پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اوقات فراغت، صنایع دستی، فضاهای ورزشی، ورزشکاران

دانلود پایان نامه ارشد

ز ویرانی و فراموشیشان در آینده نزدیک میشود. در ادامه با توجه به ضوابط انطباق پذیری و ویژگی آبانبارهای شهر لار، پیشنهادهایی جهت باززندهسازی این بناها ارائه میگردد. البته قابل ذکر است که تمام آبانبارها قابلیت این تغییر را ندارند(با توجه به محدودیتهای مکانی، ساختاری و ابعادی) و در مواردی تنها میتوان به حفظ آنها به عنوان منابع ذخیره آب اکتفا نمود.
پیشنهاد کاربریهای مناسب جهت باززندهسازی آبانبارها

پس از مطالعات فوق در زمینهی باززندهسازی و انطباق دادن ساختمانها با کاربری جدید، در این قسمت به ارائه پیشنهاداتی جهت تغییر کاربری آبانبارها میپردازیم. این پیشنهادات بر اساس شکل، ساختار، موقعیت و ویژگیهای معماری آبانبارها و با هدف بازگرداندن این بناها به بافت ومحیط شهری، ارائه گردیدهاست.
همانگونه که میدانیم، بهترین راه برای حفظ بناهایی که کاربری گذشته خود را از دست دادهاند، ارائه طرحهایی جهت همخوان سازی آنها با نیازهای جدید جامعه میباشد. آبانبارها نیز از این اصل مستثنی نمیباشند. از آنجا که آبانبارها موقوفی بوده و زمینهای پزآب آنها نیز وقف میباشد، بهتر است کاربریهای پیشنهادی در گروه کاربریهای شهری و عمومی قرار داشتهباشد در غیر اینصورت باید زمین آن از اداره اوقاف خریداری گردد.
از آنجا که آبانبارها با توجه به ماهیت کارکردی خود نقطه عطفی در مراکز محلات قدیمی بودهاند، همواره مردم به آنها به عنوان یک مرکز محله و محلی برای اجتماع و تعاملات اجتماعی نگریستهاند، بنابراین امروزه که دیگر از این بناها استفاده نمیشود، با تبدیل فضای آنها به فضاهای عمومی و جمعی میتوان علاوه بر بازگرداندن حیات به آنها، باردیگر خاطرات مردم نسبت به آبانبارها را زنده نمود. چه بسا در محله پشت اداره پست دیده میشود که با وجود تخریب آبانبار قدیمی در مرکز محله، امروزه با بستن داربست و چادر در مکان سابق آبانبار به برپایی جشنهای نیمه شعبان و توزیع نذری پرداخته میشود. در صورتی که بنای آبانبار حفظ شده بود دیگر نیاز هرساله به نصب داربست و چادر از بین میرفت. به طور کلی میتوان جهت تغییر کاربری آبانبارها پیشنهادات زیر را ارائه نمود: تبدیل آبانبارها به نمایشگاه نقاشی و صنایع دستی، موزه، نمایشگاههای موقت، آمفی تئاتر، کارگاههای آموزشی محله، چایخانه، قهوه خانه، فضاهای ورزشی، کتابخانه، فضای گردهمایی برای افراد محله و برگزاری کلاسهای نجوم(به علت گستردگی فضا و ارتفاع زیاد گنبد آبانبارها، این مکان میتواند جهت آموزش صور فلکی برای دانش آموزان و دانشجویان نجوم قابل استفاده باشد). در ادامه ویژگیهای ساختاری و نیازهای فضایی هریک از این کاربریها معرفی میگردد تا مشخص شود جهت تغییر کاربری چه اقداماتی باید صورت پذیرد. در انتها نیز باتوجه به بافت فرهنگی – اجتماعی شهر لار و همچنین با توجه به موقعیت و وضع موجود آبانبارها تعدادی از این کاربریها که توجیه اقتصادی، اجتماعی و محیطی بیشتری دارند، به عنوان کاربریهای مناسب انتخاب میگردند.
