پایان نامه ارشد رایگان با موضوع برنامه ریزی توسعه، پوشش گیاهی، جاذبه های طبیعی، صنایع دستی

دانلود پایان نامه ارشد

مشاهد ه نماییم .
2-24- مولفه های اجتماعی – فرهنگی گردشگری
مقصودازاثرات اجتماعی؛تغییراتی است که درزندگی مردم جامعه میزبان جهانگردوگردشگررخ می دهدو این تغییر بیشتر به سبب تماس مستقیم اهالی و ساکنان آن دیار با جهانگردان و گردشگران صورت می گیرد .
مقصود از اثرات فرهنگی ؛ تغییراتی است که در هنر ؛آداب ؛ رسوم و معــماری مردم ساکن جامـــــعه میزبان رخ می دهد؛این تغییرات بلندمدت تر هستند ودر نتیجه باعث رشد و توسعه صنعت جهانگری و گردشگری می شود .
40
ازآنجا که نتیجه یا ره آورد صنعت جهانگردی موجب تغییراتی درزندگی روزانه وفرهنگ جامعه میزبان می شوداصـطلاح اثرات اجتماعی – فرهنگی به معنی تغییرات به کارمی برند که درتجربه های روزانه ؛ارزش ها؛ شیوه زندگی؛ محصولات هنری وفکری جامعه میزبان ر خ می دهد .

شکل شماره 7- چار چوب تصمیم گیری مصرف کننده 34( اسوار بروک و هور نر ؛2007؛47)
تاثیر عوامل فرهنگی تاثیر عوامل اقتصادی – اجتماعی

تاثیر خانواده تاثیر دوستان و گروهای مرجع

شکل شماره 8 – اثرات مثبت ومنفی فرهنگی – اجتماعی جهانگردی
اثرات منفی
اثرات مثبت
عامل
تغییر در فعالیتهای سنتی و هنری به منظور متناسب ساختن برای جهانگردان ؛ وارد حریم محدوده های سنتی شدن ؛ شلوغی و ازدحام بیش از حد
در مکانهای سنتی
افزایش حمایت از فرهنگ سنتی ؛ به نمایش گذاردن هویت قومی ؛ تجدید حیات هنرهای سنتی ؛ جشن ها و زبان
استفاده از فرهنگ بعنوان یک عامل جذب
تقویت های کلیشه ای منفی ؛ افزایش بازاری گری(منفعت طلبی )؛شیوع بیماری و بیماری های تازه ؛ آثار ناشی
از جمعیت انبوه
از بین بردن نمود های منفی ؛ افزایش فرصت های اجتماعی
تماس مستقیم بین جهانگران و ساکنان
تضاد و تعارض بین اعضای جامعه ؛ افزایش نابرابری اجتماعی؛
ازبین رفتن زبان
فرصت های جدید اجتماعی و اقتصادی که باعث کاهش نابرابری های اجتماعی
می شود
تغییر در مشاغل و ساختار اقتصادی و نیز تغییر در نقش های اجتماعی
خارج از دسترس قرار گرفتن
مکان های تفریحی
افزایش محل گردش و تفریح

توسعه تشکیلات جهانگردی
شلوغی و تراکم جمعیت و افزایش
جرم و جنایت
تاسیس تشکیلات بهداشتی وآموزشی برای بالا رفتن کیفیت زنگی
افزایش جمعیت ناشی از توسعه امور جهانگردی

2-25- مولفه های فرهنگی ؛هنری گردشگری
درراستای ابعاد ومولفـــه های فرهنگی میتوان به انواع مهـــم جاذبه های فرهنگی؛براساس فعالیت های انسان ها اشکالی را توصیف نمود که شامل :- منزلگاه های فرهنگی ؛ تاریخی و باستانی
– الگوهای شاخص فرهنگی – کنفرانس ؛همایش و جلسات
– صنایع دستی و هنرها – فعالیتهای اقتصادی جالب توجه
– نواحی جذاب شهری – موزه ها و سایر تسهیلات فرهنگی
– جشنواره های فرهنگی – مهرورزی ساکنان محلی
– انواع جاذبه های ویژه – پارک های مصنوعی و پارک های سرگرم کننده
42
– شکل شماره 9- گونه شناسی محرک ها درتوریسم

