پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بازاریابی، مصرف کننده، رفتار مصرف کننده، صنعت گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

وجود دارد که گردشگران جهت به دست آوردن آرامش، درمان نارسايي هاي پوستي به آنجا مراجعه مي کنند نظير؛ کوهستان ها، درياچه هايي همچون اروميه، چشمه هاي آب گرم معدني نظير سرعين، لاريجان داراي توانايي هاي بالقوه اي در اين زمينه است اما با توجه به شرايط فعلي و محلي کشور به نظر نمي رسد به تنهايي بتوانند موجب جذب جهانگردان خارجي شوند.

2-2-2-16) گردشگري فضا :
نوع ديگري از گردشگري مسافرت به فضا است که در سال هاي اخير آغاز شده است و تاکنون تعدادي از افراد با هزينۀ خودشان از طريق سايت هايي در آمريکا و روسيه به فضا رفته اند و مدتي را در آنجا به همراه فضانوردان حضور داشته اند. يکي از اين گردشگران بانام انوشه انصاري که ايراني است به عنوان اولين گردشگر زن تاريخ مدتي را در فضا گذراند. به نظر مي رسد با توجه به اينکه اين گردشگران هزينه هاي گزافي را مي پردازند و اين خود مي تواند به عنوان حمايت مالي گسترش تحقيقات فضايي مؤثر باشد، در سال هاي آتي رشد شتابنده گيرد.

2-2-2-17) گردشگري الکترونيکي :
عصر جديد، را برخي عصر الکترونيک نام نهاده اند. گسترش و رواج امکانات و وسايل الکترونيکي نظير تلويزيون ها، ماهواره و اينترنت، موجب شده است تا مردم هر چه بيشتر و به راحتي با ديگر نقاط دنيا ارتباط برقرار کنند وهمچنين ديگر نقاط را مورد شناسايي قرار دهند. تقريباً تمامي شرکتهاي گردشگري، هواپيمايي ها، آژانس هاي مسافرتي، اماکن تفريحي، تاريخي و … در نقاط مختلف دنيا، داراي وب سايت، پست الکترونيک و برخي از آنها داراي شبکه هاي تلويزيوني، ماهواره اي مي باشند و بدين طريق خود را به مردم مناطق مختلف دنيا معرفي مي نمايند.

2-3 مدل های رفتار مصرف کننده :
در سال های اخیر الگوهای متعددی در زمینه رفتار مصرف کننده و بخصوص پیرامون مطالعه رفتاری عوامل مؤثر در تصمیم گیری در فراگرد خرید کالا یا خدمات بوسیله صاحب نظران علم بازاریابی ارائه شده است. برای شناخت دقیق علل تغییرات رفتاری مصرف کننده دانشمندان و صاحب نظران دانش بازاریابی از سه زاویه به این مقوله نگریسته : 
1- اقتصادی .
2- روانشناسی . 
3- جامعه شناسی . 
پژوهشگران علوم اجتماعی در هر یک از موارد فوق تحقیقات وسیعی بعمل آورده اند تا روشن کنند که چه عوامل رفتاری موجب می گردد که مردم اقدام به خرید نوع خاصی از کالا یا خدمات نموده و از خرید انواع دیگر آن خودداری نمایند. اقتصاددانان انگیزه مصرف که خود مولد تقاضا می باشد را محور اصلی تحلیل قرار داده و روابط رفتار خریداران را با عوامل معین اقتصادی (مثل درآمد سرانه، توزیع درآمد، درآمد قابل مصرف افراد و … خصوصیات آنها) مورد بررسی قرار داده اند. روانشناسان مطالعه رفتاری خریداران را در چهارچوب تئوری ها و مفاهیم یادگیری، انگیزه های فردی که زمینه ساز رفتار خریداران می گردد نفوذ و سلطه نیازهای فردی و آثار آن بر رفتار خریدار و بالاخره درک یا شناختی که مصرف کننده از نوعی کالا یا خدمات پیدا می کنند مورد توجه قرار داده اند. جامعه شناسان در تحلیل خود به نفوذ رفتار گروهی بررفتار فرد آثار رفتار فرد بررفتار گروه، اشاعه افکار در زمینه همه گیر شدن نوعی کالا بین گروه های مختلف اجتماعی، جا افتادن یا جا گرفتن فرهنگ مصرف نوعی کالا یا خدمات در میان اعضاء گروه توجه داشته اند. اکثر مدل های رفتاری مصرف متداول به ابعاد اقتصادی- اجتماعی- روانشناسی رفتار مصرف کننده توجه داشته و روابط و ضوابط پیچیده حاکم بر آن را از زوایای مختلف دیدگاه های فوق تشریح نموده اند. سازمانهاي گردشگري اندكي به بررسي رفتار بازديدكنندگانشان مي پردازند. اين امر بدين دليل است كه تصور مي نمايند كه به اندازه كافي به بازديدكنندگان نزديكند. از طرفي توان تامين هزينه مالي و زماني امور بازاريابي را نداشته و مايلند تا به داده هاي دست دوم اكتفا نمايند (لومسدون،1998).
رويكردهاي متفاوتي به بررسي رفتار گردشگران مي پردازند. رويكرد اقتصادي نظرياتي را درباره كشش مطرح مي كند كه ارتباط بين تقاضا و قيمت يا ساير متغيرها را توضيح مي دهد. تعريف جغرافيدانان علاوه بر قيمت، دامنه وسيعي از اثرات را به عنوان اجزاي تقاضا دربرمي گيرد، و نه تنها شامل كساني است كه واقعا در گردشگری مشاركت مي كنند بلكه، آنهايي را كه به گردشگري علاقمند هستند اما به دلايلي نمی توانند آن را انجام دهند را نیز در بر می گیرد. از طرف دیگر روانشناسان به زیر پوست گردشگران نفوذ می کنند تا تعامل شخصیت، محیط و تقاضا برای گردشگری را آزمایش کنند.

