پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انزال زودرس، رضایت جنسی، صمیمیت جنسی

دانلود پایان نامه ارشد

و مولفههای مختلف تاثیرگذار بر عملکرد ارتباطی و جنسی زوجها در مراحل مختلف ارتباط صمیمانه و جنسی زوجها و استفاده از فنون و تلفیق آنها تحت عنوان بستهی درمانی چندبُعدی غیرداروئی که شامل فنون سنتی مثل چلاندن و فن شروع – توقف به همراه روشها و فنون انفرادی که عبارتند از آموزش تنشزدایی فیزیولوژیکی با هدف تمرکز روی احساسات جسمانی و رهای از تنش جسمانی، فن کنترل عضله پوبکوکوکسی جوس، آموزش فن بازتوانی عضله پوبکوکوکسی جوس، فنون شناختی و رفتاری به موازات هم (کومار، پای، راویش، راجاگوپال، شیوارودراپا و سیدیکا، 2009). که تمام این فنون در یک رابطه زوجی و در کانال تمرینات زوجی (تمرین لذت بردن از هم بر مبنای تمرکر حسی و تمرین تنشزدایی بر مبنای کشف اندام تناسلی توسط شریک) قرار میگیرند.
تعریف عملیاتی: درمان در 15 جلسه درمانی انجام میشود که از فنونی جهت کمک به بیمار در درمان و مدیریت مشکل جنسی استفاده میشود (خلاصه ساختار درمانی به همراه فنون مورد استفاده در فصل سوم ارائه شده است).

رضایت جنسی
تعریف نظری: به تمایل فرد جهت رضایت در جنبههای جنسی زندگی اطلاق میشود (اسنل، 1995).
تعریف عملیاتی: نمرهای که فرد در خرده مقیاس رضایت جنسی در پرسشنامه چند بُعدی مفهوم خود جنسی ( MSQ) کسب میکند.

صمیمیت جنسی
تعریف نظری: صمیمیت جنسی شامل در میان گذاشتن تجارب عاشقانه با یکدیگر، نیل به تماس بدنی، آمیزش جنسی و روابطی میشود که برای برانگیختن، تحریک و رضایت جنسی طرحریزی میشود (بطلانی، احمدی، بهرامی، شاهسیاه و محبی، 1389).
تعریف عملیاتی: نمرهای که فرد در پرسشنامه صمیمیت جنسی کسب میکند.

اضطراب جنسی
تعریف نظری: به احساس تنش، ناراحتی و اضطراب در مورد جنبههای جنسی زندگی در یک شخص اطلاق میشود (اسنل، 1995).
تعریف عملیاتی: نمرهای که فرد در خرده مقیاس اضطراب جنسی در پرسشنامه چندبعدی مفهوم خود جنسی کسب میکند.

خودکارآمدی جنسی
تعریف نظری: به باور یک شخص به توانایی ادارهی موثر جنبههای جنسی زندگی خود اطلاق میشود (اسنل، 1995).
تعریف عملیاتی: نمرهای که فرد در خرده مقیاس خودکارآمدی جنسی در پرسشنامه چندبعدی مفهوم خود جنسی کسب میکند.

هوشیاری جنسی
تعریف نظری: به تمایل جهت فکر کردن و انعکاس آن دربارهی جنبههای جنسی زندگی در یک شخص اطلاق میشود (اسنل، 1995).
تعریف عملیاتی: نمرهای که فرد در خرده مقیاس هوشیاری جنسی در پرسشنامه چندبعدی مفهوم خود جنسی کسب میکند.

اشتغال ذهنی
تعریف نظری: به تمایل جهت تفکر به سکس به میزان فوقالعاده زیاد در یک شخص اطلاق میشود (اسنل، 1995).
تعریف عملیاتی: نمرهای که فرد در خرده مقیاس اشتغال ذهنی با سکس در پرسشنامه چندبعدی مفهوم خود جنسی کسب میکند.

جراتورزی جنسی
تعریف نظری: به تمایل جهت جراتورز بودن در جنبههای جنسی زندگی در یک شخص اطلاق میشود (اسنل، 1995).
تعریف عملیاتی: نمرهای که فرد در خرده مقیاس جراتورزی جنسی در پرسشنامه چندبعدی مفهوم خود جنسی کسب میکند.

