پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بانک های خصوصی، سپرده گذاران، بازار سهام، عملکرد مالی

دانلود پایان نامه ارشد

مسئله……………………………………………………………………………………………………129
5-3) اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………….130
5-4) سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………131
5-5) نتایج کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………133
5-6) مقایسه با دیگر تحقیقات……………………………………………………………………………….136
5-7) بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….137
5-8) پیشنهاد های مبتنی بر نتایج تحقیق
5-8-1) پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………….139
5-8-2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………..140
5-9) محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………….141
ضمیمه……………………………………………………………………………………………………………………142
منابع……………………………………………………………………………………………………………………..149

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1) بيان و مساله
بانک ها به عنوان مهم ترین رکن بازار پولی نقش بسیار مهمی را در تامین مالی شرکت ها ایفاء می کند و نقش آنها با توسعه بازار های مالی ابعاد جدیدی به خود می گیرد. مقایسه اختلاف میان عرضه و تقاضای سرمایه مالی در شبکه بانکداری خصوصی از یک سو، و همچنین، مقایسه تفاوت میان نرخ های سود در شبکه بانکداری خصوصی و بازار سهام و ارز از سوی دیگر، می تواند وجود ناهمگونی بازارهای مالی ایران را به نمایش بگذارد. بدیهی است که این عدم همگونی، دلیل زیادی دارد که یکی از آنها پایین بودن نرخ بهره یا سود برای سپرده گذاران بانک های خصوصی است. این مساله باعث می شود که آن بخش از سپرده گذارانی که روحیه مخاطره پذیری بالایی دارند، وجوه خود را به بازار سهام و بازار ارز منتقل کنند. این عمل می تواند بانک ها را از نظر تامین مالی دچار تنگنای شدید قرار دهد. همین موضوع موقعیت بانکهای پذیرفته شده در بازار سهام را می تواند تضعیف نموده باعث کاهش ارزش سهام آنها می گردد. آنچه در این شرایط می تواند حفظ موقعییت این بانک ها و حتی رشد مثبت ارزش سهام آنها را سبب گردد عملکرد مالی آنها می باشد. به عبارت دیگر توان بالای مدیریتی و قدرت تصمیم گیری مناسب در این میدان رقابت تعیین کننده اصلی می باشد.
در تحقیق حاضر هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربی مکانیزم های تاثیر تغییر شاخص سهام و ارز و سود سپرده بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی صنعت بانکداری را مورد مطالعه قرار می گیرد. در این راستا ما به این فهم که چگونه رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی صنعت بانکداری خصوصی نسبت به تغییر نرخ ارز، سهام و سود سپرده واکنش نشان می دهد، خواهیم پرداخت.
1-2) اهميت، ضرورت و نتايج احتمالي تحقيق
امروزه صنعت بانکداری نقش اساسی در گردش مالی و حرکت سرمایه در راستای فعالیت اقتصادی شرکت ها و کشور ها ایفا می نماید. در واقع بانک ها به عنوان موسسات پولی و واسطه های مالی از طریق ایجاد ارتباط با طرف های عرضه و تقاضا مالی ضمن تامین مالی شرکت ها، تحرک و تنظیم فعالیت های اقتصادی از طریق نرخ سود بانکی و وام های بانکی را تحت تاثیر قرار می دهند. بنابر این چنا نچه بانک ها در ایفای نقش خود به خصوص در تخصیص منابع فوق موفق عمل نمایند، تاثیر مثبت بر اقتصاد داشته وسبب رشد اقتصادی می گردند و چنانچه در این زمینه درست عمل نکنند باعث خلل در تخصیص منابع شده و ضمن اینکه بخشی از منابع مالی خانوار سرگردان مانده از سوی دیگر نمی تواند توفیقی در حل مشکل نقدینگی واحد های تولیدی داشته باشند. لذا از علایم یک اقتصاد سالم و رقابتی وجود بانک های قوی در کنار سایر موسسات مالی در بازار های پولی و مالی است که برایند تعادل در این بازارها تخصیص بهینه منابع مالی از یک سو و تامین عایدی انتظاری و مطلوب برای سپرده گذاران از سوی دیگر است.
تغییرات در نرخ ارز در سالهای گذشته باعث ورشکستگی و متضرر شدن بسیاری از سهامداران و سرمایه گذاران در بازارهای پول و سرمایه شده است، همچنین نوسانات شاخص سهام در سال های گذشته تاثیرات ژرفی بر رفتار سپرده گذاران و سرمایه گذاران داشته است. از طرفی نرخ سود بانکی بلند مدت و کوتاه مدت بانکی نشان داده اند. در تحقیق حاضر 3 متغیر وابسته و 4 متغیر مستقل وجود دارد که در آن به برسی اثر شاخص سهام، ارز، سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بر رفتار سپرده گذاران کوتاه مدت و بلند مدت و عملکرد مالی بانک ها خواهیم پرداخت.
بر این اساس تحقیق حاضر به دنبال آن است که وضعیت مالی بانکهای خصوصی پذیرفته شده بانکها را در چنین شرایط رقابتی بررسی نماید. چنانچه بهبود شاخص بازار سهام و افزایش نرخ ارز توام با افزایش میل مشتریان بانک ها برای سپرده گذاری در بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس و نیز ترقی ارزش سهام این بانک ها باشد نشان از قدرت رقابت پذیری و عملکرد مالی مطلوب این بانک ها در مواجه با حرکات بازار سهام و ارز دارد.
