پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بازاریابی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، خدمات گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

رﺿـﻮاﻧﻲ)
2-6-23- ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺎﻳﺪارشهری
ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي درﺳﺮاﺳﺮﺟﻬــﺎن ﺑـﺮاي ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدي د زﻣﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻫـﺪاف ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ بوده است نخســتین ﺷﺮط ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺮﺷﻬﺮ در ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﮔﺮدﺷــﮕﺮي ﺷﻬﺮي، وﺟﻮدزﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ وﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ درگردشـــگری ﻋﺮﺻﻪ ﻫـﺎي ﺳﻴﺎﺳـﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ اﺳﺖ . دوﻣﻴﻦ ﺷﺮط ﺑﺮاي ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﻬﺮي، ﺗﻨﺴـﻴﻖ وآﻣﺎﻳﺶ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮواﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت واﻣﻜﺎﻧـﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ را ﺑـﻴﺶ ازﭘـﻴــﺶ آﺳـﺎن ﺳﺎزد .(دیناری ؛ 1378؛15)
در واﻗﻊ ﻣﻬﻤـﺘﺮﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎیی ﻛﻪ ﻣﻮرد دﻳﺪار و اﻗﺎﻣـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﮕﺮدان ﻗـﺮارمی ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻓﻀــــﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از دﻳﺮﺑﺎزﺟﺬاب ترین ﻓﻀﺎﻫﺎ را ﺗﺸــﻜﻴﻞ می دادﻧﺪ، زﻳﺮا ﻛﻪ ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺮﻳﻦ و ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺮارﮔﺎهﻫـﺎی اﻧﺴـﺎن را ﺗﺸـــﻜﻴﻞ می دﻫﻨـﺪ ﺷﻬــﺮﻫﺎ درﺑـﺮ دارﻧـﺪه ﻣﺮاﻛـﺰ ﻣﻬـﻢ اﻗﺘﺼـﺎدی، ﻋﻠمی ، ﺗﻔﺮﻳحی ، ﭘﺰﺷکی ؛ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﻓـﺰون ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻫـﺎ از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي طــبیعی ﻧﻴـﺰ ﺑﻬـﺮه ﻣﻨـﺪﻧـﺪ به ﻫﻤـــﻴﻦ ﺟﻬـﺖ ﻣﻬﻤﺘــﺮﻳﻦ ﻛــﺎﻧﻮن ﻫــﺎی ﺟﻠــﺐ ﺟﻬــﺎﻧﮕﺮدان ﻫﺴــﺘﻨﺪ . (ژرژ؛1382؛12)20
تحقق ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺎﻳﺪارﺷﻬﺮی،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﺷـﻬﺮی ﭘﺎﻳﺪار واﻧﺴﺎن ﻫﺎ یی باﻛﻨﺶ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮﻧﺸــــﻴنی اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ گردشگری ﭘﺎﻳـﺪار ﺷﻬﺮی ﺑﺮآن ﺗﺎﻛﻴﺪ می ﺷـﻮدﻋـﻼوه ﺑـﺮ ره آ وردﻫـﺎی اﻗﺘﺼـــﺎدی و اﺟــﺘﻤﺎعی اﻳﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑـﺮاي ﺷـﻬﺮوﻧﺪان وﺷﻬﺮﻫﺎ، اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوام ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌـﻪ ﮔﺮدﺷـــﮕﺮی درزمان (توجه به نـسل های آینده )وآﺛـﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻜـﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴــﺎﻳﻲ( اﺛــﺮات زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄــﻲ ) اﺳــﺖ .(تقوایی ؛ 1388؛82)
2-6-24- گردشگری پایدار روستایی
ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎیی ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮرﻳــﺴﻢ ﻛﺸﺎورزی ﻧﻴﺴـﺖ،ﺑﻠﻜـﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻛﻮﺗﻮرﻳــﺴﻢ وﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻴـﻌﺖ، ﭘﻴﺎده روی،ﻛﻮﻫﻨﻮردی،ﺗﻮرﻳﺴﻢ ورزشی،ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮیی؛می باشد.ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺮدﺷـﮕﺮی روستایی از دهه های 1950 میلادی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓـﺖ.