مدیریت مشکل جنسی
تعریف نظری: اعتقاد به داشتن مهارتهای جهت اداره و کنترل مشکلات جنسی که ممکن است به وجود آیند یا گسترش یابند (اسنل، 1995).
تعریف عملیاتی: نمرهای که فرد در خرده مقیاس مدیریت مشکل جنسی در پرسشنامه چندبعدی مفهوم خود جنسی کسب میکند.

اعتماد جنسی
تعریف نظری: به گرایش طبیعی جهت ارزیابی به شیوهای مثبت در مورد توانایی برای درگیرشدن در رفتارهای جنسی سالم و تجربه امور جنسی به شیوهای لذتبخش و رضایتبخش در یک شخص اطلاق میشود (اسنل، 1995).
تعریف عملیاتی: نمرهای که فرد از خرده مقیاس اعتماد جنسی در پرسشنامه چندبعدی مفهوم خود جنسی کسب میکند.

افسردگی جنسی
تعریف نظری: تجربهی احساسات غمگینی، عدم خوشحالی و افسردگی در رابطه با زندگی جنسی در یک شخص اطلاق میشود (اسنل، 1995).
تعریف عملیاتی: نمرهای که فرد در خرده مقیاس افسردگی جنسی در پرسشنامه چندبعدی مفهوم خود جنسی کسب میکند.

فصل
دوم
1- مقدمه
در فصل دوم در مورد تعریف و توصیف اختلال انزال زودرس همراه با معیارهای تشخیصی، تشخیص افتراقی و پژوهشهای انجام شده در زمینه سببشناسی، شیوعشناسی و درمان به تفصیل پرداختهایم. همچنین نظریههای مطرح در مورد انزال زودرس همراه با رویکردهای درمانی منتج از آنها و جمعبندی از کلیه نظریهها و رویکردهای درمان بیان شده است. در پایان نیز در مورد روش درمانی مورد استفاده در پژوهش حاظر و نحوه به کارگیری آن بر اساس نظریهها و رویکردهای موجود به بحث پرداختهایم.
2- اختلال انزال زودرس
پاسخ جنسی طبیعی مرد حاصل یک مسیر عصب – فیزیولوزی105پیچیده با 4 مولفهی تهییج106، اوج107، انزال و ارگاسم، و بازگشت می باشد (الشاجی، 2005 ؛به نقل از مک ماهون و اسمالی، 1999). 3 مرحلهی روانشناختی مشخص برای فرایند انزالی توصیف شده است که شامل خروج108، انزال، و اوج لذت جنسی می باشد. در طول خروج، ماهیچههای صاف پروستات109، وزیکول سمینال110و مجاری واس111متحمل انقباضات منظم میشوند که موجب ریختن مایع منی به داخل پیشآبراه خلفی112میشود (بوهن،2000). در مورد انزال زودرس به نظر میرسد که یک کاهشی در منحنی طبیعی انزال به وسیلهی یک مرحله تهییج یا سراشیبی با یک مرحلهی قله کوتاه شده به دنبال انزال/ ارگاسم و یک مرحلهی برگشت سریع113وجود دارد (پاین و سادووسکی، 2007). مسترز و جانسون (1966) مطرح کردند که انزال زودرس به عنوان یک اختلال در مرحلهی ارگاسم چرخهی جنسی مرد درنظر گرفته میشود و هنگامی که مرد نمیتواند خود را به اندازه کافی در مرحلهی قله نگه دارد، انزال زودرس رخ میدهد. مفاهیمی که عموماً در تعریف این اختلال درنظر گرفته میشود عبارتند از: 1- انزال پایدار یا راجعه114با حداقل تحریک115جنسی قبل از اینکه شخص خواهان آن باشد (به عبارتی فقدان کنترل). 2- انزال قبل از دخول یا مدت کوتاهی بعد از دخول (به عبارتی زمان نهان انزالی کوتاهتر از زمان دلخواه میباشد). 3- پیامدهای مشخص در قالب مشکل بین فردی و رنج روانی (روزن و آلتوف، 2008). بنابر این معیارهای مورد نظر برای تشخیص انزال زودرس به عنوان یک اختلال عبارت است از 3 بعد فقدان کنترل، نخواستن برای رسیدن به زمان انزال و نارضایتی که میتواند فردی یا بین فردی باشد.
3- توصیف بالینی اختلال انزال زودرس
در نگاه اول به نظر نمیرسد که انزال زودرس به عنوان یک مشکل خیلی رنجآوری باشد به خاطر اینکه مانع رهاسازی ارگاسم یا تبادل جنسی نمیشود اما با وجود این یکی از شایعترین شکایات مردان و اتفاقاً و همسرانشان میباشد ( آلتوف، 2005؛ به نقل ازلیبلیوم، 2007). و همراه با اثرات سوء عمدهای روی کیفیت زندگی جنسی و زندگی کلی مردان مبتلا به این وضعیت میباشد (شارلیپ، 2004). در حال حاظر 3 سازمان تخصصی – انجمن روانپزشکان آمریکا116، سازمان بهداشت جهانی117و انجمن ارولوژی آمریکا118- مجموعه معیارهای تشخیصی جهت تعریف انزال زودرس دارند (مونتاگ،2004؛ سازمان بهداشت جهانی،1994؛ انجمن روانپزشکان آمریکا،2000). خصوصیات مشترک119مشاهده شده در هر 3 مجموعه برای انزال زودرس شامل زمان نهان انزال، کنترل انزال، و وجود رنج روانی فردی یا بین فردی میباشد (آلتوف، 2005؛ به نقل از لیبلیوم، 2007). اطلاعات در مورد کنترل ارادی، رضایت جنسی و رنج روانی ، یک متمایز کنندهی مهم بین گروههای مبتلا و عدم مبتلا به انزال زودرس است (پاتریک، 2005). رنج روانی بین فردی یا روانشناختی حاصل از انزال زودرس ممکن است کیفیت زندگی مرد و رابطهاش با شریکش، اعتماد به نفس و اطمینان به خود را به شدت تحت تاثیر قرار داده و مانع برقراری ارتباط با شریک میشود (روزن و آلتوف، 2008). بنابر این میتوان در توصیف اختلال انزال زودرس علاوه بر معیارهای ذکر شده به پیامدهای روانشناخی و اجتماعی در کلیهی ابعاد زندگی فرد و زوج اشاره داشت.

