پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بانک های خصوصی، نرخ بهره، سود بانکی، رفتار سپرده گذاران

دانلود پایان نامه ارشد

انجام داده اند. مهمترین نتایجی که از این مطالعه به دست آمده است عبارتند از اینکه نظام مالی ایران طی سه دهه اخیر بانک محور بوده است و سهم اوراق بهادار در این نظام بسیار کم رنگ و ناچیز است. توسعه نظام مالی به صورت محدود و منحصر به توسعه کمی شاخص های بانکی تاثیر منفی بر پس انداز خصوصی در ایران داشته است.
بهرامی، جاوید و اصلانی، پروانه (1386)، مطالعه ای با عنوان”بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران طی دوره (1380- 1374)” انجام داده اند. نتایج تحقیق وی بیانگر رابطه مثبت افزایش درآمد قابل تصرف و رابطه منفی توسعه یافتگی بازارهای مالی با پس انداز بخش خصوصی می باشد، اما علیرغم رابطه مثبت نرخ بهره و حجم پس انداز به دلیل معناداری ضریب مورد نظر در سطح 5 درصد می بایست در پذیرش آن با احتیاط برخورد کرد.
حسین زاده بحرینی، محمد حسین و همکاران (1387)، در مطالعه ای تحت عنوان “مقایسه کارآیی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها” با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها به مقایسه کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران پرداخته اند. نتایج مطالعه آنها از این واقعیت حکایت می کند که با استفاده از نگرش واسطه ای با رویکرد ارزش افزوده، کارایی اقتصادی بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی است و علت اصلی آن بالا بودن میزان کارایی فنی در این بانک ها است.
نظریان، رافیک و هاشمی نژاد، امیرعباس(1388)، در مطالعه ای تحت عنوان “بررسی عوامل موثر بر تفاوت نرخ سود بانکی در شبکه بانک های دولتی” با استفاده از دو الگوی تجزیه حسابداری و الگوی اقتصاد سنجی به اندازه گیری میزان تفاوت نرخ سود بانکی و ارزیابی عوامل موثر بر تغییرات آن پرداخته اند. آنها در پایان کار خود چنین نتیجه گیری می کنند که از میان متغیرهای بانکی، نسبت سپرده های دیداری به کل سپرده ها و نسبت تسهیلات غیر تجاری بیشترین تاثیر را بر تغییرات نرخ سود بانکی دارند.
طیبی، سید کمیل و همکاران (1388)، در مقاله ای با عنوان “مقایسه کارایی بانک های خصوصی با بانک های دولتی به روش پارامتری” به مقایسه کارایی بانک های خصوصی با بانک های دولتی به روش پارامتری برای دوره 1384- 1381 پرداخته اند. نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که بیشتر بانکهای خصوصی در کارایی سود و بیشتر بانک های دولتی در کارایی هزینه، در سطح بالاتری قرار داشته اند.
حیدری، هادی و همکاران(1389)، در مقاله ای با عنوان “بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک ها” با استفاده از مدل ARDL به بررسی اثر شوک های کلان اقتصادی بر روی مطالبات معوق بانک ها در دوره زمانی 1379- 1387 پرداخته و نتیجه گرفته اند که تاثیر شوک متغیرهای اقتصادی که از اجرای سیاست های پولی و مالی به وجود می آید، نظیر تورم، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت، حجم نقدینگی، نرخ سود تسهیلات به ترتیب دارای بیشترین تاثیرات بر روی مطالبات معوق بانک می باشند.
دلخواه جلیل و همکاران (1390)، در مقاله ای با عنوان “ارزیابی کارایی بانک های دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی در ایران” به مقایسه بانک های دولتی با بانک های خصوصی پرداخته اند. نتایج مقاله آنها حاکی از آن است که شاخص های کارایی بانک های دولتی به مراتب کمتر از بانک های خصوصی است.
رضایی پور، محمد و همکاران(1391)، در مقاله ای با “”عنوان بررسی رفتار سپرده گذاران بلندمدت نسبت به تغییرات نرخ بهره بانکی تاثیر نوسان های نرخ بهره بانکی بر حجم سپرده های بانکی بلندمدت در ایران را با استفاده از روس جوسلیوس (VAR) و مدل خطای برداری (VECM) طی دوره (1387-1352) مورد بررسی قرارداده و به این نتیجه رسیده اند که رابطه تعادلی بلندمدت بین نرخ بهره و حجم منابع مالی بانک ها معنادار بوده است و تاثیر افزایش نرخ بهره بر حجم منابع مالی بانک ها مثبت می باشد، البته اثر بلندمدت نرخ بهره بر حجم منابع مالی در مدل کوتاه مدت نیز نیز تأیید می گردد. از میان پژوهشهای مذکور، مطالعات و بررسی های صورت گرفته توسط تاجیک، جلالی نایینی و قالیباف، به ویژه پژوهش ابریشمی و رحیم زاده و رضایی پور و همکاران، تا حدود بسیار زیادی با پژوهش حاضر و اهداف آن انطباق دارند.
با توجه به مطالعات داخلی و خارجی این خلاء مطالعه ای که “چگونه تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود بانکی بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی در صنعت بانکداری اثر گذار است؟” قابل تامل است. لذا این مطالعه به دنبال بررسی تاثیر شاخص بازار سهام و نرخهای ارز و سود بانکی بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی در صنعت بانکداری است.
زمینه مطالعاتی
پژوهشگر و سال انجام
نتایج حاصله
بررسی عوامل مختلف موثر برپس انداز خصوصی ایران
تاجیک،نیکو (1376)
عدم تاثیر درآمد قابل تصرف و نرخ بهره واقعی بر پس انداز خصوصی در ایران
بررسی عوامل موثر بر پس انداز ملی ایران (1383-1338)
رشیدی،خانعلی (1376)
شناسایی عوامل موثر بر پس انداز ملی در دوره مزبور شامل درآمد قابل تصرف، درآمدسرانه، بارتکفل،تراز پرداختها، نرخ بهره واقعی و عوامل کیفی جنگ
تامين مالي شركت ها در ايران، مسايل و چالشها
مشكين(1378)
اهميت بيشتر تامين مالي غير مستقيم( از طريق واسطه هاي مالي)
دسترسي شركتهاي بسيار بزرگ و با سابقه، براي تامين مالي به بازارهاي اوراق بهادار و…