دردهه 1960 و1970بیشتردرزمینه ی اقتـصاد ﮔﺮدﺷــــــﮕﺮی روﺳـﺘﺎیی ﺑﺮایﻛﺸﺎورزان وﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤلی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.(سلطانی ؛1378؛30)
روﻳﻜـﺮد ﭘﺎﻳﺪاری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎیی ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴـﻴﺎری از ﻣﺤــــﻘﻘﺎن ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻧﮕـﺮان ﺣﻔـﻆ اﻗـﺘﺼـﺎد وﻣﺤــــﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ﺑـﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎر آﻣﺪوﺑﻄﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﭘﺎﻳﺪارﺑﺎﺷﺪ،ﺑﺎﻳﺪﺑﺎ ﺗﻌﺪد وﺗﻨﻮع ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ ،ﻧﻴﺎزﻫﺎ و تقاضاهایی ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﻧـﻮاحی روﺳﺘﺎیی است ﻫــﻤﺎﻫﻨﮓ باشد. در اﻳﻦ راﺳـﺘﺎ ﮔﺴـﺘﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣـﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎﻫﻨگی بین شرایط اﻗﺘﺼﺎدی ، اﺟﺘﻤﺎعی و ﻣﺤﻴطی اﺳـﺖ، ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻀـﻤﻴﻦ رواﺑـﻂ ﻣﻮﺟـﻮد واﺟـﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻈـﺎرت ﻛﻪ شاخص های متنوع ﭘﺎﻳﺪاري راﺑﻪ کارمیﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻃﻴﻒ ﻛـﺎﻣلی از اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪار را در ﻧـﻮاحی روﺳﺘﺎیی ﺗﺄﻣﻴﻦ کند .(رضوانی ؛ 1378؛149)
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺪﺗــﻬﺎی زﻳﺎی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ درﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎعی- اﻗﺘﺼﺎدی وﺑﺎزﺳﺎزی روﺳــﺘﺎﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ وﺑﺮرسی ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ،ﺑــﻪ وﻳـﮋه ازﻃﺮﻳــﻖ اروﭘﺎﺋﻴﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻃﻮرﻋﻈﻴمی ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﺘﺼﺎدی درنواحی ﭘﻴﺮاﻣﻮن روﺳﺘﺎﻫﺎ ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎﺟﺎیی ﻛـﻪ در ﺑﺴـﻴﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺸﻮیق های ﺑﻨﻴﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ.ر وﺳـﺘﺎﻫﺎ و ﺳﺎﻛﻨﻴــﻦ آن از دو ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺻـﻨــﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ در راﺑﻄـﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ، ﻳکی اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫـﺎی روﺳــﺘﺎیی ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻓﻀــﺎﻫﺎ و اﻣــﺎﻛﻦ ﻳﻴﻼﻗــﻲ واﺳﺘﺮاﺣﺘــﮕﺎهی ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎ ت ﻓﺮاﻏﺖ توریست ﻫﺎ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان داﺧلیﺑﻪ ﺷــﻤﺎرمی آﻳﻨﺪ و دﻳﮕـﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﻧﻬـﺎ اﻋـﻢ از ﻣـﻮاد ﺧـــﻮراﻛﻲ وﺻــــﻨﺎﻳﻊ دﺳتی روﺳﺘﺎیی ﺑﻪ ﺗﻮرﻳﺴـﺘﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ میﮔـﺮدد وازاﻳـﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ اﻗــﺘﺼﺎد ﻣﻌﻴﺸـــتی آﻧﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد.
(رضوانی؛ 1386؛105)
2-7- توریسم
سازمان جهانی توریسم وابسته به سازمان ملل تــــعریف خود را از توریســم این چنین بیان می کند « مسافرت افراد به منـــاطقی خارج از محــیط مــعمولی زندگی خود و اقامـــت در آنجا بیش از 24 ساعت و کمتر از یک سال پیاپی باهدف تفریح؛ موارد شغلی و سایر موارد غیر مرتبط با کسب درآمد از منطقه ای که به آنجا مسافرت شده است . ( سازمان جهانی توریسم ؛ 1995)
2-8- اشکال مختلف توریسم
توریسم خانگی یا توریسم بومی
شامل سفرافرادمقیم دریک کشور خاص فقط درداخل همان کشورمی شود.این شامل بازدیدازنقاطی ازکشورغیر ازمنطقه زندگی عادی اومی گردد.مدت زمان مسافرت نبایداز 12ماه تجاوزکندوهدف ازمسافرت چیزی غیر از کسب درآمد ازمنطقه مورد بازدید باشد .
توریسم ورودی یا وارد شونده
شامل سفرافرادغیرمقیم دریک کشــور خاص به آن کشور می شود . به عبارت دیگر ؛کشورمیزبان ازتوریست هایی استقبــال می کند که مبداء آنها یک کشور خارجی است .
