پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بانک های خصوصی، داده های ترکیبی، بازارهای مالی، عملکرد مالی

دانلود پایان نامه ارشد

در ایران ارائه می گردد و به طور کلی تغییرات متغیر های مورد بررسی(تغییر شاخص سهام، تغییر نرخ سود سپرده های بلند مدت، تغییر نرخ سودسپرده های کوتاه مدت و تغییر نرخ ارز) بدین صورت بر صورتهای بانک های خصوصی اثر گذار است که حجم سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بر تجهیز منابع بانک های خصوصی اثر می گذارد و بانک های خصوصی تخصیص منابع(تسهیلات اعطایی بانک های خصوصی) خود را بر اساس تجهیز منابع مشخص می کنند و به دنبال آن تغییرات در تخصیص منابع موجب تغییر در سود تسهیلات اعطایی بانک های خصوصی می شود. سرمایه گذاری های کوتاه مدت بانک های خصوصی و سرمایه گذاری های بلند مدت بانک های خصوصی در شرکت های وابسته نیز براساس حجم سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانک های مذکور تعیین می شود که میزان و تغییرات در آن موجب تغییر در خالص سود(زیان) حاصل از سرمایه گذاری های بانک های خصوصی می گردد. همچنین حجم سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بر سپرده های ارزی و نرخ ارز در بازار آزاد ارز اثر می گذارد که این خود اثر خود را از طریق نتیجه معاملات ارزی بانک های خصوصی بر عملکرد مالی بانک های خصوصی اثر میگذارد. این عوامل به طور عمده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی و به دنبال آن عملکرد مالی بانک های خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد.

