پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعدادی کل ابزارها و کارت کلکشور و نقدینگی شعب کلکشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات مبلغ تراکنش ریالی درگاه های الکترونیکی و نقدینگی شعب کل کشور:
بین مبلغ تراکنش انجام شده از طریق دستگاه های ATM کل کشور، در بانك رفاه ايران، و نقدینگی شعب کل کشور رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین مبلغ تراکنش انجام شده از طریق دستگاه های POS کل کشور و نقدینگی شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین مبلغ تراکنش انجام شده از طریق پایانه شعب کل کشور و نقدینگی شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین مبلغ تراکنش انجام شده از طریق مجموع درگاه های الکترونیک کل کشور و نقدینگی شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین مبلغ تراکنش از طریق ATM،POSو پایانه شعب کل کشور و نقدینگی شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات مشتریان حساب های الکترونیکی و نقدینگی شعب کل کشور:
بین تغییرات تعدادمشتریان حساب همراه کلکشور و نقدینگی شعب کلکشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد مشتریان تلفن بانک کل کشور و نقدینگی شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد مشتریان اینترنتبانک کلکشور و نقدینگی شعب کلکشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعدادمشتریان حساب های الکترونیکی کلکشور و نقدینگی شعب کلکشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات تعدادی مشتریان حساب های الکترونیک و نقد درخواستی روزانه شعب:
بین تغییرات تعداد مشتریان حساب همراه کل کشور و میزان نقد درخواستی روزانه شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد مشتریان تلفن بانک کل کشور و میزان نقد درخواستی روزانه شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد مشتریان اینترنت بانک کل کشور و میزان نقد درخواستی روزانه شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد مشتریان حساب های الکترونیکی کل کشور و میزان نقد درخواستی روزانه شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات تعدادی مشتریان حساب های الکترونیک و مبلغ حواله شده به اداره امور شعب:
بین تغییرات تعداد مشتریان حساب همراه کل کشور و مبلغ حواله شده اداره امور خزانه به امور شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد مشتریان تلفن بانک کل کشور و مبلغ حواله شده اداره امور خزانه به امور شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد مشتریان اینترنت بانک کل کشور و مبلغ حواله شده اداره امور خزانه به امور شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد مشتریان کل حسابهای الکترونیکی کل کشور و مبلغ حواله شده اداره امور خزانه به امور شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات تعدادی مشتریان حساب های الکترونیک و موجودی نقد پایان روز شعب:
بین تغییرات تعداد مشتریان حساب همراه کل کشور و موجودی نقد پایان روز شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعدادمشتریان تلفنبانک کلکشور و موجودی نقد پایان روز شعب کلکشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد مشتریان تلفن بانک کل کشور و موجودی نقد پایان روز شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد کل مشتریان حساب های الکترونیکی کل کشور و موجودی نقد پایان روز شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات تعدادی مشتریان حساب های الکترونیک و انتقال وجه نقد به اداره کل خزانه:
بین تغییرات تعداد مشتریان حساب همراه کل کشور و انتقال وجه نقد از شعب به اداره خزانه کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد مشتریان تلفن بانک کل کشور و انتقال وجه نقد از شعب به اداره خزانه کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد مشتریان اینترنت بانک کل کشور و انتقال وجه نقد از شعب به اداره خزانه کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد مشتریان حساب های الکترونیکی کل کشور و انتقال وجه نقد از شعب به اداره خزانه کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
تعاریف واژههای کلیدی تحقیق
بانکداری الکترونیکی: می تواند به دو جریان مجزا تقسیم شود : یکی عبارت است از محصولات پول الکترونیکی، به ویژه در شکل محصولاتی که ارزش را ذخیره می کنند و دیگری عبارت است از تحویل یا دسترسی الکترونیکی به محصولات.