توریسم خارجی یا خارج شونده :
شامل سفرافرادمقیم دریک کشور خاص به کشورهای دیگرمی شود. به عبارت دیگر؛ کشورمبــــداء ؛ توریـست هایی را بدرقه می کند که مقصد آنها یک کشور خارجی است .
توریسم داخلی : شامل توریسم خانگی و توریسم وارد شونده است .
توریسم ملی : شامل توریسم خانگی و توریسم خارج شونده می شود .
توریسم بین المللی:شامل توریسم وارد شونده و خارج شونده است . (مدیریت نوین توریسم جهانی ؛ 17-1390)
2-9- اهمیت توریسم
درکنفرانس جهانی توریسم در سال 1980در شهر مانیل اهمیت توریسم به این صورت عنوان شد :
توریسم به دلیل اثرات مستقیمی که بر اجتماع ؛ فرهنگ ؛تحصــــیلات واقتــصاد و روابط بین الملل جوامـع ملی

23
دارد یک فعالــیت اساسی در زندگی ملت ها بشمار می آید . ( بیانیه مانیل در مورد توریسم جهانی؛ 1980)
توریسم ؛صنعتی کاملاخدماتی ؛پیچیده ومتنـوع است ؛ مشتریان این صنعت درازای پولی که میپردازند خواهـان خدمات ویژه ای هستند. فرض آنها براین است که متصدیان خدمات گردشگری؛امین ؛ متعهد؛ مهربان و شریف هستند . دولت ها نیزدرزمینه حمایت ازصنعت توریسم به شکل های مختــلفی چون تشـویق مردم به گردشـگری وایجاد زیر ساخت های اقتصادی ؛ سیاسی واقتصادی ؛سیاسی واجتماعی لازم برای ایجاد و توسعه این صنعــت ومنـظم سازیی حوزه های مرتبط باآن نقش حیاتی دارند.بسیاری ازدولتهاباایجاد سازمانهای گردشگری در داخل کشور خود ؛ آمار و اطلاعات مربوط به گردشگران از قبیل میزان هزینه ها ؛ مدت اقامــت ؛ نقــاط پر بازدید و غیره گردآوری می کنند ودرجهت بهبود از آنها استفاده می کنند.برخی دیگر نیز باایجاداداره هایی در شهرهای مهـم جهان وشهرهایی که مردم آن توانایی مسافرت به دیگر کشورها را دارند ؛ انگیزه خارجی ها را برای سفر به کشورخودتحریک می کنند .نقش مستقیم دولت هادر توریسم می توانددر حوزه سیاستگذاری و توزیع مناسب جمــعیت گردشگران در سطح کشــور و حفاظت ازمیط زیســت ایفا شود . دولتها نقش کلــیدی دربرنامه ریزی؛ گسترش؛تنظیم وبازاریابی توریسم دارند ؛ توریسم به دولتها کمک می کند تا برای شهروندان خود شغــــل ایجاد کنندوارزوارد کشور نمایند . سازمانـهای ملی گردشگری در برنامه ریزی ؛ گسـترش ؛ ارتقاء ومدیریت توریسم دخیل هستند ودر حالی که برای یک ساحل یا اقامتگاه کوهستا نی برنامه ریزی می کنند سعی می کنند ازشلوغی بیش از حد ؛ ویرانی و آلودگی چشم اندازهای طبیعی و باســـتانی ناشی از توریسم جــــلوگیری می کنند . رشد گردشگری دریک کشورمیزبان وابسته به اخلاق ورفتاردوستانه مردم آن است.تواضع ورفاقت افراد مهمانپذیر؛ تاثیربسیاربیشتری نسبت به آگهی های تبلیغاتی دارند.(مدیریت نوین توریسم جهانی؛ 1390؛ 22-21)21
2-10- تاثیر آب وهوا بر توریسم
آب و هوا مهمــترین عامل در توسعه صنعت توریسـم محسوب می شود ؛ مسافرتهای گروهی و دسته جــمعی با شرایط آب وهوایی پیوندمی خوردعامل ارتـفاع و اعتـدال درجه حرارت به همــراه مناسب بودن شــکل ظاهری زمین و قابلیت دسترسی آن ازعواملی محسوب می شوند که توریسم زمستانی را بوجود می آورد کوهستـــانهای آلپ به علت دارابودن امکانات وشرایط توپوگرافی و آب و هوا به عنوان یکی ازمهمترین مراکزتوریستی جهان بشمار می آیند .