رابطه بین نسبتهای سودآوری و بازده سهام د ربازار بورس تهران
مهرانی،ساسان و مهرانی،کاوه(1382)
ارتباط معنی دار برخی از نسبتها نظیر بازده سهام و بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام با بازده
بررسی تاثیرنرخ ارز بر بازده سهام درایران
جلالی نائینی، سیداحمدرضا و قالیباف اصل، حسن (1382)
ارتباط مستقیم تغییرات نرخ ارز با بازده سهام شرکت درایران با یک وقفه زمانی (شش ماهه)
بررسی رابطه بین سهام و سرمایه گذاری خصوصی درایران
جعفری صمیمی، احمد و همکاران (1383)
رابطه معنادار ومثبت بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی
بررسي وضعيت تشكيل سرمايه و پس انداز در كشور ايران
موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران(1383)
ضرورت شكل گيري پس انداز و تجهيز آن به سرمايه گذاري و توسعه بازارهاي مالي به عنوان يكي از لوازم رشد اقتصادي
طراحی وتدوین الگوی ارزیابی آثار اعمال مدیریت دارایی وبدهی در بانکها
پورزرندی، محمدابراهیم و غلامرضا، منصوره(1385)
انطباق نتایج برنامه ریزی آرمانی بر الگوی تغییرات کل دارایی
عوامل تعیین کننده پس انداز خصوصی درایران باتاکید برعملکرد بازارهای مالی درایران
ابریشمی، حمید و رحیم زاده، محسن (1385)
بانک محور بودن نظام مالی ایران طی سه دهه اخیروسهم ناچیز اوراق بهادار دراین نظام و تاثیر منفی توسعه نظام مالی به صورت محدود و منحصربه توسعه کمی شاخصهای بانکی برپس انداز خصوصی در ایران
بررسی عوامل موثر برپس انداز بخش خصوصی درایران طی دوره (1380- 1374)
بهرامی، جاویدو اصلانی، پروانه (1386)
رابطه مثبت افزایش درآمد قابل تصرف و رابطه منفی توسعه یافتگی بازارهای مالی با پس انداز بخش خصوصی
مقایسه کارآیی اقتصادی بانکهای خصوصی و دولتی درایران با استفاده ازتحلیل پوششی داده ها
حسین زاده بحرینی، محمدحسین و همکاران (1387)
بیشتر بودن کارایی اقتصادی بانکهای خصوصی از بانکهای دولتی در شرایط استفاده از نگرش واسطه ای با رویکرد ارزش افزوده
بررسی عوامل موثر برتفاوت نرخ سود بانکی در شبکه بانکهای دولتی
نظریان، رافیک و هاشمی نژاد، امیرعباس(1388)
تاثیر زیاد نسبت سپرده های دیداری به کل سپرده ها و نسبت تسهیلات غیرتجاری بر تغییرات نرخ سود بانکی

مقایسه کارایی بانک های خصوصی با بانک های دولتی به روش پارامتری
طیبی، سیدکمیل و همکاران (1388)
بالاتر بودن بیشتربانک های خصوصی در کارایی سود و بالاتر بودن بیشتر بانک های دولتی درکارایی هزینه