سواربروکه هورنر و (2007) رفتار مصرف کننده35

شکل شماره 10- مولفه های زیست محیطی گردشگری

منبع :فرایند شناسیایی ؛ پیمایشی و ارزیابی جاذبه ها ( برنامه ریزی توسعه ) بروجنی ؛191
44
شکل شماره 11- دسته بندی انواع جاذبه ها (برنامه ریزی توسعه جهانگردی ؛بروجنی ؛166؛89)

این تقسیم بندی کلی می تواندبه طورعملی در هر برنامه ریزی نواحی با ایجاد تقسیم بندی های فرعی ؛ برای هر منطقه ویژه ؛ بر اساس ویژگی های منحصر به آن ؛ به کار برده شود .
جاذبه های طبیعی
آب و هوا ؛ چـــشم انداز طبیعی ؛ نواحی ســاحلی ؛ پوشش گیاهی و حیات جانوری ؛ خصیصه های ویژه زیست محیطی ؛پارکها و مناطق حفاظت شده ؛
شکل شماره 12 -جاذبه های طبیعی

45
2-26- جاذبه های فرهنگی
منزلگاه های فرهنگی ؛تاریخی ؛باستانی ؛صنایع دستی وهنرها ؛فعالیت های اقتصادی جالب توجه ؛نواحی جذاب شهری ؛ موزه ها ؛ جشنواره ها فرهنگی ؛ مهر ورزی ساکنان محلی
انواع جاذبه های ویژه
این جاذبه ها به ویژگی فرهنــگی و طبــیعی وابسته نیســـتند و به صـورت مصنــوعی خلق شده اند (پارک های مصـنوعی ؛ پاک های سرگرم کننده ؛ پار کهای موضوعی و سیرک ها )شناسایی جاذبه ها بایستی به طور نظام مند نشان دهنده نام ؛ نوع موقعیت دسترسی ؛ ویژگی های مشخص ؛ نوع توسعه موجود و مزیت ها و مـــعایب توسعه موجود ودرصورت لزوم شامل یک تصویر و خلاصه توصیفی مکتوبی در ویژگی جاذبه باشد . به طور معــمول صفحه ای جداگانه یا برگ شناسه ای برای هر جاذبه تهیه می شود . اگر مشخصه جاذبه ؛ مرکز توجه توسعه باشد یا مقایسه چندین جاذبه ازهمان نوع مورد نیاز باشد در این صورت توصیف باید ویژه و نشان دهنده تمام ویژگی های مربوط به آن باشد مثلا برای نواحی ساحلی
* طول و عرض ماسه منطقه
* زاویه شیب ساحل
* نوع پوشش گیاهی ساحل وتوده شن ساحلی
* دامنه فعالیت جذر و مدی ( خطوط بالا و پایین امواج )
* ویژگی عمق آب ؛ نوع مواد ته نشین ؛ شفافیت ؛ هر نوع آلودگی و منبع وآلودگی
* ویژگی توپوگرافی زیر آب ؛ تپه و مرجان های دریایی و جنس آنها
* جهت و شدت باد و متناسب بودن آن برای قایقرانی بادبانی و بادی
* مکانهای مناسب برای توسعه اسکله در صورت ضرورت
* تاریخ تکوینی فرسایش یا( نهشت)36؛ لایه ساحلی(برنامه ریزی توسعه جهانگردی؛رویکردی همپیوند و پایدار
؛ بروجنی ؛ 192؛89)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع صنعت گردشگری، رویکرد سیستمی، زیست محیطی، توسعه گردشگری Next Entries تحقیق رایگان درمورد انگیزش پیشرفت، علوم تجربی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی