پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انزال زودرس، عملکرد جنسی، خودکارآمدی

دانلود پایان نامه ارشد

اقدامات ممکن است جهت تضعیف231ارتباطات محرک- پاسخ232، با در معرض قرار گرفتن بیمار به صورت تدریجی تحت تحریک شدیدتر و طولانیتر به صورت پیشرونده باشد. همچنین حفظ و نگهداری شدت و مدت محرک میبایستی درست زیر شدت آستانهی پاسخ باشد (گاتری233، 1954؛ به نقل از شیجی، 2005). زوجهایی که احساس میکنند با دخول واژنی راحت هستند، درمانگر جنسی میتواند فن واژن بیحرکت را به آنها آموزش دهد. در این فن زمانی که مرد تشخیص میدهد نقطهی انزال نزدیک است، شریک جنسی موقتاً حرکت را در طول مقاربت متوقف میکند و زمانی که مرد اعلام میکند دوباره کنترل را به دست گرفته، مقاربت شروع میشود. متاسفانه بیشتر مردان بهبود پایداری را با استفاده از این فنون نشان ندادند (دی آمیسیس234، 1985؛ به نقل از شی جی، 2005).

6-17 روش شروع- توقف
این روش مخصوصاً به مرد اجازه میدهد که از احساسات هشدار دهندهاش آگاه شود تا این که ضمن لذت بردن از فرایند عملکرد جنسی بتواند مدت زمان نهان انزالی را کنترل کند. در مسیر رسیدن به این هدف 8 مرحله تمرین ارائه میشود (سمانس، 1956؛ کاپلان، 1989؛ به نقل از هرتلین، ویکس و گامبسیا، 2009):
از مرد خواسته شود به پشت دراز بکشد و شریک جنسیاش آلت او را با دست خشک مالش دهد. ضمن این که او به احساسات شهوانی235آلتش توجه کند و زمانی که حس میکند ارگاسمش نزدیک است یا قبل از این که به نقطهی اجتنابناپذیر انزال برسد شریک جنسی مالش و نوازش را متوقف میکند و اجازه میدهد که احساسات شهوانی مرد تا حدی از بین برود236( نه به اندازهای که طولانی باشد و مرد حالت نعوظ خود را از دست بدهد).
دومین تمرین مستلزم237 تکرار اولین تمرین است فقط این بار شریک جنسی آلت مرد را با استفاده از مادهی لغزندهی آبکی238مالش میدهد. مادهی لغزنده برای افزایش سطح حساسیت جهت آمادگی بیشتر مرد برای مقاربت به کار میرود.
سومین تمرین تحریک آلتی آرام- سریع239نامیده میشود. شریک جنسی آلت مرد را تا زمانی که به سطح فوقالعاده بالایی از تهییج جنسی برسد مالش میدهد و سپس عمل مالش را آرام میکند240تا این که کاملاً متوقف میکند.
چهارمین تمرین مستلزم این است که شریک جنسی آلت مرد را به طور پیوسته در سطح فوقالعاده بالای تهییج جنسی مالش دهد و این کار را متوقف نکند.
در طول پنجمین تمرین، شریک جنسی در بالای مرد قرار میگیرد و از آلت مرد برای مالش واژن خود استفاده میکند. شریک جنسی مالش را درست در نقطهی قبل از انزال متوقف میکند. وضعیتی که زن در بالا قرار میگیرد به مرد کمک میکند که عضلات پایین بدن خود را شل کند و بهتر روی نقطهی اجتنابناپذیر انزالی تمرکز کند.
در ششمین تمرین شریک جنسی هنوز در بالا قرار دارد و آلت مرد را داخل واژن خود فرو میکند اما فقط جهت حفظ و نگهداری ارگاسم تکان میدهد (واژن بیحرکت یا آمیزش بدون فشار241)
این مرحله از تمرین همانند مرحلهی قبل بوده با این تفاوت که شریکها میتوانند در وضعیت پهلو به پهلو242قرار گیرند.
در هشتمین و آخرین تمرین مرد در بالای شریک جنسی قرار میگیرد (وضعیت مرد در بالا) و تلمبههای خود را سریع و آرام میکند.

7-17 روش چلاندن
شریک جنسی سر آلت مرد را قبل از انزال محکم فشار داده و مدت کافی نگه میدارد و سپس تحریک را ادامه میدهد و نزدیک نقطهی انزال دوباره این کار را انجام میدهد و منی به عقب باز میگردد تا موقع ارگاسم دلخواه چند بار این کار انجام میشود.

8-17 تکنیک تمرکز حسی243
تکنیک تمرکز حسی به همراه توضیح منطق، آموزش و هدف از کاربرد آن (بیکن، 2008؛ به نقل از هرتلین، ویکس و گامبسیا، 2009). تکنیک تمرکز حسی به عنوان ابزاری برای کمک به زوجی که انگیزش و نگرش مثبت را برای انجام تکالیف جهت درمان مشکلات عملکرد جنسی دارند به کار میرود.
1-8-17 عملکردهای این تکنیک برای زوج ها
کمک به هر شریک تا از احساسات خودشان بیشتر آگاهی پیدا کنند.
تمرکز روی نیازهای شخصی جهت لذت و کاهش نگرانی درباره ی مشکل یا شریک.
برقراری ارتباط با نیازها، خواسته ها و امیال حسی و جنسی
افزایش آگاهی از نیازهای حسی و جنسی شریک
گسترش مجموعه رفتارهای حسی و صمیمانه
یادگیری جهت ارزش قائل شدن برای پیش نوازش به عنوان یک هدف شروع بیشتر از ابزاری برای پایان
ایجاد تجارب ارتباطی مثبت
برانگیختن میل جنسی
تقویت سطح عشق، نوازش، تعهد، صمیمیت، همکاری و علاقه مندی جنسی در ارتباط صمیمانه
2-8-17 آمادگی برای تمرینات تمرکز حسی
قسمتی از آمادگی شامل داشتن انگیزش و نگرش مثبت دربارهی میل به انجام تمرین می باشد. جهت تعیین آمادگی یک زوج، درمانگر تمرینات تمرکز حسی را توصیف میکند تا از واکنشهای هر شریک اطلاع پیدا کند. در صورتی که زوج جهت انجام تمرینات منظم تمرکز حسی آماده شوند، درمانگر سوالاتی را برای مشخص کردن آمادگی زوج به طور مستقیم میپرسد :
آیا هر دوتای شما آمادگی تمریناتی با لمس فیزیکی را دارید؟
لمس فیزیکی میتواند حسی یا جنسی باشد. تماس حسی با یکدیگر برای تان چه معنی دارد؟
تماس جنسی با یکدیگر برای تان چه معنی دارد؟
دو مفهوم حسی و جنسی شبیه هم هستند یا متفاوت؟
هر دوی شما در مورد حسی یا جنسی بودنتان چگونه فکر میکنید؟
تجربهی لذت جنسی برای شما چه معنی دارد؟
ارتباط برقرار کردن با احساسات و خواسته های حسی/ جنسی به طور واقعی چه معنایی دارد؟
آیا هر دوی شما میتوانید در مورد هرگونه پیامدهای منفی تجربه کردن لذت لمسی – جنسی فکر کنید؟
آیا هر دوی شما میتوانید در مورد هر راهی که ممکن است از این تمرینات اجتناب کنید فکر کنید؟
در صورتی که نگرش مثبت است، درمانگر می تواند تمرینات را ادامه دهد. به هر حال در صورتی که یک یا هر دو. شریک تردید، دو سو گرایی یا نگرش های منفی درباره ی تمرینات داشته باشند، نخست پردازش این موضوعات ضروری است.
ساختار و قالب توصیف شده برای این تکنیک دو مرحله عمده دارد: حسی244و جنسی
ممنوعیت مقاربت به خاطر اینکه زوج ها هستند که در درمان پیشرفت می کنند، برای موفقیت آمیز بودن تمرکز حسی، تمرینات می بایستی با نظم تدریجی و مطابق با نیازهای خاص زوج طراحی شوند، جهت اطمینان از نتیجهی مثبت، هرگونه فشار و اضطراب میبایستی از وضعیت حسی و جنسی برداشته شود. بنابراین حساسیتزدایی245برای اضطراب جنسی به صورت تدریجی و منظم بوده و درمان نیاز به یک سری گامهای متعدد بر مبنای تکمیل موفقیت آمیز گامهای قبلی دارد. تمرینات به صورت خانگی حداقل سه بار در هفته انجام میشوند. تکرار، فرصت های زیادی برای تغییر تدریجی رفتار فراهم میکند و عادات قدیمی مرتبط با مشکلات جنسی را میشکند. بنابراین جلسات درمانی میبایستی به صورت هفتگی بر مبنای پایش و اصلاح تکالیف برگذار شود و درمانگر می بایستی در صورت نیاز برای روشنسازی بین جلسات در دسترس باشد (وینچز و کری، 2007؛ به نقل ازبارلو، 2007). برای شریک ها مهم است که درک کنند تمرکز حسی به آنها اجازه میدهد که فرصتها و موقعیتهایی جهت بازسازی246روابط لمسی و جنسی شان داشته باشند. زوجها هر بار فقط افزایش تدریجی رفتارهای خواسته شده را انجام میدهند، بنابراین بار مسئولیت و فشارهای عملکرد حذف میشوند. زوجها گاهی اوقات محدودیت در انجام تکالیف را نادیده گرفته و میخواهند سریعتر به نتیجه برسند. در این مواقع درمانگر میبایستی اصول زیر بنایی در محدودیت این تمرینات و ساختار درمان را بیان کرده و از خطر حرکت سریع به سمت مراحل بالاتر برایشان توضیح میدهند. درآغاز به زوج جهت جهت اجتناب از هرگونه مقاربت و هرگونه فعالیت جنسی آموزش داده میشود و منطق این ممانعت میبایستی برای زوج توضیح داده شود. اجتناب از هرگونه فعالیت جنسی به ایجاد یک جو عدم توقع کمک کرده، فشار عملکرد را حذف میکند و باعث افزایش تن آرامی میشود. به زوج میبایستی یادآوری کرد تکرار تماسهای لذت بخش سر انجام به افزایش ارتباط جسمی صمیمانه منجر خواهد شد.

3-8-17 انتقال به مقاربت247
هنگامی که زوج به طور موفقیتآمیزی چندین تلاش موفقیت آمیز تمرکز حسی را با تحریک شهوانی داشتند، درصورت تمایل می توانند به مقاربت جنسی پیشرفت کنند. همانند مراحل دیگر تمرکز حسی، مقاربت میتواند به داخل گامهای متعددی مثل دخول، دخول بدون تلمبه زنی یا دخول بدون ارگاسم تقسیم شود. همچنین میتوان توضیح داد که مقاربت فقط یک راه داشتن سکس است و هدف نهایی سکس نیست. سری سادهی تکالیف تمرکز حسی به صورت زیر میباشد (هر تکلیف میبایستی یک تا سه بار بین جلسات و هر بار 15 تا 30 دقیقه انجام شود):
تکلیف اول- شریکها درحالی که لباس پوشیدهاند هر یک به دیگری ماساژ میدهند. شخصی که ماساژ را دریافت میکند، میتواند دربارهی این که چه چیزی دوست دارد و چه چیزی دوست ندارد بازخورد بدهد. هدف از این تمرین رسیدن به برپایی نیست بلکه لذت بردن از زمان باهم بودن است. زوج جهت درگیر شدن در مقاربت موافقت نمیکنند.
تکلیف دوم- به این گونه که هر شریک به دیگری درحالی که عریان هستند بدون تماس با اندام تناسلی و بدون مقاربت ماساژ میدهد. شخصی که ماساژ را دریافت میکند میتواند در مورد این که چه چیزی دوست دارد و چه چیزی دوست ندارد بازخورد بدهد. هدف این تمرین رسیدن به برپایی نیست بلکه لذت بردن از زمان با هم بودن است.
