پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بازارهای مالی، رگرسیون، رشد اقتصادی، نظام بانکی

دانلود پایان نامه ارشد

ل از آمار توصیفی برای پی بردن به ویژگی های اساسی و نحوه توزیع آماری متغیر ها استفاده می گردد تا از نرمال بودن توزیع آماری اطمینان حاصل شود. در ادامه برای بهره گیری الگوی داده های تلفیقی(پنل دیتا) آزمون های مهم مربوطه همچون آزمون مانایی داده ها مثل آزمون ریشه واحد (Unit Root Test ) انجام می گیرد. سپس به تخمین ضرایب الگوهای اصلی پرداخته می شود. آنگاه با معیار ها و آزمون های مهم اقتصاد سنجی نظیر ضریب تعیین و دوربین واتسون و نظایر آنها ضمن راست آزمایی قادر خواهیم بود به الگوی مناسب برای هریک از معادلات مربوط به فرضیات تحقیق دست یابیم.
با توجه به مطالعه مدلهای پنل دیتا و داده های موجود برای متغیرهای مورد بررسی مطالعه حاضر با استفاده از مدل ضرایب تصادفی انجام می گیرد. مدل ضرایب تصادفی یک مدل رگرسیونی، با عرض از مبدا تصادفی است که در آن سایر ضرایب ثابت هستند. ایده اساسی مدل تصادفی این است که مفهوم تصادفی بودن را بر تمام ضرایب رگرسیونی(و نه فقط به عرض از مبدا ) گسترش می دهد. در این مدل نا همگونی ممکن است در ضرایب رگرسیون(که ممکن است برای متغیرهای مورد بررسی در زمان های مختلف تغییر کند) و در ساختار جمله پسماند ظاهر شود. در این تحقیق تنها تفاوت های متغیر ها را در نظر می گیریم، تفاوت زمانی نیز سر راست است و شبیه تفاوت های فردی است، اگر چه ممکن است تا حدودی پیچیده تر باشد. متاسفانه هیچ تصریح منحصر به فردی وجود ندارد که همیشه معتبر باشد. انتخاب تصریح مناسب به نوع مساله و ماهیت داده ها بستگی دارد. همچنین باید تصریح صحیح مدل از لحاظ نظری صحیح و متناسب با داده های موجود باشد. با توجه به ماهیت ابداعی این تحقیق تصریح صحیح مدل و انجام روش های اقتصاد سنجی در طول تحقیق انجام می پذیرد.
در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از آمار توصیفی جامعه مورد نظر را خوب شناسایی کرده و سپس پذیره های زیربنایی رگرسیون از روشهای آزمون پایایی (مانایی) داده ها به این شرح می باشد که یک فرآیند تصادفی هنگامی پایا می شود که میانگین و واریانس در طول زمان ثابت باشد و مقدار کوورایانس بین دو دوره زمانی تنها به فاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه نداشته باشد . گاهی ممکن است مدلهای رگرسیونی به صورت کاذب تخمین زده شوند به این معنی که بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل رابطه ای از لحاظ تئوریک وجود نداشته باشد ولی مدل با ضریب تعیین بالایی تخمین زده شود در حالی که آماره tبیانگر عدم وجود رابطه بین دو متغیر است .چیزی که در این مورد می توان بیان کرد این است که یک عامل دیگری در این میان وجود دارد که باعث معنی دار شدن مدل می شود و آن عامل زمان می باشد .
برای بررسی پایایی (مانایی ) داده ها ، از آزمون ریشه واحد دیکی – فولر unit root test استفاده می شود.
لازم به توضیح است که این آزمون در نرم افزار ایویوز و برای داده های سری زمانی یا پنل و پول انجام می شود.
سپس آزمون خود همبستگي خطاها 1 (آزمون LM) یعنی متغیر ها به دوره قبل وابسته نباشند، آزمون وایت (آزمون تشخیص ناهمسانی واریانس)2که نسبت به تشخیص واریانس ناهمسانی بسیار حساس است، آزمون همبستگی دادهها به این منظور است که داده ها یکدیگر را تایید کنند، آزمون همخطی بین متغیر ها؛ عامل تورم واریانس3 (VIF) نشاندهنده میزان همبستگی متغیرهای مستقل است. سپس با توجه به فرضیه های تحقیق مدل ها را بررسی میکنیم.
مدل پیشنهادی:
تحقیق حاضر به سه طریق تخمین زده می شود، یعنی یک بار حجم سپرده های کوتاه مدت، به عنوان متغیر وابسته (γ_it)، یک بار حجم سپرده های بلندمدت را به عنوان متغیر وابسته (γ_it)، و نهایتاً بار سوم صورت های مالی بانک های خصوصی به عنوان متغیر وابسته (γ_it) در نظر گرفته می شوند. و نهایتاً برآیند این مجموعه تاثیرات بر عملکرد مالی صنعت بانکداری خصوصی مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد. لازم به ذکر است مدل مفروض در این تحقیق، به طور مشروح در فصل سوم مطرح خواهد شد.