معرفی کاربریهای مناسب برای انطباق دادن آبانبارها

با توجه به آنچه در بخش قبل بیان گردید، کاربریهای عمومی در مقیاس محلی و شهری، گزینههای مناسبی جهت تغییر کاربری آبانبارها میباشند. از بین کاربریهای شهری که در تقسیمبندی سعیدنیا ارائه گردیده، کاربری تجاری و کاربری فرهنگی- تفریحی و ورزشی(اوقات فراغت) به دلیل موقعیت قرارگیری آبانبارها در مراکز محلات و نقاط مهم شهری، همچنین به دلیل تطبیق پذیری بیشتر فضای آنها با نیازهای این کاربریها، از دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و محیطی توجیهپذیرتر میباشند. در ادامه به معرفی زیر شاخههای هریک از این کاربریها و سرانه و فضاهای مورد نیاز آنها میپردازیم.
معیارهای تعیین کاربری زمین

معیار مکانی در تعیین کاربری زمین، استانداردی است که با آن، مکان بهینهی یک کاربری در شهر مورد سنجش قرار میگیرد. معیارهای مکانی هرنوع استفاده از زمین، انعکاس وضعیت اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهرها و همچنین مردمی است، که در آینده از آن بهرهمند خواهند شد. به عبارتی دیگر، مشخصات محلی و احتیاجات ساکنان شهر و موسسات و نهادهای مستقر در شهر، اساس تعیین معیارهای مکانی کاربری زمین شهری به شمار میرود(سعیدنیا، 1387، ص20). به طور کلی در مکانیابی عملکردهای شهری باید به سازگاری، توجیه اقتصادی، دسترسی و … توجه نمود.
کاربری فرهنگی، تفریحی و ورزشی(اوقات فراغت):

در جلد یک کتاب سبز شهرداری، کاربری فرهنگی و گذران اوقات فراغت یکی از کاربریهای اصلی شهری در نظر گرفته شدهاست. تفریح، فعالیتی هدفند است و دارای کارکردهای زیر میباشد: 1- استراحت، 2- تفرج، 3- خلاقیت و آموزش و 4- تحکیم مشارکت و روابط اجتماعی. کاربریهای فرعی این زیر گروه عبارتند از: فعالیتهای فرهنگی و نمایشگاهی، انجمنها و مجامع عمومی، مراکز سرگرمی، فعالیت تفریحی، تفرجگاه، پاتوق و اردوگاه جمعی، پارکهای شهری، زمین بازی، فضاهای ورزشی، کتابخانه، نمایشگاه(نگارخانه)، فروش محصولات فرهنگی و … .
کاربریهای اوقات فراغت، بر حسب مقیاس عملکردی در سطح شهر و منطقه آن، مشخصات مکانی متفاوتی دارد و به طور کلی از ضوابط مکانی زیر پیروی میکند:
باید در فاصلهای مناسب از نواحی مسکونی قرار گرفته، دسترسی به آنها آسان باشد.
محل انواع فعالیتهای فرهنگی و تفریحی(که جاذب جمعیت است) باید در مراکز شهری قرار گرفته باشد؛ و یا خود مرکز ویژهای را به وجود آورد که در مرکز برزنهای شهری قرار گیرد.
مراکز تفریحی باید با پارکها و فضاهای باز هماهنگ باشند تا بافت طبیعی یا مصنوعی و متناسب برای کلیه فعالیتهای تفریحی پدید آورند. پراکندگی فضاهای آزاد و فضاهای تفریحی از سرزندگی و جمعیتپذیری آنها میکاهد و بدین گونه، ساکنین شهری چنان که باید از آنها استفاده نمیکنند(سعیدنیا، 1387، ص 29).
در ادامه هریک از کاربریهای فرهنگی و ورزشی در دو دستهی جداگانه معرفی میشوند.
الف) کاربریهای فرهنگی
این فعالیتها شامل احداث نمایشگاه، کتابخانه، چایخانه، شربتخانه، پاتوق و مرکز تعاملات جمعی میباشند. نمایشگاه باید در مکانی احداث گردد که تردد افراد به آنجا زیاد میباشد.
