پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بانک مرکزی، بانکداری الکترونیک، توسعه صادرات

دانلود پایان نامه ارشد

سامانه‌های متمرکزی که پردازش تراکنش‌های الکترونیکی را برعهده دارند، به همت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی برای انتشار این آمار هم برمی‌گردد. البته انتشار این آمار خالی از اشکال هم نبوده است؛ تأخیرهای گاه و بی‌گاه در انتشار، ابهاماتی در نحوۀ محاسبۀ تعداد تراکنش‌ها و توقف انتشار برخی از این آمارها، از جمله ایراداتی است که به نحوۀ عملکرد ادارۀ نظام‌های پرداخت بازمی‌گردد. ایراد دیگر به نظام آماری بانکداری الکترونیکی در کشور، عدم وجود پایگاه منسجم داده‌‌ای برای آمار و اطلاعات مجاری نوین بانکداری، مانند بانکداری همراه و بانکداری اینترنتی است. ایراد قابل ذکر دیگر آن است که انتشار آمار و اطلاعات فعلی، به دلیل کوتاهی بانک‌ها در ارائۀ برخی آمارها به بانک مرکزی، همچنین محاسبه نشدن آمار مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری از دقت کارشناسی ظرفیت کل کشور برخوردار نیست. با این حال و بر مبنای آمار و اطلاعات موجود، روند حرکت بانکداری الکترونیکی در دهۀ ۸۰ را مرور می‌کنیم.  (اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران ، 1391)
بر اساس آخرين آمار منتشر شده از بانك مركزي جمهوري اسلامي، وضعيت تغييرات انواع كارتهاي الكترونيكي در بانكهاي كشور تا پايان اسفندماه 1392 به شرح جدول ذيل مي باشد؛

تعداد کل کارتهاي صادره شبکه بانکي کشور به تفکيک تا پايان اسفند ماه 1392
رديف
بانك
تاريخ اعلام
کارت برداشت
کارت اعتباري

تهران
استانها
جمع
تهران
استانها
جمع
1
اقتصاد نوين
1392/12
2,132,856
2,979,654
5,112,510
15,524
19,079
34,603
2
انصار

0
0
0
0
0
0
3
ايران زمين

0
0
0
0
0
0
4
پارسيان
1392/12
2,980,129
1,867,155
4,847,284
153,867
103,249
257,116
5
پاسارگاد
1392/12
2,236,522
978,974
3,215,496
42,638
32,903
75,541
6
پست بانك ايران
1392/10
244,520
2,516,325
2,760,845
0
0
0
7
تات
1392/12
452,961
311,909
764,870
1,672
1,174
2,846
8
تجارت
1392/12
6,433,877
19,898,571
26,332,448
1,714
4,007
5,721
9
توسعه تعاون
1391/6
26,025
245,705
271,730
22
3,249
3,271
10
توسعه صادرات
1391/11
8,908
14,565
23,473
0
0
0
11
حكمت ايرانيان
1392/12
247,783
271,321
519,104
278
152
430
12
خاورميانه

0
0
0
0
0
0
13
دي
1392/12
621,380
488,287
1,109,667
1,410
562
1,972
14
رفاه
1392/12
1,762,286
7,485,474
9,247,760
1,234
1,607
2,841
15
سامان
1392/12
1,285,666
969,270
2,254,936
0
0
0
16
سپه
1392/12
4,379,036
12,403,383
16,782,419
141
0
141
17
سرمايه
1392/11
278,007
319,487
597,494
22,253
4,075
26,328
18
سينا
1392/12
476,020
1,572,589
2,048,609
2,903
21,948
24,851
19
شهر

0
0
0
0
0
0
20
صادرات ايران
1392/11
6,972,216
20,139,739
27,111,955
57,433
285,933
343,366
21
صنعت و معدن
1392/12
20,753
76,522
97,275
563
530
1,093
22
قرض الحسنه رسالت

0
0
0
0
0
0
23
قرض الحسنه مهر ايران
1392/8
106,528
974,091
1,080,619
0
0
0
24
قوامين

0
0
0
0
0
0
25
كارآفرين
1392/10
91,042
76,684
167,726
0
0
0
26
كشاورزي
1392/9
2617281
17374336
19,991,617
22539
17511
40,050
27
گردشگري
1392/10
40130
50910
91,040
0
0
0
28
مسكن
1392/12
2834472
7411612
10,246,084
5729
35519
41,248
29
ملت
1392/12
6047112
23358834
29,405,946
99972
466494
566,466
30
ملي ايران
1392/11
7254289
16862318
24,116,607
141160
666722
807,882
31
موسسه اعتباري توسعه
1392/12
36866
35869
72,735
120
273
393
جمع:
49,586,665
138,683,584
188,270,249
571,172
1,664,987
2,236,159
(جداول دادهاي بانك مركزي، 7 ارديبهشت 1393)