بررسی اثرشاخص های کلان اقتصادی برمطالبات معوق بانک ها
حیدری، هادی و همکاران(1389)
تاثیربسیار شوک ایجاد شده در متغیرهای اقتصادی ناشی از اجرای سیاستهای پولی و مالی نظیرتورم، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت، حجم نقدینگی، نرخ سود تسهیلات بر روی مطالبات معوق بانک
ارزیابی کارایی بانکهای دولتی درمقایسه با بانک های خصوصی در ایران
دلخواه جلیل و همکاران (1390)
شاخص کارایی کمتر بانک های دولتی نسبت به بانک های خصوصی
بررسی رفتار سپرده گذاران بلندمدت نسبت به تغییرات نرخ بهره بانکی
رضایی پور، محمدو همکاران(1391)
رابطه تعادلی مستقیم بلندمدت بین نرخ بهره وحجم منابع مالی بانک ها
شناسايي پيچيدگي هاي ارتباط بین نرخ های بهره و پس انداز در برخي جوامع
هاناهان (1991)
وجود تفاوت درکشش نرخ بهره ای پس انداز برای کشورهای مختلف به دلیل خصوصیات متفاوت هر یک از ملل در سرانه، نرخ رشد و سطوح بدهی و …
بررسي رابطه بین نسبت های مالی و نرخ بازده داخلی در برخی از صنایع خاص
پاهور و مرامور
یک رابطه غیرخطی بین نسبت های مالی و نرخ بازده داخلی در برخی از صنایع خاص

بررسی محتوای اطلاعاتی نسبت های صورت گردش وجه نقد
بارلف
ارتباط بیشتر نسبت های مالی استخراج شده از صورت گردش وجه نقد در مقایسه بانسبت های مالی از صورت سود و زیان و ترازنامه با بازده سهام
پیش بینی سهام شرکتها با استفاده ازنسبت های مبتنی بر حسابداری تعهدی و نسبت هایی که از صورت گردش وجه نقد
هال
عدم نظر قطعی در مورد نسبتهای مبتنی برحسابداری تعهدی و نسبت های حاصل ازصورت گردش وجه نقد
بررسی رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات عامل سود حسابداری و بازده سهام
گریفین
عدم ارتباط بین هیچ کدام از دو عامل وجه نقد حاصل از عملیات و سود حسابداری با بازده سهام
توانایی سودهای گذشته برای پیش بینی جریان نقدی و سودهای آتی
فینگر (1994)
امکان پیش بینی سود آتی برای 88 درصد از شرکت های نمونه با استفاده از مطالعات سود گذشته
بررسي اندازه نظام مالي، تركيب نظام مالي و مالكيت در نظام هاي مالي
بارس و همكاران(2000)
تشويق توسعه بازارهاي سرمايه براي جلوگيري از سلطه بانك بر فرايند واسطه گري مالي
جدول 2: مطالعات و پژوهش های مرتبط

به منظور جلوگیری از سردرگمی و همچنین آسان نمودن مطالعه، بر اساس مرور و بررسی اصول و قواعد و همچنین نظریات گسترده ‏و متنوع پیرامون موضوع تحقیق حاضر، مدل زیر مطرح می گردد و بر پایه این مدل، فرضیات ‏تحقیق حاضر در فصل سوم مفروض می گردند.‏
مدل مفهومی كه با بهره گیری از نظریات مختلف پیرامون در اين تحقيق بدان پرداخته شده است، شامل دو نوع متغير مي باشد. متغير مستقل و متغير وابسته. كه در اين مدل، متغير مستقل شامل نرخ ارز، سود سپرده های کوتام مدت و بلندمدت بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس و همچنين شاخص سهام (به عنوان متغيرهاي اثر گذار بر نتيجه تحقيق) مي باشند و متغير وابسته عملکرد مالی بانک مي باشد كه با سودآوری بانک خصوصی در اين تحقيق سنجيده مي شود. نوآوری اصلی تحقیق حاضر در بکارگیری همزمان متغیرهای مستقل جهت تخمین تغییرات متغیر وابسته پژوهش حاضر در ایران می باشد.

نمودار2- 4 : مدل مفهومي (بر پایه مطالعات نظری)
تغییرات هر یک از متغیرهای مورد بررسی براساس مدل مفهومی بدین صورت اثر گذار است که تغییر نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، حجم سپرده های کوتاه مدت و رفتار سپرده گذاران کوتاه مدت را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین تغییر نرخ سود سپرده های بلند مدت بر حجم سپرده های بلند مدت و رفتار سپرده گذاران بلند مدت اثر گذار است.همچنین تغییرات نرخ ارز و شاخص سهام از طریق تاثیر خود بر رفتار سپرده گذاران کوتاه مدت و بلند مدت، نسبت های مالی بانک های خصوصی، سیاست های تعیین نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار، نقدینگی واحدهای تولیدی(نقدینگی بانک های خصوصی) و سیاست تقسيم سود بانک های خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد. از برآیند تاثیر این مجموعه تغییرات عملکرد مالی بانکهای خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در پایان پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد مالی صنعت بانکداری خصوصی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بازده سهام، بازارهای مالی، نرخ بهره، دارایی ها Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بانک های خصوصی، داده های ترکیبی، بازارهای مالی، عملکرد مالی