4- تشخیص افتراقی120
چندین ملاحظات در رابطه با ارزیابی و اطمینانبخشی دقیق انزال زودرس وجود دارند. اولین اهمیت این موضوع تمایز انزال زودرس از سایر اختلالات عملکردی جنسی میباشد. مثلاً مراجعهی بیماری که اختلال نعوظ دارد با شکایت اصلی انزال زودرس شایع است و در واقع مشکل واقعی بیمار شتاب وی برای دستیابی به ارگاسم قبل از شکست در نعوظ است. در این موارد درمان موفقیتآمیز اختلال نعوظ اغلب مشکل انزال زودرس ثانویه را حل میکند (شارلیپ، 2004). بنابراین شایعترین اختلال که انزال زودرس به آن ثانویه میباشد اختلال نعوظ است که باعث گسترش انزال زودرس میشود. این افراد جدا از ترس از دست دادن نعوظشان آلت خود را به داخل واژن شریکشان میچپانند121و سعی میکنند قبل از اینکه حالت نعوظ خود را از دست بدهند، هرچه زودتر به انزال برسند. در این افراد منشاء مشکل نعوظ میتواند فیزیولوژیکی یا روانشناختی یا هر دو عامل باشد (بیکن، 2005؛ به نقل از هرتلین، ویکس و گامبشیا، 2009). رابطهی بین انزال زودرس و اختلال نعوظ ممکن است دوطرفه باشد. افراد مبتلا به اختلال نعوظ ممکن است هم نیاز به سطوح بالای تحریک دستی جهت دستیابی به نعوظ یا مقاربت همراه با تلاش عمدی جهت جلوگیری از عدم پفشدگی و بزرگی آلت داشته باشند و هم خود این حالت باعث انزال با دورهی کمون122کم میشود. افراد مبتلا به انزال زودرس هم ممکن است به طور عمدی و آگاهانه سطح برپایی جنسی خود را جهت تاخیر در انزال کاهش داده و باعث شکست در رسیدن به یک نعوظ کافی شوند و هر دو سناریو ممکن است به وسیلهی وجود سطوح بالای اضطراب عملکردی مربوط به انزال زودرس یا اختلال نعوظ با هم ترکیب شوند و در نهایت موجب بدتر شدن زودرسی در انزال شوند (مک ماهون، 2008). در حال حاضر هیچ تست آزمایشگاهی برای کمک به متخصصین بالینی جهت تشخیص انزال زودرس وجود ندارد. متخصصین بالینی همیشه میبایستی در ذهن خود ترکیب لیبیدوی کاهش یافته123و مشکلات انزالی یا ترکیب اختلال نعوظی و انزال زودرس را درنظر بگیرند. در انزال زودرسی که نسبت به اختلال نعوظ ثانویه است، ممکن است به کار آزمایشگاهی اضافی مخصوصاً با تمرکز بر عوامل احتمال خطر مرتبط از قبیل بیماری عروقی، چاقی، دیابت و افسردگی نیاز باشد (پالمار و استوکی، 2008). بنابراین در تشخیص افتراقی انزال زودرس همیشه میبایستی برای اولیه یا ثانویه بودن آن، اختلال نعوظ و مشکلات پزشکی را نیز در نظر داشت.

