيوه ي پژوهش محور آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به شيوه ي آموزش محور، آموزش دیده اند نگرش‌های ضروری بیشتری را کسب کرده اند.

4-3-3 تحلیل مقایسه نگرش‌های ضروری برنامه درسی پژوهش محور و آموزش محور

جدول 4-3-3 مقایسه نگرش‌های ضروری برنامه درسی پژوهش محور و آموزش محور
آزمون من- ویتنی
میانگین رتبه‌ها
مجموع رتبه ها
مقدار آماره من-ویتنی
سطح معني‌داري (Sig)
آموزش محور
15.12
378
53

0.00
پژوهش محور
35.88
897

مطابق جدول 4-3-3، با توجه به اینکه سطح معنی داری این آزمون کمتر از 0.05 می‌باشد لذا تفاوت معنی داری بین نگرش‌های ضروری دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي آموزش محور با دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي پژوهش محور وجود دارد. با توجه به جدول چون میانگین رتبه‌های مربوط به نگرش‌های ضروری دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي پژوهش محور (35.88) بیشتر از نگرش‌های ضروری دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي آموزش محور است، لذا فرضیه «دانش آموزانی که در پایه سوم، در برنامه ي درسي علوم به شيوه ي پژوهش محور آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به شيوه ي آموزش محور آموزش دیده اند نگرش‌های ضروری بیشتری را کسب کرده اند» در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می‌شود.
فرضیه 4 – دانش آموزانی که در پایه سوم، در برنامه ي درسي علوم، به شيوه ي پژوهش محور آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به شيوه ي آموزش محور، آموزش دیده اند رضایت بیشتری دارند.

4-3-4 تحلیل مقایسه رضایت دانش آموزان در شیوه‌های برنامه درسی پژوهش محور و آموزش محور

جدول 4-3-4 مقایسه رضایت دانش آموزان در شیوه‌های برنامه درسی پژوهش محور و آموزش محور
آزمون من- ویتنی
میانگین رتبه‌ها
مجموع رتبه ها
مقدار آماره من-ویتنی
سطح معني‌داري (Sig)
آموزش محور
14.48
371
46

0.00
پژوهش محور
36.16

904

مطابق جدول 4-3-4، با توجه به اینکه سطح معنی داری این آزمون کمتر از 0.05 می‌باشد لذا تفاوت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دانش آموز دختر، آموزش و پرورش، دانش آموزان دختر، آزمون فرضیه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سطح معنی داری، دانش آموزان دختر، آموزش علوم