نمایشگاه صنایع دستی و آثار هنری: مساحت موجود آبانبارها میتواند پاسخگوی احداث نمایشگاههای صنایع دستی و آثار هنری در مقیاس یک منطقه شهری باشد. نور مورد نیاز میتواند از طریق نور مصنوعی نقطهای تامین گردد. تنها مورد مهم در طراحی فضای داخلی توجه به سیرکولاسیون حرکتی درون فضا میباشد. – چایخانه و شربتخانه: این کاربریها بهتر است در همجواری مکانهای عمومی و تفریحی، نظیر زیارتگاه، بازار، مسجد و فضای سبز در مقیاس شهری مکانیابی گردد. نکتهای که باید به آن توجه نمود تامین فضای کافی برای آشپزخانه و ارائه راهکاری برای دفع فاضلاب آن میباشد.
سرای محله: سرای محله مکانی جهت برقراری تعاملات اجتماعی میان افراد و احتمالا برگزاری مراسم اعیاد و جشنها میباشد. مساحت مورد نیاز بسته به جمعیت محله متفاوت است. نکته مهم در طراحی فضای داخلی این کاربری، ایجاد فضایی پویا و جذاب در عین دارا بودن شرایط آسایش برای حضور در زمان طولانی میباشد. فضای داخلی سرای محله باید از انعطاف پذیری کافی جهت انجام فعالیتهای متنوع برخوردار باشد.
کتابخانه: شعاع عملکرد کتابخانه محلی 500 تا 1000 متر، جمعیت تحت پوشش آن 1000تا 10000نفر، سطح زیربنای آن 180 تا 250 متر و ظرفیت سالن مطالعه آن 20 تا 25 نفر میباشد(سعیدنیا، 1383، ص 16). همچنین سرانه کتابخانه به ازای هر نفر 7/0-5/0 مترمربع میباشد. به دلیل کمبود نور در فضای آبانبارها میتوان تنها به احداث کتابخانه امانی اکتفا نمود. علاوه بر آن میتوان بخشی از سرای محله را نیز به کتابخانه اختصاص داد. همجواری مناسب برای کتابخانهی محله، پارک محلی، مرکز محله و بنیادهای آموزشی محله میباشد.
ب)کاربریهای ورزشی:
انواع ورزش از دیدگاههای مختلف به چند دسته تقسیم میشود، به عنوان مثال از دیدگاه تاریخی به دو دستهی ورزشهای باستانی(کهن)(استفاده خاص)، ورزشهای مدرن(جدید)(استفاده عمومی) و از دیدگاه علوم اجتماعی به ورزش انفرادی و ورزش اجتماعی(یا گروهی و تیمی) تقسیم میشود. تعمیم ورزش از سوی نهادهای عمومی، دارای اهداف کلی زیر میباشد: اهداف جسمانی، اهداف روانی و اهداف اجتماعی(جلوگیری از اشاعه آسیبهای اجتماعی و تقویت همبستگی اجتماعی). تنیس روی میز، شطرنج، تکواندو، زورخانه، ایروبیک، بدنسازی و کشتی از جمله ورزشهایی است که برای واحد همسایگی مناسب میباشد. به پیشنهاد آقای سعیدنیا مراکز ورزشی واحد همسایگی فاقد فضای بستهاند و 100 درصد آنها به فضای آزاد اختصاص دارد. به دلیل دمای بسیار بالای هوا در شهر لار طراحی برخی فضاهای ورزشی در محیطهای سرپوشیده نامطلوب به نظر نمیرسد. در تعیین کاربری ورزشی باید به تعداد ساکنان، تراکم جمعیت، ساخت سنی و جنسی و مشخصات اجتماعی و فرهنگی منطقه توجه شود. به عنوان مثال منطقهای که ساخت سنی جوانتری دارد، در اولویت احداث ورزشگاه قرار میگیرند(سعیدنیا، 1383، ص50). در زیر به تفضیل ویژگیهای کیفی و کمی مورد نیاز زورخانه، سالن بدنسازی، ایروبیک و سالن کشتی توضیح داده میشود.