نمودار2-5: عملکرد مالی بانک های خصوصی
2-17) جمعبندی
در بخش ابتدايي اين فصل مباحث مربوط به بازارهاي مالي و ارتباط ساختارهاي مالي با رشد اقتصادي، ساختار نظام بانكي در ايران و نقش صنعت بانكداري خصوصي در تامين منابع مالي پرداخته شد. در ادامه ضمن تبيين ارتباط نظام بانكي با بازار سرمايه، وضعيت اين ارتباط در ايران مورد بررسي قرارگرفت و در نهايت پس از بررسي اجمالي عوامل موثر بر قيمت سهام و كاركردهاي بازار مالي، با احصاي نظريات و پژوهش هاي عمده و اصلي پيرامون موضوع تحقيق حاضر، به پايان رسيد.
بر اساس بررسي مطالعات و پيشينه تحقيق، بازارهای مالی یکی از روشهای فرآیند تشکیل سرمایه می باشند که نقش به سزایی در جمعآوری پس‌اندازهای کوچک و بزرگ و هدایت آنها به سوی مصارف و نیازهای سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصادی دارند. در این میان نظام بانکی و بازار سرمایه به عنوان پُلی میان پساندازکنندگان و سرمایهگذاران عمل میکنند. نظام بانکی وظیفۀ تأمین مالی در زمینههای کوتاهمدت را برعهده دارد و در طرف مقابل، بازار سرمایه وظیفۀ تأمین مالی در زمینههای بلندمدت را برعهده دارد. در واقع نقش بازارهای مالی و ارتباط آنها باهم، نزدیک و همسو کردن پساندازکنندگان و سرمایهگذاران میباشد. به گونهای که بتوان وجوه را از واحدهای دارای مازاد پسانداز به واحدهای دارای کسری پسانداز انتقال داد و این امر، باعث فراهم آوردن زمینههای لازم برای سرمایهگذاریهای مولد میشود. نظام بانکی و بازار سرمایه در نظام اقتصاد متعارف عمدتاً کارکردی مبتنی بر بهره دارند. بانکهای تجاری وارد بازارهای سرمایه شده و با طراحی ابزارهای پولی و مالی، تقاضای جدیدی برای اعتبارات بانکی فراهم می‌کنند، بطوریکه، بخش قابل توجهی از اعتبارات بانکی صرف تقاضای پول برای شرکت در بازار ثانویه می‌گردد.
نظام مالی حاکم بر دادوستدهای مالی ایران، به دلیل نوع نهادهای مالی موجود، قدمت و حجم فعالیت آنها، مبتنی بر شبکه بانکی است و حاکمیت قانون عملیات بانکی بدون ربا، نظام بانکی و بازارهای مالی رسمی کشور را از ویژگیهای خاصی برخوردار ساخته است. در بازار سرمایه ایران، علاوه بر سیستم بانکی، تنها ابزاری که تا حدودی توانسته است که رابطه قابل توجهی بین صاحبان و متقاضیان وجوه برقرار کند، اوراق سهام شرکتهای سهامی، اوراق مشارکت و اوراق اجاره است که این اوراق از طریق بورس اوراق بهادار در بین خریداران و فروشندگان، مورد دادوستد قرار می‌گیرد.
در نهايت با توجه به جميع نظريات و مطالعات انجام شده، در فصل چهارم به دنبال آن خواهيم بود تا نظريات موجود و فرضيات تحقيق را مورد آزمون و تطبيق قرار دهيم و در فصل پنجم نتايج حاصله را تحليل و نتيجه گيري نماييم.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه
در این فصل از تحقیق حاضر، هدف بر آن است که ضمن تبیین مدل مفهومی، و معرفی الگوی داده های ترکیبی و مزایای آن، کلیه متغیرهای تحقیق به صورت نظری و عملی تعریف شوند و پس از تعیین دقیق جامعه آماری و روش نمونه گیری تحقیق، با انجام نمونه گیری صحیح، اطلاعات مربوط به تحقیق را گردآوری نمود تا بتوان فرضیات در نظر گرفته شده را مورد آزمون و بررسی نهایی قرار داد.
همانطور که در بخش مطالعات و پیشینه تحقیق آمد، چهار دیدگاه عمده در مورد ارتباط توسعه بازارهای مالی با رشد اقتصادی وجود دارد از بین این دیدگاه ها، دیدگاه طرف عرضه که بر اساس آن بازار مالی به عنوان نیروی محرک رشد اقتصادی مطرح می گردد؛ از طرفداران بسیاری برخوردار بوده است. اکثر مطالعاتی که در زمینه توسعه بازارهای مالی و ارتباط‌شان با رشد اقتصادی نیز صورت گرفته است، حاکی از نقش کلیدی بازارهای مالی در رشد اقتصادی بخش حقیقی اقتصاد میباشند.
در ادامه این فصل و براساس مطالعه پیشینه تحقیق حاضر، تغییرات هر یک از متغیرهای مورد بررسی و تاثیرات هریک بر عملکرد مالی بانکهای خصوصی در قالب بخشی از مدل مفهومی مطرح شده در فصل دوم، مورد ارزیابی و تخمین قرار می گیرد.
به منظور جلوگیری از سردرگمی و همچنین آسان نمودن مطالعه، بر اساس مرور و بررسی اصول و قواعد و همچنین نظریات گسترده ‏و متنوع پیرامون موضوع تحقیق حاضر، مدل زیر مطرح می گردد و بر پایه این مدل، فرضیات ‏تحقیق حاضر مفروض می گردند.‏
تغییرات هر یک از متغیرهای مورد بررسی براساس مدل مفهومی منتج از مباحث و پیشینه نظری فصل دوم بدین صورت اثر گذار است که تغییر نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، حجم سپرده های کوتاه مدت و رفتار سپرده گذاران کوتاه مدت را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین تغییر نرخ سود سپرده های بلند مدت بر حجم سپرده های بلند مدت و رفتار سپرده گذاران بلند مدت اثر گذار است. همچنین تغییرات نرخ ارز و شاخص سهام از طریق تاثیر خود بر رفتار سپرده گذاران کوتاه مدت و بلند مدت، نسبت های مالی بانک های خصوصی، سیاست های تعیین نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار، نقدینگی واحدهای تولیدی(نقدینگی بانک های خصوصی) و سیاست تقسيم سود بانک های خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد. از برآیند تاثیر این مجموعه تغییرات عملکرد مالی بانکهای خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در پایان پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد مالی صنعت بانکداری خصوصی در ایران ارائه می گردد.
3-2) مدل پیشنهادی تحقیق
معرفی الگوی داده ترکیبی172
پیشرفت در جمع آوری داده های اقتصادی در طول زمان تا حدود زیادی دست اقتصاد دانان را برای بر آورد انواع روابط رفتاری با اطمینان و مشاهدات بیشتر باز کرده است. با گذشت زمان، سری های زمانی دارای مشاهدات بیشتری شده اند و پیمایش در عرض جامعه یا اقتصاد اجازه می دهد سری زمانی مشابهی (یعنی با یک تعریف معین) برای افراد زیادی جمع آوری گردد.
مهم ترین مشکل این تحقیقات تجربی همبستگی پیایی جملات اخلال بود که معمولا در آماره پایین دوربین- واتسون173 خود را نشان می داد. در آن زمان یگانه راهی که به نظر محققان می رسید وارد کردن متغیر وابسته با یک وقفه زمانی بود. این کار مشکل آمارۀ DW را بر طرف می کرد اما مشکلات دیگری بوجود می آورد که ممکن است محقق از آن آگاه نباشد. در مدل های داده های ترکیبی باید از این کار جداً خودداری کرد. وارد کردن متغیر وابسته با یک وقفه در مدل داده های ترکیبی، یا اضافه جمله AR با هر درجه ای، در این روش ممنوع است زیرا مدل پویای داده های ترکیبی را نباید با روش حداقل مربعات معمولی تخمین زد.
مجموعه داده های ترکیبی مزایای بسیاری نسبت به داده های مقطعی یا سری زمانی دارد.
مهمترین مزیت روش داده های ترکیبی عبارتند از:
الف) تعداد مشاهدات و داده ها در داده های ترکیبی عموماً بسیار بیشتر است و باعث می شود اعتماد به برآورد ها بیشتر شود.
ب) به محققان تجربی اجازه می دهد مدل های پیشرفته تری را تبیین کرده و آزمون کنند که فرضیه های مقید کننده کمتری در بر داشته باشد.
ج) زیاد بودن تعداد مشاهدات مساله همخطی در اقتصاد سنجی را نیز تا حدود زیادی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بانک های خصوصی، نرخ بهره، سود بانکی، رفتار سپرده گذاران Next Entries منبع مقاله با موضوع رضایت مشتری، بهداشت روان، رضایتمندی، رضایتمندی مشتری