1-9) جامعه و نمونه آماري :
جامعه آماری بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دلیل آن هم با توجه به فرضیات تحقیق پی بردن به واکنش همزمان بازارهای مالی و پولی به تغییرات بوجود آمده در طول دوره بررسی می باشد.
نمونه گیری در این تحقیق بر اساس دو فاکتور بازه زمانی ( از زمان خصوصی شدن و پذیرفته شدن بانک ها در بورس ) و نیز وجود داده های لازم می باشد. زمان پذیرفته شدن بانک های خصوصی در بورس اوراق بهادار درکشور ایران از سال 1381 بوده است.
1-10) روش هاي گردآوري اطلاعات :
با استفاده از آمارهای تولید شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار و بانکهای خصوصی.
1-11) تعريف واژهها و اصطلاحات تخصصي :
سهام:
سرمايه هرشركت سهامي، به قسمت هايي مساوي تقسيم مي شود كه به هريك از اين قسمت ها، يك سهم گفته ميشود. معمولا قيمت اسمي سهام در ايران 1000 ريال است. هر فرد پس از خريد سهام مالك جزئي از دارايي شركت مي شود.
ارز: همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.
سود سپرده: وقتی شما پولی را در بانک به امانت می گذارید به این عمل شما سپرده گذاری گفته می شود . بانک یک سودی را بابت این پول شما به صورت ماهانه(اخیراً سود در سررسید هم مورد تبلیغ فراوان قرار می گیرد) پرداخت می کند. به این سود پرداختی، سود سپرده گذاری گفته می شود. سپردها انواع مختلف دارن که میتونن کوتاه مدت ، یک ساله، دو ساله تا پنج ساله باشند.
سپرده کوتاه مدت: به حسابی اطلاق می گردد که مشتری به بانک حق وکالت با توکیل می دهد تا سپرده وی را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بطور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را مطابق آیین نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بین بانک و سپرده گذار به تناسب مبلغ و مدت پس از کسر حق الوکاله پرداخت نماید.
سپرده بلند مدت: افتتاح حساب بلند مدت برای اشخاص حقوقی بوسیله صاحبان امضاء مجاز شرط پیش بینی در اساسنامه یا برای اتباع خارجی مقیم ایران که دارای گذرنامه و اجازه اقامت معتبر ی کارت شناسایی معتبر می باشند بلا مانع است.
بانک خصوصی: به آن دسته از بانک هایی اطلاق می شود که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده است.
سپرده گذار: افرادی که بخشی از دارایی مالی خود را نزد بانک ها و موسسات مالی نگه داری می کنند.
رفتار سپرده گذار: رفتار سپرده گذاران تحت تاثیر نرخ های بازدهی در بازارهای سهام ارز و صنعت بانکداری می باشد. افراد به سه دسته ریسک گریز، ریسک پذیر و حنثی تقسیم می شود.
ریسک گریز: افرادی هستند که توانایی تحمل نوسانهای موجود در بازار سهام را ندارند و ناچاراً دارایی های مالی خود را در بخش های دیکر اقتصاد من جمله بانک ها که بازدهی آن ها کمتر است سرمایه گذاری می کنند.
ریسک پذیر: به افرادی اطلاق می شود که روحیه مخاطره پذیری بالایی دارند و لذا در بازار سهام سرمایه گذاری می کنند.
خنثی: به افرادی اطلاق می شود که برایشان تفاوت چندانی ندارد که در کدام بخش اقتصاد سرمایه گذاری کنند.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه
منظور از پس انداز طبق تعریف فرهنگ اقتصادی«میزان درآمد جاری که برای مصرف خرج نشده است» می باشد. در اقتصاد پولی، پس انداز به شکل یک قدرت خرید عمومی که همان پول است، صورت می گیرد یعنی در آمد مصرف نشده. خانوارها این توانایی را دارند که درآمد قابل تصرفشان را بین مصرف و پس انداز تخصیص دهند و پس انداز در حقیقت تعویق مصرف آنی به منظور استفاده آتی است. پس انداز از جمله متغیرهای با اهمیت اقتصادی است که می تواند نقش مهمی در تأمین مالی وجوه مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی داشته باشد. در اقتصاد پولی لزومی ندارد که سرمایه گذاران شخصاً پس انداز نمایند، آنها می توانند پول را از پس انداز کنندگان قرض نموده و فعالیت جدیدی را شروع کنند و یا و فعالیت خود را گسترش دهند و اگر همه چیز مناسب باشد می توانند سود خود را نیز به پس انداز کنندگان پرداخت نمایند. بازارهای مالی بین افرادی که دارای مازاد هستند و آنهایی که کسری دارند ارتباط برقرار کرده و امکان انتقال وجوه را بین قرض دهندگان و قرض گیرندگان فراهم می سازند.
