پایان نامه ارشد رایگان با موضوع برنامه سوم توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

اصلاح سياستها و فعاليتهاي اجرايي مورد استفاده قرار گيرد.
د- كليه دستگاههاي اجرائي، نهادها و سازمانهاي عمومي غيردولتي موظف اند براساس رهنمودها و نتايج مطالعات و گزارشهاي اين ستاد، فعاليتهاي خود را اصلاح و يا تقويت نمايند و سازمان برنامه و بودجه نيز در زمان تنظيم بودجه هاي ساليانه گزارش ها و تحليل هاي منتشره ستاد موضوع بند (ج) اين ماده را مدنظر قرار داده و تمهيدات لازم براي اجراي پيشنهادات اصلاحي ستاد مذكور را فراهم آورد.
تبصره – انجام كليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين بند در مورد مؤسسات و نهادهائي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند منوط به تأييد معظم له مي باشد.
ماده 163- با توجه به اهميت گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهي ساخت و ساز، احيا، تعمير و تجهيز مساجد از طريق مشاركتهاي مردمي و شوراهاي شهري و روستايي دستگاههاي اجرائي موضوع اين ماده موظفند طي سالهاي اجراي برنامه اقدامات زير را انجام دهند :
الف- وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و ساير سازمانهاي مسؤول در زمينه طراحي و اجراي طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي شهري و روستايي موظفند طرحهاي مذكور را با محوريت مساجد تهيه و اجرا كنند.
ب- وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظفند در كليه شهركهاي جديد الاحداث اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و پايگاههاي مقاومت بسيج پيش بيني كرده و پس از آماده سازي بدون دريافت هزينه در اختيار متقاضيان احداث مساجد و پايگاههاي مقاومت بسيج قرار دهند و قيمت اراضي را در هزينه مربوط به آماده سازي اراضي منظور كنند.
ج- وزارتخانه هاي راه و ترابري و نفت موظفند به منظور تسهيل دسترسي مسافران به اماكن مذهبي با انجام هماهنگي هاي لازم از محل اعتبارات عمراني و جاري خود نسبت به احداث مسجد و يا نمازخانه و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه هاي موجود و جديدالحداث، در پايانه هاي مسافري و پمپ بنزينهاي بين شهري اقدام كنند.
د- وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است كليه وجوه پرداختي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با احداث،‌ تعمير و تجهيز مساجد و ساير فضاهاي مذهبي را به عنوان هزينه قابل قبول منظور كند.
ه- شهرداريها و سازمان جنگلها و مراتع كشور موظفند نسبت به اختصاص فضاي مناسب در پاركهاي ملي و عمومي حسب مورد براي ايجاد مسجد يا نمازخانه اقدام كنند.
و- با هدف اعتلاي جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي محلات، روستاها و شهرها و هماهنگ سازي فعاليتهاي سازماندهي شده در اين مكانها در جهت ارتقاي ايمان و ارزشهاي معنوي و اخلاقي و شكوفائي خلاقيتهاي علمي، فرهنگي و هنري گروههاي مختلف جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذيل در سالهاي برنامه سوم توسعه انجام گيرد :
1- حمايت مالي، قانوني و حقوقي از پژوهشهاي كاربردي با هدف شناخت راهكارهاي اجرائي براي ارتقاء جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي كشور.
2- تعريف فعاليتهاي آموزشي،‌ فرهنگي و هنري مشترك مسجد و مدرسه در آيين نامه ها و مقررات بخشهاي آموزش، فرهنگ و هنر وتبليغات اسلامي، تربيت بدني و ورزش.
ز- به منظور ساماندهي نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباري دولت در زمينه احياء و بازسازي مساجد، كمك به مراكز تحقيقاتي حوزه هاي علميه، فعاليتهاي مربوط به تبليغات ديني و با هدف تقويت و متناسب كردن مشاركت مردمي در تأمين منابع اين فعاليتها، سازمان تبليغات اسلامي موظف است طي يك سال در چارچوب رهنمودهاي مقام معظم رهبري و مشورت با مراجع ذيربط و انجام مطالعات لازم با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه طرحي را تهيه و به دولت ارائه دهد كه پس از بررسي و تصويب، مبناي پيش بيني و مصرف منابع دولتي در اين امور قرار گيرد.
تبصره – دولت موظف است در مناطق روستائي در صورت پنجاه درصد(50%) خودياري مردم براي احداث مسجد پنجاه درصد(50%) باقيمانده را تأمين نمايد.