به لحاظ اینکه تاکنون در زمینه پژوهش حاضر در ایران مطالعه بر جسته ای صورت نگرفته است، تحقیق حاضر در محدوده زمانی سال81 تا سال 92 و در محدوده مکانی کشور ایران صورت می گیرد.
1-3) اهداف تحقيق
این مطالعه به دنبال یافتن پاسخی برای سوال های اصلی و فرعی تحقیق می باشد. در همین راستا با توجه به چهار متغیر مورد نظر یعنی شاخص سهام، نرخ ارز، نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و نرخ سود سپرده های بلند مدت مطالعه حاضر به دنبال بررسی تاثیر تغییرات متغیرهای مذکور بر عملکرد مالی صنعت بانکداری خصوصی می باشد. لذا در مطالعه حاضر داده های مربوط به متغییرهای مورد بررسی را فراهم نموده و تاثیرات تغییر این متغیرها در هر کدام از بازارهای مربوطه را بررسی کرده ایم. تغییرات هر یک از متغیرهای مورد بررسی براساس مدل مفهومی بدین صورت اثر گذار است که تغییر نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، حجم سپرده های کوتاه مدت و رفتار سپرده گذاران کوتاه مدت را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین تغییر نرخ سود سپرده های بلند مدت بر حجم سپرده های بلند مدت و رفتار سپرده گذاران بلند مدت اثر گذار است. همچنین تغییرات نرخ ارز و شاخص سهام از طریق تاثیر خود بر رفتار سپرده گذاران کوتاه مدت و بلند مدت، نسبت های مالی بانک های خصوصی، سیاست های تعیین نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار، نقدینگی واحدهای تولیدی(نقدینگی بانک های خصوصی) و سیاست تقسیم سود بانک های خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد. از برآیند تاثیر این مجموعه تغییرات عملکرد مالی بانک های خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در پایان پیشنهاداتی را برای بهبود عملکرد مالی صنعت بانکداری خصوصی در ایران ارایه می کنیم و به طور کلی تغییرات متغیر های مورد بررسی(تغییر شاخص سهام، تغییر نرخ سود سپرده های بلند مدت، تغییر نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و تغییر نرخ ارز) بدین صورت بر صورتهای بانک های خصوصی اثر گذار است که حجم سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بر تجهیز منابع بانک های خصوصی اثر می گذارد و بانک های خصوصی تخصیص منابع(تسهیلات اعطایی بانک های خصوصی) خود را بر اساس تجهیز منابع مشخص می کنند و به دنبال آن تغییرات در تخصیص منابع موجب تغییر در سود تسهیلات اعطایی بانک های خصوصی می شود. سرمایه گذاری های کوتاه مدت بانک های خصوصی و سرمایه گذاری های بلند مدت بانک های خصوصی در شرکت های وابسته نیز براساس حجم سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانک های مذکور تعیین می شود.که میزان و تغییرات در آن موجب تغییر در خالص سود(زیان) حاصل از سرمایه گذاری های بانک های خصوصی می گردد. همچنین حجم سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بر سپرده های ارزی و نرخ ارز در بازار آزاد ارز اثر می گذارد که این خود اثر خود را از طریق نتیجه معاملات ارزی بانک های خصوصی بر عملکرد مالی بانک های خصوصی اثر میگذارد. این عوامل به طور عمده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی و به دنبال آن عملکرد مالی بانک های خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد.
اهداف تحقیق بر اساس مطالعه موردی عبارتند از:
1- اطلاع از واکنش سپرده گذاران بانکها به تغییرات در بازارهای ارز و سهام: با افزایش نرخ سود بانکی سپرده گذاران سپرده های خود را از بانک ها خارج نموده و در بازارهای ارز و سهام صف می کشند.
2- اطلاع از میزان حساسیت سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت از تغییرات بازار های ارز و سهام: سپرده های کوتاه مدت نسبت به تغییرات در بازارهای ارز و سهام واکنش و حساسیت بیشتری را از خود نشان می دهند زیرا سپرده گذاران در کوتاه مدت می توانند سپرده های خود را در هر زمان از بانک ها به بازارهای ارز و سهام منتقل کنند، اما سپرده های بلند مدت نسبت به تغییرات در بازارهای ارز و سهام واکنش و حساسیت کمتری دارند.
3- اطلاع از واکنش سهام بانک های خصوصی در مواجه با تغییرات بازار ارز و شاخص کل بازار سهام: با افزایش سود آوری بانک های خصوصی ارزش سهام بانک های خصوصی افزایش پیدا می کند و در نتیجه سرمایه گذارانی که در بازار ارز سود آوری می کنند سرمایه خود را به بازار سهام و به طور خاص سهام بانک های خصوصی منتقل می کنند.
1-4) پرسشهاي اصلي و فرعي تحقيق
سوال اصلی:
1- چگونه تغییر شاخص سهام، ارز و سود سپرده بر رفتار سپرده گذاران سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت در بانک های خصوصی تاثیر می گذارد؟