بسیاری از مکاتب اقتصادی بر این نکته تاکید ورزیده‌اند که انباشت و تراکم سرمایه نخستین شرط توسعه اقتصادی است. بازار سرمایه تنها مکانی است که می تواند زمینه تشکیل سرمایه را ایجاد نموده و با عملکرد مطلوب خود سبب فراهم آوردن منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولید گردیده و امکانات لازم برای انتقال وجوه پس اندازهای مردم را به فرصت های سرمایه‌گذاری فراهم آورد. بازار سرمایه می تواند از طریق کاهش نگهداری دارایی‌های نقدی و افزایش نرخ رشد سرمایه های فیزیکی حداقل در بلندمدت رشد اقتصادی را افزایش دهد4. مهمترین کارکرد بازارهای مالی در اقتصاد ملی، تجهیز منابع پس اندازی و هدایت آن به سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی است، ضمن آنکه تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات و توزیع ریسک اقتصادی، اغلب در شمار کارکردهای این بازار محسوب می شوند5.
نظام بانکی و بازار سرمایه، دو بازار مهم در اقتصاد هر کشوری میباشند که ارتباط آنها باهم، نزدیک و همسو کردن پساندازکنندگان و سرمایهگذاران میباشد. به گونهای که بتوان وجوه را از واحدهای دارای مازاد پسانداز به واحدهای دارای کسری پسانداز انتقال داد و این امر، باعث فراهم آوردن زمینههای لازم برای سرمایهگذاریهای مولد میشود. تجربه چند دهة اخیر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، حاکی از آن است که بازارهای مالی متشکل، کارآمد و پویا نقش اساسی در: تجهیز پس‌اندازها، افزایش نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش مشارکت بخش خصوصی، حذف رانت‌های ناشی از دیوان‌سالاری و فساد اداری، افزایش شفافیت و بسط محیط رقابتی، جلب سرمایه‌های خارجی و سرانجام انگیزش رشد اقتصادی داشته‌اند6. در واقع، این بازارها با ایجاد انگیزه پس‌انداز کردن و تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری با هدف تشکیل سرمایه، نقش مهمی را در تسریع رشد اقتصادی بر عهده دارند7.
در این فصل، ضمن بررسی ساختار بازار مالی و ساختار نظام بانکی در ایران پرداخته مي شود. در بخش بعد، نقش بازار مالی و نظام بانکی و ارتباط متقابل بین این دو بازار مورد بحث قرار می گیرد و ضمن اشاره به بازار سرمايه و بانكهاي خصوصي، كاركردهاي آن در تامين منابع مالي، مطالعات انجام شده در این زمینه بررسی خواهند شد و در نهايت پس از تبيين چاش هاي بازار سرمايه در ايران و طرح مدل عوامل موثر بر قيمت سهام، این فصل جمع بندی مي گردد.
2-2) مبانی نظری ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی
2-2-1) بازار مالی
بازار مالی نهادی است که در چهارچوب آن مبادلات اعم از مبادله کالاها، خدمات و دارایی های مالی، بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان تحقق می یابد. در بازار های مالی، عرضه و تقاضای وجوه و سایر دارایی های مالی در قالب انواع گوناگون اوراق بهادار در مقابل یکدیگر قرار گرفته و با تعیین قیمت مبادله، معامله می گردند. بازارهای مالی وظیفه انتقال وجوه بین عرضه کنندگان آن (پس انداز کنندگان که به دنبال بیشترین بازدهی و کمترین ریسک هستند) و متقاضیان وجوه را دارند، در نتیجه این بازارها دو وظیفه اصلی را دنبال می کنند؛ هدایت وجوه مالی به مولدترین سرمایه گذاری ها (وظیفه خصیص) و اطمینان از وجود یک جریان بازدهی به اندازه کافی مناسب برای تامین کنندگان مالی (وظایف حمایتی).
زمانی که بازار مالی مورد ارزیابی قرار می گیرد، تفاوت اصلی در وظایف حمایتی بروز می کند. وظایف حمایتی همان ویژگی های مربوط به رابطه بین تامین کننده های مالی و مشتریان آنهاست و به این ترتیب، بر وظیفه تخصیص نیز تاثیر گذار است. آن ویژگی ها نیز عبارتند از: تهسیل محدودیت های مالی، امکان برقراری روابط مجدد، تقسیم ریسک و تدارک اطلاعات برای تخصیص سرمایه.
2-2-2 ) بازارهای مالی و رشد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بانک های خصوصی، سپرده گذاران، بازار سهام، عملکرد مالی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بازارهای مالی، رشد اقتصادی، بازار سرمایه، توسعه بازار