2-3-1 رفتار مصرف کننده
شاید نخستین گام در بررسی و مطالعه بازاریابی صنعت گردشگری، مطالعه و تحلیل رفتار گردشگران، به عنوان مصرف کنندگان محصولات گردشگری، از دیدگاه روان شناختی باشد. روانشناسی رفـتـار مصرف کنندگان می تواند بازاریابان گردشگری را در درک بهتر فرایند خرید، مصرف و الگوها و انگیزه های مسافرت به نحو مؤثری کمک کند(حیدری،1390). درواقع رفتار مصرف کننده، در برگیرنده شناخت و مطالعه دلیل خرید محصولات گردشگری به وسیله افراد و چگونگی تصمیم گیری آنهاست (سواربروک وهورنر و 16,1996). در مدیریت مقاصد گردشگری یکی از اهداف اولیه جلب رضایت گردشگران است. بدون داشتن دانش از خواسته ها و نیازهای گردشگران، جلب رضایت آنان نیز بسیار مشکل تر خواهد شد. همچنین برای مدیریت مقاصد درحال رشد، بایستی خواسته ها و نیازهای گردشگران را شناسایی کرد که یکی از راه های کمک به تصمیم گیری در این زمینه، درک جامعتری از رفتار گردشگران است(ريِد و بوژانیک17،2006) . معمولاً الگوهای رفتاری گردشگران در مقصدهای گردشگری تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرند. این عوامل با توجه به تقسیم بندی (لوس لومسدن) به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم می شوند. چنانکه در تصویر زیر آمده است، عوامل تأثیرگذار داخلی عبارتند از: ادراک، باورها و نگرش ها، یادگیری و انگیزه. عوامل تأثیرگذار خارجی عبارتند از: گروه های مرجع، چرخه حیات، طبقه اجتماعی، سن ، جنس و فرهنگ . هدف از مدل های رفتار مصرف کننده، نمایش ساده ای از رابطه بین عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف کننده است.

نمودار 2-1 . عوامل تاثیرگذار در رفتار گردشگران(لوس لومسدن،1380)