پول الکترونیکی: ارزش پول واحدهاي پول منتشره از سوي دولت يا بخش خصوصي است كه به شكل الكترونيكي بر روي يك وسيله الكترونيكي ذخيره شده است.
خدمات اينترنتي: به خدماتي گفته مي‌شود كه بر بستر اينترنت ارائه مي‌شود و هدف آن انجام سريع معاملات و عدم نياز به حضور فيزيكي در محل بانك است. 
بانکداري اينترنتي: بانکداري اينترنتي به معني انجام تراکنش‌هاي بانکي و مالي به کمک اينترنت و تفاوت آن با ساير تراکنش‌هاي مالي شبکه‌هاي در نوع شبکه‌اي است که مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
روش شناسی تحقیق
این پژوهش، کمی و نظری می باشد که با استفاده از روش کتابخانهای بصورت مطالعه موردی برای بانک رفاه ایران با استفاده از دادههای سری زمانی از روش های اقتصادسنجی فرضیه های مطروحه را با استفاده از نرمافزارهای آماری مورد بررسی و آزمون قرار می دهد.
جامعه آماری
در این تحقیق بانک رفاه کارگران ایران در بازه پنج ساله 1386 الی 1390 و به صورت ماهانه به عنوان جامعه آماری انتخاب شده است. قابل به ذکر است که ابتدا و انتهای بازه زمانی داده های به دست آمده دارای کمی تلورانس هم بوده است.
روش نمونهگیری
نمونه گیری از میان مشتریان و تراکنشهای صورت گرفته و از میان مشتریان بانک رفاه در بازه پنجساله 1386 تا 1390 انجام گرفته است. در این میان متاسفانه اطلاعات مورد نیاز در بعضی دوره های زمانی مربوط به معدودی از متغیرها در دست نبوده است.
روش تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده، از روشهای آماری در قالب آمار توصیفی و برای مقایسه نتایج بدست آمده از آزمون توزیع نرمال استفاده می شود.
خلاصه فصل اول
در این فصل پس از تعریف مسئله و تشریح اهمیت آن اهداف کلی و جزئی و سوالات تحقیق را بیان نمودیم، و پس از تشریح فرضیات تحقیق و متغیرهای موجود در این فرضیات، روش انجام این تحقیق، جامعه آماری و روش جمعآوری اطلاعات و در آخر نیز روش آزمون و تحلیل داده ها را بیان نمودیم. در فصل دوم به تشریح ادبیات و پیشینه تحقیق و معرفی کلی بانکداری الکترونیک خواهیم پرداخت.

2
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه
در دنیای امروز مبادلات برونمرزی بدون اینترنت و کارتهای اعتباری پذیرفته شده در سطح بین المللی امکان پذیر نیست. نتایج نشان دهنده رابطه معنیدار و معکوس میان تأثیر استفاده از ابزارهای نوین بانکداری الکترونیک بر نقدینگی در اقتصاد ایران وجود دارد. باید توجه داشت که استفاده از این ابزارهای نوین طی این چند سال نحوه دسترسی مشتریان بانکی را تغییر داده است.
در سال های اخیر، روند رو به رشد استفاده از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیک در سیستم بانکی کشور قابل توجه است، حال آنکه در طی این مدت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به شدت افزایش یافته است و لذا این گمان می رود که رابطه ای میان استفاده از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیک و رشد نقدینگی وجود داشته باشد.
در یک نگاه کلی می توان ابزارهای نوین پرداخت الکترونیک را زیر مجموعه ای از کسب و کار الکترونیک که ارمغان فنآوری اطلاعات می باشد، دانست. استقرار تجارت الکترونیک نیازمند بسترسازیهای مناسب اقتصادی، فنی، مخابراتی، حقوقی، انسانی و فرهنگی می باشد. بانکداری الکترونیک و به تبع آن پول الکترونیک و ابزارهای آن به عنوان یکی از مهمترین بسترهای لازم در زمینه تجارت الکترونیک، از طریق تسهیل در پرداخت و نقل و انتقال الکترونیکی وجوه معاملات اینترنتی می تواند زمینه رشد و توسعه تجارت الکترونیکی را بیش از پیش فراهم نماید. در نتیجه گسترش کاربرد پول الکترونیکی آثار اقتصادی،سیاسی، تجاری و اجتماعی چشمگیری به همراه خواهد داشت.