تعداد کل کارتهاي صادره شبکه بانکي کشور به تفکيک تا پايان اسفند ماه 1392
رديف
بانك
تاريخ اعلام
کارت‌هاي خريد/هديه
کارت‌هاي پول الکترونيک

تهران
استانها
جمع
تهران
استانها
جمع
1
اقتصاد نوين
1392/12
3,950,086
75,904
4,025,990
0
0
0
2
انصار

0
0
0
0
0
0
3
ايران زمين

0
0
0
0
0
0
4
پارسيان
1392/12
7,129,995
4,836,328
11,966,323
0
0
0
5
پاسارگاد
1392/12
4,064,067
2,351,267
6,415,334
0
0
0
6
پست بانك ايران
1392/10
64,383
232,837
297,220
0
0
0
7
تات
1392/12
299,129
221,315
520,444
0
0
0
8
تجارت
1392/12
2,507,117
1,966,664
4,473,781
0
0
0
9
توسعه تعاون
1391/6
33,486
167,894
201,380
0
0
0
10
توسعه صادرات
1391/11
9,847
5,896
15,743
0
0
0
11
حكمت ايرانيان
1392/12
214,505
100,320
314,825
0
0
0
12
خاورميانه

0
0
0
0
0
0
13
دي
1392/12
289,089
145,406
434,495
0
0
0
14
رفاه
1392/12
669,582
1,165,511
1,835,093
0
0
0
15
سامان
1392/12
2,210,250
1,027,717
3,237,967
6,356
1,103
7,459
16
سپه
1392/12
3,007,881
3363754
6,371,635
0
0
0
17
سرمايه
1392/11
191,380
258193
449,573
0
0
0
18
سينا
1392/12
559,198
1074574
1,633,772
0
0
0
19
شهر

0
0
0
0
0
0
20
صادرات ايران
1392/11
4,032,405
7811782
11,844,187
593
2,185
2,778
21
صنعت و معدن
1392/12
22,884
19472
42,356
0
0
0
22
قرض الحسنه رسالت

0
0
0
0
0
0
23
قرض الحسنه مهر ايران
1392/8
24,556
65902
90,458
0
0
0
24
قوامين

0
0
0
0
0
0
25
كارآفرين
1392/10
104,612
72255
176,867
0
0
0
26
كشاورزي
1392/9
271645
727670
999,315
0
0
0
27
گردشگري
1392/10
540
513
1,053
0
0
0
28
مسكن
1392/12
943818
2510871
3,454,689
0
0
0
29
ملت
1392/12
8711676
10022764
18,734,440
520852
1414066
1,934,918
30
ملي ايران
1392/11
4056082
4729930
8,786,012
0
0
0
31
موسسه اعتباري توسعه
1392/12
39796
112924
152,720
0
0
0
جمع:
43,408,009
43,067,663
86,475,672
527,801
1,417,354
1,945,155
(جداول دادهاي بانك مركزي، 7 ارديبهشت 1393)
بر اساس آخرين آمار منتشر شده از بانك مركزي جمهوري اسلامي، وضعيت ابزارها و تجهيزات پرداخت الكترونيك در بانكهاي كشور تا اسفندماه 1392 به شرح جدول ذيل مي باشد؛
آمار ابزارها و تجهيزات پرداخت الکترونيک تا پايان اسفند ماه 1392
رديف
بانك
تاريخ اعلام
کارت
خودپرداز
پايانه شعب

تهران
استانها
جمع
تهران
استانها
جمع
تهران
استانها
جمع
1
اقتصاد نوين
1392/12
6,098,466
3,074,637
9,173,103
489
411
900
539
599
1,138
2
انصار

0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
ايران زمين

0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
پارسيان
1392/12
10,263,991
6,806,732
17,070,723
433
161
594
183
127
310
5
پاسارگاد
1392/12
6,343,227
3,363,144
9,706,371
506
188
694
225
119
344
6
پست بانك ايران
1392/10
308,903
2,749,162
3,058,065
214
1379
1,593
0
0
0
7
تات
1392/12
753,762
534,398
1,288,160
176
64
240
437
602
1,039
8
تجارت
1392/12
8,942,708
21,869,242
30,811,950
786
3,025
3,811
1,154
4,296
5,450
9
توسعه تعاون
1391/6
59,533
416,848
476,381
29
86
115
25
368
393
10
توسعه صادرات
1391/11
18,755
20,461
39,216
7
32
39
5
33
38
11
حكمت ايرانيان
1392/12
462,566
371,793
834,359
100
253
353
44
150
194
12
خاورميانه