ماده 164- در طي سالهاي اجراي برنامه سوم،‌ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مقرراتي را معمول خواهد داشت كه بانكهاي كشور بتوانند در مبادي ورودي هوايي، دريايي، زميني، هتلها و دفاتر خدمات جهانگردي نسبت به خريد ارز گردشگراني كه به ايران آمده اند اقدام كنند. شعب نظام بانكي همچنين مي توانند به اين گردشگران كه قصد خروج از كشور دارند، به شرط ارئه مدارك لازم ارزهاي معتبر بفروشند.
آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نوع مدارك و مستندات لازم براي استفاده از تسهيلات پيش بيني شده و ساير مقررات مورد نياز به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 165- به منظور حفظ و حراست از ميراث فرهنگي كشور اجازه داده مي شود :
الف- سازمان ميراث فرهنگي كشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح يگان پاسداران ميراث فرهنگي كشور را زير نظر سازمان مذكور تشكيل دهد.
ب- كليه جرايم اخذ شده از حفاريهاي غير مجاز و قاچاقچيان اموال تاريخي و فرهنگي به درآمد عمومي واريز گردد. حداكثر معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي و براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامي به تصويب هيأت وزيران مي رسد به شرح ذيل به مصرف خواهد رسيد :
1- پرداخت به كاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اين زمينه همكاري مي كنند،‌ به عنوان حق الكشف و پاداش.
2- تأمين هزينه هاي مربوط به تقويت امر حفاظت از ميراث فرهنگي.

ج- خروج آثار منقول تاريخي و فرهنگي كه براي انجام مطالعات، تعميرات و ساير موارد ضروري به ايران وارد مي شود موكول به ارائه گواهي ورود آثار مذكور، صادره از سوي سازمان ميراث فرهنگي با ذكر كامل مشخصات خواهد بود.
ماده 166- به منظور حسن اجراي وظايف مندرج در قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1/2/1367 در خصوص مرمت و احياي بافتها و بناهاي تاريخي فرهنگي اقدامات ذيل انجام مي شود :
الف – رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و نمايندگان آن سازمان در كميسيونهاي ماده (5) [ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدي ] تهران و شهرستانها عضويت مي يابند.
ب- در شهرهاي داراي بافت تاريخي ارزشمند كه حدود آن طبق ماده (3) قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1/2/1367، اعلام شده و يا مي شود تشكيلات شهرداريها مورد تجديدنظر قرار مي‌گيرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاريخي اين گونه شهرها، سازوكار مديريتي مناسب در شهرداريهاي مذكور ايجاد مي گردد.
ج- شوراهاي شهر درصدي از درآمد شهرداري هر شهر را متناسب با نياز بافتهاي تاريخي آن شهر در اختيار مديريت ذيربط در شهرداري قرار مي دهند تا با نظارت واحدهاي سازمان ميراث فرهنگي كشور در جهت مرمت بناها، مجموعه ها و بافتهاي تاريخي همان محل به مصرف برسد.
دولت مكلف است امكانات و شرايط لازم جهت استفاده از منابع مالي و سرمايه هاي بين المللي و اعتبارات سازمانهاي فرهنگي بين المللي از قبيل يونسكو براي توسعه امكانات و حفاظت آثار ملي و ميراث فرهنگي را با سرمايه گذاري اوليه داخلي تا پايان سال دوم برنامه سوم فراهم نمايد.
آيين نامه اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي كشور، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
د- به منظور حفظ بافت قديمي و سنتي منطقه جماران [محدوده منتهي به حسينيه جماران و بيت حضرت امام خميني(ره)] طبق نقشه و طرح مصوب شورايعالي شهرسازي و تملك املاك واقع در محدوده فوق الذكر و تبديل آن به مجموعه اي فرهنگي و خدماتي براي زائران و گردشگران داخلي و خارجي، شهرداري تهران موظف است اقدام لازم را به عمل آورده و پس از تملك در اختيار مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني(ره) قرار دهد.
وزارت مسكن و شهرسازي بايد زمين مناسب را به صورت رايگان يا قيمت خريد اوليه جهت معوض املاك فوق در اختيار شهرداري قرار دهد.
همچنين وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلابي و عمومي مجازند املاكي كه مورد نياز دستگاه خود نمي باشد را جهت امر فوق تخصيص و در اختيار مجريان طرح قرار دهند.