5- ملاک‌124های تشخیصی اختلال انزال زودرس
معیارهای مورد استفاده برای متخصصین بالینی که اکثر اوقات برای ارزیابی و تشخیص انزال زودرس از آن استفاده میکنند از DSM-IV-TR گرفته شده است. عقیده بر این است که این راهنما یک مرجع مناسب برای متخصصین بالینی به خصوص کسانی میباشد که با زوج کار میکنند. به خاطر این که هم “کنترل انزال” و هم “مشکلات بین فردی” را در نظر میگیرد (سیموند، روبلین، هارت، و آلتوف، 2003). ملاکهای تشخیصی DSM-IV-TR برای انزال زودرس (شی جی، 2005) شامل:
A: انزال پایدار یا راجعه با حداقل تحریک جنسی قبل، در حین، یا مدت کوتاهی بعد از دخول و قبل از این که شخص آن را بخواهد. متخصص بالینی میبایستی عواملی را که طول مرحلهی تهییج تاثیر دارند مثل سن، تازگی شریک جنسی، موقعیت و تکرار اخیر فعالیت جنسی را در نظر بگیرد.
B: آشفتگی که با رنج روانی یا مشکل بین فردی مشخص میشود.
C: انزال زودرس منحصراً در نتیجهی عوارض مستقیم مواد ( مثل ترک اپیوئیدها)
تصریح کنندگان125
همیشگی در مقابل اکتسابی
عمومی شده در مقابل موقعیتی
ناشی از عوامل روانشناختی یا ترکیب عوامل روانشناختی و بیولوژی
4 عامل کلیدی در تشخیصگذاری انزال زودرس نیاز است که در نظر گرفته شود، 3 تای آنها ذهنی یعنی اساساً بر مبنای خودگزارشی بوده و یک عامل عینی است. 3 عامل قبلی شامل کنترل ضعیف روی انزال، نارضایتی بیمار یا شریک از مقاربت و رنج روانی درک شده در رابطه با این وضعیت توسط بیمار یا شریک وی میباشد. آخرین عامل کاهش مدت زمان نهان انزالی است که توسط بیمار یا شریک وی با سنجش توسط زمانسنج یادآوری میشود (دیاز و کلوز، 2010). میتوان نتیجه گرفت که تمامی عوامل ذکر شده به عنوان ملاکهای تشخیصی انزال زودرس مربوط به رابطهی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انزال زودرس، سلامت جنسی، عملکرد جنسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انزال زودرس، عوامل روانشناختی، مشکلات جنسی