2-4 بازاریابی گردشگری
بازاریابی در صنعت گردشگری روندی است مدیریتی که شامل پیش بینی نیازها و جلب رضایت گردشگران می باشد(لومسدن،1380). و به عنوان یک مفهوم همان گونه که در مورد خدمات و کالاهای ملموس و غیرملموس کاربرد دارد، در صنعت گردشگری نیز مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین تعریف بازاریابی گردشگری و بازاریابی عمومی کالاها و خدمات با یکدیگر تفاوتی ندارند. “کریپندرف” در کتاب بازاریابی گردشگری تعریف زیر را در این مورد عرضه نموده است: ” به کارگیری نظاممند و هماهنگ شده خط مشی های مؤسسات جهانگردی و کشورها در سطوح محلی، ملی و بین المللی برای ارضای نیازهای گروه های مشخص مصرف کنندگان به منظور دستیابی به سود مناسب”. همچنین بنابر تعریفی دیگر، بازاریابی گردشگری عبارت است از تلاشهایی کلی برای شناسایی چیزهایی که منطقه مقصد برای عرضه دارد(کالا) و گروه هایی از مردم که وقت، پول و علاقه برای مسافرت و تفریح دارند(بازارهای هدف) و نحوه دسترسی و متقاعد نمودن افراد ذکر شده برای رفتن به آنجا، به عبارتی بازاریابی گردشگری شامل تحقیقات بـازار و فروش محصول بوده و سعی می نماید تا بهترین شیوه را برای متقاعد نمودن مسافرین برای اقامت طولانی تر و هزینه بیشتر بیابد(جهانیان و نادعلی پور،1388). یکی از مهمترین عناصر و مؤلفه های برنامه ریزی بازاریابی صنعت گردشگری، فرایند رفتار مصرف کننده است.
2-5 انگیزه های گردشگری
در مطالعات فراغت و گردشگری، “انگیزه” همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است (وهب1975). معتقد است که ” انگیزهی سفر” مبحثی عمده در مطالعات گردشگری است و مبنایی برای توسعه گردشگری محسوب می شود (پیرس،1390). انگیزه به صورت وضعیت درونی فرد تعریف شده که او را به سمت برآورده کردن یک نیاز سوق می دهد و یک نیاز به صورت فقدان چیزی و یا تفاوت بین وضعیت ایده آل و واقعی فرد، تعریف می شود(دهدشتی و فیاضی،1390). پژوهشگران الگوهای متفاوتی برای انگیزهی مسافرت ارائه کرده اند. هدف الگوهای مزبور این است که به چنین پرسشی پاسخ داده شــود: چرا مردم به مسافرت می روند؟ یا به صورتی دقیقتر، چه عواملی موجب ایجاد انگیزه می شود که مردم به مسافرت های مشخصی بروند؟ تفکیک این دو پرسش اهمیت زیادی دارد. در پرسش نخست، مسئله درک روانی مسافر مطرح است، در حالی که در پرسش دوم باید به جنبه های جذابیت و کشش مقصد مسافر توجه کرد. مقصود از عوامل انگیزشی، نیروهایی است که در درون فرد و در محتوای اجتماعی شخص موجب حرکت وی می شوند. برعکس عوامل جذب عبارتنداز ویژگیهای یک مقصد که مسافر تصور میکند، می تواند نیازهای روحی خود را تأمین کند و همین ویژگی ها او را بدان دیار می کشند(وای گــی،1386). “برن” انگیزه گردشگران از مسافرت را در دو بخش عوامل برانگیزاننده و عوامل جذب کننده، بررسی می کند، از این منظر عوامل برانگیزنده سفر که گردشگر را از جایش بلند می کند تا به مسافرت برود عبارتند از کنجکاوی و فرار از کسالت تکرار کار، پرداختن به امور ذهنی، سالمتی، اعمال آرام بخش، واقعیت بخشیدن به خود و …. عوامل جذب کننده که گردشگر را به محلی جذب می کند تا مقصدی را انتخاب کند، پی بردن به جذابیت مکان ها و دیدن جاهایی که به فرد احساسی مطبوع می دهد را شامل می شوند. برن، انگیزه گردشگران نوین را ناشی از شرایط پست مدرن می داند (کالنتری،1387). بسیاری از محققان انگیزه را به عنوان نیروی محرک در تمامی عمل ها می دانند، بنابراین انگیزه یک نقطه ضروری در بررسی رفتار گردشگران است و فرای آن، برای درک سیستم های گردشگری نقش اساسی ایفا می کند. مشکلات موجود در بررسی انگیزه، قابل ملاحظه می باشند. علیرغم بررسی های مکرر در رابطه با هدف از سفر(تجارت یا تفریح) که به نظر می آید کاملا ً عمومی، تشریحی و تبیینی است، انگیزه ها و دلایل اصلی برای انجام سفر، در این واقعیت نهفته است که انگیزه ها، نیازها و خواسته های خصوصی افراد را منعکس می کند(پیِرس،2005). درواقع مردم علاقه مند و دارای توانایی سفر(گردشگران) را به عنوان تقاضا تعیین می نمایند و سمت عرضه را دربرگیرنده انواع گوناگونی ازحمل ونقل، جاذبه ها، تسهیلات و خدمات برای گردشگران و اطلاعات و تبلیغات پیشبردی فراهم شده در نظر می گیرند(ابراهیم زاده و همکاران،1391). به طور کلی صاحب نظران، انگیزه های گردشگری را به شکل گستردهای مورد توجه قرار داده اند و تا کنون طبقه بندی های مختلف و فراوانی از آنها به وجود آمده است. یک رویکرد کهن به انگیزههای گردشگری به دیدگاه “دامازدیر”(1975) تعلق دارد، وی این انگیزه ها را در قالب سه مورد استراحت و آرامش، سرگرمی و تفریح و پیشرفت فردی بیان می کند. کامیک(1989) عاملی دیگر با عنوان گریز از وضعیت موجود و غلبه کردن بر یکنواختی را به این مجموع اضافه می کند. مکینتاش(1978) نیز چهار گروه اصلی و اساسی از انگیزه ها را معرفی کرده است که مدیون تفکرات مازلو است : – انگیزه های فیزیکی: سلامتی و کاهش فشارهای عصبی،
– انگیزه های فرهنگی: هنر، مذهب و شیوه های زندگی،
– انگیزه های فردی: ملاقات با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آداب و رسوم، هنجارهای اجتماعی، گونه شناسی، کانون توجه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نگرش سیستمی، جمعیت شناختی، بازارهای هدف، عوامل انگیزشی