زورخانه: زورخانه مکانى است براى تقویت روحیه ورزشکارى، تواضع، فروتنى و دورى از تکبر. ورزشهای زورخانهای از زمانهای دور در فضایی سرپوشیده انجام میگرفت و ساختمان آن شبیه سردابها و عبادتگاههایى بود که زورخانه ها در دوران باستان از آنجا ظهور پیدا کردهاند. با ظهور اسلام و تاکید بر تربیت نظامی پسران، موضوع ورزش کردن آنها جدیتر شد تا سرانجام در قرن هفتم زورخانه ها به شکل امروزی در آمدند. از ویژگیهای معماری این بنا میتوان به موارد زیر اشاره نمود. درب ورودی زورخانه کوچکتر از درهای معمولی طراحی میشود، به نحوى که افراد هنگام ورود با حالت خضوع وارد مىشوند. سقف زورخانه بلند و گنبدى شکل، شبیه معابد و مساجد مىباشد. گود زورخانه، که محل اجرای حرکات ورزشى زورخانهاى مىباشد، اغلب به شکل هشت ضلعى و به قطر 10 متر ساخته مىشود. این گود70 سانتى متر پایین تر از سطح کف سالن زورخانه قرار دارد. به منظور جلوگیرى از وارد آمدن صدمه به ورزشکاران، سرتاسر لبه گود با چوب و یا پلاستیک نرم پوشیده میشود. در فضای اطراف گود، سکوهایی برای تماشاچیان و جایگاهى مخصوص برای وسایل و ابزار ورزشی تعبیه میگردد. سردم یا جایگاه مرشد، از دیگر فضاهایی است که طراحی آن اهمیت بسیار دارد. سردم محلی منزه و قابل احترام است و مرشد باید از آنجا به فضای گود تسلط کامل داشتهباشد. نمای سکوی سردم را از سنگ مرمر و یا چوب گردو میسازند. جای مرشد در کنار در ورودی و نشیمنگاه او بر سکوی نسبتا مرتفعی است که طاقهای هلالی یا مربع شکل دارد و یک یا چند زنگ به آن آویختهاند(سایت فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانهای).
نکاتی که باید در انتخاب زمین زورخانه به آنها توجه شود، به قرار زیر است:
موقعيت زمين زورخانه: مکان انتخابی برای احداث زورخانه باید دارای دسترسی آسان از خیابانهای اصلی و خطوط حمل و نقل عمومی باشد. این مکان نبايد در كنار مجتمعهاي مسكوني، مراكزعمومي پرمراجعه و يا مراكزي كه نيازمندآرامش هستند، مانند بيمارستانها، انتخاب گردد. ارجح آن است كه زورخانهها دركنارمراكز آموزشي، نظيرمدارس، دبيرستانها ودانشگاهها ساختهشوند.
جانمايي بنا(تعيين محل احداث بنا): محل احداث بنا بايد به گونهای انتخاب گردد كه بتوان در طراحی و ساخت به بهترین شکل ممکن از عوارض طبیعی استفاده نمود. به دليل وجود گنبد و پنجرههاي زيرآن بايد به عوامل طبیعی نظيرآفتاب، باد و باران نیز توجه گردد.
زمین انتخابی باید به گونهای باشد که بتوان پارکینگ مورد نیاز را نیز تامین نمود.
در طراحی زورخانه باید به نکات زیر توجه شود:
محل ورود وخروج ورزشكاران، سادات وپيش كسوتان باید مجزا از محل ورود و خروج تماشاچیان باشد.
رختكنها، سرويسهاي بهداشتي و دوشها باید در مسیر ورود ورزشکاران به سردم و گود قرار داشته باشند و مسیر دسترسی به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بافت قدیم، آبگیری مجدد، پدافند غیر عامل، توجیه اقتصادی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آبگیری مجدد، ورزشکاران، مراکز آموزشی، دسترسی مناسب