0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
دي
1392/12
911,879
634,255
1,546,134
466
319
785
0
0
0
14
رفاه
1392/12
2,433,102
8,652,592
11,085,694
350
1,333
1,683
332
1,358
1,690
15
سامان
1392/12
3,495,916
1,996,987
5,492,903
690
281
971
266
184
450
16
سپه
1392/12
7,387,058
15,767,137
23,154,195
490
1,926
2,416
839
2,811
3,650
17
سرمايه
1392/11
491,640
581,755
1,073,395
172
110
282
66
82
148
18
سينا
1392/12
1,038,121
2,669,111
3,707,232
170
334
504
73
228
301
19
شهر

0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
صادرات ايران
1392/11
11,062,054
28,237,454
39,299,508
795
3,271
4,066
2,238
5,848
8,086
21
صنعت و معدن
1392/12
44,200
96,524
140,724
16
54
70
19
55
74
22
قرض الحسنه رسالت

0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
قرض الحسنه مهر ايران
1392/8
131,084
1,039,993
1,171,077
36
389
425
28
480
508
24
قوامين

0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
كارآفرين
1392/10
195,654
148,939
344,593
72
49
121
0
0
0
26
كشاورزي
1392/9
2,911,465
18,119,517
21,030,982
338
2,162
2,500
725
4,458
5,183
27
گردشگري
1392/10
40,670
51,423
92,093
50
65
115
24
18
42
28
مسكن
1392/12
3,784,019
9,958,002
13,742,021
335
1,383
1,718
2,354
4,702
7,056
29
ملت
1392/12
14,858,760
33,848,092
48,706,852
695
2,557
3,252
784
3,001
3,785
30
ملي ايران
1392/11
11,451,531
22,258,970
33,710,501
1,431
5,025
6,456
3,632
12,559
16,191
31
موسسه اعتباري توسعه
1392/12
76,782
149,066
225,848
28
42
70
20
52
72
جمع:
93,565,846
183,416,234
276,982,080
8,874
24,899
33,773
14,012
42,130
56,142
(جداول دادهاي بانك مركزي، 7 ارديبهشت 1393)
کمیت ابزارها و تجهیزات پرداخت
آمار ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی در چهار دستۀ کارت (اعم از برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول)، خودپرداز، پایانۀ فروش و پایانۀ شعب منتشر می‌شود. در جدول شمارۀ ۱، این آمار از مهرماه ۱۳۸۳ که ۱۵ بانک در ردیف آمارها قرار داشته‌اند تا آبان ۱۳۹۰، که مجموع بانک‌ها و تنها مؤسسۀ مالی موجود در آمار به ۲۸ مورد رسیده است، نشان داده شده است. همان‌طور که از جداول و نمودارها برمی‌آید، روند رشد خیره‌کننده‌ای در بخش تجهیزات مختلف در طی ۸ سال صورت گرفته است. به طوری که تعداد کارت‌های صادره از حدود ۶ میلیون قطعه به ۱۵۹ میلیون قطعه، تعداد خودپرداز از ۲۴۳۰ دستگاه به ۲۳۷۶۳ دستگاه، تعداد پایانه‌های فروش از حدود ۷ هزار دستگاه به چیزی در حدود یک میلیون و نهصد هزار و تعداد پایانه‌های شعب نیز از ۵۱۰۵ دستگاه به بیش از ۴۸ هزار دستگاه رسیده است. 

توزیع جغرافیایی ابزارها و تجهیزات پرداخت
نگاهی به این آمار نشان می‌دهد که استان تهران (شامل استان البرز)، به تنهایی ۳۱، ۲۵، ۳۰ و ۲۶ درصد از سهم تجهیزات الکترونیکی را به ترتیب در زمینۀ کارت‌های بانکی، خودپرداز، پایانه‌های فروش و پایانه‌های شعب به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر قریب به یک سوم کل تجهیزات بانکداری الکترونیکی کشور در استان تهران (شامل استان البرز) متمرکز است که با توجه به نسبت جمعیت این استان از کل و حتی سهم آن در GDP، این رقم نمایانگر تمرکز بیش از حد تجهیزات در استان تهران است. این مسئله به‌خصوص در مورد پایانه‌های فروشگاهی کاملاً مشخص است. اگر این تمرکز را در مورد ۴ استان نخست (تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس) که فاصلۀ نسبتا زیادی با سایر استان‌ها دارند در نظر بگیریم، سهم آن‌ها از کل پایانه‌های فروش منصوبه در کشور بیش از ۵۰ درصد خواهد بود. در انتهای ردیف استان کهکیلویه و بویراحمد قرار دارد که از کمترین میزان برخورداری از پایانۀ فروش به‌عنوان گسترده‌ترین شبکۀ پرداخت الکترونیکی کشور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، سودآوری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی