پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انزال زودرس، عوامل روانشناختی، مشکلات جنسی

دانلود پایان نامه ارشد

زوجی بوده و حتی پیامدهای روانشناختی این اختلال نیز در هویت زوجی معنا پیدا میکند و برای تشخیص این اختلال میبایستی هر دو شریک را مدنظر قرار داد.

6- همه‌گیرشناسی126
انزال زودرس به عنوان یک علامت وابسته به فرهنگ در نظر گرفته میشود که با توجه به شدت به صورت خودشناسایی شده127، خودگزارش شده، توسط خود شخص در نظر گرفته میشود و حقیقتی است که روی شیوع گزارش شده در ادبیات پژوهشی تاثیر گذاشته است. محققان دریافتند که تقریباً 30 درصد مردان پایش شده انزال خیلی سریع را گزارش دادهاند. تحقیقات نشان میدهد که دامنهی شیوع انزال زودرس در جامعه (لومن، نیکولاسی، گلاسر، پیک، گینجل و موریرا، 2005؛ پورس، مونتورسی، روزن، گینور، گراپ و الکساندر، 2007) و در مراقبتهای اولیه128 (رد، کینگ و واتسون، 2001) بین 21 تا 66 درصد میباشد. یک پایش بینالمللی جنبههای مختلف سکس و روابط در میان بزرگسالان 20 تا 40 سال جهت برآورد شیوع و همبستههای مشکلات جنسی در 13618 مرد از 29 کشور در 7 منطقهی جغرافیایی انجام گرفت (لومن، 2005). اکثریت میزانهای شیوع گزارش شده در این 7 منطقه خیلی مشابه با میزان گزارش شده توسط NHSLS با 4 منطقه از 7 منطقهی میزانهای شیوع گزارش شده بین 24.7 تا 30.5 بودند. پایش مبتنی بر اینترنت129در رابطه با شیوع و نگرشهای انزال زودرس روی 12133 مرد 18 تا 70 ساله در آلمان، ایتالیا و ایالات متحده انجام شد، میزان شیوع 22.7 گزارش شد (پورس، 2007). در یک گزارش مقدماتی130پایشی که توسط 129 زن روی شریک جنسیشان صورت گرفت، 23.22 درصد از زنان انزال زودرس شریکشان را گزارش کردند (روزنبرگ، 2006). بعضیها بحث میکنند که بر خلاف ارتباط خیلی بالای میزانهای شیوع گزارش شده انزال زودرس، مردان اغلب آن را به عنوان یک عارضهی پزشکی در نظر میگیرند و احتمال این که مشکل شایعتر از میزان شیوع تخمینی فعلی باشد، زیاد است و این اختلاف (بین شیوع موجود و شیوع تخمینی) در حال افزایش است (گرینیر131و بایرز132، 1995؛ اسپکتور133 و کری، 1990؛ به نقل از شی جی، 2005). به علاوه بیشتر پزشکان در بارهی وضعیتی که بحث بالا را حمایت کند پرس و جو میکنند (پاین و سادووسکی، 2007). کم گزارشدهی134 انزال زودرس میتواند قابل استناد به شماری از فاکتورهای مربوط به پزشک و بیمار باشد (مک ماهون، 2005؛ موریرا، 2005؛ پاین و سادووسکی، 2007؛ شابسیق، 2006؛ سیموند، 2003). عوامل مرتبط با بیمار: خجالت135، کاهش اعتماد به نفس، اعتقاد به این که وضعیت روانشناختی است، اعتقاد به این که وضعیت گذراست136، احساس این که هیچ درمان پزشکی موجود نیست و نبود غربالگیری منظم. عوامل مرتبط با پزشک عبارتند از کمبود دانش در رابطه با این وضعیت، نداشتن راحتی جهت بحث دربارهی موضوعات جنسی، کمبود مهارت، در نظر گرفتن انزال زودرس به عنوان کیفیت زندگی نه یک موضوع پزشکی، اولویتبندی پایین وضعیت به وسیله سیستم پزشکی، الزامات زمانی، کمبود انگیزش و فقدان گزینههای درمانی موثر. در ایران نیز یافتههای پژوهشی گویای آن است که افراد مراجعه کننده به روانپزشک برای درمان اختلالات جنسی از دو اختلال مهم یعنی عدم نعوظ (76.2 درصد) و انزال زودرس (35.6 درصد) بیشتر از سایر مشکلات جنسی شکایت دارند (مهرابی، احسانبخش و کریمی، 1382). به هر حال چندین مطالعه مقطعی بینالمللی و همهگیری شناسی از شیوع 20 تا 30 درصد این اختلال حمایت میکنند (جانینی و لنز، 2005؛ لومن، 2005؛ لومن، پورس و مونتورسی، 2004). میتوان نتیجه گرفت که شیوع اختلال انزال زودرس به صورت دامنهای میباشد و عوامل زیادی به عنوان مانع برای آمارهای دقیق شیوع انزال زودرس وجود دارند. آن چه اغلب پژوهشها نشان میدهند حاکی از شیوع این اختلال در دامنهی 21 تا 66 درصد در مراجعه به موسسات مراقبتی است.

7- تفاوت‌های سنی و مربوط به طول عمر در نرخ شیوع انزال زودرس
همیشه فرض شده که انزال زودرس یک اختلال عملکرد جنسی در افراد جوان است و با افزایش سن کاهش مییابد. با در نظر گرفتن این عقیده فرض بر این است که با افزایش سن مردان به هیجانزدگی احساسات جنسی خو میگیرند یا این که کاهشی در سرعت بازتاب انزالی رخ میدهد. این عقیده که قدمتی طولانی دارد با انتشار دو مجموعه داده که حاکی از شیوع انزال زودرس به طور پایدار در میان دامنه گروه سنی 18 تا 70 سال بوده به چالش کشیده شد (لومن، پیک و روزن، 1999؛ روزن، 2004). به نظر میرسد این عقیده که شیوع انزال زودرس با سن کاهش مییابد با دادههای حاضر مورد حمایت قرار نگرفته است. انزال زودرس همیشگی به وسیلهی انزال داخل 60 ثانیه در اکثریت نمونه ها (80 تا 90 درصد) یا بین 1 تا 2 دقیقه (10 تا 20 درصد) در هر یا تقریباً هر نزدیکی باهم مشخص میشود. کوپر در سال 1993 تفاوتهای بین افرادی که انزال زودرس اولیه و ثانویه دارند را گزارش کرد و دریافت مردانی که انزال زودرس ثانویه دارند بیشتر مسن بوده، با لیبیدوی کاهش یافته، وجود همزمان ناکارآمدی نعوظ، برپایی شهوانی و بسامد137کاهش یافته در ارضاهای شهوانی داشتند. مردان با انزال زودرس اولیه یک گروه همگنتر نسبت به مردان دارای انزال زودرس ثانویه بودند که اضطراب و آشفتگیهای هیجانی بیشتری را در سطح روانسنجی نسبت به مردان با انزال زودرس ثانویه نشان دادند. در مطالعهی مقطعیای در یک درمانگاه مراقبت اولیه در سال 2008 که به مدت 3 ماه انجام شد، مردانی با دامنهی سنی 18 تا 70 سال شرکت کردند. یکی از پرسشنامههای مورد استفاده ابزار تشخیصی انزال زودرس ((PEDT بود. در مجموع از 207 مرد شرکت کننده، 93.2 درصد به پرسشنامه پاسخ دادند و از این تعداد شرکت کننده، 97 نفر (46.9 درصد) اهل مالایا، 57 نفر (27.5 درصد) چینی، و 53 نفر (25.6 درصد) هندی بودند و میانگین سنیشان 46.0 تا 12.7 سال بود. شیوع انزال زودرس 40.6 درصد (N=82)، بدین گونه که PE:20.3 درصد و احتمال انزال زودرس با استفاده از ابزار تشخیصی انزال زودرس 20.3 درصد بود. همچنین همبستگی معناداری بین نژاد و انزال زودرس یافت شد (هندیها 49.1درصد، مالاییها 45.6 درصد، و چینیها 24.6 درصد). اما هیچ ارتباط معناداری بین سن و انزال زودرس یافت نشد (تانگ و خو، 2011). آن چه که از پژوهشهای مختلف در زمینهی تفاوتهای سنی و مربوط به طول عمر در مورد اختلال انزال زودرس استنباط میشود را میتوان اینگونه بیان کرد که انزال زودرس در هر سنی میتواند وجود داشته باشد اما بعضی نژادها استعداد خاصی برای ابتلا دارند. همچنین میتوان گفت که افرادی که دچار انزال زودرس اولیه هستند مشکلات هیجانی و روانشناختی بیشتری نسبت به افراد دارای انزال زودرس ثانویه دارند.
8- سبب‌شناسی138اختلال انزال زودرس
برای سالها عقیده غالب این بود که انزال زودرس یک وضعیت روانشناختی یا یادگرفته شده است. به هر حال یک سری تحقیقات زیستشناختی جهت نشان دادن بنیانهای روانشناختی فرایند انزالی شروع شد و منجر به گمانهزنی و تفکر نظریهپردازان دربارهی مشارکت عوامل ارگانیک (بدنی) در این اختلال شد (گرنیر و بایرز، 1995؛ متز و مک کارتی، 2003). حتی اگر ما قادر باشیم به طور واضح بیان کنیم که منحصراً انزال زودرس یک مرد ناشی از عوامل زیستشناختی است، او میتواند پاسخهای روانشناختی را که موجب بدتر شدن وضعیت شود از خود نشان دهد. به علاوه حتی در صورتی که وضعیت منحصراً ناشی از عوامل جسمی باشد، شریکش نیز از لحاظ روانشناختی تحت تاثیر این اختلال عملکردی قرار میگیرد (آلتوف، 2006؛ به نقل از لیبلوم، 2007). میتوان بیان کرد که علت انزال زودرس هر چه باشد تاثیر عوامل روانشناختی را در حفظ، تداوم و بدتر شدن این اختلال به هیچ عنوان نمیتوان نادیده گرفت. در ادامه علاوه بر بررسی علل زیستی، از بین طیف گستردهای از نظریاتی که در مورد مبنای روانشناختی انزال زودرس مطرح شدهاند، مهمترین دیدگاههای روانشناختی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
9- علل زیست شناختی/ فیزیولوژیکی فردی
منشاء انزال زودرس را گاهی اوقات میتوان به یک ساختار فیزیولویکی منحصر به فرد مرد نسبت داد. پژوهشگران دریافتند که بعضی مردان سریعاً به انزال میرسند، بعضی با سرعت متوسط، بعضی به آرامی و بعضی نیز هیچ وقت به انزال نمیرسند. همچنین دریافتند که 91 درصد مردان با انزال زودرس همیشگی یک خویشاوند درجهی یک مبتلا به انزال زودرس دارند. مطالعات عصبشناختی حاکی از این است که واسطههای مغزی در انزال نقش دارند و این انتقالدهندگان عصبی پیامها را از یک عصب به عصب دیگر انتقال میدهند (وادینگر، 2002). سروتونین مدت طولانی است که به عنوان انتقال دهندهی اولیهی تنظیم انزال شناخته شده است. شواهدی وجود دارد که انزال زودرس در ارتباط با کاهش انتقال دهندهی سروتونرژیک مرکزی، کاهش حساسیتپذیری 5- هیدروکسی تریپتوفان 2- سی، یا افزایش حساسیتپذیری 5- هیدروکسی تریپتوفان 1- آ میباشد (وادینگر، 2003). بیماریهای جسمی را که به عنوان دلیلی برای انزال زودرس نسبت میدهند عبارتند از: آرتریو اسکلروسیس139، دیابت140، بینظمیهای غدد درونریز، صرع141، ام اس142و سایر اختلالات عصبشناختی تحلیل رونده143، مشکلات مربوط به دستگاه ادراری شامل عفونت مجاری ادراری144و التهاب پروستات145یا عفونت پروستات که شاید شایعترین علت باشد (متز و پریور، 2000). همچنین آسیب جسمی موقتی یا دائمی از قبیل شکستگیهای لگن میتواند موجب انزال زودرس شود (متز و مک کارتی، 2003). انزال زودرس حاصل از عوارض مربوط به دارو یک شکل متمایز انزال زودرس است که میتواند ناشی از مصرف طولانی مدت یا ترک داروهای خاص به خصوص اپیوئیدها از قبیل هروئین باشد (بارادا و مک کولاف، 2004؛ سگراوس و بالون، 2003). همچنین شواهدی نیز وجو دارد که مصرف اپیوئید146ها میتواند مشکل انزال زودرس قبلی را برطرف کند (پاتا و استیوز، 2002). مردانی که به صورت طولانی مدت از الکل استفاده یا سوء استفاده میکنند، به خاطر اتکای خیلی زیادشان به الکل جهت تاخیر در انزالشان نسبت به راهبردهای رفتاری مناسب یادگرفته شده، میتوانند انزال زودرس را بر مبنای عوارض ترک گسترش دهند (انجمن روانپزشکان آمریکا، 2000). یعنی عوامل ایجادکننده اختلال انزال زودرس عوامل چندبُعدی و در تعامل با هم هستند. درمانگر باید در نظر بگیرد که علیرغم وجود شرایط بیماریزای ارگانیک، انزال زودرس همیشه یک مولفهی روانزاد دارد حتی اگر به صورت اولیه ناشی از علل ذاتی، هورمونی، ناشی از بیماری یا علل ارگانیک دیگر باشد (پرلمان، 2004). بنابراین عوامل زیستشناختی، مواد، داروها و همچنین بیماریها میتوانند باعث ایجاد انزال زودرس در افراد شوند اما سهم عوامل روانشناختی هم در بروز این اختلال و هم در حفظ، تداوم و بدترشدن آن به نوعی بیشتر از عوامل زیست شناختی است.
10- علل روان‌شناختی فردی
انزال زودرس میتواند به وسیلهی موضوعات عاطفی که از لحاظ شخصی جهتدار هستند، به وجود آید. خشم147، ناکامی148، کاهش اطمینان به خود149، بیاعتمادی150، تصویر بدنی منفی151، فشار روانی- اجتماعی همراه با مشکلات مالی، مشکلات شغلی و مرگ یک فرد مهم ممکن از عوامل دیگر دخیل در انزال زودرس باشند (متز و مک کارتی، 2003). همچنین عوامل روانشناختی مثل اضطراب، تجربه جنسی اولیهی ناخوشایند، مقاربت جنسی نامکرر152، تکنیکهای کنترل انزالی ضعیف153 و عوامل روانپویشی نیز میتوانند در بروز انزال زودرس دخیل باشند (صادقیان و واتسون، 2008). هیچ یک از نظریههای علت شناختی از لحاظ علمی کاملاً معتبر نیستند. در تمایز بین انزال زودرس اولیه که به نظر میرسد در طول اولین تجربهی جنسی رخ میدهد و پایدار هم هست و انزال زودرس ثانویه که بعد از یک دورهی کوتاه یا بلند کنترل انزالی خوب رخ میدهد، موافقت وجود دارد. این تمایز صرفاً با در نظر گرفتن جنبههای زمانی شروع انزال زودرس میباشد و حاکی از اختلال عملکرد به علت یک آسیبشناسی ارگانیک تایید شده یا علت دارویی نمیباشد. آشکارا انزال زودرس ثانویه میتواند علامت یک آسیبشناسی ارگانیک و در کل ارولوژیکی یا نورولوژیکی باشد. نظریههای علتشناختی در رابطه با انزال زودرس اولیه را میتوان به صورت زیر بیان کرد (پیدیفرو، کولپی،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انزال زودرس، رضایت جنسی، صمیمیت جنسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انزال زودرس، عملکرد جنسی، مشکلات جنسی