ماده 167- به منظور تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري داير به جهت دهي رسانه ها به سمت سالم سازي فضاي عمومي در جهت رشد آگاهيها و فضايل اخلاقي و اطلاع رساني صحيح و تحقق سياستهاي كلي برنامه سوم توسعه كشور، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است :
الف- با تأييد سازمان برنامه و بودجه جهت متناسب سازي شبكه هاي جديد استاني ملي و فراملي (بين المللي خبر) و تكميل پوشش جمعيتي و جغرافيايي شبكه ها و بكارگيري فن آوريهاي نو در توليد و پخش اقدام كند.
ب- در راستاي اطلاع رساني مطلوب به جامعه، كليه دستگاههاي اجرائي، اطلاعاتي را كه زمينه ساز فرهنگ توسعه آن بخش است( و لازم است به صورت مستقيم و غير مستقيم در برنامه هاي توليد صدا و سيما منعكس گردد) به سازمان صدا و سيما اعلام مي كنند تا با انجام مطالعات لازم در برنامه ها گنجانده شود. سازمان صدا و سيما سالانه گزارش عملكرد خود را در رابطه با دستگاههايي كه اطلاعات و نيازهاي خود را اعلام داشته اند به دستگاه مربوطه منعكس كرده و گزارش كلي آن را براي رؤساي قواي سه گانه ارسال مي كند.
ج- آن دسته از دستگاههاي اجرائي كه تحقق وظايف آنها مستلزم مشاركت فكري و عملي قشر وسيعي از افراد جامعه است مي توانند برنامه هاي خاص راديويي و تلويزيوني تهيه و در چارچوب ضوابط سازمان صدا و سيما براي پخش در زمان مناسب اقدام كنند.
د- براي افزايش امكان دسترسي جامعه به آموزشهاي عمومي و فني و حرفه اي و ترويجي و آموزشهاي عالي، با همكاري دستگاههاي مختلف نسبت به تدوين برنامه هاي لازم اقدام كرده و از طريق شبكه هاي موجود و ايجاد شبكه هاي آموزشي و ارتباط متقابل با توجه به مفاد اساسنامه سازمان صدا و سيما نسبت به توسعه و بهبود كيفيت آموزشهاي مختلف اقدام كند. براي پشتيباني علمي برنامه هاي آموزشي، سازمان صدا و سيما با هر يك از دستگاههاي مربوطه كميته لازم را تشكيل مي دهد.
ماده 168- كليه واردكنندگان و توليدكنندگان گيرنده هاي تلويزيوني رنگي موظفند در قبال واردات يا توليد دستگاه گيرنده، عوارضي كه متناسب با ابعاد لامپ تصوير گيرنده و به تفكيك توليدي داخلي و وارداتي به پيشنهاد سازمان صدا و سيما و وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني به تصويب هيأت وزيران مي رسد، را به درآمد عمومي واريز كنند. معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهدگرفت تا در جهت توليد و تأمين برنامه هاي تلويزيوني و توسعه و بهره برداري از شبكه هاي تلويزيوني شهرستانها به مصرف برساند.گيرنده هاي تلويزيوني وارداتي از طريق مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي و نيز همراه مسافر مشمول حكم اين ماده مي شوند. كليه توليدكنندگان گيرنده تلويزيوني مربوطه موظفند عوارض موضوع اين ماده را حداكثر طي مدت سه ماه از تاريخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واريز كنند در غير اين صورت مشمول جريمه ديركرد به ازاي هر سال سي درصد(30%) خواهند شد.
گيرنده هاي رنگي ساخت داخل كه صادر مي شوند، از عوارض موضوع اين ماده معاف هستند.
ماده 169- به منظور تأمين امكانات و حمايتهاي قانوني و اعتباري از فعاليتهاي ورزش عمومي و قهرماني طي سالهاي اجراي برنامه سوم، وجوهي كه توسط اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي صرف احداث و تكميل فضاها، اماكن و باشگاههاي ورزشي و ارائه خدمات ورزشي مي شود و يا به عنوان كمك به سازمان تربيت بدني،كميته ملي المپيك ايران، فدراسيونها، هیئت ها و انجمن هاي ورزشي و تربيت بدني نيروهاي مسلح پرداخت مي گردد، با تأييد سازمان تربيت بدني به عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي گردد.
آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 170- درآمدهاي سازمان تربيت بدني ناشي از برگزاري مسابقات ورزشي، فروش بليط و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آموزش و پرورش، دفاع مقدس، برنامه سوم توسعه، توسعه شهر Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اجتماعی و فرهنگی، توسعه اقتصادی، نهاد خانواده، دانشگاهها