دراین پاياننامه ضمن آشنایی و بررسی روند به کارگیری و توسعه ابزارهای نوین پرداخت درسیستم بانکی بانک رفاه کارگران، جایگاه اثرات استفاده از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیک (خودپرداز، پایانه فروش و پایانه شعب) بر متغیر کلیدی و مهم مدیریت نقدینگی در بانک رفاه مورد بررسی  قرار میگیرد. در این راستا با استفاده از روش های اقتصادسنجی و به کارگیری تکنیک رگرسيون اثرات استفاده از تکنولوژی های جدید بر نقدینگی می پردازیم و در بخش آخر نیز ضمن نتیجه گیری و ارائه خلاصه مباحث، پیشنهادهای لازم جهت توسعه و به کارگیری ابزارهای نوین پرداخت الکترونیک در بانک رفاه ارائه می گردد.
پیشینه تحقیق
محمدالادم و نجوان عبدالت(2009) در مطالعهایی که صورت دادهاند به بررسی اثر توسعه پول الکترونیکی بر سیاست پولی و نقش بانک مرکزی پرداخته اند. در سال های اخیر منافع قابل توجهی در توسعه پول الکترونیکی وجود دارد. طرح های پول الکترونیکی تا به پتانسیل به سر می برد از پول نقد به عنوان مهمترین ابزار ساخت پرداختهای کوچک ارزش و معاملات از جمله ساده تر و ارزان تر برای هر دو می تواند مصرف کنندگان و تجار پول الکترونیکی سابقه ای از بودجه ها و یا “ارزش “در دسترس را به یک مصرف کنندگان دستگاه های الکترونیکی را در اختیار او ذخیره می شود، یا بر روی یک کارت اعتباری و یا در یکرایانه های شخصی برای استفاده بیش از یک شبکه رایانه ای مانند اینترنت است .این مقاله استدلال می کند که پول به خوبی به شبکه، می تواند تبدیل به یک شکل مهم از ارز در آینده.چنین توسعه اثربخشی و اجرای سیاست های پولی را تحت تاثیرقرار دهد.گریک افزایش استفاده از پول الکترونیکی قابل ملاحظه تقاضا برای ذخایر بانک مرکزی را محدودکند. (پازوكي و اميرخاني، 1390)
محمدالصمدی(2011) درمقاله مورد بررسی اثر بانکداری الکترونیک را بر سیستم بانکداری کشور اردن تجزیه وتحلیل کرده است. بانکداری الکترونیکی تبدیل شده است به یکی از مهم ترین و مدرن ترین برنامه های کاربردی گسترش قابل توجهی در طول سال گذشته شاهد بوده است .این مطالعه به بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر عملکرد بانک اردن .تجزیه و تحلیل تجربی شده است بر روی داده های 2010 انجام شده است. (پازوكي و اميرخاني، 1390)
قنبری و براتی(1388) درمطالعهای به عنوان اثر بانکداری الکترونیکی بر سودآوری سیستم بانکی (مطالعه موردی بانک صادرات ایران) از آنجا که اقتصاد ایران بر پایه نظام پولی پایهریزی گردیده، بانکها به عنوان مهمترین نهاد بازار پول، دارای نقش و اهمیت فراوان در اقتصاد و بالطبع توسعه کشور می باشند، صنعت بانکداری یکی از صنایعی است که بیشترین تأثیر را از پیشرفت های ناشی از فناوری های مربوط به اطلاعات و ارتباطا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بانک مرکزی، بانکداری الکترونیک، رشد نقدینگی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، عملیات بانکی