تکلیف سوم که تکرار تکلیف جلسه قبل میباشد.
تکلیف چهارم- هر شریک به دیگری در حالی که لخت هستند ماساژ داده و با اندام تناسلی تماس برقرار میکنند. این بار نیز هدف رسیدن به برپایی نیست بلکه لذت بردن از زمان با هم بودن و تمرکز روی احساسات لمسی است. مقاربتی در کار نیست و هیچ تلاشی نیز به طور اختصاصی برای رسیدن به ارگاسم صورت نمیگیرد.
تکلیف پنجم و ششم- تکرار تکلیف چهارم است.
تکلیف هفتم- زوج درگیر فعالیت جنسی شامل دخول بدون ضربهزدن میشوند. هدف دخول لذت بردن از احساسات لمسی است.
تکلیف هشتم- زوج درگیر فعالیت جنسی شامل دخول با حداقل ضربهزنی با هدف لذت بردن از احساسات لمسی میشوند.
تکلیف نهم- ممنوعیت مقاربت برداشته میشود و زوج درگیر فعالیت جنسی همراه با مقاربت میشوند. هاتون248(1985) گزارش کرد که 75 درصد از مردان مبتلا به انزال زودرس که به طور اولیه به فنون رفتاری پاسخ دادند، پیشرفت بلند مدتی را در پیگیریشان نشان ندادند.ICSD گزارش کرد که درمانهای روانشناختی یا رفتاری برای حل مشکل انزال زودرس بعضی مردان حداقل به طور متوسطی موفقیتآمیز بودهاند (شارلیپ، 2006). عموماً در استفاده از فنون بهترین نتایج در مردانی مشاهده شده که با انگیزه، امیدوار و در یک رابطه صمیمانهی تک همسری249پایدار با یک شریک جنسی همکاریکننده هستند (آلتوف، 2005). روشهای رفتاری دیگری که توصیف شدهاند عبارتند از تشویق زوجها به تلاش جهت مقاربت در وضعیتهایی که شریک جنسی در بالا یا پهلو قرار بگیرد و این وضعیت عموماً حس کنترل انزالی بیشتری را به مردان میدهد (رولاند و رزی، 2008). راهکارهای دیگر شامل حرکت لگن به صورت حرکت چرخشی250، کاهش سرعت مقاربت251، تنفس عمیق252و دخول آلتی سطحیتر253(رولاند و کوپر، 2005). همچنین پژوهشی در زمینهی اثربخشی فنون شناختی- رفتاری و افزایش خودکارآمدی جنسی254در درمان انزال زودرس مردان درکشور ما صورت گرفته و از فنونی مثل تجسم ذهنی، تنآرامی، چلاندن، افزایش رابطهی جنسی، خود گفتگوهای کنترلکننده، خودگفتگوهای اثربخش، تکرار جملات جرأتدهنده توسط همسر، افزایش رفتارهای معاشقه قبل از هم بستر شدن استفاده گردید و نتایج نشان داد که انزال زودرس پس از دورهی درمان 8 هفتهای به طور معناداری درگروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت، رضایت از روابط زناشویی و احساس خودکارآمدی جنسی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت (فرح بخش، 1389).
19- مدل درمان سیستمی برای زوج هایی مبتلا به انزال زودرس
این مدل ( هرتلین، ویکس و گامبسیا، 2009) به طور اولیه برای متخصصان بالینی است که با زوجها255 کار میکنند و اعتقاد دارند که اختلالات جنسی اغلب به صورت پیچیده در ارتباط با پویاییها یا علایم غیرجنسی در یک رابطه هستند. مدل سیستمی برای زوجهایی که تنوع وسیعی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عملکرد جنسی، انزال زودرس، عوامل روانشناختی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انزال زودرس، درمان دارویی، بیماران مبتلا