اصولایکی ازعلل توسعه صنعت توریسم در کشورهای مدیترانه اروپا؛زمینه های کاملا مســــاعد آب و هوایی است . نظری به پروازهای دستـــه جمعی به کشوراسپــــانیا این واقعـــیت را معلوم می سازد تا آنــجا که هــمه پروازهای مهم هوایی همواره به سوی حوزه هــایی است که از آفتاب درخشــــان و ســـــواحل نشــــــاط بخش برخورداراست ؛ علاوه بر این درجه حرارت و ریزشهای جوی از جمله عواملی هستـــــند که به حرکتهــــای توریستی شکل می دهند؛در برنامــه ریزی های توریستی تاکیدروی کوتاهی فصول وتعیین مدت زمان اسـتفاده از روشهای هوای آزاد مثل شنا ؛ تنیس وگلف ضروری می نمایددرفصول توریـستی درجه حرارت ورطوبت زیاد؛ هتلهای مجهزی می طلبد ودرباران های سنـگین نگـــهداری و مرمت جاده های نواحـــــی توریستـــی از ضروریات است ( رضوانی؛ 85)
گرچه ارتباط بین توریسم و آب وهوا به تعبیر «منــــــگیر » ازمدتهاپیـش شناخته شده است اماتا کنون پژوهش اندکی درزمینه ی مورد بحث انجام گرفنه است .آب وهوا یکی ار مهمـــترین عوامل شکل دهنده توریسم قلمداد می گردند
2-11- عواملی که بر آینده رفتارتوریست ها موثر خواهند بود
عوامل اجتماعی
* تغییرات جمعیت شناسی * تغییرا چرخه زندگی
* نگرانی های اجتماعی * ظهور زیر فرهنگ های جدید
عوامل تکنولوژیک
* اینترنت *تلویزیون محاوره ای
* سیستم های چند رسانه ای * کارت های هوشمند
* واقعیت مجازی * سیستم های توزیع بین المللی
* فناوری های حمل و نقل
عوامل اقتصادی
* توزیع ثروت * درآمد قابل عرضه افراد
* نرخ جاری ارز * رونق یا کسادی اقتصاد
عوامل سیاسی
* قوانین و مقررات * ملزومات صدور روادید و کنترل های مهاجرت
* تغییرات سیاسی در کشورها * سیاست های دولتی در حوزه توریسم
* تروریسم * سرمایه گذاری های رسمی در زیر ساختهای توریسم
فعالیتهای بازاریابی صنعت
* توسعه محصولات جدید * سیاست های قیمت گذاری
* راهبردهای توزیع * رسانه های پیشبردی
تاثیر رسانه ها
*رسانه های غیر مسافرتی از قبیل اخبار و برنامه های مربوط به حیات وحش
* رسانه های مخصوص مسافرت از قبیل کتاب های راهنما
رشد اعتماد و دانش توریست ها به گونه ای که باعث تبدیل شدن آنها به مسافران با تجربه می شوند .
(مدیریت نوین توریسم جهانی؛ 1390؛ 105)
25
2-12- کاربرداقتصاد در گردشگری
خاستگاه اندیشه اقتصادی مدرن رامیتوان درآرای آدام اسمیت وانتشار کتاب او «ثروت ملل » (1776) دانست .
وی مفاهیمی چون عرضه وتقاضا ی کل؛رشد بهره وری در طول زمان و نیز تقـــسیم کار و در نتیجه افزایـش بهره وری ناشی از تقسیم کاررا وارد علم اقتـصاد نمود . دیگر اندیشــه های مهمی که اسمیت وهم عصران وی در بسط و گسترش آنها نقش داشتند
عبارت بودند از نظریه توزیع ثروت و اهمیت عرضه پول و طلا در تعیین سطح قیمتها.
اقتصاد دانان فرانسوی به سال 1803 ؛ مفهوم جریان دوری درآمد را مـــطرح کردند که اکنون به قانـون ( بیان محاســبه )22
معروف است نظریه اونشان می داد که در کل نظام اقتصادی ؛ تولید دقیقا میزان مطـــلوب و مناسبی از درآمد را ایجادمی کند که به مردم امکان می دهد بهای فروش تمام کالاهایی را که تولید شده است بپردازند .
اقتصاد دانان نئوکلاسیک قرن نوزدهم ؛توجه خودرا معطوف مــســـائل اقتصاد خرد می نمودند ؛ ازقبیل رفتا ر بنگـاهها ؛قیمتهای نسبی؛ انتخاب مصرف کننده ودیگر مسائلی که مــــربوط به بازارها ی رقابتی بودند.درحال حاضر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع گردشگری مجازی، ایدئولوژی، گردشگری ایران، پتانسیل تجاری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع صنعت گردشگری، رویکرد سیستمی، زیست محیطی، توسعه گردشگری