نمودار1

2- عملکرد مالی بانکهای خصوصی به علامت های ارسالی بازار سهام, ارز و سیاست های تعیین نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار چگونه است؟

نمودار2

سوال فرعی:
1- واکنش نسبت های مالی بانکها به تغییر شاخص کل بازار سهام چگونه است؟
2- واکنش مدیران بانکها در سیاست تقسیم سود با توجه به تغییرات شاخص بازار ارز و سهام چگونه می باشد؟
1-5) فرضيه يا فرضيه هاي تحقيق
1- سپرده گذاران در بانکهای خصوصی ایران سپرده های خود را براساس شاخص بازار سهام و نرخ آزاد ارز تنظیم می کنند.
2- تغییر در شاخص سهام و نرخ آزاد ارز تاثیر برابری بر رفتار سپرده گذاران سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکهای خصوصی دارد.
3- شاخص سهام بانک های خصوصی همسو با شاخص کل بازار سهام می باشد.
1-6) متغيرهاي مستقل و وابسته
گروه متغیر های وابسته: حجم سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت، صورت های مالی بانک های خصوصی
گروه متغیر های مستقل: شاخص سهام، نرخ آزاد ارز، نرخ سود سپرده
متغیر مکان: بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1-7) جنبه نوآوري تحقيق :
به رغم انجام تحقیقات فراوان انجام شده پیرامون روابط بین سود بانکی و تغییرات شاخص های بازار های سهام و ارز ولی در رابطه با تاثیر تغییرات بازار سهام و ارز بر رفتار سپرده گذاران سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و تغییر در صورت های مالی بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خلاء قابل توجهی به چشم می خورد.
1-8) روش انجام تحقيق :
این تحقیق از نظر ماهیت کاربردی و از حیث روش تحقیق مبتنی بر شیوه توصیفی و تحلیلی است.
در مطالعه حاضر برای آزمون فرضیات از شیوه های آماری و اقتصاد سنجی استفاده می شود. در گام او

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بازار سرمایه، رشد اقتصادی، بازارهای مالی، نظام بانکی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بازارهای مالی، رگرسیون، رشد اقتصادی، نظام بانکی